אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 1
1. הגדרות (תיקון: תשס"ג, מס' 29 תשע"ב)
בחוק זה
"בית משפט לעניינים מינהליים" כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;
"חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 ;
"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית;
"ראש רשות" - ראש רשות מקומית;
"מועצה" - מועצה של רשות מקומית;
"מנהל בחירות" - מנהל הבחירות שמונה לפי הוראות סעיף 29 לחוק הבחירות;
"חוק הבחירות" - חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;
"השר" - שר הפנים.
2. שיטת הבחירות
ראש רשות ייבחר בבחירות אישיות, כלליות, ישירות, שוות וחשאיות, לפי הוראות חוק זה.
3. מועד הבחירות
כל אימת שיהיו בחירות למועצה יהיו גם בחירות לראש הרשות והן יתקיימו ביום הבחירות למועצה.
4. הזכות לבחור ולהיבחר (תיקון: תשנ"ד, תשס"ג, תשס"ח)
(א) מי שזכאי לבחור בבחירות למועצה (להלן - בוחר) זכאי לבחור בבחירות לראש הרשות.
(ב) בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) זכאי להיבחר ראש רשות מי שהוא אזרח ישראלי הזכאי להיבחר חבר המועצה והוא ראשון ברשימת מועמדים למועצה.
(ג) קצין צבא הגנה לישראל בדרגת אלוף ומעלה וכן קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, לא יהיו זכאים להיבחר כראש רשות זולת אם חדלו להיות קצינים כאמור לא יאוחר משבעה ימים לאחר תחילתו של חוק הרשויות המקומיות (בחירות ברשויות מקומיות מסוימות (הוראת שעה), התשס"ג-2003.
(ד) מי שכיהן כראש רשות מקומית וכהונתו פקעה לפי סעיף 20(ה), בשל הרשעה בעבירה שעבר במהלך כהונתו כראש רשות או הקשורה להיבחרו כראש רשות, לא יהיה זכאי להיבחר כראש רשות בבחירות שייערכו ברשות המקומית לראשונה לאחר פקיעת כהונתו.
5. הצעת מועמד (תיקון: תש"ן, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) כל קבוצת בוחרים המונה 750 איש, או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א) לחוק הבחירות, הכל לפי המספר הקטן יותר, כל סיעה או יותר של הכנסת, כל מפלגה כמשמעותה בחוק הבחירות, וכן סיעה אחת או יותר של המועצה היוצאת שאושרה לפי סעיף 25(א) לחוק הבחירות, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש הרשות לפי סעיף 4(ב).
(ב) הצעת מועמד המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, תיחתם בידי בא-כח הסיעה או ממלא מקומו; הצעת מועמד המוגשת על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור בסעיף 36(ב) לחוק הבחירות; הצעת מועמד המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה.
(ג) הוגשה הצעת מועמד בידי קבוצת בוחרים ולא צוינו בה בא-כוח המגישים וממלא מקומו, יראו את המגיש הראשון ברשימה כבא-כוח המגישים ואת המגיש השני ברשימה כממלא מקומו.
(ד) הוגשה הצעת מועמד בידי קבוצת בוחרים, כל החתימות שאחרי 850 החתימות הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף קטן (א).
6. התפטרות של מועמד (תיקון: תשנ"ו)
(א) התפטר מועמד לראש הרשות ביום ה10- לפני יום הבחירות או לפני כן, רשאי מי שהציע את מועמדותו, לא יאוחר מהיום ה7- שלפני יום הבחירות, להציע מתוך הכלולים ברשימת המועמדים למועצה מועמד אחר שהוא אזרח ישראלי, במקומו.
(ב) חובת ההודעה לפי סעיף 41 והוראות סעיף 42 לחוק הבחירות לא יחולו על מועמד שהוצע לפי סעיף קטן (א).
(ג) מועמד שהוצע לפי סעיף קטן (א) רואים אותו לכל דבר כראשון ברשימת המועמדים, על אף האמור בסעיף 41א(ב) לחוק הבחירות.
6א. פטירת מועמד (תיקון: תשנ"ו, תשס"ג)
(א) נפטר מועמד לראש הרשות, רשאי מי שהציע את מועמדותו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להציע מועמד אחר במקומו, לא יאוחר מהיום העשירי שלאחר פטירת המועמד.
(ב) הוצע המועמד שנפטר על ידי קבוצת בוחרים, רשאים כל יתר המועמדים הכלולים ברשימת המועמדים למועצה, שבראשה עמד המועמד שנפטר, להציע מועמד אחר במקומו, לא יאוחר מהיום העשירי שלאחר פטירת המועמד.
(ג) הצעת מועמד לפי סעיף זה תוגש למנהל הבחירות בימים, בשעות, במקום ועל גבי הטפסים שקבע שר הפנים.
6ב. המועמד המוצע (תיקון: תשנ"ו)
(א) מועמד שהוצע לפי סעיף 6א יהיה אזרח ישראלי הזכאי להיבחר כחבר המועצה ואין הוא חייב להיות כלול ברשימת מועמדים כלשהיא.
(ב) הוראות סעיפים 41 ו-42 לחוק הבחירות לא יחולו על מועמד שהוצע לפי סעיף 6א אם מועמד זה כלול ברשימת מועמדים שאושרה.
(ג) מועמד שהוצע לפי סעיף 6א רואים אותו, לכל דבר, כעומד בראש רשימת המועמדים שבה היה כלול המועמד שנפטר.
6ג. דחיית מועד הבחירות (תיקון: תשנ"ו)
(א) נפטר מועמד לראש הרשות ביום ה15- שלפני יום הבחירות או לפני כן, יחולו הוראות אלה:
(1) הוצע מועמד לפי סעיף 6א - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות ביום שלישי הראשון שלאחר היום ה33- מיום הגשת הצעת המועמד;
(2) לא הוצע מועמד בהתאם לסעיף 6א יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות ביום שבו היו צריכות להתקיים.
(ב) נפטר מועמד לראש הרשות אחרי היום ה15- שלפני יום הבחירות יחולו הוראות אלה:
(1) הוצע מועמד לפי סעיף 6א - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות במועד כאמור בסעיף קטן (א)(1);
(2) לא הוצע מועמד לפי סעיף 6א - יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות בתום 14 ימים מהיום שבו היו צריכות להתקיים.
7. סדרי הבחירות (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ג)
(א) פנקס הבוחרים המשמש לצורך הבחירות למועצה ישמש גם לצורך הבחירות לראש הרשות, וכן ישמשו מנהל הבחירות, ועד הבחירות, מקומות הקלפי, ועדות הקלפי והקלפיות.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף-קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:
(1) סעיפים 6, 7, 7א, 8, 9(ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51(ג) ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב), 61א, 62(א), 63(1) עד (4) ו-(7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72, 73 ו-73א;
(2) פרקים ז', ח' ו-ט;
(3) סעיפים 95 עד 97.
(ג) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), יחולו על פתק ההצבעה לבחירות ראש הרשות הוראות אלה:
(1) הפתק יהיה בצבע שונה מפתק ההצבעה למועצה; צבעו וצורתו ייקבעו בתקנות;
(2) הפתק יישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא, לפי דוגמה שאישר מנהל הבחירות;
(3) מנהל הבחירות יאשר לכל מועמד דוגמת פתק אחד בלבד הנושא את שם המועמד בדפוס בעברית, ואם נתבקש, גם דוגמת פתק אחד בלבד הנושא את שם המועמד בדפוס בעברית ובערבית;
(4) במקום פתק מודפס יכול בוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק, שצבעו וצורתו נקבעו בתקנות, ועליו ירשום הבוחר, בכתב ידו, בעברית או בערבית את השם הפרטי של המועמד ושם משפחתו בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק;
(5) פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות - הקול פסול;
(6) פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית - הקול פסול;
(7) פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק - הקול פסול;
(8) נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה - הקול פסול.
(9) נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה - פסולים שני הקולות;
(10) פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף זה - הקול פסול;
(11) נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של מועמד אחד מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בסעיף קטן (ב) ובפסקאות (1) עד (10), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב יד של אותו אדם ייפסלו.
(ד) על מעטפות הצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו הוראות אלה:
(1) מעטפות ההצבעה יהיו אטומות ובצורה אחידה כפי שיקבע השר בתקנות; סמוך לבחירות יספק השר לכל מועצה, על חשבונה, כמות מספקת של מעטפות הצבעה;
(2) המעטפה תהיה בצבע שונה ממעטפת ההצבעה למועצה; צבעה וצורתה ייקבעו בתקנות;
(3) מנהל הבחירות יקבע סימן מיוחד שיוטבע על מעטפות ההצבעה.
(ה) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מפני זולתו נותן הבוחר פתק הצבעה לבחירת ראש הרשות לתוך מעטפה המיוחדת להצבעה זו, שנתנה לו ועדת הקלפי; הצבעה זו תהיה מקבילה בזמן להצבעתו למועצה.
8. ערבון (תיקון: תשל"ח, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) הוראות סעיף 38א לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הגשת הצעת מועמד לראש רשות מאת קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 5.
(ב) לא אושרה סופית הצעת המועמד, תחולט חמישית מסכום הערבון לקופת המועצה והיתרה תוחזר לנותן הערבון.
(ג) נפטר המועמד לפני יום הבחירות, יוחזר הערבון לנותנו.
(ד) מועמד שלא קיבל 10% לפחות מהקולות הכשרים או מועמד שהתפטר, יחולט הערבון לקופת המועצה. אם אין לחלטו כאמור או אם לא היתה הצבעה בקלפי כאמור בסעיף 8א, יוחזר הערבון לנותנו במועד שיקבע השר.
8א. נבחר ללא הצבעה בקלפי (תיקון: תשל"ח, תשס"ג)
אושר מועמד לראש רשות והוא מרשימת מועמדים שאושרה לפי חוק הבחירות כרשימה היחידה לבחירות למועצה, יכריז מנהל הבחירות, על דעת ועדת הבחירות, ביום הבחירות, על המועמד כמי שנבחר ראש הרשות ויפרסם הודעה על כך ברשומות.
9. הוצאות הבחירות בקלפי (תיקון: תשל"ו, תש"ם, תשמ"ד, תש"ס)
(א) היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים הוא הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם קולות.
(ב) לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקויימו, כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות - הוא הנבחר.
(ג) קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, יצורפו מספר הקולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות והמועמד שקיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, הוא הנבחר; היה מספר הקולות הכשרים שקיבלו שני המועמדים שווה גם לאחר צירוף כאמור, תבחר המועצה ברוב חבריה, באחד משני המועמדים כראש הרשות.
(ד) היה מועמד אחד בלבד, יהא הוא הנבחר, ובלבד שמספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו; לא נבחר המועמד כאמור, תבחר המועצה ראש רשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26.
(ה) ביום הבחירות החוזרות לפי סעיף קטן (ב) יהיה מקום הקלפי פתוח להצבעה ללא הפסקה משעה 13.00 עד שעה 22.00, אך ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, יהיה מקום הקלפי פתוח להצבעה ללא הפסקה משעה 13.00 עד שעה 20.00; מקום הקלפי ייסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בו.
9א. באין אפשרות לבחור במועמד אחד או בשני המועמדים בבחירות חוזרות (תיקון: תשל"ח)
(א) היה צורך לערוך בחירות חוזרות לפי סעיף 9(ב), ואחד משני המועמדים בבחירות אלה חדל לעמוד לבחירה, מחמת פטירה, התפטרות או סיבה אחרת, בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, יקויימו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או נגדו, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו; לא נבחר המועמד כך, תבחר המועצה בראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.
(ב) חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה, מחמת סיבה כאמור בסעיף קטן (א), בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, לא יקויימו בחירות חוזרות והמועצה תבחר בראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.
9ב. ראש רשות שרשימתו למועצה לא זכתה במנדט (תיקון: תשל"ח, תשנ"ח)3
(א) מועמד שנבחר לראש רשות לפי סעיפים 9 או 9א, אך רשימת המועמדים למועצה שהוא נכלל בה לא זכתה במנדט, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למנין החברים שקבע השר על פי חיקוק, והוא כל עוד הוא מכהן כראש הרשות.
(ב) מועמד שנבחר לראש רשות לפי סעיף 24א והוא אינו חבר המועצה, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין, ויווסף למנין החברים שקבע השר על פי חיקוק, והוא כל עוד הוא מכהן כראש רשות.
10. בחירות בלא הצבעה בקלפי (תיקון: תשל"ח, תשס"ג)
לא הוגשה או לא אושרה שום הצעת מועמד, או התפטר או נפטר מועמד יחיד ולא הוצע מועמד אחר במקומו כאמור בסעיפים 6 ו-6א, לא יהיו בחירות בקלפי והמועצה תבחר בראש רשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26.
10א. (בוטל) (תיקון: תשנ"ו)
11. הפרדת ערעורים
(א) ערעור על בחירות למועצה אין בו ערעור על בחירת ראש רשות ועריכה שניה של בחירות למועצה כתוצאה מערעור על בחירתה אינה גוררת בחירות לראש רשות, על אף האמור בסעיף 3.
(ב) ערעור על בחירות לראש הרשות אין בו ערעור על בחירות למועצה ועריכה שניה של בחירות לראש הרשות כתוצאה מערעור על בחירותו אינה גוררת בחירות למועצה.
12. כהונת ראש הרשות (תיקון: תשנ"ד)
ראש רשות שנבחר בבחירות בקלפי יתחיל לכהן 21 ימים לאחר יום בחירתו; ראש רשות שנבחר על-ידי המועצה יתחיל לכהן עם בחירתו; כהונתם תימשך עד שיתחיל לכהן ראש רשות חדש.
13. דיון חוזר בהחלטות המועצה
(א) ראש רשות רשאי, תוך 48 שעות משעה שנתקבלה החלטה במועצה, להודיע בכתב לחברי המועצה על רצונו להביא את ההחלטה לדיון חוזר במועצה ועל יום הדיון החוזר.
(ב) הדיון החוזר יהיה בישיבה מיוחדת של המועצה שתתקיים תוך 10 ימים מיום שנתקבלה ההחלטה, או תוך פרק זמן קצר יותר אם דרשו זאת 40% מחברי המועצה.
(ג) תקפה של החלטה שעליה נמסרה הודעה לפי סעיף-קטן (א) יותלה עד שהחליטה המועצה בדיון החוזר או עד שחזר בו ראש הרשות מהודעתו, לפי המוקדם יותר.
(ד) החלטת המועצה בדיון חוזר אינה נתונה לדיון חוזר נוסף לפי סעיף זה.
(ה) סעיף זה לא יחול על החלטה שחיקוק מחייב את קבלתה ברוב מיוחד של חברי המועצה והיא נתקבלה ברוב כזה.
(ו) סמכות ראש רשות לפי סעיף זה אינה ניתנת לאצילה.
14. סגנים ממלאי מקום קבועים לראש הרשות (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו)2
(א) (1) לראש רשות יהיה סגן אחד, וברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000 או ברשות מקומית הנמצאת בנגב או בגליל, שמספר תושביה עולה על 45,000 ושהוכרה על ידי השר כרשות מקומית קולטת עליה, יכול שיהיו, על פי הצעת ראש הרשות, שני סגנים; כל סגן ייבחר מבין חברי המועצה על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, ברוב חבריה.
(2) בסעיף קטן זה -
"הנגב" - כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991;
"הגליל" - כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993.
(ב) בחירת הסגן או הסגנים כאמור תהיה תוך חודשיים מהיום שראש הרשות התחיל לכהן או מהיום שנתפנתה משרתו של הסגן או של אחד הסגנים.
(ג) נעדר ראש הרשות מן הארץ או נבצר ממנו למלא תפקידו או חדל לכהן וטרם התחיל לכהן ראש רשות חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן (א) את מקומו; היו שני סגנים - ימלא את מקום ראש הרשות אותו סגן שראש הרשות קבעו, אך אם נבצר ממנו למלא תפקידו - הסגן השני; לא נקבע ממלא המקום, יכהן כממלא מקומו של ראש הרשות נציג הסיעה הגדולה מבין הסגנים; היו הסגנים נציגי אותה סיעה או היה גודל סיעותיהם שווה, יכהן הקשיש שבין הסגנים כממלא מקומו של ראש הרשות.
15. סגנים נוספים (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ו, מס' 28- תשע"א
(א) נוסף לסגן או לסגנים כאמור בסעיף 14 רשאית המועצה לבחור, בדרך האמורה בסעיף 26 -
(1) ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 150,000 - סגן אחד או שני סגנים, אולם השר רשאי בתקנות, באישור ועדת הפנים של הכנסת, לקבוע שברשויות מקומיות שמספר תושביהן אינו עולה על המספר שנקבע לכך לא ייבחר סגן נוסף או שייבחר סגן אחד בלבד;
(1א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000 אך אינו עולה על 250,000 - שני סגנים;
(2) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000 אך אינו עולה על 500,000- שלושה סגנים.
(3) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000 ארבעה סגנים;
(4) עריית ירושלים שישה סגנים.
(ב) לענין סעיפים 14, 15, ו-15א1 יהיה מספר התושבים המספר שנקבע לענין מספר חברי המועצה.
15א. (בוטל) (תיקון: תשס"ג)
15א1. משכורת ראש הרשות וסגניו (תיקון: מס' 28- תשע"א)
(א) ראש רשות וסגן ראש רשות רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית, בכפוף לאישור השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע, ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית כל אחד מאלה:
(1) סגן ראש רשות ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 10,000;
(2) יותר מסגן ראש רשות אחד ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 20,000;
(3) יותר משני סגני ראש רשות ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 100,00;
(4) יותר משלושה סגני ראש רשות ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 200,00;
(5) יותר מארבעה סגני ראש רשות ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 400,000;
(6) יותר מחמישה סגני ראש רשות ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 500,000;
(7) יותר משישה סגני ראש רשות ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000;
(8) יותר משמונה סגני ראש רשות בעיריית ירושלים.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 200,000, למעט ירושלים, שאינה מקבלת מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו לבקשה לא היה לה גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות, רשאי שר הפנים לאשר, על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, כי סגן ראש רשות נוסף על המספר המנוי בסעיף קטן (א), יהיה רשאי לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) מונה סגן ראש רשות לפי סעיף קטן (ב) וחדל להתקיים ברשות המקומית אחד התנאים המנויים בפסקה זו, יחדל סגן ראש רשות שקבעה המועצה לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן (א), ואם לא קבעה המועצה מי סגן ראש הרשות יקבע זאת ראש הרשות; לא קבע ראש הרשות סגן כאמור, יחדל סגן ראש הרשות מהסיעה הגדולה בסיעות הקואליציה, לקבל שכר ותנאי שירות כאמור.
(ד) תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו הוראות בדבר מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות, וכן בדבר אי-תשלום שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית לראש הרשות או לסגן ראש הרשות שנבחר במהלך תקופת כהונתה של המועצה במקום מי שחדל לכהן.
(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), לא יקבע השר תנאים לאי-תשלום שכר ותנאי שירות לראש רשות או לסגן ראש רשות שנבחר במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדל לכהן בהתקיים כל אלה:
(1) הסכם בדבר חילופי ראש הרשות או הסגן הונח על שולחן המועצה, בתוך 45 ימים מהיום שראש הרשות הראשון בכל תקופת כהונת מועצה התחיל לכהן;
(2) ראש הרשות, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים, הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן בתפקיד לפחות 28 חודשים;
(3) מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה של המועצה אינו עולה על
(א) ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 250,000 שני סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום ראש הרשות, לפי סעיף 14 (בסעיף זה סגן ממלא מקום);
(ב) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000 שלושה סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום.
(ו) (1) התחלף ראש רשות או סגן ראש רשות והתקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ה), יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות בעבור תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת כהונתה של המועצה כראש רשות או כסגן ראש רשות, אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן (ה)(1) נקבע כי ראש רשות או סגן ראש רשות שנבחר במקום מי שחדל מכהונתו יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות בעבור תקופת כהונתו במקום מי שכיהן ראשון כאמור.
(2) ראש רשות או סגן ראש רשות שאינו זכאי לתנאי פרישה וגמלאות לפי פסקה (1), יהיה זכאי למענק בעבור תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז - 1977 ; והחלטות שהתקבלו לפיו.
(ז) בסעיף זה
"רשות מקומית" לרבות מועצה אזורית;
"שכר ותנאי שירות" שכר, תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי תפקידו של ראש רשות או סגנו.
15ב. עיסוק נוסף - איסור והסדרה (תיקון: תשס"א5, מס' 28- תשע"א)
(א) ראש רשות או סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות לפי הוראות סעיף 15א1 לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף, למעט עיסוק כאמור בהתנדבות ובלא תמורה.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות שאינם מגיעים כדי מלוא השכר ותנאי השירות המשולמים לסגן ראש רשות באותה רשות מקומית, רשאי לעסוק בעסק או בעיסוק נוסף, אחד בלבד, אם מתקיימים כל אלה:
(1) שכרו מהעסק או מהעיסוק הנוסף ושכרו ותנאי השירות מהרשות המקומית לא יעלו יחד על מלוא השכר ותנאי השירות המשולמים לסגן ראש רשות באותה רשות מקומית;
(2) סגן ראש הרשות הודיע למועצה ולשר הפנים על רצונו לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף, על מהותו ועל משך הזמן שיוקדש על ידו לצורך כך ועל הכנסתו הצפויה מהעסק או מהעיסוק הנוסף;
(3) שר הפנים אישר לסגן ראש הרשות לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף;
(ג) (1) ראש רשות או סגן ראש רשות לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף אם יש בעיסוק כאמור אחד מאלה:
(א) פגיעה בכבוד הרשות המקומית, או במעמדו או בקיום חובותיו כראש רשות או כסגן ראש רשות;
(ב) חשש של ניצול לרעה או השגת כל יתרון או העדפה אישיים בשל היותו ראש רשות או סגן ראש רשות;
(ג) אפשרות של ניגוד ענינים בין העיסוק בעסק או בעיסוק הנוסף לבין תפקידו כראש רשות או כסגן ראש רשות;
(ד) ייצוג משפטי של בעל דין בהליך משפטי שבו אחד מבעלי הדין הוא הרשות המקומית או אחד הגופים המנויים בסעיף קטן (ה)(1); הוראת פסקת משנה זו לא תחול על ראש רשות או סגן ראש רשות המייצג את עצמו.
(2) הוראת סעיף קטן זה תחול גם על עיסוק בכל עסק או עיסוק נוסף בהתנדבות ובלא תמורה או על עיסוק כאמור המותר לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ה).
(ד) ראש רשות או סגן ראש רשות, העוסק בעסק או בעיסוק נוסף בהתנדבות ובלא תמורה, ימסור על כך הודעה בכתב לשר הפנים ולמועצה ביום תחילת כהונתו; החל לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף לאחר תחילת כהונתו - במועד שבו החל לעסוק בו; ההודעה תכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב)(2).
(ה) לענין סעיף זה לא יראו כעיסוק בעסק או בעיסוק נוסף -
(1) כהונה כיושב ראש, כחבר, כדירקטור או כבעל תפקיד אחר מקביל להם לפי הענין, בחד מאלה:
(א) מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;
(ב) איגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955.
(ג) תאגיד שהקימה רשות מקומית בהתאם לסמכויותיה לפי כל דין, ויש בידיה הון או כוח הצבעה בתאגיד;
(2) פעילות במסגרת סיעה או מפלגה, ובלבד שראש הרשות או סגן ראש הרשות אינו מקבל שכר בעבור פעילות זו; ואולם רשאי הוא לקבל מהסיעה או מהמפלגה לצורך פעילות זו משרד, שירותי משרד, רכב ונהג;
(3) החזקה בלבד של מניות בתאגיד;
(4) קבלת הכנסות מנכס של ראש רשות או סגן ראש רשות או מנכס של משפחתו;
(5) קבלת הכנסה מיצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית, אמנותית או מדעית.
(ו) לענין סעיף זה -
"יעסוק" - בין בעצמו ובין בשיתוף עם אחר, לרבות כעובד או כשלוח;
"עיסוק נוסף" - עיסוק נוסף על העיסוק כראש רשות או סגן ראש רשות, לרבות עיסוק חד פעמי, ייצוג של אדם אחר, מתן ייעוץ או קיום פעילות שתדלנית למענו;
"תמורה" - תמורה כספית או תמורה חומרית אחרת;
"תמורה חומרית" - לרבות העמדת משרד ושירותי משרד לרשות ראש רשות או סגן ראש רשות לצרכיו הפרטיים, ולרבות העמדת רכב לרשותו הן לצרכיו הפרטיים והן לצורך העיסוק בהתנדבות ובלא תמורה.
15ג. עיסוק נוסף - סייג לתחולה (תיקון: תשס"א5)
הוראות סעיף 15ב לא יחולו בתקופת ששת החודשים הראשונים לכהונתו של ראש רשות או סגן ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט הוראות סעיף 15ב(ג).
16. מילוי מקום ראש הרשות בהעדר סגן (תיקון: תשנ"ד)
לא נבחרו סגן או סגנים כאמור בסעיף 14 או חדלו לכהן, או נעדרו מן הארץ או נבצר מהם למלא את מקומו של ראש הרשות, ימלא את מקומו של ראש הרשות - אחד מהסגנים הנוספים כאמור בסעיף 15, שהמועצה קבעה לכך, ואם אין סגן כאמור - חבר המועצה שהמועצה קבעה לכך.
17. אצילות תפקידים וסמכויות של ראש רשות
ראש הרשות רשאי, באישור המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש רשות או לחבר ועדת הנהלה כמשמעה בפקודת העיריות או לעובד הרשות והכל דרך כלל או לענין מסויים או לסוג ענינים מסויים; מילוי התפקידים והשימוש בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום שכר.
18. ראש רשות שחדל להיות חבר המועצה
ראש הרשות שחדל להיות חבר המועצה תיפסק כהונתו כראש הרשות.
19. התפטרות
(א) ראש רשות רשאי, בהודעה בכתב לשר, להתפטר מכהונתו; כהונתו נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת אם ראש הרשות חזר בו מהתפטרותו לפני כן.
(ב) ראש הרשות ישלח העתק מכתב ההתפטרות לחברי המועצה.
20. פקיעת כהונה והשעיה מחמת קלון (תיקון: תשס"א)
(א) גזר בית המשפט את דינו של ראש רשות בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כראש רשות ובין אם לפני שהחל לכהן כראש רשות, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.
(ב) לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), או שראש הרשות החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.
(ג) מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.
(ד) קבע בית המשפט לפי סעיף זה כי יש עם העבירה שבה הורשע ראש הרשות משום קלון, יושעה ראש הרשות מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.
(ה) כהונתו של ראש הרשות תפקע מיום שפסק הדין, הקובע כי יש בעבירה משום קלון, נהיה סופי.
(ו) (1) ראש רשות שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור, תפקע כהונתו ויחדל לכהן כראש הרשות.
(2) הודעה בדבר פקיעת כהונתו כאמור תישלח לראש הרשות על ידי השר והוראות סעיף 123א(ג) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים.
(3) הגיש ראש הרשות בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף 123א(ג)(1) לפקודת העיריות, יושעה מכהונתו עד להחלטת בית המשפט בבקשה.
(ז) (1) פקעה כהונתו של ראש רשות לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 27 לענין מילוי מקומו עד הבחירות המיוחדות.
(2) הושעה ראש רשות לפי סעיפים קטנים (ד) או (ו) יחולו הוראות אלה:
(א) בששת החודשים הראשונים מיום תחילת ההשעיה ימלא את מקום ראש הרשות סגנו כאמור בסעיף 14, ובאין סגן כאמור או שנבצר ממנו לפעול תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 26;
(ב) לא ניתן פסק דין סופי בענינו או לא ניתנה החלטה לפי סעיף קטן (ו)(3) בתוך שישה חודשים מיום תחילת ההשעיה, תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 26.
(3) זוכה ראש הרשות בערעור או קבע בית המשפט שלערעור כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון יחזור לכהן כראש רשות.
(ח) הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש רשות; ואולם אם הושעה סגן ראש רשות לפי סעיף זה תבחר המועצה ממלא מקום לסגן לפי סעיף 26.
21. העברה מכהונה מטעמי בריאות (תיקון מס' 29 תשע"ב)
(א) נוכח השר שמטעמי בריאות נבצר מראש רשות דרך קבע למלא את תפקידו, רשאי הוא להעבירו מכהונתו.
(ב) ראש הרשות רשאי לעתור נגד החלטת השר לבית משפט לעניינים מינהליים תוך 15 יום מהיום שנמסרה לו החלטת השר.
(ג) כהונתו של ראש רשות לא תיפסק אלא כעבור המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה עם דחייתה.
22. העברה מכהונה מחמת התנהגות
(א) נוכחה המועצה כי ראש הרשות מתנהג התנהגות שאינה הולמת מעמדו של ראש רשות וסבורה היא שעל כן אין הוא ראוי לכהונתו, רשאית היא, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע דברו, להעבירו מכהונתו.
(ב) ההחלטה להעביר את ראש הרשות מכהונתו תהיה מנומקת ותתקבל בישיבה מיוחדת, סגורה, של המועצה ברוב של שלושה רבעים ממספר חבריה; ההחלטה טעונה אישור השר.
(ג) לא קרא ראש הרשות לישיבה מיוחדת כאמור תוך 14 יום מהיום שרוב חברי המועצה דרשו ממנו לעשות כן, רשאים רוב חברי המועצה לקרוא לישיבה כאמור והם יקבעו מי ישב בראשה.
23. כהונת ראש רשות במקרה של מינוי מועצה או ועדה (תיקון: תשס"ד)
מונתה ועדה או מועצה לפי סעיפים 143 או 206 לפקודת העיריות או סעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות למילוי תפקידי ראש הרשות והמועצה, יחדל ראש הרשות מכהונתו ביום שיתחיל לכהן יושב-ראש הועדה שנתמנה או ראש הרשות שתבחר המועצה, לפי הענין.
24. (בוטל) (תיקון: תשנ"ח)
24א. בחירות מיוחדות (תיקון: תשנ"ח3, תשס"ג)
(א) חדל ראש הרשות לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות להלן, למעלה משנה לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, יתקיימו בחירות רק לראש הרשות (להלן - בחירות מיוחדות):
(1) התפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;
(2) נפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;
(3) חדל לכהן לפי אחד הסעיפים 18 או 20 עד 22;
(4) פקעה כהונתו לפי סעיף 13א1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951.
(ב) על בחירות מיוחדות ועל המועמד לראש הרשות בבחירות מיוחדות יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1) הבחירות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 60 הימים מן היום שבו נוצרה העילה לעריכתן, או במועד סמוך לאחר מכן, כפי שיורה השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת;
(2) רשאים להציע מועמד, בנוסף לקבוצת בוחרים כאמור בסעיף 5(א) - חמישית מחברי המועצה;
(3) על מועמד לא תחול החובה להיות הראשון ברשימת מועמדים למועצה;
(4) על מועמד לא תחול החובה להיות חבר מועצה;
(5) קציני צבא וקציני משטרה בדרגות האמורות בסעיף 4(ג), לא יהיו זכאים להיות מועמדים, זולת אם חדלו להיות קצינים כאמור בתוך 10 ימים מן היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות;
(6) מנהל הבחירות ימונה לפי הוראות סעיף 29 לחוק הבחירות לא יאוחר מהיום ה55- לפני יום הבחירות;
(7) ועדת הבחירות תיבחר בידי המועצה לא יאוחר מהיום ה48- שלפני יום הבחירות;
(8) כחברי ועדות הקלפי ימונו נציגיהם של המועמדים; ועדת הבחירות תקבע את מספר החברים וההרכב של כל ועדת קלפי ובלבד שבכל ועדה יהיו מיוצגים לא פחות משלושה מועמדים אם ישנם כאלה, ושיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים.
(ג) תקופת כהונתו של ראש רשות שנבחר בבחירות מיוחדות, תסתיים ביום סיום כהונתה של המועצה שכיהנה בזמן היבחרו.
24ב. בחירת ממלא מקום בשנת בחירות (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
חדל ראש הרשות לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 24א(א), שנה או פחות לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות מבין חבריה לפי הוראות סעיף 26 והוא יכהן עד בחירת ראש הרשות במועד הבחירות האמור.
24ב-1. בחירות מיוחדות במועצה מתמעטת נחשלת (תיקון: תשס"ד)
(א) חדל ראש הרשות, בלבד, לכהן בשל הוראת השר לפי סעיף 143(א) לפקודת העיריות או סעיף 38(א) לפקודת המועצות המקומיות, יתקיימו בחירות רק לראש הרשות (בסעיף זה בחירות מיוחדות במועצה מתמעטת או נחשלת), במועד שיקבע השר לפי הוראות הסעיפים האמורים.
(ב) על בחירות מיוחדות במועצה מתמעטת או נחשלת יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסעיף 24(ב)(2) עד (4) ו-(ג), ואולם לענין זה יקראו את סעיף 24א(ג) כך שאחרי "בבחירות מיוחדות" יבוא "במועצה מתמעטת או נחשלת."
24ג. סייג במקרה של פטירת ראש רשות - הוראת שעה (תיקון: תשס"ג6)
נפטר ראש רשות לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו, ייבחר ראש הרשות לפי הוראות סעיף 26.
25. חדילה מכהונת סגן (תיקון: תשס"א)
סגן ראש רשות יחדל מכהונתו אם נתקיים אחד מאלה:
(1) חדל להיות חבר המועצה;
(2) התפטר במתן הודעה בכתב למועצה;
(3) בסגן כאמור בסעיף 14 - ראש הרשות, באישור המועצה ברוב חבריה, העביר אותו מכהונתו;
(4) בסגן אחר - הועבר מכהונתו בהחלטת המועצה שנתקבלה ברוב חבריה בישיבה מיוחדת;
(5) פקעה כהונתו על פי סעיף 20 לחוק זה.
26. בחירת המועצה בראש רשות וסגנו (תיקון: תשנ"ח3, תשס"א, תשס"ג)
(א) על בחירת המועצה בראש רשות לפי סעיפים 9, 9א, 10, 20 או 24ב וסגנים לראש רשות יחולו הוראות אלה:
(1) ההצבעה תהיה גלויה;
(2) המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה - הוא הנבחר;
(3) לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתקויים ביום החול אחרי יום הישיבה האחרונה;
(4) המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה - רוב) - הוא הנבחר;
(5) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים בשלישית;
(6) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים ברביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה שבה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית יעמדו לבחירה רק המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;
(7) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים עד שמועמד אחר יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכן בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה (להלן בפסקה זו - יצא) מועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר; קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של הקולות והוא מספר הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע בהגרלה; היו יותר משניים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע בהגרלה;
(8) כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום בידי יושב-ראש הישיבה; היה היושב-ראש עצמו מועמד לראש הרשות בהצבעה שקדמה להגרלה, תמנה המועצה חבר שאינו מועמד לראש הרשות והוא יערוך את ההגרלה.
(ב) על מועמד לבחירות לפי סעיף זה לא יחול התנאי שעליו להיות ראשון ברשימת המועמדים למועצה.
(ג) הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בהוראות אחרות של חוק זה.
27. ראש רשות לזמן ביניים (תיקון: תשס"א)
כל עוד לא החל לכהן ראש רשות לפי סעיף 12, יכהן כראש הרשות האדם שנשא בכהונה זו ערב יום הבחירות למועצה, ואם נבצר ממנו לפעול או שחדל מכהונתו, או שפקעה כהונתו אחרי הבחירות - הסגן האמור בסעיף 14, ובאין סגן כאמור או שנבצר אף ממנו לפעול - חבר המועצה שהשר מינהו לכך.
27א. ראש רשות המסיים תפקידו (תיקון: תשמ"ח)
(א) בסעיף זה -
"ראש רשות המסיים תפקידו" - אחד מאלה:
(1) ראש רשות המכהן לפי סעיף 27;
(2) ראש רשות שלא הוצע כמועמד לראש הרשות לפי סעיף 5 - מהיום האחרון להגשת רשימות המועמדים;
(3) ראש רשות שהוצע כמועמד לראש הרשות לפי סעיף 5, לא נבחר לפי סעיף 9(א) ולא היה אחד משני המועמדים שקיבלו את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים - מהיום שלאחר יום הבחירות;
(4) ראש רשות כאמור בפסקה (3) שהיה אחד משני המועמדים בבחירות חוזרות ולא נבחר בבחירות החוזרות - מהיום שלאחר יום הבחירות החוזרות.
"חוזה" - חוזה לפי סעיף 195 לפקודת העיריות (להלן - הפקודה), שנעשה ללא החלטת המועצה או על פי החלטת המועצה שהתקבלה לאחר שראש הרשות נעשה ראש רשות המסיים תפקידו.
(ב) ראש רשות המסיים תפקידו, לא יהיה רשאי -
(1) למנות עובדים לפי סעיף 170 לפקודה;
(2) לפטר עובדים לפי סעיף 171א(2) לפקודה;
(3) להעלות עובדים בדרגה;
(4) לחתום על שטרות לפי סעיף 199 לפקודה או על מסמכי תשלום לפי סעיף 191 לפקודה בסכום העולה על החלק השנים-עשר של התקציב הרגיל, לכל חודש של כהונה כראש רשות המסיים תפקידו, למעט:
(א) תשלום שכר ופרעון מילוות;
(ב) שטרות ומסמכי תשלום הנובעים מהתחייבויות שנעשו כדין לפני שנעשה ראש רשות המסיים תפקידו;
(5) ראש הרשות החדש רשאי, תוך שלושים ימים מתחילת כהונתו, לבקש מהשר כי יבטל חוזה שראש הרשות המסיים תפקידו התקשר בו; ביטל השר את החוזה - לא יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, למעט הוראות סעיף 9.
(ג) פעל ראש הרשות המסיים תפקידו בניגוד להוראות סעיף קטן (ב), לא יהא תוקף למינוי עובד, לפיטורי עובד או להעלאתו בדרגה, כאמור בפסקאות (1) עד (3), וכל תשלום כאמור בפסקה (4) ייחשב בלתי חוקי ויחולו הוראות סעיף 221 לפקודה.
(ד) שר הפנים רשאי להתאים את הוראות הצווים לפי פקודת המועצות המקומיות, על פי האמור בסעיף זה.
28. פרסום
(א) השר יפרסם ברשומות הודעה על אלה:
(1) בחירה של ראש רשות על-ידי המועצה;
(2) בחירה של סגן ראש רשות;
(3) חדילתם של ראש רשות או סגן ראש רשות, מכהונה.
(ב) מזכיר הרשות המקומית יודיע לשר מיד על כל מקרה כאמור בסעיף-קטן (א).
29. תחולת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)
חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, יחול בשינויים המחוייבים גם על בחירות לראש רשות לפי סעיף 3.
30. (שולב בפקודת העיריות (נוסח חדש))
31. (שולב בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש))
32. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965)
33. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ח)
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים בכל ענין הנוגע לשמירת הסדר ולמניעת הפרעה לבוחרים, פגיעה בהליכי הצבעה תקינים ושיבוש הליכי הבחירות, במבנה שבו נמצא מקום קלפי.
34. הוראת מעבר
כל עוד לא נבחר ראש רשות ברשות מקומית פלונית לפי חוק זה, יהיו סמכויותיהם וכהונתם של ראש הרשות וסגניו כאילו חוק זה לא נתקבל.
_________________________________
1 ס"ח תשל"ה, 211; תשל"ו, 151; תשל"ז, 21; תשל"ח, 137; תש"ם, 160; תשמ"ג, 140; תשמ"ד, 6; תשמ"ח, 86; תש"ן, 8; תשנ"ב, 2; תשנ"ג, 114; תשנ"ד, 122, 261, 262; תשנ"ה, 314; תשנ"ו, 43, 227; תשנ"ח, 147, 249, 275, 314; תשנ"ט, 46; תש"ס, 224; תשס"א, 19, 191; תשס"ג, 10, 48, 372, 517, 553; תשס"ד, 125, תשס"ח, 800. תיקון מס' 28- תשע"א,690. התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"א (22 במרס 2011); הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 292, מיום כ"ז בכסלו התש"ע (14 בדצמבר 2009), עמ' 55, תשע"ב
2 סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 9), התשנ"ד-1994 (ס"ח תשנ"ד, 123) קובע:
"4. הוראת מעבר
בחירת סגן שני ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000, לפי סעיף 14 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, תהיה תוך חודשיים מיום תחילתו של חוק זה."
3 סעיפים 2 ו-3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות מיוחדות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998 (ס"ח תשנ"ח, 148) קובע לענין סעיפים 9ב, 24א, 24ב ו-26:
"2. תחילה
(א) לענין סעיף זה -
"הבחירות הכלליות הראשונות" - הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, שיתקיימו במועד הראשון לאחר פרסומו של חוק זה;
"הבחירות הכלליות השניות" - הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, שיתקיימו לאחר הבחירות הכלליות הראשונות.
(ב) תחילתו של סעיף 24א(א)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן - חוק הרשויות המקומיות), כנוסחו בסעיף 1(3) לחוק זה, לענין קיום בחירות מיוחדות, ביום קיום הבחירות הכלליות השניות; ואולם, אם התקיימו בחירות ברשות מקומית מסוימת בתקופה שבין מועד קיום הבחירות הכלליות הראשונות לבין מועד קיום הבחירות הכלליות השניות, תהא תחילתו של סעיף 24א(א)(1) לחוק הרשויות המקומיות, לגבי אותה רשות מקומית, ביום קיום הבחירות ברשות המקומית.
3. הוראת שעה
(א) התפטר ראש רשות לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו, למעלה משנה לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות, בתוקפת המעבר שבין יום תחילתו של חוק זה ובין יום תחילתו של סעיף 24א)(א)(1) לחוק הרשויות המקומיות כנוסחו בסעיף 1(3) לחוק זה (להלן - תקופת המעבר), יחולו הוראות אלה:
(1) התפטר ראש הרשות לאחר שכיהן 26 חודשים, תבחר המועצה ראש רשות מבין חבריה, ורשאית היא לבחור ראש רשות כאמור פעם אחת בלבד;
(2) התפטר ראש הרשות לפני שכיהן 26 חודשים, יתקיימו בחירות מיוחדות לראש הרשות, לפי הוראות סעיף 24א(ב) לחוק הרשויות המקומיות, כנוסחו בסעיף 1(3) לחוק זה.
(ב) התפטר ראש רשות שנבחר על ידי המועצה לפי סעיף קטן (א)(1), בתקופת המעבר, ייתקיימו בחירות בהתאם להוראות אלה:
(1) התפטר ראש הרשות למעלה משנה לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות, יתקיימו בחירות מיוחדות לפי סעיף 24א(ב) לחוק הרשויות המקומיות, כנוסחו בסעיף 1(3) לחוק זה;
(2) התפטר ראש הרשות שנה או פחות לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות, יתקיימו בחירות לראש הרשות ולמועצה לפי סעיף 24ב לחוק הרשויות המקומיות, כנוסחו בסעיף 1(3) לחוק זה."
4 סעיף 3(5) לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבירה שיש עמה קלון), התשס"א-2000 (ס"ח תשס"א, 20) קובע: "בסעיף 27 אחרי "או שחדל מכהונתו" יבוא "או שפקעה כהונתו", אך בסעיף 27 לא קיימים המילים "או שחדל מכהונתו."
5 סעיפים 2 עד 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22), התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 193; תשס"ג, 48) קובעים לגבי הוספת סעיפים 15ב ו-15ג:
פרק א': איסור עיסוק נוסף - איסור והסדרה
1. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975).
פרק ב': הוראות מיוחדות לענין תחילת החוק
2. מונחים
בפרק זה -
"הבחירות הכלליות הראשונות" - הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, שיתקיימו במועד הראשון לאחר פרסומו של חוק זה;
"הבחירות הכלליות השניות" - הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, שיתקיימו לאחר הבחירות הכלליות הראשונות.
סימן א': ראש רשות וסגן ראש רשות במשרה מלאה
3. תחילה לגבי ראש רשות
(א) תחילתו של חוק זה לגבי ראש רשות מקומית ביום קיום הבחירות הכלליות הראשונות.
(ב) התקיימו בחירות ברשות מקומית מסוימת בתקופה שבין מועד פרסומו של חוק זה לבין מועד קיום הבחירות הכלליות הראשונות, תהא תחילתו של חוק זה על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי ראש רשות, ביום הבחירות ברשות המקומית.
4. הוראה מיוחדת
נערכו בחירות ברשות המקומית בתוך 6 חודשים מיום פרסומו של חוק זה, יקראו את סעיף 15א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה כך:
"הוראות סעיף 15ב לא יחולו בתקופת שנים עשר החודשים הראשונים לכהונתם של ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו."
סימן ב': סגן ראש רשות במשרה חלקית
5. תחילה לגבי סגן ראש רשות
(א) תחילתו של חוק זה לגבי סגן ראש רשות ביום קיום הבחירות הכלליות השניות.
(ב) התקיימו בחירות ברשות מקומית מסוימת בתקופה שבין מועד הבחירות הכלליות הראשונות ולפני מועד הבחירות הכלליות השניות, תהא תחילתו של חוק זה, על אף הוראות סעיף 2, לגבי סגן ראש רשות באותה רשות מקומית, ביום הבחירות ברשות המקומית.
6. הוראת שעה
בתקופה שבין מועד הבחירות הכלליות הראשונות ולפני מועד הבחירות הכלליות השניות רשאי סגן ראש רשות, על אף האמור בסעיף 5(א) ובכפוף להוראות סעיף 5(ב), לעסוק בעיסוק נוסף, ולקבל את מחצית השכר ותנאי השירות שלהם זכאי סגן ראש רשות באותה רשות בכפוף להוראות סעיף קטן 15ב(ג).
7. (בוטל) (תיקון: תשס"ג)
6 סעיפים 2 ו-3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 23) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 10) קובעים לגבי הוספת סעיף 24ג:
"2. תחולה
חוק זה יחול גם על בחירת ראש רשות מקומית שראשה נפטר לפני תחילתו של חוק זה, בשינויים אלה:
(1) תקופת עשרת הימים האמורה בסעיף 24ג לחוק העיקרי תיספר מיום תחילתו של חוק זה;
(2) נבחר ראש רשות לפי הוראות סעיף זה, יתקיימו הבחירות הבאות לראש רשות, באותה רשות מקומית, ביום הבחירות הכלליות הקרובות כאמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.
3. הוראת שעה
חוק זה יעמוד בתוקפו עד ליום הבחירות הכלליות הקרובות כאמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ