אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 1
פרק א': הוראות-יסוד
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ט, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ג10, מס' 42 תשע"ב)
בחוק זה -
"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית;
"שנת פנקס" - התקופה המתחילה ביום ט"ו באב של שנה פלונית והמסתיימת ביום י"ד באב של השנה שלאחריה;
"היום הקובע" - יום א' בניסן שלפני שנת פנקס פלונית;
"מפלגה" - מפלגה אשר רואים אותה לענין סעיף 12(א) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן - חוק המימון), כסיעה נפרדת, ויש לה לפחות נציג אחד בכנסת;
"בחירות" - בחירות לרשות מקומית ולראש הרשות, או בחירות מיוחדות לראש רשות מקומית לפי חוק בחירת ראש הרשות;
"הועדה המרכזית" - כהגדרתה בחוק הבחירות לכנסת;
"בית משפט לעניינים מינהליים" כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;
"חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 .
"חוק הבחירות לכנסת" - חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;
"חוק בחירת ראש הרשות" - חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975;
"חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;
"יום שליפת הפנקס" - יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים;
"מרשם האוכלוסין" - המרשם המתנהל לפי חוק המרשם;
"מנהל בחירות" - מי שמונה לפי הוראות סעיף 29;
"פנקס הבוחרים" - פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק זה, הכולל את כלל רשימות הבוחרים ברשות מקומית מסוימת;
"רשימת בוחרים" - רשימה של בעלי זכות לבחור לרשות מקומית או לראש רשות מקומית שהוכנה לפי הוראות חוק זה;
"שליפת הפנקס" - גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין.
"יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית" - יושב ראש הועדה המרכזית שנבחר לפי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;
"השר" - שר הפנים.
לשאר המונחים תהא המשמעות שיש להם בפקודת העיריות.
2. שיטת הבחירות
מועצה של רשות מקומית (להלן - המועצה) תיבחר בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.
3. מועד הבחירות הראשונות (תיקון: תשנ"ד, תשס"ח)
הבחירות הראשונות למועצה לאחר כינונה ייערכו תוך ששים ימים מתום ארבע שנים להקמת המועצה, ואולם השר רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע לכך מועד יותר מאוחר בשנה החמישית להקמת המועצה, ובמקרים מיוחדים, באישור הועדה האמורה - בשנה השישית להקמת המועצה. קבע השר מועד מאוחר יותר בשנה החמישית או השישית כאמור, ידווח לוועדה האמורה, בכתב, מדי שישה חודשים, על ההיערכות לעריכת הבחירות למועצה ברשות המקומית האמורה.
4. מועד הבחירות לכל המועצות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ח, תשס"ח) 13
בכפוף לאמור בסעיף 5, הבחירות לכל המועצות (להלן - הבחירות הכלליות) יקוימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש חשון; אולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקויימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.
5. דחיית מועד הבחירות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ח8, תשס"ג11)
(א) נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן ברשות מקומית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות, אשר לדעת השר, מצדיקות דחייתן, או לא קויימו בחירות במועדן, יקבע השר מועד חדש לבחירות, שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי-קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות הכלליות הקרוב.
(ב) קוימו בחירות למועצה מסוימת שלא ביום הבחירות הכלליות, יחולו על הבחירות הבאות למועצה האמורה הוראות אלה:
(1) קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנה או פחות לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות הקרוב (להלן - יום הבחירות הכלליות השני);
(2)8 קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משנה ופחות משנתיים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות השני (בסעיף זה - יום הבחירות הכלליות השלישי), והבחירות למועצה שלאחר מכן יתקיימו ביום הבחירות הכלליות השלישי;
(2א) קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנתיים עד שלוש שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, בסוף השליש הראשון של התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השלישי, ואת יום הבחירות שלאחר מכן יקבע, ככל האפשר, בסוף השליש השני של התקופה האמורה; הבחירות למועצה שלאחר הבחירות שקבע השר לפי פסקה זו ייערכו ביום הבחירות השלישי;
(2ב) קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משלוש שנים ופחות מארבע שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השני, והבחירות למועצה שלאחר מכן ייערכו ביום הבחירות הכלליות השני.
(3) קוימו הבחירות האחרונות למועצה ארבע שנים או יותר לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הקרוב.
5א. הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות (תיקון: תשס"ג)
(א) בסעיף זה, "איחוד רשויות" - כל אחד מאלה:
(1) הכרזה לפי סעיף 3 לפקודת העיריות, שענינה הקמת עיריה במקום מספר רשויות מקומיות, או הרחבת תחום עיריה לפי סעיפים 8, 8א או 9 לפקודה האמורה;
(2) צו כינון לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, שענינו כינון מועצה מקומית במקום מספר רשויות מקומיות, או הרחבת תחום מועצה מקומית לפי סעיף 7 לפקודה האמורה.
(ב) (1) הכריז השר על איחוד רשויות רשאי הוא באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד לבחירות ברשות המקומית שאיחד, המוקדם ממועד הבחירות הקבוע לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו, ובלבד שהמועד שיקבע יחול לאחר תום שלוש שנים ממועד הבחירות האחרונות שנערכו בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור.
(2) הבקשה להתייעצות כאמור בפסקה (1), תוגש לא יאוחר משישה חודשים ממועד הבחירות שמציע השר.
(3) על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי השר לקבוע מועד בחירות שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועדי הבחירות האחרונות, כאמור.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על רשויות מקומיות המפורטות בתוספת לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003.
6. פרסום מועדי הבחירות
מועדי הבחירות, לפי סעיפים 3 ו-5 יפורסמו ברשומות, על לוחות המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הרשמי.
6א. הזכות לבחור (תיקון: תשס"ג10)
זכאי להצביע בבחירות ברשות מקומית מסוימת מי שרשום בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית.
7. הזכות להיבחר (תיקון: תשל"ג, תשמ"ט3, תשס"א, תשס"ט 14, מס' 40-תשע"א)
(א) זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א1) ו-(ב):
(1) שמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה מועצה;
(2) ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה;
(3) מקום-מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בתחום אותה רשות מקומית;
(4) הוא אינו פסול לפי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964;
(5) הוא אינו פסול לפי סעיף 19 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961 או סעיף 21 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;
(6) (בוטל)
(7) הוא לא הוכרז פסול-דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;
(8) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן - עברו שנתיים ממועד תחילתו.
(א1) (1) מי שכיהן כיושב ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות, או למילוי תפקידי המועצה, בהתאם להוראות לפי סעיף 143 , 143 א או 206 לפקודת העיריות 2, או לפי סעיף 38 או 38 א לפקודת המועצות המקומיות 3, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויו.
(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם על מי שהשר מינה למלא את תפקידי ראש הרשות המקומית או חברי המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה לפי הוראות סעיף 3.
(א2) מי שכיהן כמנהל הכללי של רשות מקומית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים שמיום סיום כהונתו.
(ב) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ג) מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (א) ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ד) קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.
(ה) בסעיף זה -
"מאסר בפועל" - סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל;
"עבירה" - כל אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.
7א. הוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון (תיקון: תשס"א, תשס"ג)
לענין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:
(1) מועמד יגיש למנהל הבחירות הצהרה לענין סעיף 7(ב) יחד עם כתב הסכמתו בכתב להיות מועמד לפי סעיף 35(ח);
(2) (א) מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לא יאוחר מהיום ה32- שלפני יום הבחירות; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;
(ב) החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה12- שלפני יום הבחירות;
(3) (א) (1) נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה, בצירוף כל החומר כאמור בפסקה 2(א).
(2) ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך שבעה ימים מהיום שפסק הדין נהיה סופי.
(3) לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות, ובכל דרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית;
(ג) החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע;
(4) נוכח מנהל הבחירות, להנחת דעתו, בהתאם לראיות שהובאו לפניו, שמועמד נידון למאסר כאמור בסעיף 7 ולא הצהיר על כך לפי פסקה (1) או לא מסר על כך הודעה לפי פסקה (3), ידרוש מנהל הבחירות מן המועמד כי יגיש לו תצהיר לענין סעיף 7(ב).
8. ייחוד המועמדות
אדם יכול להיות מועמד לבחירות ברשות מקומית אחת בלבד.
9. ההצבעה (תיקון: תשס"ג10)
(א) ההצבעה תהיה בעד רשימות המועמדים שפורסמו בהתאם לסעיף 48.
(ב) בכפוף להוראות סעיף 31א ולהוראות פרק ח', רשאי כל בוחר להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים השייכת לה כוללת את שמו ורק אם זיהה את עצמו בהתאם לסעיף 60.
10. הוצאות הבחירות
ההוצאות הכרוכות בעריכת הבחירות ישולמו מתוך קופת הרשות המקומית.
10א. מפת הבחירות (תיקון: תשס"ג10)
סעיפים 9 עד 13 בפרק ג' בחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על הבחירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה; בסעיפים 12 ו-13 שבו, בכל מקום במקום "הועדה המרכזית על פי הצעת שר הפנים" או "הועדה המרכזית" יבוא "השר".
פרק ב': פנקס הבוחרים
11. פנקס בוחרים (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ח, תשנ"ח7, תשס"ג10, תשס"ח)
(א) לכל בחירות יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה17- חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו בפנקס הבוחרים כבוחר של אותה רשות מקומית ביום שליפת הפנקס, למעט מי שבתוך 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום בפנקס הבוחרים כבוחר של רשות מקומית אחרת לרבות מועצה אזורית ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לענין פרק זה, "מען" - לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.
(ב) פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם השר הודעה ברשומות.
(ג) (בוטל)
12. אין לשנות את הפנקס (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
אין להכניס שינוי בפנקס בוחרים שנכנס לתוקף אלא לפי הוראות סעיף 23ג או החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שניתנה לפי הוראות סעיף 39ה.
13. רשימות הבוחרים (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ו, תש"ס9, תשס"ג10)
(א) לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום במרשם האוכלוסין בתחומי אזור הקלפי והעומד גם בשאר התנאים הקבועים בסעיף 11(א).
(ב) רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו, והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום שליפת הפנקס.
14. סדר השמות ברשימה (תיקון: תשל"ג, תש"ס9, תשס"ג10)
ברשימת בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים סידוריים; שמם של בוחרים שאין להם שם משפחה יהיו ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמם הפרטי.
15. מסירת מידע לציבור (תיקון: תשכ"ט, תשל"ג, תש"ס9, תשס"ג10)
(א) כל אדם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים, לברר אם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים ביום הפניה, וכן את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם ואם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
(ב) השר יפרסם מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הדרך לקבל מידע לפי סעיף זה.
(ג) השר יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, בין השאר, בהתחשב בצנעת הפרט.
16. מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"ח, תשס"ג10)
(א) בסעיף זה -
"היום הקובע" - היום ה150- שלפני יום הבחירות ואם נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות לפי סעיף 24א לחוק בחירת ראש הרשות - יום היווצרות העילה;
"מידע פנקס" - רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו להם 17 שנים לפחות;
"סיעה במועצת הרשות המקומית" - סיעה שהגישה לשר אישור בכתב מראש הרשות המקומית, או ממי שהוא מינה לכך, שהיא סיעה במועצת הרשות המקומית;
"נציג רשימת מועמדים" - מי שאינו חבר מועצה של רשות מקומית והודיע בכתב לשר כי בכוונתו להגיש רשימת מועמדים בבחירות או הצעת מועמד לראש המועצה, וצירף חתימות במספר הנדרש של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה רשות מקומית, המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הרשימה לפי סעיף 35 או בין מגישי הצעת המועמד לראש רשות לפי סעיף 5(א) לחוק בחירת ראש הרשות;
לענין סעיף זה, "במספר הנדרש" - 50 לגבי מועצה מקומית ו-100% לגבי עיריה.
(ב) השר ימסור למפלגה, לסיעה בכנסת, לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כמפורט להלן:
(1) מידע פנקס, וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם ושל מקומות הקלפי הנוגעים לרשות המקומית, הנכונים ליום הקובע, לרבות בדבר מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות;
(2) מידע כאמור בפסקה (1) הנכון ליום שליפת הפנקס.
(ג) (1) מידע כאמור בסעיף קטן (ב), יימסר בתוך 7 ימים מיום שתוגש לשר בקשה בכתב לכך, אך לא לפני שחלפו 10 ימים מהיום הקובע או מיום שליפת הפנקס, לפי הענין; לבקשת מידע פנקס תצורף התחייבות בכתב בנוסח שקבע השר, של מבקש המידע ושל האחראי מטעמו לטיפול במידע שלא יעשו שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.
(2) התחייבות כאמור בפסקה (1) תיחתם בידי בא כוח המפלגה שמונה לפי סעיף 19ב לחוק המפלגות, או בידי בא כוח הסיעה שמונה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת או ממלאי מקומם, בידי חברי הסיעה במועצה המקומית, או בידי נציג רשימת המועמדים לפי הענין וכן בידי האחראי לטיפול במידע מטעם אותו הגוף.
(ד) השר רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה, "אמצעי הגנה" - לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ.
(ה) השר יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, למי נמסר מידע פנקס לפי סעיף זה.
17. בקשה לתיקון פרטי בוחר (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
(א) נוכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף 13(ב) המתייחסים אליו נרשם באופן לא נכון, רשאי הוא להגיש לשר בקשה מנומקת בכתב לתיקון הרישום, לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין לתיקון המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס.
(ב) חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה שלא לכלול בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית אדם שייכלל בו שלא כדין מפאת טעות במרשם האוכלוסין, או להוציא את שמו של בוחר מרשימת הבוחרים שבה ייכלל ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום יישוב אחר שהוא תושב בו.
(ג) לבקשה לפי סעיף קטן (א) יצורפו ראיות, לרבות פסק דין וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה.
(ד) לבקשה לפי סעיף קטן (ב) יצורפו ראיות ואם נסבה הבקשה על מענו של הבוחר - ראיות על מענו; העתק הבקשה והראיות יישלחו לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה, והעתק אישור המשלוח יצורף לבקשה.
(ה) בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר -
(1) מהיום ה35- שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א);
(2) מהיום ה40- שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב).
(ו) השר יתקין תקנות לביצוע סעיף זה, לרבות קביעת סדרי הגשת בקשות, וכן יפרסם לציבור מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות.
18. בקשה בנוגע לבוחר לאחר כניסת פנקס הבוחרים לתוקף (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
(א) חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה כאמור בסעיף 17(ב) שמקורה בשינויים שחלו במרשם האוכלוסין בין היום הקובע כהגדרתו בסעיף 16 לבין יום שליפת הפנקס; בקשה כאמור יכול שתוגש עד היום ה26- שלפני יום הבחירות ויחולו הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ו) של סעיף 17, בשינויים המחויבים.
(ב) מצא אדם כי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית כלשהי רשאי הוא, עד היום ה26- שלפני יום הבחירות, לבקש מהשר לכללו בפנקס הבוחרים של רשות פלונית; ואולם לא יהיה אדם זכאי להגיש בקשה לפי סעיף זה שענינה הוא שינוי מענו הרשום בפנקס הבוחרים או במרשם האוכלוסין.
19. הכרעה בבקשות (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
(א) השר יכריע בבקשות לפי סעיף 17 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה ולא יאוחר מהיום ה25- שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.
(ב) השר יכריע בבקשות לפי סעיף 18 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה, לפי הענין, לא יאוחר מהיום ה19- שלפני יום הבחירות.
20. עתירה בעניין פנקס הבוחרים (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10, מס' 42 תשע"ב)
(א) מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת השר, כאמור בסעיפים 18 ו-19, ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר לפי סעיפים 17(ב) או 18, גם אותו אדם, רשאי לעתור נגד החלטת השר או נגד אי קבלת הודעה.
(ב) (1) העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(א) תוגש בתוך שבוע מיום החלטת השר, או מהיום שבו היתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה17- שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.
(2) העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(ב) תוגש לא יאוחר מהיום ה17- שלפני יום הבחירות.
(ג) (בוטל)
(ד) העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה, ולגבי מי שאינו כלול בפנקס בוחרים של רשות כלשהי - בכל בית משפט לענינים מינהליים.
21. ראיות (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך העתירה כאמור בסעיף 20.
22. הרכב בית המשפט ופסק דין (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
(א) בית-המשפט לענינים מינהליים ידון בעתירה לפי סעיף 20 בשופט אחד; פסק-דינו יהיה סופי ואין לערער עליו.
(ב) פסק הדין יינתן ויימסר לשר -
(1) בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(1) - בתוך 14 ימים מיום הגשת העתירה ולא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס;
(2) בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(2) - לא יאוחר מהיום ה12- שלפני יום הבחירות.
23. פטור מאגרות ומסים (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
(א) עתירה לפי סעיף 20 פטורה מאגרות בית-משפט וממס-בולים על יפוי-כוח.
(ב) (בוטל)
23א. (בוטל) (תיקון: תשס"ג10)
23ב. הוראות בנוגע לחיילים (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות לפי סעיפים 17 ו-19, לדיון בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף 19, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר בטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת עתירות לפי סעיף 20, לדיון בהן ולמסירת פסקי-דין; הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר, בהתייעצות עם שר הבטחון.
23ג. השלמת פרטים (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
השר יתקן פרטים במרשם האוכלוסין או בפנקס הבוחרים, לפי הענין, בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 19 ולפסק דין לפי סעיף 22 בתוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הדין, אך לא יאוחר -
(1) מיום שליפת הפנקס - לגבי פסק דין שניתן במועד כאמור בסעיף 22(ב)(1);
(2) מהיום ה11- שלפני יום הבחירות - לגבי פסק דין שניתן במועד כאמור בסעיף 22(ב)(2).
23ד. הודעה לקראת בחירות (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג10)
לא יאוחר מהיום ה21- שלפני יום הבחירות ישלח השר לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים הודעה בדבר מען הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים שלה והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
23ה. - 23ז. (בוטלו) (תיקון: תשס"ג10)
פרק ג': הכנת הבחירות
24. בחירת ועדת הבחירות והרכבה (תיקון: תשמ"ג, תשס"ג)
(א) לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות תבחר המועצה ועדת בחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות-בחירה באותה רשות מקומית; מספר נציגי כל סיעה בועדה כמספרם במועצה; כן תבחר המועצה אחד מחברי הוועדה להיות יושב-ראש. עד לבחירת יושב ראש כאמור ישמש כיושב ראש הועדה מנהל הבחירות שנתמנה לרשות המקומית לפי סעיף 29.
(ב) כל סיעה תגיש לראש המועצה ולמנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה65- שלפני יום הבחירות, רשימה של נציגיה בוועדת הבחירות ושל ממלאי-מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומעניהם.
(ג) ראש המועצה יודיע לשר על בחירת ועדת הבחירות, שמות חבריה ומעניהם, לא יאוחר מ-58 ימים לפני יום הבחירות.
(ד) לא הוקמה ועדת-בחירות תוך המועד שנקבע בסעיף קטן (א), ימנה אותה השר לא יאוחר מ-50 יום לפני יום הבחירות.
(ה) ועדת הבחירות מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם.
(ו) לכל חבר ועדת הבחירות יהיה ממלא-מקום קבוע.
25. קביעת סיעות המועצה (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי-כוחה ושל ממלאי-מקומם יירשמו, לענין חוק זה, על-ידי המועצה, לא יאוחר מהיום ה65- לפני יום הבחירות.
(א1) חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו סיעות המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהמועד כאמור בסעיף קטן (א), את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.
(א2) לא כונסה המועצה, או לא נרשמו הסיעות עד המועד כאמור בסעיף קטן (א), רשאי כל חבר מועצה להודיע בכתב למנהל הבחירות לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהיום השישים וארבעה שלפני יום הבחירות, את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.
(ב) כל סיעה רשאית בכל עת, על-ידי הודעה בכתב לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29, להחליף את בא-כוחה ואת ממלא-מקומו.
(ג) לענין הרכבה הסיעתי של ועדת הבחירות ולענין הגשת רשימת מועמדים לא יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של המועצה היוצאת שחל לאחר היום ה66- שלפני יום הבחירות.
(ד) (בוטל)
26. ועדת בחירות ממונה (תיקון: תשכ"ט, תשל"ח, תשנ"ח)
ברשות מקומית שבה אינה מכהנת מועצה נבחרת ימנה השר, לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות, ועדת-בחירות שמספר החברים בה כמספר חברי המועצה העומדת לבחירה, והיא תורכב, לאחר התייעצות עם גופים המייצגים, לדעת השר, את תושבי המקום ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות למועצה; חלפו יותר מחמש שנים מיום שנערכו הבחירות האחרונות למועצה, או לא קויימו כלל בחירות למועצה באותה רשות מקומית, תורכב ועדת הבחירות לאחר התייעצות כאמור, בהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי הרשות המקומית. השר ימנה, לאחר התייעצות כאמור, אחד מחברי ועדת הבחירות להיות יושב-ראש הוועדה.
27. ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי
(א) ועדת-בחירות שאינה ממלאת את תפקידה כראוי באופן שלדעת השר קיים חשש שהבחירות לא ייערכו במועדן, רשאי השר להתרות בה; לא שעתה ועדת הבחירות לאתראה, רשאי השר, לאחר זמן סביר ממתן האתראה, לפטרה ולמנות ועדה אחרת במקומה; הרכב הוועדה החדשה אינו חייב להיות כהרכבה הסיעתי של המועצה.
(ב) השר רשאי לצוות שוועדת-בחירות שנתמנתה על ידיו כאמור בסעיף קטן (א) תשלים את העבודה שהתחילה בה הוועדה הקודמת.
28. מנין רוב וכו'
(א) המנין החוקי בישיבה של ועדת הבחירות יהיה שליש מחברי הוועדה וביניהם היושב-ראש, ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו בכתב לפחות 24 שעות מראש; לא נוכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים והזקן שבהם ימלא את תפקידי יושב-ראש הוועדה עד בואו של היושב-ראש.
(ב) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה.
(ג) לישיבות של ועדת הבחירות יוזמנו להשתתף בזכות דעה מייעצת נציג אחד של כל רשימת-מועמדים שאושרה ושאינה מיוצגת בוועדה.
29. מנהל הבחירות (תיקון: תשס"ג)
השר ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית בה עומדים לקיים בחירות; המינוי יפורסם ברשומות.
30. (בוטל) (תיקון: תשס"ג)
31. מקומות קלפי (תיקון: תש"ן4, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) לכל אזור קלפי יקבע מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מקום קלפי אחד; הקלפי תעמוד בתחום אזור הקלפי אם לא החליט מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, על מקום אחר בשים לב לנסיבות שבאזור; מקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום-המגורים של הזכאים לבחור בה.
(ב) מקום קלפי לא יהיה במועדון מפלגתי או במקום המשמש בקביעות לתפילה; לא ייקבע מקום קלפי במוסד ציבורי פוליטי אלא אם הסכימו לכך כל חברי ועדת הבחירות.
(ג) (בוטל)
31א. הצבעת אנשים המוגבלים בניידות (תיקון: תש"ן4, תשס"ג10)
(א) בכל רשות מקומית יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות וביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור; שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים הנדרשים.
(ב) ברשות מקומית שיש בה יותר מעשרת אלפים תושבים ביום ה60- שלפני יום הבחירות יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גאוגרפי רצוף שבו עד כ20- אלף תושבים.
(ג) נוכחו מנהל הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על אותה רשות מקומית; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.
(ה) אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה באותה רשות מקומית.
(ו) אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, כאמור בסעיף 60(א) ו-(ב), ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.
(ז) בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף 62, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות בלי לפתחן, תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה, תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן למנהל הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.
(ח) בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור בסעיפים 82(ב) עד (ד), 83 ו-84, בשינויים המחויבים.
(ט) מידע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור כמפורט להלן:
(1) ברשות מקומית - בהודעת הבחירות האמורה בסעיף 48, באתר האינטרנט של משרד הפנים ושל הרשות המקומית אם יש לרשות אתר אינטרנט, וכן פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי תקשורת מקומיים כתובים ואלקטרוניים כפי שיקבע מנהל הבחירות של אותה רשות מקומית;
(2) בבחירות כלליות כאמור בסעיף 4 - כפי שיקבע השר.
(י) בסעיף זה, "אדם המוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.
(יא) סעיף זה, מטרתו להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים בניידות, להצביע, למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית ובטוחה, בכל מקומות הקלפי בארץ.
31ב. בחירות למועצה ביום הבחירות לכנסת (תיקון: תש"ן)4
מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות הבחירות לכנסת, יהיו מקומות הקלפי לצורך הבחירות למועצה במקומות הקלפי שנקבעו לצורך הבחירות לכנסת, ובלבד שלא יוצבו שתי הקלפיות בחדר אחד; לא ניתנת הוראה זו לביצוע במקום פלוני, או היו נסיבות אחרות שהצדיקו זאת, ייקבע מקום קלפי אחר לפי הוראות סעיפים 31(א) ו-(ב) ו-31א(ג).
32. ועדות קלפי (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) מספר חבריה והרכבה הסיעתי של כל ועדת קלפי ייקבעו על פי ועדת הבחירות מבין כל הסיעות המיוצגות בועדת הבחירות, ובלבד שבכל ועדת-קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות, במידה וישנן, ובאופן שיובטח ייצוג הולם בכל ועדות הקלפי לכל הסיעות האמורות וכן שיובטח שבכל אחת מועדות הקלפי תהיה מיוצגת לפחות סיעה אחת מתוך אלה שאינן מיוצגות בועדת ההנהלה.
(ב) נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדת הבחירות את שם נציגה בועדת קלפי תוך תקופה סבירה שנקבעה על ידי ועדת הבחירות, תורכב ועדת הקלפי בלא נציג אותה סיעה.
(ג) ועדת הבחירות תמנה את ועדות הקלפי בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יאוחר מהיום ה14- שלפני יום הבחירות. המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.
(ד) (בטל)
(ה) ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי, מבין חברי אותה ועדה, יושב-ראש וסגן יושב-ראש, באופן שבכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לסיעות המיוצגות בועדת הבחירות. המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.
(ו) לא מינתה ועדת בחירות ועדות קלפי כאמור בסעיף קטן (ג), ימנה מנהל הבחירות את חברי ועדות הקלפי, את יושבי-הראש שלהלן ואת סגניהם; על מינויים אלה לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה).
(ז) ברשות מקומית שבה לא מכהנת מועצה נבחרת יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: בכל מקום שנאמר בו "סיעה" או "סיעות" יראו כאילו נאמר בו "רשימת מועמדים שאושרה כאמור בסעיף 41.
32א. מזכיר ועדת קלפי (תיקון: תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכיר לכל ועדת קלפי, ואם ראה לנכון לעשות כן, רשאי הוא למנות מזכירים שאינם תושבי אותה הרשות המקומית.
(א1) מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכירים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש ממספר מקומות הקלפי ברשות המקומית ואשר ישמשו, במקרה הצורך, לפי הוראות סעיף 34(א1), כחברי ועדת קלפי או כמזכירי ועדת קלפי.
(א2) המזכירים שימונו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1) יקיימו את תנאי הכשירות שיקבע השר בתקנות, ומינוים ייעשה בדרך שיקבע.
(ב) המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה בכל הקשור במילוי תפקידיה.
33. חילופי גברי (תיקון: תשס"ג)
כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה בועדת הבחירות ואת ממלאי-מקומם על ידי מתן הודעה של בא-כוחה לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות, וכל סיעה רשאית להחליף את נציגה בועדת קלפי על ידי מתן הודעה בדרך שתיקבע בתקנות.
34. מנין חוקי בוועדת קלפי רוב וכו' (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג)
(א) (1) ישיבת ועדת קלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים ובלבד שנוכח במקום גם מזכיר הועדה; לא נוכח במועד האמור בסעיף 55(א) לפתיחת ההצבעה אף חבר ועדת קלפי אחד, תחל ההצבעה בקלפי האמורה בנוכחותו של מזכיר הועדה בלבד; נוכח מזכיר הועדה בלבד, לא תתקיים ספירת הקולות עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (א1).
(2) נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב ראש הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקיד יושב ראש הועדה או סגנו.
(א1) ראה מנהל הבחירות כי בקלפי מסוימת לא נוכח אף חבר ועדת קלפי אחד, או שקלפי לא נפתחה להצבעה במועד האמור בסעיף 55(א) עקב העדרו של מזכיר הועדה, או שיש צורך להחליף מזכיר ועדת קלפי, ימנה מנהל הבחירות לקלפי האמורה, חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי, לפי הענין, מבין המזכירים הנוספים שמונו לפי הוראות סעיף 32א(א1).
(ב) ההחלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה.
(ג) בהעדר היושב-ראש של ועדת-קלפי ימלא סגנו את מקומו.
(ד) (בוטל)
(ה) בישיבות של ועדת-קלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדה.
פרק ד': רשימות מועמדים
35. רשימות מועמדים (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ג, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ג, 5, תיקון מס' 43 תשע"ב)
(א) רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א), הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת.
(ב) רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה; מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי; הרשימה תפרט ביחס לכל מועמד את הפרטים שייקבעו בתקנות.
(ג) רשימת-מועמדים המוגשת על-ידי קבוצת-בוחרים תיחתם בידי המגישים על גבי טופס שנקבע בתקנות כשכל הפרטים ממולאים כראוי וכינוי הרשימה ושמות מועמדיה מפורשים כסדרם; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כח הרשימה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תקובל הרשימה.
(ד) מי שחתם על יותר מרשימת-מועמדים אחת - חתימותיו בטלות.
(ה) מי שחתם על רשימת-מועמדים לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסול את חתימתו.
(ו) הוגשה רשימת-מועמדים על-ידי קבוצת-בוחרים, כל החתימות אחרי 250 הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף זה.
(ז) רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כח הסיעה או המפלגה או ממלאי מקומם; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה, בצירוף הסכמתם להגשת הרשימה במשותף עם כל אחד מיתר הגופים.
(ח) רשימת מועמדים, בצירוף הסכמת המועמדים בכתב או במברק, תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה33- לפני יום הבחירות; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה ייקבעו בתקנות.
(ט) מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד משינויים אלה: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.
(י) עם קבלת רשימת-מועמדים יאשר מנהל הבחירות בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה.
36. סיעות ומפלגות הכנסת (תיקון: תשנ"ח)
(א) שמות הסיעות של הכנסת והשמות של באי-כחה של כל סיעה וממלא-מקומו יהיו, לענין חוק זה, כפי שנקבעו לפי חוק הבחירות לכנסת, תשי"ט-1959, במידה שנקבעו.
(ב) (1) לענין הבחירות לפי חוק זה, שמה של מפלגה יהיה שמה הרשום בפנקס המפלגות.
(2) מפלגה תקבע את בא-כוחה ואת ממלא מקומו ורשאית היא לקבוע את אחת מאותיות האלף-בית העברי כסימון למפלגה.
(3) המפלגה תודיע על קביעותיה כאמור בפסקה (2) ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מהיום החמישה-עשר שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים; יושב ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר הפנים לא יאוחר מהיום העשירי שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים, אם מצא כי הסיעה אשר אותה מפלגה משתייכת אליה, מסרה את ההודעה הנדרשת לפי סעיף 12(ב) לחוק המימון.
37. כל מועמד - ברשימה אחת בלבד (תיקון: תשס"ג)
אדם יוכל להיות מועמד ברשימת-מועמדים אחת בלבד; מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות-מועמדים או יותר, ימחוק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות.
38. באי-כוח רשימות המועמדים (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג)
(א) המגישים רשימת-מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא-כח הרשימה ואחד כממלא-מקומו; באין ציון כזה יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא-כח הרשימה, ואת השני - כממלא-מקומו.
(ב) בא כוח רשימת מועמדים שצוין ברשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א) רשאי להתפטר בכל עת, במתן הודעה בכתב למנהל הבחירות; התפטר בא כוח רשימה כאמור, ואין לו ממלא מקום, יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה.
38א. ערבון (תיקון: תשכ"ט, תשל"ח, תשמ"ג, תשנ"ג, תשנ"ח, תשס"ג, תשס"ט)12
(א) עם הגשת רשימת-מועמדים על-ידי קבוצת-בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא-מקומו בידי מנהל הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:
מספר התושבים סכום הערבון בשקלים חדשים
עד 5,000 4,000
5001 עד 25,000 8,000
25,001 עד 100,000 19,000
למעלה מ- 100,000 23,000
(א1) הערבון כאמור בסעיף קטן (א) יינתן למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה30- שלפני יום הבחירות.
(ב) לא ניתן ערבון כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1) יראו את רשימת המועמדים כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.
(ג) סעיף זה אינו חל בבחירות הראשונות לאחר כינונה של הרשות המקומית.
(ד) (1) בסעיף קטן זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם ב-15 ביולי 1983;
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש הרביעי שלפני החודש בו יתקיימו הבחירות;
(2) עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי יוגדלו סכומי הערבון הקבועים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור העליה;
(3) סכום מוגדל כאמור בפסקה (2) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים; סכום של חמש מאות שקלים יעוגל כלפי מטה;
(4) שר הפנים יפרסם ברשומות את שיעורי הערבון כפי שהוגדלו עקב עליית המדד לא יאוחר מ-60 ימים לפני יום הבחירות.
(הוראת שעה לבחירות לרשות מקומית ולראש הרשות שיתקיימו ביום ג' בסיון (3 ביוני 2003))
בסעיף 38א לחוק העיקרי -
(1) בסעיף קטן (א), במקום "ביום הקובע" יבוא "ביום כ"ה בניסן התשס"ג (27 באפריל 2003)";
(2) בסעיף קטן (א1), במקום "לא יאוחר מיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות" יבוא "לא יאוחר מיום ב' באייר התשס"ג (4 במאי 2003)".
39. כינוי ואות של רשימת מועמדים (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ג, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) כל רשימת-מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שונות של האלף-בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות.
(ב) סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, זכות-עדיפות לה לסמן את רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת-המועמדים שלה בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת; שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו, המגישות רשימת-מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היו מסומנות רשימות-המועמדים שלהלן בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתיים.
(ב-1) למפלגה זכות עדיפות לסמן את רשימתה בכינוי שהוא שמה הרשום בפנקס המפלגות ובאות שצוינה כאות הסימון של המפלגה בהודעה ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 36.
(ג) לא תישא רשימתמועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת-מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, או שמפלגה היתה מסומנת בהם, אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה, או אותה מפלגה, ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת - בהסכמתו בכתב של בא-כוח הסיעה המאוחדת.
(ג1) הוראת סעיף קטן (ג) בדבר קבלת הסכמה לסימון רשימת מועמדים באחת מהאותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, לא תחול על רשימת מועמדים המוגשת מטעם סיעה מסיעות המועצה היוצאת אם נתקיימו כל אלה:
(1) בבחירות למועצה היוצאת סימנה הסיעה את רשימת המועמדים שלה ביותר מאות אחת וסיעה זו מבקשת לסמן את רשימתה גם בבחירות הקרובות באותן אותיות;
(2) רק אחת מהאותיות כאמור בפסקה (1) שימשה לסימון רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, ורשימה זו היתה מסומנת ביותר מאות אחת.
(ד) לענין סעיפים-קטנים (ב) עד (ג) זכותן של סיעה או סיעות של הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה וזכותה של מפלגה עדיפה על זכותה של סיעה מסיעות המועצה היוצאת; ואולם אם הסיעה היוצאת סומנה בבחירות האחרונות למועצה בכינוי או באות שבמחלוקת - זכותה עדיפות על זכות מפלגה.
(ה) בכפוף להוראות סעיפים (א) עד (ד), מי שהקדים להגיש את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות - קודמת.
(ו) רשימת-מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, יתן לה מנהל הבחירות, בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות או שתי אותיות.
(ז) רשימת-מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות.
39א. מניעת השתתפות רשימת מועמדים (תיקון: תשנ"ח)
רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשויות המקומיות לפי חוק זה אם יש במטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי;
(2) שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה;
(3) הסתה לגזענות.
39ב. קביעה בדבר רשימה מנועה (תיקון: תשנ"ח, תשס"א)
(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, רשאי, בהתייעצות עם סגניו, לקבוע כי רשימת מועמדים שהוגשה לפי חוק זה היא רשימה המנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 39א (להלן - רשימה מנועה).
(ב) קביעה לפי סעיף קטן (א) תיעשה על פי עתירה של ועדת הבחירות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר, שעל הגשתה החליטה הועדה ברוב חבריה, או של היועץ המשפטי לממשלה; העתירה תוגש לא יאוחר מהיום העשרים וחמישה שלפני יום הבחירות.
(ג) לא תינתן החלטה בעתירה אלא לאחר שניתנה לבא-כוח הרשימה שלגביה הוגשה העתירה הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ד) החלטה בעתירה לפי סעיף זה, תינתן לא יאוחר מהיום התשעה עשר שלפני יום הבחירות.
(ה) (1) בא-כוח רשימה מנועה או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער לפני בית המשפט העליון על החלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לפי סעיף זה, ובלבד שניתנה על כך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון;
(2) הערעור יוגש לא יאוחר משלושה ימים מיום מתן ההחלטה;
(3) החלטה בערעור תינתן לא יאוחר מהיום השמיני שלפני יום הבחירות והיא תהיה סופית.
39ג. הוראות סדרי דין (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג10)
(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות סדרי דין בעתירה לקביעת רשימת מועמדים כרשימה מנועה.
(ב) (בוטל)
39ד. ייחוד הסמכות (תיקון: תשנ"ח)
הליך למניעת השתתפות של רשימת מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות, מהטעמים המנויים בסעיף 39א, יהיה רק לפי הוראות סעיפים 39ב ו-39ג.
39ה. תיקון רישום לגבי מועמד (תיקון: תשס"ג10)
(א) נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של רשות מקומית או לראש רשות מקומית, ושמו נעדר שלא כדין מרשימת הבוחרים, או שהוא רשום שלא כדין ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת, רשאי יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, להורות, על פי בקשתו של אותו אדם, כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום, וכל זאת על אף הוראות סעיף 12.
(ב) בקשה לפי סעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר מהיום ה29- שלפני יום הבחירות, והחלטת יושב ראש הועדה המרכזית תינתן לא יאוחר מהיום ה12- שלפני יום הבחירות.
40. תיקון רשימות המועמדים (תיקון: תשנ"ג5, תשס"ג)
הוגשה רשימת מועמדים שלא בהתאם לפרק זה, יודיע מנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה26- שלפני יום הבחירות, לבא-כח הרשימה ולממלא-מקומו על הליקוי, והם רשאים לתקן את הליקוי לא יאוחר מהיום ה23- שלפני יום הבחירות; היה בין החותמים על רשימת מועמדים מי שלא היה זכאי לבחור, ייחשב הדבר לליקוי, אולם מספר בלתי-מספיק של חותמים פוסל את הרשימה.
41. אישור של רשימות המועמדים (תיקון: תשס"ג)
רשימת מועמדים שהוגשה כהלכה או שתוקנה לפי סעיף 40, יאשר אותה מנהל הבחירות, לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות, ויודיע על כך לא יאוחר מהיום ה20- שלפני יום הבחירות לבא-כוח הרשימה, לממלא-מקומו ולועדת הבחירות.
41א. שינויים ברשימת מועמדים (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ו, תשס"א, תשס"ג)
(א) לא אישר מנהל הבחירות מועמד פלוני או שנשללה זכותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה בשל עבירה שיש עמה קלון לפי סעיפים 7 ו-7א ומספר המועמדים שבאותה רשימה פחת בשל כך משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה, לא יהא בכך בלבד כדי לפסול את הרשימה.
(ב) אין להחליף או להוסיף מועמדים ברשימת מועמדים לאחר שהוגשה, ואין להביא בה שינויים אחרים, אלא אם כן הוחלף או נוסף מועמד לפי הוראות סעיף 6ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975.
42. עתירה בעניין רשימות ומועמדים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"ג, תשס"ג10, מס' 42 תשע"ב)
(א) סירב מנהל הבחירות לאשר רשימת-מועמדים, כולה או חלקה או את הכינוי או את האות של הרשימה, יודיע על כך בכתב בצירוף נימוקיו, לא יאוחר מהיום ה20- לפני יום הבחירות, לבא-כוח הרשימה ולממלא מקומו ולמועמד שסירבו לאשרו, והם רשאים לעתור נגד הסירוב, לא יאוחר מהיום ה17- שלפני יום הבחירות, בפני בית-המשפט לענינים מינהליים שבאזור-שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
(א1) (בוטל)
(א2) לא תשולם אגרת בית משפט בקשר לעתירה.
(ב) חבר ועדת הבחירות רשאי לעתור, לא יאוחר מהיום ה17- שלפני יום הבחירות, נגד אישור רשימת-מועמדים על ידי מנהל הבחירות.
(ג) בעתירה, לפי סעיף זה, ידון בית-המשפט לענינים מינהליים בשופט אחד ופסק-דינו יהא סופי; פסק-הדין יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה12- שלפני יום הבחירות.
42א. חילוט חלקי של ערבון (תיקון: תשכ"ט)
רשימת-מועמדים שהוגשה על ידי קבוצת-בוחרים ולא אושרה סופית, תחולט לקופת המועצה, מתוך הערבון שניתן עם הגשתה, חמישית מסכום הערבון, והיתרה תוחזר לנותן הערבון.
42ב. הפסקת שירות (תיקון: תשכ"ט)
עובד המדינה וחייל בשירות קבע של צבא הגנה לישראל, ששמו נכלל ברשימת מועמדים, יופסק שירותו מיום הגשת רשימת מועמדים ועד יום הבחירות.
43. התפטרות מועמד (תיקון: תשס"ג)
(א) מועמד יכול להתפטר בכל עת; ההתפטרות תוגש לידי מנהל הבחירות בכתב על ידי המועמד בעצמו או, מחוץ-לארץ, תישלח על ידיו במברק או במסמך אחר מאושר על ידי קונסול ישראלי או על ידי נוטריון.
(ב) התפטר או נפטר מועמד אחרי פרסום רשימות המועמדים ולפני יום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות הודעה על כך בתחום הרשות המקומית.
44. הפחתת מספר חברי המועצה העומדת לבחירה (תיקון: תשס"ג)
היה מספר המועמדים שהוצעו כדין פחות ממספר חברי המועצה העומדת לבחירה, יודיע זאת מנהל הבחירות לשר והשר רשאי להפחית את מספר חברי המועצה כדי מספר המועמדים שהוצעו, ובלבד שמספר המועמדים אינו פחות ממחצית מספר חברי המועצה העומדת לבחירה.
45. התקשרות בין רשימת מועמדים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
(א) רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם חלוקת המנדטים, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה אחת בלבד, ואין תוצאה להתקשרות אלא זו הקבועה בסעיף 68.
(ב) על התקשרות של רשימות מועמדים יש למסור למנהל הבחירות הודעה בכתב חתומה על-ידי באי-כוח שתי הרשימות או ממלאי-מקומם לפחות 10 ימים לפני יום הבחירות. מנהל הבחירות יקבע את מקום מסירת ההודעות ואת השעות לכך ובלבד שלא יפחתו משעתיים.
(ג) רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן לשם חלוקת המנדטים רשאיות לבטל קשר זה על-ידי מסירת הודעה בכתב חתומה על-ידי באי-כוח שתי הרשימות או ממלאי-מקומם לא יאוחר מ-8 ימים לפני יום הבחירות.
45א. פרסום הסכמים (תיקון: תשנ"ה)
(א) נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה:
(1) בחירת ראש רשות מקומית;
(2) הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית;
(3) צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה;
(4) מינוי סגן ראש המועצה,
ימסרו הצדדים את נוסחו המלא למזכיר הרשות המקומית, תוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ-48 שעות לפני יום הבחירות, הצגת המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה או של ראש רשות, לפי הענין, והמזכיר ימסור את הנוסח האמור לחברי המועצה תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסר לו ההסכם.
(ב) במנין הימים והשעות האמורים בסעיף קטן (א) לא יבואו בחשבון ימי מנוחה או שבתון על פי חיקוק.
45ב. סייג להסכם (תיקון: תשנ"ה)
(א) מקום שעל פי חוק נתונה סמכות להעביר אדם מתפקידו -
(1) במועצה של רשות מקומית;
(2) בחברה של רשות מקומית;
(3) בכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהרשות המקומית משתתפת, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו או בהונו,
לא ייעשה הסכם ולא תינתן התחייבות בענין אי העברתו של אותו אדם מתפקידו.
(ב) לא תינתן ערבות, במישרין או בעקיפין, בכסף, בשווה כסף, בשירות או בכל טובת הנאה אחרת, להבטחת ביצוע הסכם או התחייבות כאמור בסעיף זה, ולא יהיה תוקף לערבות כאמור.
פרק ה': הצבעה וספירת הקולות
46. נבחרים בלי הצבעה בקלפי (תיקון: תשס"ג)
אושרה רשימת-מועמדים אחת בלבד, יכריז מנהל הבחירות, על דעת ועדת הבחירות, ביום הבחירות, על מספר המועמדים מתוך אותה רשימה השווה למספר חברי המועצה העומדת לבחירה, ולפי סדרם ברשימה, כעל האנשים שנבחרו חברי המועצה, ויפרסם הודעה על כך ברשומות.
47. בחירות בקלפי
אושרה יותר מרשימת-מועמדים אחת, יקויימו בחירות בקלפי לפי הוראות פרק זה.
48. הודעת בחירות (תיקון: תשכ"ט, תשס"ג, מס' 42 תשע"ב)
לא פחות מ-6 ימים לפני יום הבחירות יפרסם מנהל הבחירות על לוח המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הראשי הודעה ובה יצויינו:
(1) יום הבחירות;
(2) שעות ההצבעה;
(3) מקומות הקלפי, המספרים בהם סומנו ותחומו של כל אזור קלפי;
(4) רשימות המועמדים, כינוייהן ואותיותיהן כפי שאושרו על ידיו או על-ידי בית-המשפט כאמור בסעיף 42, וכן שמותיהם ומעניהם של באי-כוח הרשימות וממלאי-מקומם;
(5) התקשרויות בין הרשימות.
49. הודעה על שינויים (תיקון: תשס"ג)
חל שינוי באחד הענינים האמורים בסעיף 48 לפני יום הבחירות או ביום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות מיד הודעה על כך.
50. מעטפות הצבעה (תיקון: תשס"ג)
(א) מעטפות ההצבעה יהיו אטומות ובצורה אחידה שקבע השר בתקנות; סמוך לבחירות יספק השר לכל מועצה, על חשבונה, כמות מספקת של מעטפות ההצבעה.
(ב) מנהל הבחירות יקבע סימן מיוחד שיוטבע על מעטפות ההצבעה.
51. פתקי הצבעה (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
(א) פתקי הצבעה יהיו מודפסים על פי דוגמה שאישר מנהל הבחירות ועליהם אות, או כינוי ואות ותו לא.
(ב) רשימת מועמדים רשאית להוסיף לאות הרשימה ולכינויה העבריים את האות ואת הכינוי הערביים שמנהל הבחירות, בהסכמת ועדת הבחירות, אישר כמקבילים לאות ולכינוי העבריים, והבוחר רשאי להשתמש בפתק-הצבעה בעברית בלבד או בעברית עם תרגום לערבית.
(ב-1) מנהל הבחירות יאשר לכל רשימת מועמדים דוגמה אחת בלבד של פתק ההצבעה בעברית, ואם ביקשה זאת הרשימה גם דוגמה אחת בלבד של פתק ההצבעה בעברית בתוספת התרגום לערבית כאמור בסעיף קטן (ב).
(ב-2) צורת הפתק וההדפסה ייקבעו על ידי השר בתקנות.
(ג) מנהל הבחירות יודיע בכתב לבאכוח רשימות המועמדים ולממלאי-מקומם, לפחות 14 יום לפני יום הבחירות, על הצורה שנקבעה לפתקי ההצבעה לפי סעיף קטן (א).
(ד) באי-כוח הרשימות יספקו למנהל הבחירות פתקי-הצבעה של רשימותיהם, בצורה שנקבעה, לא יאוחר מ-3 ימים לפני יום הבחירות.
52. קלפיות ומנעולים
המועצה תכין קלפיות כפי שיקבע השר בתקנות; כל קלפי תצוייד במנעול שאושר על-ידי השר; הקלפי תהיה עשויה כך שאפשר להכניס לתוכה מעטפות-הצבעה אך אי-אפשר להוציאן מתוכה אלא בהסרת מנעולה.
53. הספקת ציוד (תיקון: תשכ"ט, תשל"ח, תשס"ג)
לא יאוחר מיום לפני יום הבחירות ימסור מנהל הבחירות לכל ועדת-קלפי -
(1) רשימת הבוחרים והנספח הכוללים את שמות הבוחרים הרשאים להצביע באותה קלפי, בשני עותקים;
(2) קלפי ומנעול;
(3) פתקי-הצבעה לכל רשימה, פתקים ריקים ומעטפות הצבעה מסומנות כאמור בסעיף 50(ב), הכל בכמויות שקבע השר בתקנות;
הציוד האמור יימסר לידי יושב-ראש ועדת הקלפי, וניתן למסרו למזכיר הוועדה על מנת שיעבירו לידי היושב-ראש או ממלא-מקומו.
(הוראת שעה לבחירות לרשות מקומית ולראש הרשות שיתקיימו ביום ג' בסיון (3 ביוני 2003))
בסעיף 53(1) לחוק העיקרי, במקום "רשימת הבוחרים והנספח הכוללים" יבוא "רשימת הבוחרים הכוללת.
54. פרסומים במקומות הקלפי (תיקון: תשס"ג)
(א) מנהל הבחירות יציג במקום בולט בכל מקום קלפי -
(1) מודעה המכילה את כל רשימות המועמדים, כינוייהן והאותיות בהן סומנו;
(2) מודעה המציינת את הוראות סעיף 63 בדבר קולות פסולים.
(ב) עותק נוסף של המודעה המציינת את הוראות סעיף 64 יוצג גם בתא ההצבעה.
55. שעות הצבעה (תיקון: תשכ"ט, תשמ"ג)
(א) מקום הקלפי יהיה פתוח להצבעה ביום הבחירות ללא הפסקה מ-7 בבוקר עד 10 בלילה, אך ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, יהיה מקום הקלפי פתוח מ-7 בבוקר עד 8 בלילה; מקום הקלפי ייסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בו.
(ב) מי שהגיע למקום הקלפי תוך שעות ההצבעה, זכאי להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו עד אחרי גמר שעות ההצבעה.
56. מי רשאי להימצא במקום הקלפי (תיקון: תשכ"ט, תשל"ג, תשס"ג)
בעת הצגת הקלפי, בשעות ההצבעה ובשעת ספירת הקולות לא יימצא אדם במקום הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי, משקיפים כאמור בסעיף 34(ה), מזכיר ועדת הקלפי, חברי ועדת הבחירות, נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), מנהל הבחירות, השר או בא-כוחו, שוטרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר ובשעת ההצבעה בלבד - בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
57. הצגת קלפי
לפני שהתחילה ההצבעה, יציג יושב-ראש ועדת הקלפי לעיני האנשים המצויים במקום הקלפי את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה במעמדם ויחתמנה באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בשבירת החותמת והמנעול.
58. האחראי לסדר
יושב-ראש ועדת הקלפי יהיה אחראי להסדרת הכניסה של הבוחרים אל מקום הקלפי לשם הצבעה וכן לסדר במקום הקלפי.
59. סמכות להרחיק אדם
(א) יושב-ראש ועדת הקלפי רשאי להרחיק כל אדם המתנהג במקום קלפי שלא כשורה או שאינו מציית להוראותיו, ואותו אדם לא יוחזר למקום בלא רשותו של היושב-ראש; אך אין להשתמש בכוח זה כדי למנוע בוחר הזכאי להצביע מלהשתמש בזכותו זו.
(ב) הוראת סעיף-קטן (א) לא תחול על חבר ועדת הקלפי.
60. זיהוי הבוחרים (תיקון: תשמ"ג, תשס"ג)
(א) הרוצה להצביע חייב לזהות את עצמו לפני מזכיר ועדת הקלפי.
(ב) כאמצעי זיהוי ישמשו רק תעודת זהות תקפה שניתנה לפי פקודת מרשם התושבים, התש"ט-1949, או לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965. דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, או רישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה.
(ג) מי שהצביע, תמחק ועדת הקלפי את שמו מרשימת הבוחרים.
(הוראת שעה לבחירות לרשות מקומית ולראש הרשות שיתקיימו ביום ג' בסיון (3 ביוני 2003))
בסעיף 60 לחוק העיקרי
(1) בסעיף קטן (א), במקום "ועדת הקלפי" יבוא "מזכיר ועדת הקלפי";
(2) בסעיף קטן (ג), במקום "תטביע ועדת הקלפי בתעודת הזהות שלו חותמת המעידה שהצביע ותמחק" יבוא "תמחק ועדת הקלפי".
61. אופן ההצבעה (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג, מס' 41 תשע"ב)
(א) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו נותן הבוחר פתק-הצבעה לתוך מעטפה שניתנה לו על-ידי ועדת הקלפי, ואת המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
(ב) מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא אתו מלווה, שפרטיו יירשמו בפרוטוקול, כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה; ואולם המלווה -
(1) לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע;
(2) לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים.
(ב1) התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (ב), יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי.
(ג) במקום פתק מודפס בהתאם להוראות סעיף 51, יכול בוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק שצורתו נקבעה על-ידי השר בתקנות שעליו מסומנים בכתב ידו של אותו בוחר אות הרשימה או האות עם הכינוי, ותו לא; הרישום בכתב יד ייעשה בעברית, בערבית או בשתי השפות; כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק.
(ד) מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, רשאי להורות כי במקום קלפי יוצבו שני תאי הצבעה המסתירים את הבוחר מעיני זולתו.
61א. סמכויות מיוחדות (תיקון: תש"ל, תשמ"ח, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) נוכח שר הפנים בערב יום הבחירות, או ביום הבחירות, כי קיימות באזור קלפי מסוים נסיבות מיוחדות המונעות או העלולות למנוע לדעתו את המהלך התקין של ההצבעה, רשאי הוא להורות על דחיית פתיחת הקלפי, על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן על הוספת זמן להצבעה, ובלבד שלא תותר הצבעה כעבור יותר מ-24 שעות מהשעה הנקובה בסעיף 55 לסגירת הקלפיות.
(ב) הוראות השר לפי סעיף זה יקבעו את הסידורים להבטחת קיום הבחירות באותו אזור קלפי, לרבות מקום הקלפי, הרכב ועדת הקלפי וכל דבר אחר המתחייב מן ההוראה העיקרית.
(ג) שר הפנים יודיע על ההוראות לבוחרים, ליושב ראש ועדת הבחירות, למנהל הבחירות ולוועדת הקלפי הנוגעים בדבר, במקום ובצורה שימצא לנכון; ההוראות האמורות אינן טעונות פרסום ברשומות.
62. ספירת הקולות (תיקון: תשכ"ט)
(א) ספירת הקולות תהיה בכל מקום בקלפי על-ידי ועדת הקלפי מיד אחרי גמר ההצבעה, ותימשך ללא הפסקה עד תומה.
(ב) בפתק ההצבעה שיש עליו אות של אחת מרשימות המועמדים עם כינוי שונה מן הכינוי שאושר לפי חוק זה לאותה רשימה - ייחשב הקול על פי האות.
63. קולות פסולים (תיקון: תשכ"ט, תשל"ג, תשל"ה, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ח, תשס"ג)
(1) פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50(ב) או במעטפה שלא סופקה בידי מנהל הבחירות.
(2) פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע;
(3) מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה;
(4) מעטפת הצבעה של בוחר לפי פרק ח' אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר יום הבחירות;
(5) מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות;
(6) מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות - פסולים שני הקולות;
(7) מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משני פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתק השני לא יובא בחשבון;
(8) פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע;
(9) פתק ריק שאין עליו ולא כלום;
(10) פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה;
(11) פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות;
(12) (א) פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61(ג);
(ב) נמצאו בכלל לפתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1) עד (11), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו.
64. פרוטוקול של ועדת קלפי (תיקון: תשכ"ט, תשל"ח, תשמ"ג, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות על מהלך ההצבעה ועל ספירת הקולות, ותעביר מיד את הפרוטוקול למנהל הבחירות או למי שמנהל הבחירות מינה לכך, עם כל חומר ההצבעה כפי שיקבע שר הפנים בתקנות. יושב-ראש ועדת הקלפי רשאי להטיל על מזכיר הוועדה את עריכת הפרוטוקול.
(ב) פרוטקול של ועדת-קלפי ייחתם על-ידי חברי הוועדה; נערך הפרוטוקול בידי מזכיר הוועדה, ייחתם גם בידו; כל אחד מחברי הוועדה וכל משקיף וכל חבר ועדת הבחירות רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו; לא חתם חבר ועדת הקלפי על הפרוטוקול, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.
65. בדיקת חומר הבחירות (תיקון: תשס"ג)
מנהל הבחירות יבדוק, יחד עם ועדת הבחירות ובפני באי-כוח הרשימות או ממלאי-מקומם, את הפרוטוקולים שהועברו אליו לפי סעיף 64 מיד אחרי קבלתם, וכן - אם יראה צורך בכך - גם את יתר הניירות שהועברו אליו לפי הסעיף האמור, ומנין הקולות יסוכם.
66. הפרוטוקול של מנהל הבחירות (תיקון: תשס"ג)
(א) מנהל הבחירות ינהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה והסיכום של מנין הקולות כאמור בסעיף 65, ועל חלוקת המנדטים וקביעת חברי המועצה בהתאם לסעיפים 67 עד 69.
(ב) הפרוטוקול ייערך בשני עותקים; עותק אחד ימסור פקיד הבחירות לשר, והשני - למזכיר המועצה.
(ג) כל חבר ועדת הבחירות ובא-כוח כל רשימת מועמדים או ממלא מקומו יחתמו על הפרוטוקול; היו מהם שלא חתמו, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.
פרק ו': תוצאות הבחירות
67. חלוקת המנדטים (תיקון: תשס"ג)
וכך תיערך חלוקת המנדטים:
(1) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות יחולק למספר חברי המועצה העומדת לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה "המכסה";
(2) בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות כשרים במספר שאינו פחות מ-75% מהמכסה (להלן - הרשימות המשתתפות);
(3) סך כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות יחולק למספר חברי המועצה העומדת לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה "המודד";
(4) כל רשימה משתתפת תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים למודד;
(5) לכל רשימה משתתפת ייקבע "עודף קולות" על-ידי שינוכה, ממספר קולותיה הכשרים, המספר היוצא מהכפלת המודד במספר המנדטים שזכתה בו לפי פיסקה (4);
(6) הרשימות המשתתפות יהיו זכאיות לקבל כל אחת מנדט אחד נוסף מן המנדטים שנשארו אחרי חלוקתם לפי פיסקה (4) ולפי תור גודלם של עודפי קולותיהן;
(7) היו לשתי רשימות או יותר עודפי-קולות שווים ולא נשארו מנדטים לכולן, יכריע ביניהן מנהל הבחירות על פי גורל.
68. התקשרות בדבר חלוקת מנדטים
(א) שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן בהסכם בדבר חלוקת המנדטים כאמור בסעיף 45(א) ייחשבו, לענין סעיף 67(4) עד (7), כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהם שתיהן יחד, ובלבד שכל אחת מהן בפני עצמה קיבלה את מספר הקולות האמור בסעיף 67(2).
(ב) המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 67 לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות.
69. קביעת חברי המועצה
רשימת מועמדים שזכתה במנדטים, יהיו האנשים ששמותיהם נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, חברי המועצה.
70. מנדטים פנויים
זכתה רשימת-מועמדים במספר מנדטים העולה על מספר המועמדים שבה, ימנה השר על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו הוגשה רשימת המועמדים, ומבין אנשים הזכאים להיבחר חברי מועצה, חברי מועצה כדי מספר המנדטים שזכתה בו הרשימה כאמור; באין ארגון כזה, ייעשה המינוי בהתחשב עם רצונם של האנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של אותו ציבור.
70א. חילוט ערבון (תיקון: תשכ"ט)
רשימת מועמדים שהוגשה על-ידי קבוצת בוחרים ולא קיבלה מנדט אחד לפחות, יחולט לקופת המועצה הערבון שניתן עם הגשתה.
71. פרסום תוצאות הבחירות (תיקון: תשס"ג)
(א) מיד לאחר עריכת הפרוטוקול לפי סעיף 66 ימסור מנהל הבחירות לפרסום ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות שתפרט -
(1) את כינוייהן ואותיותיהן של רשימות המועמדים שאושרו ואת ההתקשרויות בין רשימות המועמדים;
(2) את המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית;
(3) את המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות;
(4) את המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים;
(5) את מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים;
(6) את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים;
(7) את שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה ורשימה.
(א1) ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות בתוך 21 ימים מיום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראש רשות כאמור בסעיף 9(ב) לחוק בחירת ראש הרשות, תפורסם ההודעה בתוך 21 ימים מיום הבחירות החוזרות.
(ב) בכפוף להוראות סעיף 72 תהיה הודעה לפי סעיף זה ראיה חותכת לחלוקת המנדטים ולבחירת האנשים הנזכרים בהודעה.
71א. החזרת ערבון (תיקון: תשכ"ט, תשמ"ג)
ערבון שניתן עם הגשתה של רשימת-מועמדים ואין לחלטו לפי סעיף 70א, יוחזר לנותנו במועד שיקבע השר בתקנות.
72. ערעור בחירות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשס"ג10)
(א) כל אדם שהיה זכאי לבחור למועצה פלונית רשאי להגיש ערעור לבית-המשפט לענינים מינהליים שבתחום-שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית על תוצאות הבחירות לאותה מועצה בטענה -
(1) שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק, או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה;
(2) שהמנדטים לא חולקו כחוק;
(3) שקולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסוימת הושגו שלא כחוק.
(4) שהצביעו בוחרים אשר שינו מענם כאמור בסעיף 85א;
ובלבד שהליקוי שטוענים עליו לפי סעיף קטן זה עלול היה להשפיע על חלוקת המנדטים.
(ב) היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו זכאי גם הוא להגיש ערעור-בחירות כאמור בסעיף-קטן (א).
(ג) ערעור לפי סעיף זה יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות.
(ד) ועדת הבחירות, מנהל הבחירות וכל אדם שמערערים על בחירתו, יהיו משיבים בערעור-בחירות.
(ה) ערעור-בחירות יידון בערעור מינהלי לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, בכפוף להוראות חוק זה ולא ישולמו אגרות בית-משפט בקשר אליו.
(ו) ערעור-בחירות לא יעכב את המועצה הנבחרת מהיכנס לתפקידה.
73. פסק דין בערעור (תיקון: תשכ"ט, תשל"ה, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ח10)
(א) בית המשפט יפסוק בערעור-בחירות תוך שלושים יום מיום הגשתו, ופסק-דינו ניתן לערעור לבית המשפט העליון ברשות שופט של בית המשפט העליון, בשאלה משפטית. בקשת הרשות תוגש תוך 14 יום מיום מתן פסק הדין.
(א1) נטען בערעור כי נעברה עבירה על סעיפים 85א או 88 וסבר בית המשפט כי אין ביכולתו לבחון את חומר הראיות, תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), רשאי הוא להעביר את החומר לחקירת המשטרה; עשה כן, רשאי הוא לפסוק בערעור תוך שנה מיום הגשתו.
(ב) בערעור-בחירות רשאי בית המשפט -
(1) לבטל את הבחירות בכלל או באזור-קלפי מסויים ולצוות על עריכתן שנית; אולם בית המשפט לא יבטל בחירות אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות;
(2) להכריז - מיד או אחרי עריכתן של הבחירות שנית - שפלוני לא נבחר חבר המועצה וכי אדם אחר נבחר;
(3) אם החליט כאמור בפסקה (1), להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה, כולם או חלקם, לפי העניין, יועברו מכהונתם, ובלבד שמצא שלראש הרשות או לחברי המועצה, לפי העניין, בעצמם או על ידי אחר, היתה השפעה על הליקוי שבשלו החליט בית המשפט כאמור בפסקה (1).
(ב-1) הורה בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב)(3) והוגשה בקשת רשות לערער על פסק הדין, רשאי בית המשפט העליון לעכב את ביצוע ההוראה כאמור עד מתן פסק דין סופי, ואולם רשאי הוא להורות כי ראש הרשות או חברי המועצה, כולם או חלקם, לפי העניין, יושעו מכהונתם עד למתן פסק דין סופי.
(ג) פסק בית המשפט שהבחירות בטלות בכלל, יקויימו בחירות חדשות תוך שלושים יום מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; הועברו ראש הרשות או כל חברי המועצה מכהונתם לפי הוראות סעיף קטן (ב)(3), ימנה השר ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות או המועצה, לפי העניין, עד לאחר הבחירות החדשות; דין ועדה כזאת והיושב ראש שלה כדין מועצה וראש רשות מקומית.
(ג1) (1) הושעו ראש הרשות או כל חברי המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ב-1), ימנה השר ועדה כאמור בסעיף קטן (ג) עד למתן פסק דין סופי, או עד לאחר בחירות חדשות, לפי העניין.
(2) הושעה חבר המועצה כאמור בסעיף קטן (ב-1), ימלא את מקומו מי שהיה בא במקומו, על פי כל דין, במקרה שבו היתה כהונתו פוקעת; בוטלה ההוראה בדבר השעיה כאמור או ההוראה בדבר העברה מכהונה כאמור בסעיף קטן (ב)(3), יחזור חבר המועצה לכהן בתפקידו וממלא המקום יחדל לכהן, ואולם לא תפיגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון על פי דין לשוב ולהתמנות לתפקיד.
(ד) פסק בית המשפט שהבחירות באזורקלפי מסויים בטלות, יקויימו בחירות חדשות באותו אזורקלפי תוך שלושים יום מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; עד לאחר הבחירות החדשות כאמור תמשיך המועצה לכהן לפי ההרכב שפורסם בהתאם לסעיף 71.
(ד1) פנקס הבוחרים אשר ישמש בבחירות לפי סעיף זה יהיה פנקס הבוחרים אשר הוכן ונכנס לתוקף לקראת הבחירות שעל תוצאותיהן נסב הערעור שממנו ייגרעו הבוחרים שנפטרו.
(ה) מנהל הבחירות יפרסם ברשומות הודעה על כל שינוי בתוצאות הבחירות שעליו החליט בית המשפט בערעור-בחירות.
73א. ביטול בחירות (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג, תשס"ח10)
פסק בית המשפט, שלא בערעור כאמור בסעיף 73, כי הבחירות בכלל או באזור קלפי מסוים בטלות, יחולו הוראות אלה:
(1) פסק בית המשפט שהבחירות בטלות בכלל יקוימו בחירות חדשות
בתוך 120 ימים מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; בית המשפט רשאי להורות כאמור בסעיף 73(ב)(3); הורה בית המשפט כאמר, יחולו הוראות סעיפים 73(ב-1), (ג) ו (ג1), בשינויים המחויבים;
(2) פסק בית משפט שהבחירות באזור קלפי מסוים בטלות, יחולו הוראות סעיף 73(ד);
(3) למועד בחירות לפי סעיף זה יוכן פנקס בוחרים לפי הוראות חוק זה;
(4) מנהל הבחירות יפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות החדשות.
פרק ז': תעמולת הבחירות
74. איסור תהלוכות וכד' ביום הבחירות
משעה 7 בערב לפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא תהיה בתחום הרשות המקומית שבה מתקיימות הבחירות תעמולת בחירות על ידי אסיפות, תהלוכות, רמקולים או שידורים ברדיו.
75. תעמולת בחירות ע"י עובדי המדינה וחיילים (תיקון: תשכ"ט, תשס"ח)
(א) עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות הפיתוח וכן עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית, של הקרן הקיימת לישראל או של רשות השידור, אשר יש להם סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות בתחום הרשות מקומית שבה מתקיימות בחירות.
(ב) מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת, לא יקחו חלק העובדים המפורטים בסעיף קטן (א) בתעמולת הבחירות בשום רשות מקומית.
(ג) חיילים בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 או בשירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 או בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות.
(ד) בית משפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראת סעיפים קטנים (א) או (ב), יורה, בנוסף על כל עונש, על השעייתו מעבודתו או ממילוי תפקידו, ללא תשלום, עד ליום הבחירות; אין בהוראה זו כדי למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעתי.
76. תעמולת בחירות על ידי חברי ועדת קלפי
חבר ועדת קלפי וממלא מקומו לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות ביום הבחירות בתחום אזור הקלפי שאליו נתמנו.
77. הגבלת שכר אולמות
לא ידרוש ולא יקבל אדם, בעד השכרה של אולם לשם אסיפות בחירות, שכר העולה על השכר הממוצע שקיבל בשנה שקדמה לשנת הבחירות בעד השכרת אותו אולם למטרות דומות.
פרק ח': הוראות מיוחדות לבחירות בין חיילים
78. בחירות בקרב חיילים (תיקון: תשמ"ג, תשס"ח)
(א) חיילים בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 או בשירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 או בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל וכן הנמנים על חיל המשטרה או עם שירות בתי הסוהר, (בפרק זה - חיילים), רשאים להצביע, בבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, בקלפיות מיוחדות לחיילים, שייקבעו על ידי השר לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא-כחו; מקומות הקלפי לחיילים יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא-כחו.
(ב) חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים אינו מרותק לקלפי מסויימת.
79. הוראות בדבר בחירות בקרב חיילים
שר הפנים יקבע, בהתייעצות עם שר הבטחון, הוראות בכל הנוגע לבחירות בקרב חיילים. הוראות אלה אינן טעונות פרסום ברשומות והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון.
80. הצבעה וועדות קלפי (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג)
(א) ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה בשעות שייקבעו בהוראות לפי סעיף 79, או על פיהן, מתוך 72 השעות הכוללות את יום הבחירות.
(ב) בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לחיילים זולת חברי ועדת הקלפי, נציג ראש המטה הכללי או בא-כחו, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא-כחו, וחיילים הדרושים, לדעת ועדת הקלפי, לשמירת הסדר.
(ג) לכל קלפי לחיילים תמונה ועדת קלפי בת שני חברים שהם חיילים בשירות חובה אשר דרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון; החייל בעל הדרגה הגבוהה ביותר ישמש יושב ראש ועדת הקלפי; דרכי מינויים של חברי ועדות הקלפי ייקבעו בהוראות לפי סעיף 79.
81. הצבעה של חיילים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"ג, תשמ"ח, תשנ"ח, תשס"ג)
(א) חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף 60 או בתעודה הצבאית האישית שלו הנושאת את תמונתו, או בתעודת השוטר או תעודת הסוהר שלו.
(ב) חייל המצביע בקלפי לחיילים ישים את מעטפת ההצבעה שלו לתוך מעטפה שניה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר תעודת הזהות שלו, את שם הרשות המקומית המתאימה ופרטים אחרים שייקבעו בהוראות לפי סעיף 79.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון, לתת הוראות בדבר הזיהוי של חיילים הנמצאים באזורים שקבע לענין זה בהתייעצות כאמור ובדבר האמצעי שיעיד כי החייל הצביע; קביעת האזורים וההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בדבר כפי שימצא שר הפנים לנכון, בהתייעצות כאמור; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.
82. מיון מעטפות של חיילים וספירת הקולות (תיקון: תשס"ג)
(א) מיון המעטפות של אלה שהצביעו בקלפיות לחיילים והעברתן לועדות הבחירות שליד הרשויות המקומיות המתאימות יהיו בהתאם להוראות לפי סעיף 79.
(ב) בהגיע מעטפות החיילים לוועדת הבחירות, תיגש הוועדה ללא דיחוי לבדיקתן, כדי לברר אם החיילים, ששמותיהם רשומים על המעטפות החיצוניות הם בעלי זכות לבחור למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות האזרחיות.
(ג) עם סיום הבדיקה וגניזת המעטפות שנמצאו פסולות יופרדו מעטפות ההצבעה מן המעטפות החיצוניות הכשרות, ולא יוחל בספירת הקולות אלא לאחר גניזת המעטפות החיצוניות.
(ד) במעמד בדיקת המעטפות של חיילים ומנין הקולות לא יימצא אדם זולת אלה: חברי ועדת הבחירות, מנהל הבחירות, באי-כוח רשימות המועמדים או ממלאי-מקומם, השר או בא-כוחו ושוטרים הדרושים, לדעת ועדת הבחירות, לשמירת הסדר.
83. פרוטוקול (תיקון: תשס"ג)
(א) ועדת הבחירות תנהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה לפי סעיף 82 ועל מנין הקולות, ותמסור את הפרוטוקול לידי מנהל הבחירות.
(ב) כל חבר ועדת הבחירות ובא-כוח כל רשימת מועמדים או ממלא-מקומו יחתמו על הפרוטוקול; היו מהם שלא חתמו, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.
84. סיכום מניין הקולות
בסיכום מנין הקולות לפי סעיף 65 יובאו בחשבון גם הקולות של חיילים, בהתאם לפרטים שבפרוטוקול לפי סעיף 83.
84א. הצבעת עובדים מסויימים (תיקון: תשכ"ט, תש"ל, תשמ"ח, תשנ"ח)
שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון, רשאי לתת הוראות בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של:
(1) מי שנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לענין פסקה זו על ידי שר הפנים, בהתייעצות כאמור, בתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל, והם עובדי צבא הגנה לישראל המועסקים באותם אזורים;
(2) עובדים אחרים הנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לענין פסקה זו על ידי שר הפנים, בהתייעצות כאמור, מתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל;
הוראות אלה יובאו לידיעת הנוגעים בדבר כפי שימצא לנכון שר הפנים בהתייעצות כאמור; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.
84א1. הצבעת הנמצאים במשמורת הצבא (תיקון: תשס"ג)
שר הפנים בהתייעצות עם שר הביטחון רשאי לתת הוראות, בין בתקנות ובין בדרך אחרת, בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של מי שביום הבחירות נמצאים כדין במשמורת הצבא; ההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בהן בדרך ששר הפנים יראה לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; ההוראות האמורות אינן טעונות פרסום ברשומות.
84ב. הצבעה של שוטרים (תיקון: תשל"ג, תשמ"ג)
(א) לא יאוחר מ-45 יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה לשר רשימה שתפרט את שמו של כל שוטר הכלול בפנקס הבוחרים ואשר נראה לשר המשטרה שהוא עשוי להיות מוצב ביום הבחירות בתפקיד בישוב שרשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת את שמו אך מחוץ לאותו אזור קלפי, ושמחמת זאת יימנע ממנו להצביע בקלפי שבאותו אזור.
(ב) ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) יצויינו, ליד שמו של כל שוטר, אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו, הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחרים, ומספרו האישי של השוטר במשטרה.
(ג) השר, או מי שהוא הסמיך לכך בהתיעצות עם שר המשטרה, ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) מרשימות הבוחרים שבהן הם רשומים.
(ד) השר, או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה, יוציא לכל שוטר אשר שמו נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן (א) והוצא מרשימת בוחרים כאמור בסעיף קטן (ג) תעודת-הצבעה-לשוטר שתכלול את מספר תעודת הזהות שלו, את מספרו האישי במשטרה, ואת שם הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור הקלפי אשר מרשימת הבוחרים שלו נמחק שמו לפי סעיף קטן (ג); התעודה תימסר לשוטר שהיא נועדה לו, נגד קבלה בכתב, על ידי מי שמינה לכך השר באחד המקומות שקבע לכך השר בהתייעצות עם שר המשטרה.
(ה) שוטר שהוצאה לו תעודת-הצבעה-לשוטר רשאי להצביע בכל קלפי בתחום אותה רשות מקומית, ובלבד שהופיע במדי שוטר והזדהה בתעודת זהות ובתעודת שוטר, ומשהצביע כאמור ימסור ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת-ההצבעה-לשוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי, והועדה תטביע את החותמת המעידה שהצביע לרשות המקומית.
פרק ט': עבירות
85. זיוף של רשימות בוחרים (תיקון: תשס"ג)
המזייף רשימת בוחרים שנמסרה על-ידי השר למנהל הבחירות או שנמסרה על-ידי מנהל הבחירות לוועדת-קלפי, או המשנה או המשמיד רשימה כזאת שלא כדין, דינו - מאסר שבע שנים או קנס 10,000 לירות; נעברה העבירה על-ידי חבר של ועדת הבחירות, חבר ועדת-קלפי או על-ידי אדם הממונה על החזקת הרשימה או שמירתה או על קלפי, נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), דינו - מאסר ארבע-עשרה שנה או קנס 10,000 לירות.
85א. שינוי מען (תיקון: תשנ"ו, תשס"ג)
(א) המודיע למרשם האוכלוסין על שינוי מענו לישוב שבו הוא אינו תושב, ביודעו שהודעת השינוי אינה נכונה וכתוצאה מההודעה התקיימו כל אלה:
(1) הוצא שמו מרשימת בוחרים שבה היה כלול;
(2) הוכנס שמו לרשימת בוחרים של אזור קלפי שבתחום הישוב שבו הוא אינו תושב;
(3) בבחירות שהתקיימו בתוך שנה לאחר שינוי מענו כאמור הצביע באותו יישוב מבלי שהוא תושב בו,
דינו - מאסר 3 שנים או קנס.
(ב) לענין סעיף זה, אין נפקה מינה אם שינוי המען נגרם על דרך בקשה או ערר לפי סעיפים 40 או 41 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969, או על דרך הודעה לפי סעיף 17 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.
85ב. שימוש שלא כדין במידע פנקס (תיקון: תשס"ג10)
העושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס כהגדרתו בסעיף 16 שלא לצורכי התמודדות בבחירות או לצורכי קשר עם ציבור הבוחרים, דינו - מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
86. הפרעת בחירות (תיקון: תשכ"ט, תשל"ח, תשמ"ג, תשס"ג)
(א) (1) הגורם ביודעין להפרעה או להפסקה במהלך הסדיר של הבחירות או של ספירת הקולות;
(2) המכין או המפיץ פתקי-הצבעה שאינם בהתאם להוראות חוק זה;
(3) המפריע לבוחר בהצבעה או המונע אותו מהצביע;
(4) המטפל בקלפי בלי רשות או המוציא קלפי מרשות הממונים עליה;
(5) המתערב בלי רשות בפתיחת הקלפי או בספירת הקולות;
(6) המשמיד, המלכלך, המעלים או הלוקח שלא כדין פתק-הצבעה המצוי בתא ההצבעה במקום הקלפי, באופן העשוי להפריע להצבעה;
(7) המשמיד, המעלים או הלוקח שלא כדין חומר-הצבעה שיש להעבירו למנהל הבחירות לפי סעיף 64;
(8) המשמיד מעטפת הצבעה מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי לפני שנכללה בספירת הקולות;
דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
(9) המשמיד פתק הצבעה מן הפתקים שהוצאו מן הקלפי לפני שנכלל בספירה או המטיל פגם ביודעין בפתק כאמור וגורם בכך לפסילתו;
דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה על-ידי חבר של ועדת הבחירות, נציג של רשימת מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיף כאמור בסעיף 34(ה), חבר ועדת-קלפי או על - ידי אדם הממונה על קלפי או על שמירת הסדר במקום הקלפי, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.
87. נטישת החומר ההצבעה (תיקון: תשל"ח)
יושב-ראש ועדת-קלפי הנוטש, לאחר גמר ספירת הקולות, את פרוטוקול ההצבעה ואת חומר ההצבעה האמורים בסעיף 64, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.
88. שחיתות ואיום (תיקון: תשל"ח, תש"ס)
(1) הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת-מועמדים מסויימת;
(2) המקבל או המסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת;
(3) המאיים על בוחר בגרימת נזק, לו או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת-מועמדים מסויימת;
(4) המבטיח לבוחר עבודה, אם יצביע או יימנע מהצביע בעד רשימת-מועמדים מסויימת;
(5) המפטר או המאיים לפטר אדם מעבודה או המונע או המאיים למנוע ממנו לקבל עבודה כדי שיצביע או לא יצביע או משום שהצביע או לא הצביע בעד רשימת-מועמדים מסויימת או משום שנמנע או לא נמנע מהצבעה, או כדי שיימנע או לא יימנע או משום שנמנע או לא נמנע מתעמולת-בחירות, בכלל או בעד רשימת-מועמדים מסויימת, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.
(6) המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין זה, "קמיע" - לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו.
89. דרכי שוחד
אין נפקא מינה בשוחד -
(1) אם היה כסף, שווה-כסף, שירות או טובת-הנאה אחרת, למעט הובלת הבוחר בכלי רכב אל מקום הקלפי וממנו לצורך הצבעתו;
(2) אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;
(3) אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר, אם ניתן מתחילה או בדיעבד, ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר.
90. הצבעה שלא כחוק (תיקון: תשל"ח)
(1) המשתמש לזהותו בפני ועדת הקלפי בפנקס-זיהוי או בתעודת-זהות שאינם שלו, או בתעודה שבה נעשה רישום או שינוי שלא כדין העשויים להשפיע על זיהויו ולא הוכיח כי השימוש היה בתום-לב;
(2) המצביע יותר מפעם אחת, בין באותה קלפי ובין בקלפיות שונות;
(3) המטיל בכוונה לתוך הקלפי יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק-הצבעה ובין שהיא ריקה;
דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
91. פרסום תוצאות בחירות בקרב חיילים (תיקון: תשל"ח)
המפרסם תוצאות הבחירות בקרב חיילים, דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
92. הפקעת שכר אולמות (תיקון: תשל"ח)
הדורש או המקבל שכר בעד אולם לאסיפות בניגוד להוראות סעיף 77, דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.
93. עבירות אחרות (תיקון: תשל"ח, תשנ"ח, תשס"ג)
(1) המפריע למהלך הסדיר של אסיפת-תעמולה לבחירות לאחר המועד להגשת רשימות-מועמדים לפי סעיף 35(ח);
(2) המסיר, המשמיד או המלכלך מודעה בעניני בחירות מטעם מנהל בחירות או ועדת-בחירות או מודעה שיש בה תעמולת-בחירות מטעם רשימת מועמדים שאושרה כדין, למעט מודעה שהודבקה בלי הסכמתו בביתו, בחנותו או במשרדו או שעבר זמנה;
(3) המשמיד או המעלים חומר-תעמולה לבחירות מטעם רשימת מועמדים שאושרה כדין, או המונע באופן אחר חומר כזה מלהגיע לתעודתו החוקית;
(4) המנהל ביום הבחירות תעמולת בחירות בכתב, בעל-פה או בצורה אחרת, במקום קלפי או במרחק של פחות מ-25 מטרים ממקום הקלפי או מהקיר החיצוני או הגדר החיצונית של המבנה שבו נמצא מקום הקלפי, הכל לפי הרחוק יותר;
(5) המפר הוראה מהוראות חוק זה שלא נזכרה בפרק זה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 1000 לירות.
94. סמכות וכו'
(א) הסמכות לדון בעבירות לפי פרק זה ולהטיל את הענשים הקבועים בו תהיה בידי בתי-משפט השלום.
(ב) לגבי עבירות לפי פרק זה לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי לצוות על הפסקת הדיון.
פרק י': הוראות שונות
95. שמירת מסמכים (תיקון: תשנ"ג, תשס"ג)
משנגמר סיכום מנין הקולות, ימיין מנהל הבחירות את המסמכים הנוגעים לבחירות לסוגיהם וישמרם - כל סוג בצרור לחוד - במקום בטוח עד לאחר תום המועד להגשת ערעורי בחירות, ואם הוגשו ערעורי בחירות - עד לאחר מתן פסקי-הדין בהם; אחרי המועדים האמורים ידאג להשמדתם של הצרורות; אם לא נצטווה על-ידי בית-משפט מוסמך לנהוג באופן אחר; ואולם את רשימות המועמדים ימסור למזכיר המועצה ללא החתימות של קבוצות הבוחרים כאמור בסעיף 35(ג), אם היו כאלה; כן ימסור פקיד הבחירות למזכיר המועצה את ההודעה בכתב בדבר צירוף סיעות וארגונים כאמור בסעיף 125א(ד) לפקודת העיריות, אם היתה כזו; מזכיר המועצה ישמור את רשימות המועמדים ואת ההודעות האמורות עד לבחירות הבאות.
96. עיון במסמכים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
כל המעוניין זכאי לעיין בנוכחות מנהל הבחירות במסמכים הנוגעים לבחירות וכן זכאי לקבל, תמורת תשלום, צילומים מאותם מסמכים.
96א. עיון בפתקי הצבעה (תיקון: תשנ"ח, מס' 42 תשע"ב)
(א) עיון בפתקי הצבעה לא יורשה אלא בצו של בית משפט לעניינים מינהליים.
(ב) צו כאמור בסעיף קטן (א) יינתן על יסוד בקשה, הנתמכת בתצהיר, כאמור בסעיף קטן (ג), של אדם המעוניין בהגשת ערעור על תוצאות הבחירות או בהגשת תביעה פלילית בקשר לבחירות.
(ג) בתצהיר יפרט המבקש -
(1) בפתקי הצבעה של אילו רשימות מועמדים הוא רוצה לעיין ובאילו קלפיות;
(2) מהם הליקויים אשר לדעתו נפלו בפתקי ההצבעה שבהם הוא מבקש לעיין והיקף הליקויים;
(3) מהן הראיות למידע שבידו על הליקויים לכאורה והיקפם.
(ד) בית המשפט ייתן צו לעיון בפתקים אם מצא שקיימות ראיות לכאורה לליקוי כנטען בתצהיר וכי היקפו של ליקוי זה היה עלול להשפיע על חלוקת המנדטים.
(ה) בצו כאמור יקבע בית המשפט בפתקים של אילו רשימות ואילו קלפיות המבקש זכאי לעיין.
(ו) החלטת בית משפט לעניינים מינהליים לפי סעיף זה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון; ערעור לפי סעיף קטן זה יוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שעליה מבקשים לערער כאמור ויידון לפני דן יחיד.
96ב. עתירה נגד החלטה אחרת של מנהל הבחירות (תיקון מס' 42 תשע"ב)
מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה של מנהל הבחירות, שלא נקבעו בחוק זה הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר של ועדת הבחירות, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.
עתירה נגד החלטה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה.
בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות העניין, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.
97. ימי מנוחה
חל מועד מהמועדים הנקובים בחוק זה באחד מימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, יידחה המועד ליום חול הראשון שאחרי אותו יום.
97א. הוראות לענין קיום הבחירות (תיקון: תשס"ג10)
אי הצבת תמרור כאמור בסעיף 31א(ד) לא ימנע את קיום הבחירות ולא יהווה עילת ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72.
98. (שולב בפקודת העיריות (נוסח חדש)).
99. הוראות מעבר
הבחירות הבאות לכל המועצות שלאחר קבלת חוק זה בכנסת יקויימו ביום שבו יקויימו הבחירות לכנסת הששית; אולם הוראה זו לא תתפרש כאילו היא באה לגרוע מכל סמכות שהוענקה בחוק לקבוע לרשות מקומית פלונית מועד בחירות אחר במקום המועד האמור.
100. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ח)
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, בכל ענין הנוגע לשמירת הסדר ולמניעת הפרעה לבוחרים, פגיעה בהליכי הצבעה תקינים ושיבוש הליכי הבחירות, במבנה שבו נמצא מקום קלפי.
100א. תקנות סדרי דין בענין עתירות מינהליות וערעורים (תיקון: תשס"ג10)
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בכל הנוגע לעתירות מינהליות ולערעורים לפי חוק זה; הותקנו תקנות בענין עתירה מינהלית או ערעור מינהלי לפי סעיף זה, לא יחולו באותו ענין התקנות שהותקנו לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים.
101. תחילה
חוק זה תחילתו עם קבלתו בכנסת.
_________________________________
1 (א) ס"ח תשכ"ה, 248; תשכ"ו, 71; תשכ"ט, 36, 96, 97, 197; תש"ל, 3; תשל"ג, 22, 158, 200, 246; תשל"ה, 217; תשל"ח, 14; תשמ"א, 118; תשמ"ג, 106, 140; תשמ"ו, 180; תשמ"ח, 251; תשמ"ט, 18; תש"ן, 162; תשנ"ב, 2; תשנ"ג, 114, 135, 156, 157; תשנ"ד, 241; תשנ"ה, 127, 160; תשנ"ו, 44, 118, 226, 387; תשנ"ח, 248, 270, 313, 314; תשנ"ט, 57; תש"ס, 157, 239; תשס"א, 16; תשס"ג, 40, 368, 517, 548; תשס"ח, 253, 515, 522, 644, 733; תשס"ט, 94.
י"פ תשנ"ג, 4112; תשנ"ח, 4657; תשס"ח, 4575. תיקון מס' 40-תשע"א, 1018 , התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת- 386, מיום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), עמ' 156. תיקון מס' 41 תשע"ב, 111. התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 416, מיום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011), עמ' 26. תיקון מס' 42 תשע"ב, 135. התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעות החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 629, מיום כ"ד בחשוון התשע"ב (21 בנובמבר 2011), עמ' 132.
(ב) פורסמה הודעה (י"פ תשס"ה, 801), לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, שבה הסמיך את המנהל הכללי של משרד הפנים ואת המפקח הארצי על בחירות במשרד הפנים להשתמש בכל סמכויותיו לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, למעט הסמכות להתקין תקנות בנות פועל תחיקתי. (י"פ תשס"ה, 801).
תיקון מס' 43 תשע"ב
2 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשמ"ח-1988 (ס"ח תשמ"ח, 214) קובע:
(1) דחיית הבחירות
על אף האמור בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשמ"ב-1982, הבחירות למועצות של הרשויות המקומיות שנועדו ליום כ"א בחשון התשמ"ט (1 בנובמבר 1988) נדחות והן יתקיימו ביום כ"ג באדר א' התשמ"ט (28 בפברואר 1989).
(2) מועד הבחירות הבאות
הבחירות למועצות של הרשויות המקומיות שלאחר הבחירות לפי חוק זה ייערכו ביום ג' השלישי לחודש חשון שלאחר גמר ארבע שנים מיום הבחירות לפי חוק זה.
(3) (שולב כהערה לסעיף 274ב לפקודת העיריות (נוסח חדש) ולסעיף 14 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)).
3 סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (פסלות לכהונה), תשמ"ט-1989 (ס"ח תשמ"ט, 18) (להלן - החוק המתקן) קובע כי סעיף קטן 7(6) המתוקן לפי החוק המתקן יחול לגבי הזכות להיבחר כחבר המועצה של רשות מקומית בבחירות לכלל הרשויות המקומיות שיתקיימו החל ביום 28.2.1989 ואילך, ולגבי הכהונה בה.
4 סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הבחירות (מקום קלפי), התש"ן-1990 (ס"ח תש"ן 162) (להלן - החוק המתקן) קובע כי סעיפים 31(ג) ו-31א שתוקנו לפי החוק המתקן יחולו מיום 5.7.1991.
5 לענין סעיפים 35(ח) ו-40, ראה חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות שעה), התשנ"ג-1993 (ס"ח תשנ"ג, 135) המובא בסמוך.
7 סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 3), התשנ"ח-1998 (ס"ח תשנ"ח, 314) קובע לגבי תיקון סעיף 11(ב):
"4. תחולה
(א) הוראות סעיף 11(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה (להלן - סעיף 11(ב)), יחולו על בחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק האמור שיתקיימו לאחר הבחירות הכלליות הקרובות; לענין סעיף זה, "הבחירות הכלליות הקרובות" - הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, שיתקיימו במועד הראשון לאחר פרסומו של חוק זה המיועדות להתקיים ביום כ"א בחשון התשנ"ט (10 בנובמבר 1998).
(ב) שר הפנים יגיש לאישור ועדת הפנים של הכנסת, בתוך שנים עשר חודשים מיום פרסומו של חוק זה, הצעת חוק שבה ירוכזו כל ההוראות הנדרשות לביצוע הוראות סעיף 11(ב)."
8 סעיף 24 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2), התשנ"ח-1998 (ס"ח תשנ"ח, 270, 314; תשנ"ט, 57) קובע לגבי תיקון סעיף 5(ב)(2):
"24. תחילה לענין מועצות מקומיות מסוימות
הוראות סעיף 5(ב)(2) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה -
(1) לא יחולו לגבי מועצה שביום הבחירות הכלליות שהתקיימו ביום כ"א בחשון התשנ"ט (10 בנובמבר 1998) כיהנה יותר משנה אך טרם כיהנה 18 חודשים; הבחירות הכלליות למועצה, כאמור בפסקה משנה זו, יתקיימו ביום הבחירות הכלליות הקרוב;
(2) ייכנסו לתוקפן, לגבי מועצה שביום הבחירות הכלליות שהתקיימו ביום כ"א בחשון התשנ"ט (10 בנובמבר 1998) כיהנה יותר משמונה עשר חודשים אך טרם כיהנה ארבע שנים, מיד לאחר הבחירות שיתקיימו למועצה לאחר חמש שנות כהונה."
9 סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 30), התש"ס-2000 (ס"ח תש"ס, 240) קובע לגבי תיקון סעיפים 13, 14 ו-15:
"4. תחילה
תחילתו של חוק זה במועד הראשון לאחר פרסומו שבו יתקיימו הבחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק העיקרי."
10 סעיף 4 לחוק לתיקון דיני בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (פנקס הבוחרים), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 240) קובע:
"4. תחילה ותחולה של פרק ב'
הוראות פרק ב' יחולו החל בבחירות הכלליות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, שיתקיימו לראשונה לאחר פרסומו של חוק זה."
11 סעיף 4 לחוק לתיקון דיני בחירות לרשויות המקומיות, התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 555) קובע:
"4. תחולה
סעיף 5(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, יחול על כל רשות מקומית שבה התקיימו הבחירות האחרונות למועצה אחרי יום ו' באדר התשס"א (1 במרס 2001)."
12 פורסמה הודעה (י"פ תשס"ג, 3661) לפי סעיף 38א(ד)(4) לחוק, בדבר קביעת סכומי עידכון.
13 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 522) קובע:
(1) דחיית מועד הבחירות בשנת התשס"ט
על אף האמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התשכ"ה-1965, בשנת התשס"ט יקוימו הבחירות הכלליות כאמור באותו סעיף, ביום י"ג בחשוון התשס"ט (11 בנובמבר 2008).
14 סעיפים 2 ו-3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 39) (ס"ח תשס"ט, 94) קובעים:
"2. כינון
שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, בהתאם לסעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ובשינויים המחויבים, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק זה.
3. תחילה
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו." (החוק פורסם ביום 16.11.2008).
15.תחולה באזור (תיקון מס' 40-תשע"א)
הוראות חוק זה יחולו גם על מנהל כללי של רשות מקומית הנמצאת באזור כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007 .
16.תחילה (תיקון מס' 40-תשע"א)
תחילתו של תיקון זה ביום ג' בתשרי התשע"ב (1 באוקטובר 2011).
17. צו כינון (תיקון מס' 40-תשע"א)
שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 , בהתאם לסעיף 7 לחוק זה, ובשינויים המחויבים, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של תיקון זה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ