אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991

חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991

חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991 1
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בחוק זה -
"בעל חיים" ו"גוויה" - כהגדרתם בפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה -1985;
"הוועדה המייעצת" - הוועדה שהוקמה לפי סעיף 10;
"המועצה המדעית" - המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל;
"המנהל" - מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות;
"עיסוק ברפואה וטרינרית" - טיפול רפואי בבעל חיים למניעת מחלה או ריפוייה, בדיקה, איבחון או ניתוח של בעל חיים או מתן מרשם עבורו, ולרבות בדיקה של גוויית בעל חיים לשם איבחון מחלה או לשם קביעת היותה ראויה למאכל אדם;
"רופא וטרינר" - מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף 2;
"השר" - שר החקלאות.
2. שליחות הרופא הווטרינר (תיקון: תשנ"ד)
שליחותו של הרופא הווטרינר היא למנוע ולהקל על סבלם של בעלי חיים, למנוע מחלותיהם ולרפא אותם, לסייע באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים ולהגן על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם מחלות בעלי חיים או במזון או במוצרי מזון שמקורם בעלי חיים, וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם בעלי חיים.
פרק ב': ייחוד העיסוק ברפואה וטרינרית
3. עיסוק ברפואה וטרינרית
מי שבידו רשיון, היתר זמני או היתר מוגבל לפי חוק זה רשאי לעסוק בדרך של משלח-יד ברפואה וטרינרית.
4. איסור העיסוק ברפואה וטרינרית למי שאינו וטרינר
(א) מי שאינו רופא וטרינר לא יעסוק ברפואה וטרינרית ולא יתחזה, במפורש או מכללא, כעוסק ברפואה וטרינרית או ככשיר לעסוק בה; ואולם רשאי השר להתיר בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ביצוע פעולות מסויימות של עיסוק ברפואה וטרינרית כמשלח-יד בידי מי שאינו רופא וטרינר, ובלבד שהוא בעל כשירויות שנקבעו בתקנות, לביצוע אותן פעולות, ורשאי השר בתקנות כאמור, לקבוע אילו פעולות תיעשינה בפיקוחו של רופא וטרינר.
(ב) האמור בסעיף זה אינו בא למנוע מתן עצה או טיפול רפואי שלא במסגרת משלח-יד, או עבודה תחת פיקוחו האישי הישיר של רופא וטרינר.
5. הזכאים לקבל רשיון
(א) מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית (להלן - רשיון):
(1) הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל;
(2) הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית;
(3) הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בהתייעצות עם המועצה המדעית, זולת אם הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית כאמור בסעיף קטן (ב)(1);
(4) הוא לא הורשע בישראל בעבירה פלילית שיש בה קלון.
(ב) ואלה בעלי השכלה ברפואה וטרינרית לענין סעיף קטן (א):
(1) מי שפקולטה או בית ספר לרפואה וטרינרית במוסד להשכלה גבוהה בישראל העניקו לו תואר המעיד על סיום חוק לימודיו כרופא וטרינר, ובלבד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה באותו מוסד ובאותו תואר;
(2) מי שסיים לימודיו ברפואה וטרינרית בפקולטה או בבית ספר לרפואה וטרינרית בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם וניתנה לו תעודת גמר שהמנהל הכיר בה.
6. ייחוד התואר
לא ישתמש אדם בתואר "רופא וטרינר" או בתואר דומה המרמז על היותו רופא וטרינר, אלא אם כן הוא מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק זה.
7. העסקת עוזרים
רופא וטרינר רשאי להעסיק, בפיקוחו האישי, עוזרים בעבודתו המקצועית אך לא יתיר למי שאינו רופא וטרינר לבצע פעולות של עיסוק ברפואה וטרינרית כשהענין דורש שיקול דעת או מיומנות מקצועיים של רופא וטרינר.
8. רשות להחזיק סמים ותרופות
רופא וטרינר רשאי להחזיק סמים ותרופות הנחוצים לטיפול בבעלי חיים בחצריו ולהשתמש בהם לטיפול כאמור או לשעת חירום, אך לא ינפק ולא יספק סמים או תרופות לבעליו של בעל חיים חולה אלא לפי הוראות פקודת הרוקחות (נוסח חדש), התשמ"א-1981; רופא וטרינר יהיה כפוף להוראות כל חיקוק לענין החזקה ושימוש בסמים או ברעלים.
9. תארי מומחה
(א) השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה המדעית, להתקין תקנות בדבר -
(1) קביעת מומחיות בענפי הרפואה הוטרינרית השונים והתנאים לאישור התארים;
(2) חיוב מבקש אישור לשימוש בתואר מומחה לעמוד בבחינות ולקבוע את צורתן, תכניתן ומועדיהן.
פרק ג': רישוי רופאים וטרינרים
10. בקשת רשיון ונתינתו
(א) בקשה לרשיון לעסוק ברפואה וטרינרית תוגש למנהל.
(ב) מילא המבקש אחר התנאים המפורטים בסעיף 5, יתן לו המנהל רשיון.
(ג) לא שוכנע המנהל כי נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים, יעביר את הבקשה לחוות דעתה של הוועדה המייעצת.
(ד) המנהל יפעל על פי המלצת הוועדה המייעצת אלא אם כן שוכנע, מטעמים שיפורטו, כי אין לקבל את המלצתה.
11. ועדה מייעצת לענין רשיונות
(א) לענין מתן רשיונות לעיסוק ברפואה וטרינרית יקים השר מייעצת של שלושה, שחבריה הם:
(1) רופא וטרינר מהשירותים הווטרינריים של משרד החקלאות;
(2) שני רופאים וטרינרים, שלפחות אחד מהם חבר בסגל ההוראה במוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, שדרגתו אינה נמוכה מדרגת מרצה בכיר, שיתמנו מתוך רשימה שהגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל; לא הגישה ההסתדרות את הרשימה האמורה תוך חדשיים מיום שקיבלה דרישה לכך, ימנה השר שני רופאים וטרינרים ככל שייראה לו.
(ב) השר ימנה את יושב ראש הוועדה מבין חבריה.
(ג) לכל חבר של הוועדה המייעצת ימנה השר ממלא מקום בדרך ובתנאים שבהם מינה את החבר.
(ד) הודעה על מינוי חברי הוועדה וממלאי מקומם תפורסם ברשומות.
12. תקופת כהונתו של חבר הוועדה
תקופת כהונתו של חבר הווועדה המייעצת תהא שלוש שנים ומותר לשוב ולמנותו, ובלבד שלא יכהן יותר משלוש תקופות כהונה רצופות; חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה, יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.
13. תפקיד ממלא מקום
נפטר חבר הוועדה או התפטר או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יכהן ממלא מקומו במקומו.
14. סדרי עבודת הוועדה
(א) תוקף החלטותיה של הוועדה המייעצת לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של חבר הוועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
(ב) החלטותיה של הוועדה המייעצת יתקבלו ברוב דעות של חבריה.
(ג) הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו.
15. זימון
(א) הוועדה המייעצת רשאית להזמין את המבקש להתייצב לפניה ולהשיב על שאלותיה בדבר לימודיו ברפואה וטרינרית ועיסוקיו בה.
(ב) הוועדה המייעצת לא תמליץ על סירוב למתן רשיון אלא אם כן נתנה הזדמנות נאותה למבקש להופיע לפניה ולטעון את טענותיה.
16. היתר זמני
(א) עד להשלמת הנוהל למתן רשיון רשאי המנהל לתת היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית לתקופה שאינה עולה על שנה מדי פעם, ורשאי הוא לעשות כן אף בכל מקרה שראה צורך בכך.
(ב) המנהל רשאי לפי שיקול דעתו לחדש היתר זמני.
(ג) מי שקיבל היתר זמני יחזירנו למנהל ביום פקיעת תקפו.
(ד) הוראות חוק זה לענין רשיונות, למעט סעיף 5(א)(1) ו-(3), יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על היתרים זמניים ועל המחזיקים בהם.
17. היתר מוגבל
(א) המנהל רשאי לתת היתר מוגבל לעיסוק ברפואה וטרינרית למי שאינו אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, ובלבד שנתקיימו בו התנאים שבסעיף 5(א)(2) ו-(4) והוא הגיע לישראל למטרת עיסוק בהוראה, במחקר או בייעוץ ברפואה וטרינרית.
(ב) המנהל רשאי להגביל את תקפו של היתר לפי סעיף זה לזמן, לענף רפואי וטרינרי או למקום, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים וסייגים אחרים ככל שייראה לו.
18. מועד למתן החלטה בבקשה לרישיון (תיקון: תשס"ה3)
המנהל ייתן את החלטתו בבקשה למתן רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לא יאוחר מתום שישה חודשים מיום הגשת הבקשה; לא נתן המנהל את החלטתו בבקשה עד המועד האמור יראו את המבקש כמי שסורבה בקשתו.
פרק ד': אמצעי משמעת
19. סמכויות השר (תיקון: תשס"ג2, מס' 5- תשע"ב)
(א) השר רשאי בצו לבטל את רשיונו של רופא וטרינר, להתלותו לתקופה שקבע או לתת לרופא וטרינר נזיפה או התראה אם ראה, על יסוד קובלנה של המנהל או של אדם שנפגע, כי נתקיים ברופא הווטרינר אחד מאלה:
(1) הוא נהג בדרך שאינה הולמת את מקצועו;
(2) הוא השיג את רשיונו במצג שווא;
(3) הוא גילה חוסר יכולת או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו כרופא וטרינר;
(4) הוא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;
(5) הוא עבר על הוראה מהוראות פרק ה';
(6) בהיותו עובד של רשות מקומית, עסק בעבודת חוץ כרופא וטרינר פרטי, בניגוד להוראות כל דין ותוך קיום ניגוד עניינים בין שני העיסוקים.
(7)2 הוא סימן כלב בניגוד להוראות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, או לא מסר דיווח לפי הוראות החוק האמור.
(8) הוא לא סימן חתול בניגוד להוראות סעיף 2ב(ב) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד 1994 , או לא מסר דיווח לפי הוראות הסעיף האמור.
(ב) רשיון שניתן עליו צו ביטול או התליה, יחזירנו בעל הרשיון למנהל.
20. הזדמנות להתגונן
(א) לא יינתן צו לפי סעיף 19 אלא אם כן ניתנה לרופא הווטרינר הזדמנות להגיש את הגנתו בכתב ולטעון טענותיו בכתב ובעל פה לפני ועדה שמינה השר, בין דרך קבע ובין לענין פלוני (להלן - הוועדה).
(ב) יראו כמתן הזדמנות לרופא הווטרינר להתגונן לפי סעיף קטן (א), אם שלושים ימים לפחות לפני שניתן הצו הומצאה לו אישית או נשלחה לו בדואר רשום הודעה המפרשת את מהות התלונה ופרטיה.
(ג) הוועדה תהיה של שלושה, ובהם נציג היועץ המשפטי לממשלה והוא יהיה היושב ראש, המנהל ורופא וטרינר מתוך רשימה שהגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל; לא הגישה הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל רשימה תוך חדשיים לאחר שקיבלה דרישה להגישה, ימנה השר כחבר הוועדה רופא וטרינר ככל שייראה לו.
21. סמכויות הוועדה
(א) לוועדה יהיו סמכויות אלה:
(1) לזמן אדם לבוא לפניה ולהעיד או להציג דבר;
(2) לבקש מבית משפט מחוזי שבתחום שיפוטו היא יושבת ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971;
(3) לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח סעיף זה כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.
(ב) סירב אדם ללא צידוק סביר להעיד או להציג דבר בפני הוועדה לאחר שנדרש לכך, רשאי בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה, לכפות ציות להוראות הוועדה בדרך שכופים עד סרבן בבית המשפט, לרבות מאסרו של הסרבן.
(ג) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין סעיף זה.
(ד) הוועדה תגיש מסקנותיה והמלצותיה בכתב לשר.
22. ערעור
(א) מי שניתן נגדו צו לפי סעיף 19 רשאי לערער עליו לפני בית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מיום שקיבל הודעה על מתן הצו, אלא אם כן בית המשפט האריך את התקופה מטעמים מיוחדים שיירשמו; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד.
(ב) אין בהגשת ערעור כדי לעכב את ביצועו של הצו שעליו מערערים, אלא אם כן הורה אחרת בית המשפט שלערעור.
(ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בערעור.
פרק ה': פרסומת (תיקון: תש"ס)
23. סייגים לפרסומת (תיקון: תש"ס)
(א) רופא וטרינר לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ג).
(ב) השר, בהתייעצות עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת -
(1) שיש בהם כדי להטעות;
(2) שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.
(ג) השר, בהתייעצות עם הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.
(ד) לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואה וטרינרית או לעיסוקו של רופא וטרינר, אשר אילו נעשתה בידי רופא וטרינר היתה אסורה לפי הוראות סעיף קטן (א).
(ה) רופא וטרינר, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן (ד); המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
(ו) הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין רופא וטרינר מסוים, חזקה היא כי אותו רופא וטרינר הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ה), אלא אם כן הוכיח הרופא הווטרינר כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו.
24. שמירת דינים (תיקון: תש"ס)
הוראות סעיף 23 באות להוסיף על הוראות כל דין.
25. (בוטלה) (תיקון: תש"ס)
פרק ו': עבירות, שפיטה ועונשין
26. דין המתחזה כרופא וטרינר
העובר על הוראות סעיף 4, דינו - מאסר שנה אחת.
27. איסור שימוש בתואר מומחה
רופא וטרינר המשתמש בתואר מומחה שלא לפי הוראות חוק זה, דינו - מאסר שלושה חדשים.
28. השגת רשיון במרמה
המשיג או מנסה להשיג לו או לזולתו במצג שווא, רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית או אישור תואר מומחה לפי חוק זה, דינו - מאסר שלוש שנים.
29. העסקה שלא כדין
המעסיק בפעולה שהיא עיסוק ברפואה וטרינרית אדם שאינו רופא וטרינר ושסעיפים 4(א) או 36 אינם חלים עליו, דינו - מאסר שנה אחת.
30. עבירות
המפר כל הוראה של חוק זה או של תקנות שהותקנו על פיו, ושלא נקבע לה עונש אחר, דינו - קנס.
31. סמכויות אגב
בית משפט המרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה רשאי, בנוסף להטלת עונש, לבטל או להתלות את רשיונו לעסוק ברפואה וטרינרית.
32. הודעה על הרשעת רופא וטרינר
הרשיע בית המשפט רופא וטרינר בעבירה שיש עמה קלון, ימציא למנהל העתק מפסק הדין.
פרק ז': הוראות כלליות
33. בדיקת תעודות
המנהל רשאי בכל עת לדרוש מרופא וטרינר שיציג לפניו, תוך זמן סביר שקבע, את התעודות שעל יסודן ניתן לו רשיונו.
34. ביקורת
המנהל וכל רופא וטרינר ממשלתי שהוסמך על ידיו, רשאים בכל שעה סבירה להיכנס ולבדוק את מקום עבודתו המקצועית של רופא וטרינר.
35. פרסום ברשומות
דבר מתן רשיון לפי חוק זה, ביטולו או התלייתו - יפורסם ברשומות.
36. פטור
המנהל רשאי לפטור מהוראה של חוק זה את מי שהמנהל אישר שהם תלמידי רפואה וטרינרית במסגרת לימודיהם.
37. תקנות
השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, ובכלל זה קביעת הסמים והתרופות שרשאי רופא וטרינר להחזיק בחצריו, כמויותיהם ודרך שמירתם.
38. אגרות
(א) השר רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות בעד רשיון, בעד החלפת רשיון ובעד היתר זמני וחידושו.
(ב) ניתן לאדם רשיון לאחר שהיו לו בתכוף לפני כן היתר או היתרים זמניים רצופים - ינוכו מאגרת הרשיון האגרות ששולמו בעד ההיתרים הזמניים.
(ג) השר בהתייעצות עם שר האוצר רשאי לקבוע אגרות בחינה לבחינות לפי חוק זה.
39. (הנוסח שולב בפקודת מחלות בעלי חיים) (נוסח חדש) התשמ"ה-1985).
40. ביטול והוראות מעבר
(א) פקודת הרופאים הווטרינריים, 1929 - בטלה.
(ב) רשיון שניתן לפי פקודת הרופאים הווטרינריים, 1929, והיה בר תוקף ערב תחילתו של חוק זה יראוהו כאילו ניתן לפי חוק זה.
41. תחילה
תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.
______________________________
1 (א) ס"ח תשנ"א, 76; תשנ"ד, 282; תש"ס, 184; תשס"ג, 223; תשס"ה, 744.
(ב) החוק פורסם ביום 1.2.91.
2 סעיף 30 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 224) קובע לענין הוספת סעיף 19(א)(7):
"30. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה בתום תשעה חודשים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 29.12.02).
(ב) השר, באישור הועדה, רשאי לדחות את מועד תחילת החוק לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים."
3 סעיף 45 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 752), קובע לגבי סעיף 18:
"45. הוראת מעבר
(א) החלטה לפי הסעיפים בחוקים, כאמור בפסקאות (1) עד (4), שניתנה עד ערב יום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה - יום הפרסום) ושביום הפרסום טרם הוגש ערעור עליה וטרם חלפה התקופה שהיתה קבועה בסעיפי החוק האמורים לערעור עליה, ניתן יהיה לעתור עליה לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000, עד תום התקופה שהיתה קבועה בכל אחד מסעיפי החוק האמורים או עד תום 45 ימים מיום הפרסום, לפי המאוחר מביניהם:
(1) סעיף 30 לפקודת הרופאים;
(2) סעיף 22 לפקודת רופאי השיניים;
(3) סעיף 18 לחוק הרופאים הווטרינרים;
(4) סעיף 26 לחוק העובדים הסוציאליים."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ