אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979

חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979

חוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"מכשיר צלילה אישי" - מכשיר צלילה עצמאי הניזון מגז דחוס בתוספת כל פריט אחר שייקבע בתקנות;
"מקום" - לרבות כלי רכב, כלי שיט במימי החופין וכן כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, אף מחוץ למימי החופין;
"שירותי צלילה" - שירותים לצורך ביצוע צלילה, כפי שייקבע בתקנות;
"מרכז צלילה" - מקום המיועד לספק שירותי צלילה;
"צלילה ספורטיבית" - צלילה בעזרת מכשיר צלילה אישי, בכל מקווה מים, שלא לשם ביצוע עבורה או פעילות צבא או משטרה;
"הרשות המוסמכת"2 - יחיד או תאגיד שמינהו השר להיות רשות מוסמכת לענין חוק זה, לתקופה שקבע;
"השר" - שר החינוך והתרבות.
2. הגבלת צלילה ספורטיבית (תיקון: תשנ"ה)
(א) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם מלאו לו 12 שנים והוא הוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות צולל ספורטיבי וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי התעודה ובלבד שאדם שטרם מלאו לו 15 שנים לא יצלול לעומק העולה על 20 מטרים מתחת לפני המים.
(א1) לא יצלול צלילה ספורטיבית אדם שטרם מלאו לו 15 שנים אלא בהסכמת הורהו.
(ב) תעודה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ג) תעודת צולל שניתנה מחוץ לישראל, שמכירה בה הרשות המוסמכת, דינה כדין תעודה שהוצאה לפי סעיף קטן (א).
3. איסור צלילת יחיד (תיקון: תשנ"ה)
(א) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא בלוויית אדם אחד נוסף לפחות, הצולל כדין. ואם טרם מלאו לו 15 שנים לא יצלול צלילה ספורטיבית אלא בלווית אדם אחד נוסף לפחות שמלאו לו 21 שנים והרשאי לצלול לפי חוק זה עד עומק של 30 מטרים מתחת לפני המים.
(ב) על אף האמור בסעיף 2, רשאי מי שלא הוסמך להיות צולל ספורטיבי לצלול בלוויית מי שהוסמך להיות מדריך צלילה לפי סעיף 6.
4. אזורי צלילה אסורים
(א) השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי להכריז כי אזור מסויים הוא אזור האסור לצלילה ספורטיבית; אכרזה על פי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.
(ב) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית באזור שהוכרז כאזור האסור לצלילה.
5. הגבלת מרכזי צלילה
(א) לא יפתח אדם מרכז צלילה ולא יקיים אותו אלא ברשיון ובהתאם לתנאי הרשיון ולכללי הבטיחות והשירות שייקבעו בתקנות.
(ב) רשיון לפי סעיף זה יינתן מאת הרשות המוסמכת בהסכמת שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך.
(ג) רשיון לפי סעיף זה יכול שיהא מסוייג ויכול שתקופת תקפו תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
6. הגבלת הדרכת צלילה (תיקון: תשנ"ה)
(א) לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא למי שמלאו לו 12 שנים ובידי מי שהוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות מדריך צלילה וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאי התעודה.
(ב) תעודה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ג) לא יוסמך אדם להיות מדריך צלילה אלא אם מלאו לו 21 שנים.
(ד) לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא במרכז צלילה שניתנה עליו תעודה מאת הרשות המוסמכת, המעידה שהוא בית ספר לצלילה ספורטיבית, או ממרכז צלילה כאמור.
7. פקחים
(א) הרשות המוסמכת תמנה פקחים לענין חוק זה.
(ב) פקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדוק אם מתקיימות בו הוראות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות תנאי רשיון שניתן על פיהם, ובלבד שלא ייכנס פקח למקום אלא בהסכמת תופשו או לאחר שנתן לתופשו הודעה מוקדמת זמן סביר מראש, או כשדחיפות הענין מחייבת את כניסת אף ללא מתן הודעה מוקדמת כאמור.
(ג) עבר אדם עבירה על חוק זה או התקנות על פיו, או היה לפקח שנתמנה כאמור יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות עצמו להנחת דעתו ולהציג כל מסמך שניתן לפי חוק זה, ואם סירב לעשות כן - רשאי הוא לעצור אותו עד לבוא שוטר, אך לא יותר משלוש שעות.
8. צו הפסקה מינהלי
(א) ראתה הרשות המוסמכת כי עיסוקו של אדם בצלילה ספורטיבית, קיומו של מרכז צלילה או עיסוקו של אדם בהדרכה בצלילה ספורטיבית אינם בהתאם להוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאית היא לצוות בכתב על הפסקתם של עיסוק או קיום כאמור, אם בסגירת מקום ואם בכל דרך אחרת הנראית לה מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש.
(ב) צו לפי סעיף קטן (א) (להלן - צו הפסקה מינהלי) בטל בתום שלושים יום מיום שניתן, זולת אם לפני אותו מועד הוגשה לבית משפט השלום תביעה פלילית על העבירה שבגללה ניתן; הצו יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל בידי הרשות המוסמכת או בידי בית המשפט אגב ההליכים הפליליים או בבקשה לפי סעיף 9.
9. בקשה (תיקון: תשס"ה)
(א) (בוטל)
(ב) הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי תוך 30 יום לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את הצו או לשנותו.
(ג) הגשת בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) לא תעכב את ביצועו של צו הפסקה מינהלי כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.
10. עונשין
(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, או אינו ממלא אחרי צו הפסקה מינהלי, דינו - מאסר שנה או קנס 100,000 לירות.
(ב) הורשע אדם בעבירה על חוק זה או התקנות על פיו, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש, לצוות על שלילת תעודה או רשיון שניתנו לו לפי חוק זה, לתקופה שיקבע בית המשפט או לצמיתות.


11. תאגיד כרשות מוסמכת
(א) מונה תאגיד כרשות מוסמכת לענין חוק זה, לא יהיה תוקף לכל הגבלה שהוטלה על אותו תאגיד בין על פי דין ובין באופן אחר, במידה שהיא עלולה למנוע אותו מלמלא את תפקידו כרשות מוסמכת, וכל הגבלה כזו לא תפטור אותו מלמלא את התפקיד.
(ב) לענין חוק העונשין, תשל"ז-1977, ופקודת הנזיקין (נוסח חדש), דין עובד תאגיד כאמור בסעיף קטן (א), הממלא תפקיד מתפקידי התאגיד כרשות מוסמכת, בדין עובד הציבור לפי כל אחד מהחיקוקים האמורים.
12. ביצוע ותקנות
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה; הוא יקבע בתקנות הוראות בטיחות למניעת סיכון חייהם של צוללים ושל הנמצאים בסביבתם, ורשאי הוא להתקין תקנות בכל ענין אחר הנוגע לביצוע החוק, ובכלל זה -
(1) בדבר אגרות הסמכה ורישוי לענין סעיפים 5,2 ו-6;
(2) בדבר הטלת חובת ביטוח על צוללים;
(3) בהתייעצות עם שר התחבורה - בדבר מיקומם של מרכזי צלילה, בדבר כלי שיט וציוד שיט אחר המופעלים בידי מרכז צלילה, וכן בדבר מסלוליהם של כלי שיט כאמור וסימונם של מסלולים אלה;
(4) באישור שר הבריאות - בדבר הכושר הרפואי של הצוללים.
(ב) תקנות על פי חוק זה יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
13. תחילה
תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.
______________________________
1 ס"ח תשל"ט, 141; תשנ"ה, 201; תשס"ה, 746.
2 פורסמה הודעה בי"פ תשנ"ח, 1284 הקובעת:
מינוי רשות מוסמכת
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הצלילה הספורטיבית התשל"ט-1979 (להלן - החוק), אני ממנה את מנהל רשות הספורט והחינוך הגופני במשרד החינוך, התרבות והספורט שמענו הוא ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים, להיות רשות מוסמכת לענין החוק והתקנות שהותקנו לפיו, לתקופה של חמש שנים, מיום ט"ז בכסלו התשנ"ח (15 בדצמבר 1997).
כל מינוי קודם של הרשות המוסמכת לענין החוק והתקנות שהותקנו מכוחו -בטל.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ