אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), התשס"ט-2008

חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), התשס"ט-2008

חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), התשס"ט-2008 1
1. הגדרות
1. בחוק זה -
"בחירות", "בחירות למועצה מקומית" - בחירות למועצת המועצה המקומית ולראש המועצה המקומית;
"המועד הקובע" - א' בחשוון התשס"ד (27 באוקטובר 2003);
"הרשות המאוחדת" - עיריית עיר כרמל;
"יום התחילה" - יום תחילתו של חוק זה;
"השר" - שר הפנים.
2. השבת מעמדן של רשויות מקומיות מסוימות
דלית אל כרמל ועוספיה (בחוק זה - המועצות המקומיות) יהיו מועצות מקומיות במעמד שהיה להן במועד הקובע, ויחולו עליהן, החל מיום התחילה, כל הוראות הדין שחלו עליהן במועד הקובע, בשינויים המפורטים בחוק זה.
3. בחירות
(א) הבחירות למועצות המקומיות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 180 הימים מיום התחילה; השר רשאי לקבוע מועד לבחירות האמורות המוקדם או המאוחר ב-90 ימים מהמועד האמור.
(ב) לעניין חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, יראו את המועצות המקומיות כרשויות מקומיות שבהן לא מכהנת מועצה לפני יום הבחירות.
4. תקופת מעבר
בכפוף להוראות חוק זה, הרשות המאוחדת תמשיך להיות אישיות משפטית הכשרה לכל חובה, מיום התחילה ועד לתחילת כהונתם של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומיות, לפי המועד המאוחר מביניהם (בחוק זה - תקופת המעבר).
5. ביטול הרשות המאוחדת
בתום תקופת המעבר (בחוק זה - יום הביטול), תבוטל הרשות המאוחדת ותחדל להיות אישיות משפטית.
6. מינוי ועדה ממונה
(א) כהונת ראש העיריה והמועצה של הרשות המאוחדת תסתיים ביום התחילה, והשר ימנה ועדה ממונה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה, אשר תכהן עד לתחילת כהונתם של המועצות המקומיות וראשי המועצות המקומיות לפי המועד המאוחר מביניהם, שייבחרו במועד הבחירות לפי סעיף 3; הוראות סעיף 145 לפקודת העיריות 2 יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.
(ב) לא יכהן כיושב ראש או כחבר ועדה ממונה כאמור בסעיף קטן (א), מי שהוא תושב הרשות המאוחדת; היה יושב ראש הוועדה הממונה או חבר בה לתושב הרשות המאוחדת יחדל לכהן בתפקידו.
7. סמכות השר
השר יפעל, בכפוף להוראות לפי חוק זה, לחלוקת נכסיה, זכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה של הרשות המאוחדת בין המועצות המקומיות ולהסדרת כל עניין אחר הדרוש לשם ביטולה וכדי להבטיח את רציפות השלטון המקומי בתחומן של המועצות המקומיות.
8. הוראות לעניין חלוקת נכסים, זכויות, חובות והתחייבויות
השר יקבע, בצו, הוראות בכל עניין הנוגע לשינויים הנובעים מביטול הרשות המאוחדת והקמת המועצות המקומיות והנדרש כדי להבטיח את ביצועו, לרבות בעניינים אלה:
(1) חלוקה בין המועצות המקומיות של הנכסים, הזכויות, החובות וההתחייבויות, לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלתי ידועות, שערב יום הביטול היו של הרשות המאוחדת, לרבות תשלומי חובה שהוטלו כדין על ידי הרשות המאוחדת וטרם נגבו, ואלה יהיו לקניין המועצות המקומיות כפי שיורה השר;
(2) קביעת המועצה המקומית אשר תהיה חליפתה של הרשות המאוחדת בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום הביטול, מטעם הרשות המאוחדת או נגדה, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת באותה עת, לרבות לעניין ארנונות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שערב יום הביטול היו של הרשות המאוחדת או נגדה;
(3) קביעת המועצה המקומית שתדון בהליכים שהיו תלויים ועומדים ערב יום הביטול לפני הרשות המאוחדת או רשות מרשויותיה או לפני ועדת ערר שהוקמה על ידי הרשות המאוחדת, או הליכים כאמור שהיה ניתן לפתוח בהם עד אותו מועד, וכן קביעת דרכי הגשתם והדיון בהם, לרבות הוראות לעניין הארכת מועדים.
9. עובדי הרשות המאוחדת
(א) השר יקבע הוראות לעניין עובדי הרשות המאוחדת, ובלבד שיתקיימו הוראות אלה:
(1) לא יהיה עובד הרשות המאוחדת, שעבר להיות עובד אחת המועצות
המקומיות זכאי להטבת פרישה בשל המעבר האמור;
(2) הזכויות שהיו כדין לעובד הרשות המאוחדת, ערב יום הביטול ואשר היה לעובד אחת המועצות המקומיות יישמרו לו, ויראו אותן כזכויות הנובעות מעבודתו במועצה המקומית שאליה עבר כעובד.
(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ומהוראות כל הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי החל על עובדי הרשות המאוחדת.
10. הוראות מעבר לעניין תקציב
השר רשאי לקבוע הוראות לעניין כל הסכומים שתוקצבו בתקציב השנתי שאושר לפי דין לרשות המאוחדת ולא הוצאו עד יום הביטול וחלוקתם בין המועצות המקומיות.
11. ארנונה, חוקי עזר, צווים, רישיונות והיתרים
צווי ארנונה, חוקי עזר, תקנות, צווים, רישיונות והיתרים שחלו לפני יום הבחירות למועצות המקומיות בתחום הרשות המאוחדת, יעמדו בתוקפם וימשיכו לחול באותו השטח כאילו הותקנו או ניתנו, לפי העניין, על ידי המועצה המקומית באותו השטח, עד שיפקעו על פי האמור בהם או על פי החיקוק שמכוחם ניתנו או עד להחלטת מועצת המועצה המקומית לבטלם או לשנותם לפי דין.
12. איסור התקשרויות חדשות
החל ביום פרסומו של חוק זה, לא יתקשרו הרשות המאוחדת וכל אחת מהמועצות המקומיות, בהתקשרות אשר תקופתה, ביצועה והזכויות והחיובים על פיה הם מעבר ליום שנקבע לבחירות במועצות המקומיות לפי חוק זה, אלא באישור מראש מאת השר.
13. איסור העסקת עובדים חדשים
(א) בכפוף להוראות סעיף 9, בתקופת המעבר לא יקבלו הרשות המאוחדת וכל אחת מהמועצות המקומיות עובד, אלא באישור מראש מאת השר.
(ב) בתקופה שמיום הביטול ועד תום 12 חודשים לאחר מכן לא תקבל כל אחת מהמועצות המקומיות עובד, אלא באישור מראש מאת השר.
(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על קבלת עובדים והעסקתם באמצעות קבלן כוח אדם, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.
14. פעילות משותפת
השר רשאי לקבוע כי תפקיד, סמכות או תחום פעולה, של הרשות המאוחדת יבוצעו בשיתוף בין המועצות המקומיות (בסעיף זה - פעילות משותפת), ואת ההוראות הנדרשות לניהול הפעילות המשותפת, לרבות דרך ניהולה וחלוקת הסמכויות והחובות בין המועצות המקומיות לגביה, חלוקת ההוצאות הדרושות להקמתה, להחזקתה ולניהולה בין המועצות המקומיות וחלוקת ההכנסות בשלה.
15. מינוי חשב מלווה
(א) השר ימנה חשב מלווה לכל אחת מהמועצות המקומיות לתקופת המעבר ועד לתום שישה חודשים לאחר תום תקופת המעבר; על חשב מלווה שימונה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 142ב(ג) עד (ה), 142ג ו-142ג1 לפקודת העיריות.
(ב) נוכח השר, בתום ששת החודשים האמורים בסעיף קטן (א), כי יש צורך בהמשך כהונתו של החשב המלווה, רשאי הוא להאריך את תקופת כהונתו בשישה חודשים נוספים (בסעיף זה - תקופת ההארכה) ואם ראה כי אין בסמכויות הנתונות לחשב מלווה לפי הוראות הסעיף הקטן האמור כדי להבטיח את תפקודה התקין והיעיל של המועצה המקומית רשאי הוא להקנות לחשב המלווה, למשך תקופת ההארכה, את הסמכויות הנתונות לפי כל דין לראש המועצה המקומית, למועצת המועצה המקומית, לוועדה מוועדותיה או לעובד המועצה המקומית, כולן או חלקן, ככל הנדרש לצורך הבטחת תפקודה התקין והיעיל של המועצה המקומית; הוקנו לחשב המלווה הסמכויות האמורות, לא יהיו נתונות למועצה המקומית, לראש המועצה המקומית, למועצת המועצה המקומית, לוועדה מוועדותיה או לעובד המועצה המקומית, לפי העניין, הסמכויות שהוקנו כאמור לחשב המלווה.
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של השר למנות חשב מלווה לאחר תום התקופות האמורות בסעיף זה, לכל אחת מהמועצות המקומיות, בהתאם לסמכותו לפי כל דין.
16. תקציב מענק הסתגלות לביטול הרשות המאוחדת
(א) בשנת הכספים 2009 ייקבע בחוק התקציב השנתי, תקציב בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה "מענק הסתגלות לביטול רשויות מאוחדות" בסעיף תקציב משרד הפנים; בסעיף זה, "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 .
(ב) השר רשאי להורות על מתן מענק לשם הסתגלות לביטול הרשות המאוחדת, לכל אחת מהמועצות המקומיות, בכפוף לסכום שיקבע לעניין זה כאמור בסעיף קטן (א).
17. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות עניינים הנובעים והנדרשים מהשבת מעמדן של המועצות המקומיות וביטולה של הרשות המאוחדת, ובכלל זה:
(1) ניהולן של הרשות המאוחדת והמועצות המקומיות מיום התחילה עד תום 12 חודשים מיום הביטול, ובין השאר הוראות בעניינים אלה:
(א) ההתחייבויות וההתקשרויות של כל אחת מהמועצות המקומיות והרשות המאוחדת, ההליכים לביצוען ולהארכת תוקפן, ולעניין ביצוע פעולות על פי התקציב שאושר לרשות המאוחדת לפני יום הביטול;
(ב) התנאים והדרכים למינוי עובדים למועצות המקומיות;
(2) הוראות לעניין הכנת תקציבן השנתי של כל אחת מהמועצות המקומיות;
(3) אופן קבלת תשלומים המשולמים על ידי המדינה למועצות המקומיות או לרשות המאוחדת;
(4) הוראות להבטחת רציפות השלטון המקומי בתחומי שיפוטן של המועצות המקומיות;
(5) המועד האחרון למינוי נושאי משרה שיש למנותם לפי הוראות כל דין.
18. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ד' בכסלו התשס"ט (1 בדצמבר 2008).
____________________________________
1 ס"ח תשס"ט, 89.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ