אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב–2012

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב–2012

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב-2012*
פרק א': הגדרות
1.הגדרות (תיקון : תשע"ג)
בחוק זה
"אמצעי שליטה", בתאגיד כל אחד מאלה:
(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;
(2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה בעלי תפקידים דומים;
(3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
(4) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;
"בעל עניין" מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה;
"הגורם המפעיל" הגורם המפעיל לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות חוק זה, שמונה לפי סעיף 2(א);
"החזקה", לעניין אמצעי שליטה בתאגיד במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, לרבות ברירה להחזקה שאינה נובעת מניירות ערך המירים, או בכל דרך אחרת;
"זיכיון לשידורי טלוויזיה", "זיכיון לשידורי רדיו", "ערוץ 2" ו"הערוץ השלישי", "ערוץ הכנסת" ו"רישיון לשידורי טלוויזיה" כהגדרתם בחוק הרשות השנייה;
"חוק הרשות השנייה" חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990;
"חוק התקשורת" חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;
"טכנולוגיית חדות גבוהה" טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה גבוהה של שידורי טלוויזיה (High-Definition (HD));
"טכנולוגיית חדות רגילה" טכנולוגיית שידור והפצה ברזולוציה רגילה של שידורי טלוויזיה (Standard-Definition (SD));
"היום הקובע" יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014);
"המועצה לשידורי כבלים ולוויין" המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה בחוק התקשורת;
"מועצת הרשות השנייה" מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כמשמעותה בחוק הרשות השנייה;
"מנהל הגורם המפעיל" המנהל הכללי של הגורם המפעיל או מי שממלא תפקיד דומה גם אם כינויו שונה;
"משדר ערוץ ייעודי" כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת, ובלבד שנקבע, לפי הוראות סעיף 6לד(א3) לחוק האמור, כי הוא רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת;
"משרד ערוץ נושאי" מי שקיבל רישיון לשידורו של ערוץ נושאי לפי סעיף 13, שיופץ באמצעות תחנות שידור ספרתיות;
"עלות ההקמה" כלל התשלום בעד תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות, לרבות תשלום בעד
(1) רכישת זכות במקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור הספרתיות;
(2) רכישתן של זכויות שימוש בציוד, לרבות במשיבים בלוויין;
(3) הקמת תחנות שידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;
(4) רכישת המשדרים;
"רשות השידור" כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965;
"הרשות השנייה" הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שהוקמה לפי חוק הרשות השנייה;
"שידורים" שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו הניתנים לציבור לפי כל דין;
"שליטה" כהגדרתה בחוק התקשורת;
"תחנת שידור ספרתית" תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורים, לשם שידורם והפצתם לציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור;
"תחנת שידור" מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצורכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט אולפן;
"השר" שר התקשורת.
פרק ב': מינוי הגורם המפעיל ותפקידיו
2.הגורם המפעיל מינוי והיתר הפעלה (תיקון: תשע"ג)
(א) השר ושר האוצר ימנו את הגורם המפעיל; הודעה על מינוי הגורם המפעיל תפורסם ברשומות.
(ב) השר רשאי לתת לגורם המפעיל שמונה לפי סעיף קטן (א) היתר להפעלת תחנות שידור ספרתיות (בחוק זה היתר הפעלה), ולקבוע בו תנאים בין השאר בעניינים אלה:
(1) אופן הפעלת תחנות השידור הספרתיות;
(2) אופן מתן שירות של הפצת שידורים, וטיב השירות;
(3) ערבויות שעל הגורם המפעיל להמציא לשם קבלת היתר ההפעלה והבטחת מילוי תנאי ההיתר, והדרכים למימושן.
(ג) לא ימונה כגורם המפעיל גוף שערב יום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013) התקיימו בו התנאים האמורים בפסקאות משנה (א) עד (ח) שבסעיף 13(ד)(1); השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים והגבלות נוספים לעניין מינוי הגורם המפעיל ולעניין פעילותו בין השאר בעניינים אלה:
(1) החזקה ושליטה של אחר בגורם המפעיל או של הגורם המפעיל באחר;
(2) עיסוק אחר של הגורם המפעיל, תפקיד אחר שהוא ממלא על פי דין או שירות אחר שהוא מעניק;
(3) תכנון, הקמה או הפעלה של תחנות שידור ספרתיות כאמור בסעיף 3(א), באמצעות אחר.
(ד) היתר הפעלה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת השר ובתנאים שקבע.
(ה) העברת שליטה בתאגיד שהוא הגורם המפעיל, בין שניתן לו היתר הפעלה ובין אם לאו, טעונה אישור מראש ובכתב מאת השר.
(ו) הגורם המפעיל לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן שירות לפי חוק זה ברכישה או בקבלה של שירות אחר הניתן על ידו או על ידי אחר או באי-קבלת שירות כאמור, אלא אם כן השר התיר לו לעשות כן בהיתר ההפעלה, בתנאים או בלא תנאים; בסעיף קטן זה, "שירות" שירות הניתן לציבור או לגופים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות.
3. תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ספרתיות בידי הגורם המפעיל (תיקון :תשע"ג)
(א) הגורם המפעיל יתכנן, יקים ויפעיל תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, בהתאם להוראות חוק זה, והכל בעצמו או באמצעות אחר.
(ב) תחנות השידור הספרתיות יכול שיהיו בבעלותו של הגורם המפעיל ויהיו בפיקוחו.
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, או מההוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.
פרק ג': מימון עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות שהוקמו עד היום הקובע
4. מימון עלות ההקמה (תיקון: תשע"ג)
אוצר המדינה יישא בעלות ההקמה של שלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה, בין השאר תוך שימוש בתמלוגים המשולמים לפי סעיף 100 לחוק הרשות השנייה, בידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ובעל זיכיון לשידורי רדיו, ולעניין עלות ההקמה לאחר היום הקובע לא יישא בה אוצר המדינה, אלא באישור שר האוצר.
5. דיווח
(א) מנהל הגורם המפעיל יגיש לשר ולשר האוצר, בתוך 30 ימים מתום כל רבעון (בסעיף קטן זה הרבעון המדווח), דין וחשבון בדבר פעילות הגורם המפעיל הממומנת לפי הוראות סעיף 4, במהלך הרבעון המדווח, ובדבר פעילות כאמור הצפויה ברבעון שלאחריו; דין וחשבון כאמור יתייחס, בין השאר, להתקדמות בתכנון ובהקמה של תחנות שידור ספרתיות במהלך הרבעון המדווח ולהתקדמות הצפויה במהלך הרבעון שלאחריו, לאומדן מעודכן של סך עלות ההקמה ולאומדן ההוצאות הצפויות ברבעון שלאחר הרבעון המדווח.
(ב) השר, שר האוצר או מי שאחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש ממנהל הגורם המפעיל להמציא פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין וחשבון שהגיש לפי סעיף קטן (א).
פרק ד': הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות
6. הפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון: תשע"ג)
(א) הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלווזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:
(1) בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובעל הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
(2) בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל בעל רישיון;
(3) הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
(4) רשות השידור במסגרת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו הערוצים העיקריים); שידרה רשות השידור ערוץ נוסף על הערוצים העיקריים באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו הערוץ הנוסף), יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי הערוץ הנוסף באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, אם ביקשה זאת רשות השידור; השידורים בערוץ הנוסף ישודרו במקביל לשידורם באחד הערוצים העיקריים;
(5) משדר ערוץ ייעודי, אם ביקש זאת במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל משדר, ואולם אם מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות עלה על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;
(6) הטלוויזיה הלימודית, אם ביקשה זאת במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
(7) משרד ערוץ נושאי במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, לכל משדר;
(8) גוף מהגופים המנויים בסעיף קטן זה, למעט רשות השידור, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו הערוץ העיקרי) במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה, לכל גוף כאמור, ובלבד שהגוף האמור ביקש זאת ונבחר בהליך שוויוני שעליו הורה השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, עם מועצת הרשות השנייה ועם המועצה לשידורי כבלים ולוויין; בקביעת תנאי ההליך לפי פסקה זו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה ואופיים וכן אפשרות ההפצה של שידורי הטלוויזיה של גופים אחרים לפי סעיף זה, במסגרת הקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.
(ב) הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה של גוף ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הטלוויזיה של גוף מהגופים המפורטים בפסקאות שלהלן ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:
(1) בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א)(2) שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;
(2) רשות השידור, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (א)(4) שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידורי הערוץ האמור יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
(3) משדר ערוץ ייעודי הנמנה עם חמשת משדרי הערוצים הייעודיים הראשונים כאמור בסעיף קטן (א)(5) שנה מהמועד שבו ביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל משדר ערוץ ייעודי נוסף כאמור באותו סעיף קטן שהפצת שידוריו כפופה לקיבולת הפנויה להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה כאמור;
(4) הטלוויזיה הלימודית כאמור בסעיף קטן (א)(6) שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידוריה יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
(5) משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף קטן (א)(7) זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיבל רישיון לפי סעיף 13(א);
(6) גוף כאמור בסעיף קטן (א)(8) זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.
(ג) הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הטלוויזיה לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הטלוויזיה ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה או באמצעות טכנולוגיית חדות גבוהה, לפי העניין.
7. הפצת שידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות
(א) הגורם המפעיל יפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:
(1) רשות השידור במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
(2) גלי צה"ל שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף זה גלי צה"ל) במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;
(3) בעלי זיכיונות לשידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;
(4) שירות ההתגוננות האזרחית במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי בעניין מהעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, או בעניין התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שידרו רשות השידור או גלי צה"ל שידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בסעיף קטן (א)(1) או (2), לפי העניין, יפיץ הגורם המפעיל גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת רשות השידור או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור.
(ג) הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו של גוף כאמור בסעיף קטן (א) ששידוריו הופצו בידי הרשות השנייה ערב היום הקובע באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כאמור בסעיף 24(ב) החל ביום הקובע; לא הופצו שידורי הרדיו של גוף מהגופים האמורים ערב היום הקובע כאמור, יהיה מועד תחילת הפצת שידוריו בידי הגורם המפעיל, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו הגיש בקשה להפצת שידוריו כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ רדיו נוסף כאמור בסעיף קטן (ב) בתוך זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור.
(ד) הגורם המפעיל יפיץ את שידורי הרדיו, לפי הוראות סעיף זה, כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.
7א. שימוש במרבב שלא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים (תיקון: תשע"ג)
על אף האמור בסעיפים 6(ב) ו-7(ג), השר ושר האוצר, בהתייעצות עם המועצה לשידורי כבלים ולוויין, יקבעו אמות מידה לשימוש במרבב שעד היום הקובע לא נעשה בו שימוש לשם הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות המחייבת שימוש במרבב כאמור.
8. הפסקת הפצה של שידורים
השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם הגורם המפעיל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע נסיבות ותנאים שבהם יפסיק הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים האמורים בסעיפים 6 ו-7, לרבות לפי בקשת גוף ששידוריו מופצים לפי בקשתו, וכן נסיבות ותנאים שבהם יהיה רשאי הגורם המפעיל להפסיק הפצה כאמור.
9. תשלום דמי הפצה (תיקון: תשע"ג)
(א) גוף ששידוריו מופצים לפי סעיף 6 או 7 ישלם לגורם המפעיל בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיקבעו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הגורם המפעיל; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:
(1) סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי סעיף 6 (בסעיף זה משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי סעיף 7 (בסעיף זה משדרי הרדיו) כך:
(א) חלקם של משדרי הטלוויזיה יהיה סך התשלומים והעלויות בניכוי חלקם של משדרי הרדיו כאמור בפסקת משנה (ב) (בסעיף זה חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה);
(ב) חלקם של משדרי הרדיו יהיה בהתאם לקיבולת הנדרשת לשם הפצת שידורי כלל ערוצי הרדיו כמפורט בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (7)(א) של הגופים המפורטים באותן פסקאות, ביחס לכלל הקיבולת הקיימת בתחנות השידור הספרתיות (בסעיף זה חלקם היחסי של משדרי הרדיו);
(2) חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה יחולק בין משדרי הטלוויזיה לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משרד טלוויזיה לפי סעיף 6 ובהתחשב בסוג הטכנולוגיה שבאמצעותה מופצים שידורי הטלוויזיה כאמור;
(3) חלקם היחסי של משדרי הרדיו יחולק בין משדרי הרדיו לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר רדיו לפי סעיף 7.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יחולו הוראות אלה:
(1) נוסף על הסכום שעל כל אחד מהגופים המפורטים להלן היה לשלם לפי סעיף קטן (א) אלמלא נותרה קיבולת פנויה, הוא יישא, בשל הקיבולת הפנויה, בתשלום שיחושב כך: הסכום המתקבל ממכפלת סך התשלומים והעלויות במספר ערוצי הטלוויזיה שניתן לשדר בקיבולת הפנויה כשהוא מחולק במספר ערוצי הטלוויזיה אשר יכולים להיות מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, וכל גוף יישא בחלק מהסכום המתקבל כאמור לפי חלקו היחסי במספר ערוצי הטלוויזיה שלו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בהתחשב בסוג הטכנולוגיה:
(א) רשות השידור;
(ב) הכנסת לגבי שידורי ערוץ הכנסת;
(ג) הטלוויזיה הלימודית;
(2) מצאו השר ושר האוצר כי הדבר נדרש לקידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, רשאים הם לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א), כי אוצר המדינה יישא בחלק מסכום דמי ההפצה שמשדר ערוץ ייעודי או משדר ערוץ נושאי חייבים לשלם, וישלם חלק זה לגורם המפעיל; תקנות כאמור יותקנו לפני אישור בקשתו של משדר ערוץ ייעודי להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, או לפני פרסום המכרז לבחירת משדר ערוץ נושאי, לפי העניין;
(3) סכום דמי ההפצה שישלמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי ובעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיה, לגבי כל ערוץ, הסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), כפי שהיה בתוקף ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); על אף האמור ברישה, הוראות פסקה זו יחולו כל עוד נותרה קיבולת פנויה בשלושת המרבבים הראשונים הנדרשים לצורך קליטתם והפצתם של שידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, בין אם נעשה שימוש בכל המרבבים, ובין אם לאו;
(4) לעניין משדרי רדיו ששידוריהם מופצים לפי סעיף 7, יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות בשל הקיבולת הפנויה וישלם חלק זה לגורם המפעיל, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הרדיו שניתן לשדר בקיבולת הפנויה.
(ג) לא נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, יודיע על כך השר לכל הגופים ששידוריהם מופצים לפי סעיף 6 או 7.
(ג) לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור וההפצה בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה.
10. השימוש בדמי הפצה (תיקון : תשע"ג)
(א) היה הגורם המפעיל אחד מהמנויים להלן, ישמשו דמי ההפצה שישולמו לו לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיו לפי חוק זה בלבד:
(1) גורם ממשלתי;
(2) תאגיד שהוקם בחוק;
(3) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, שכל המניות ואמצעי השליטה בה הם בידי המדינה.
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיף 4.
11. ערבויות ובטוחות
(א) הגורם המפעיל רשאי לדרוש מהגופים שהוא מפיץ את שידוריהם לפי סעיפים 6 ו-7, למעט הגופים האמורים בסעיפים 6(א)(3) ו-(6) ו-7(א)(2) ו-(4), להפקיד בידיו ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור בסעיף 9.
(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם הגורם המפעיל, יקבע הוראות בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א), סכומיהן, מועדי הפקדתן וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור, ובלבד שתנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן יהיו זהים לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות.
12. אי גביית תשלום בעד קליטת שידורים (תיקון: תשע"ג)
הגורם המפעיל וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת השידורים המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה למעט תשלום בעד קליטת שידוריו של משדר ערוץ נושאי כאמור בסעיף 13(ה).
13. משדר ערוץ נושאי (תיקון: תשע"ג)
(א) המועצה לשידורי כבלים ולוויין רשאית לתת רישיון לשם שידורו של ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות, למי שבחרה במכרז שפרסמה לעניין זה (בסעיף זה מכרז לערוץ נושאי); בחירה כאמור תתבסס על המחיר שיציע כל משתתף במכרז לשלם בעד קיבולת שתוקצה לו בתחנות השידור הספרתיות לשם הפצת שידוריו של ערוץ נושאי; בסעיף זה
"נושא" לרבות שפה;
"ערוץ נושאי" ערוץ טלוויזיה ש-75% לפחות משעות השידור שלו מוקדשים לנושא אחד, וששידוריו בנושא האמור משודרים במהלך 90% לפחות משעות צפיית השיא;
"שעות צפיית השיא" השעות שבין 19:00 ל-23:00, בכל יום.
(ב) זוכה במכרז לערוץ נושאי יחליט, לאחר בחירתו, לאיזה מהנושאים המפורטים להלן יוקדש הערוץ הנושאי:
(1) ספורט;
(2) שידורים לילדים;
(3) סרטים;
(4) טבע;
(5) סדרות;
(6) תעודה;
(7) חדשות;
(8) מוזיקה;
(9) היסטוריה;
(10) תרבות;
(11) כל נושא אחר שהשר, בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ולוויין, קבע כי הוא נושא מוגדר ומסוים שיש הצדקה שיתקיימו בעניינו שידורים במסגרת ערוץ נושאי שיופץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב)
(1) מי שמבקש להיות משדר ערוץ נושאי בנושא חדשות, יודיע למועצה לשידורי כבלים ולוויין, כבר בעת הגשת הצעתו במכרז לערוץ נושאי, על כוונתו להיות משדר ערוץ נושאי בנושא כאמור;
(2) מצאו השר ושר האוצר כי בשל חוסר כדאיות כלכלית לא הוגשו הצעות למכרז לערוץ נושאי, רשאי השר להורות למועצה לשידורי כבלים ולוויין לפרסם מכרז נוסף שלפיו הזוכה במכרז בלבד יהיה רשאי לשדר בערוץ נושאי רק נושאים מאלה המפורטים בסעיף קטן (ב), אשר עליהם יורה השר.
(ד) (1) במכרז לערוץ נושאי לא יהיה רשאי להשתתף כל אחד מאלה:
(א) מי ששידורי הטלוויזיה שהוא משדר מופצים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (בסעיף קטן זה גוף מופץ);
(ב) מי שהוא בעל עניין בגוף מופץ;
(ג) מי שגוף מופץ הוא בעל עניין בו;
(ד) מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בגוף מופץ;
(ה) בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין כמשמעותם בחוק התקשורת (בפסקה זו בעל רישיון לשידורים);
(ו) מי שהוא בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;
(ז) מי שבעל רישיון לשידורים הוא בעל עניין בו;
(ח) מי שאדם מסוים הוא בעל עניין בו וכן בעל עניין בבעל רישיון לשידורים;
(2) על אף הוראות פסקה (1), השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יהיה רשאי להשתתף במכרז לערוץ נושאי מסוים מבקש שמתקיים לגביו סייג מהסייגים המנויים באותה פסקה אם נוכח כי הסייגים האמורים עלולים לסכל את קיום שידורי הערוץ הנושאי, ובלבד שלא יינתן למבקש כאמור או למי שקשור אליו כאמור בפסקה (1)(ב) עד (ד), רישיון ליותר מערוץ נושאי אחד, מכוח התקנות לפי פסקה זו; קביעת התנאים כאמור תיעשה בשים לב לקיומה של קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות, ולשיקולים של הרחבת מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה וטובת הציבור;
(3) על אף הוראות פסקה (1)(א), מי שמחזיק באמצעי שליטה במשדר ערוץ נושאי רשאי להשתתף במכרז לערוץ נושאי נוסף, ובלבד שלא יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יותר מארבעה ערוצים נושאיים שאותו גורם מחזיק בהם, אלא באישור המועצה לשידורי כבלים ולוויין, לאחר שהביאה בחשבון שיקולים של הרחבת מגוון שידורי הטלוויזיה המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות ושל קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה.
(ה) משדר ערוץ נושאי יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות גביית תשלום בעד קליטת שידוריו או באמצעות שידורי פרסומת, ואולם משדר ערוץ נושאי בנושא ילדים לא יהיה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת.
(ו) הוראות סעיפים 6ה, 6ה1, 6ח, 6ח2, 6ח3, 6ט(א)(3), (5) ו-(8), 6י(א), 6יא, 6כד1 ו-6כה לחוק התקשורת וכן הוראות סימן ט' בפרק ב'1 לחוק האמור, למעט סעיפים 6לד, 6לד1(א), (ב), (ט) ו-(י) ו-6לד3 לאותו חוק, יחולו, בכפוף להוראות סעיף זה, לעניין פרסום מכרז לערוץ נושאי, לרבות אופן הגדרת הנושא וכן לעניין רישיון לפי סעיף קטן (א) ובכלל זה לעניין מתן רישיון כאמור, לעניין משדר ערוץ נושאי ולעניין שידוריו, ולגבי ערוץ נושאי בנושא חדשות יחולו בעניינים כאמור גם הוראות סעיף 6כ2 לחוק האמור, והכול בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1) בסעיף 6ה1 לחוק התקשורת
(א) סעיף קטן (א) לא יחול;
(ב) בסעיפים קטנים (א1) ו-(א3), במקום "מהכנסותיו השנתיות מדמי המנוי" יקראו "מהכנסותיו השנתיות";
(ג) במקום השיעורים הקבועים בו רשאית המועצה לשידורי כבלים ולוויין לקבוע שיעורים שונים לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי, ובלבד שלגבי שלושה ערוצים נושאיים לפחות מבין תשעת הערוצים הנושאיים הראשונים ששידוריהם יופצו באמצעות תחנות השידור הספרתיות יחולו השיעורים הקבועים בסעיף קטן (א1);
(2) בסעיף 6כ2 לחוק התקשורת, סעיפים קטנים (א), (ב), (ז) ו-(ט) ופסקה (5)(א) עד (ג) שבסעיף קטן (ג) שבו לא יחולו.
פרק ה': הוראות שונות
14. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
15. תיקון חוק הרשות השנייה מס' 35 בחוק הרשות השנייה
(1) בסעיף 37(א)(2), במקום "שבסעיפים 51, 51א ו-70(א)" יבוא "שבסעיף 70(א)";
(2) בכותרת סימן א' לפרק ד', במקום "תחנות, רישיונות וזיכיונות" יבוא "רישיונות וזיכיונות";
(3) סעיפים 51 עד 53 בטלים;
(4) בסעיף 55(ב), במקום "51, 51א, 51ב, 52, 53, 54(א)" יבוא "54(א)";
(5) בסעיף 62א(ג), המילים "מהאמור בסעיף 51(ג) או 51א(י) או" יימחקו;
(6) בסעיף 63(ד), במקום "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה כדין" יבוא "בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, לעניין חוק זה, כדין" ובמקום "51, 51א, 51ב, 52, 53, 54" יבוא "54";
(7) בסעיף 63א(ג), במקום "דינה של חברת החדשות כאמור כדין" יבוא "דינה של חברת החדשות כאמור, לעניין חוק זה, כדין" ובמקום "51א, 51ב, 52, 53, 60" יבוא "60";
(8) בכותרת סימן א' לפרק ח', המילים "דמי הפצה," יימחקו;
(9) סעיף 100א בטל;
(10) בסעיף 101
(א) בכותרת השוליים, במקום "בדמי הזכיון, בדמי הרישיון ובדמי ההפצה" יבוא "בדמי הזיכיון ובדמי הרישיון";
(ב) במקום "דמי הזכיון, דמי הרישיון ודמי ההפצה" יבוא "דמי הזיכיון ודמי הרישיון";
(11) בסעיף 102, במקום "דמי הרישיון, דמי ההפצה והתמלוגים לפי סעיפים 99 עד 100א" יבוא "דמי הרישיון והתמלוגים לפי סעיפים 99 ו-100";
(12) בסעיף 102ב, המילים "דמי ההפצה, למעט דמי הפצה שהכנסת חייבת לשלמם לפי סעיף 51ב(ו)" יימחקו ובמקום "לעניין זה, "דמי זיכיון", "דמי רישיון", "דמי הפצה" או "תמלוגים" דמי זכיון, דמי רישיון, דמי הפצה או תמלוגים" יבוא "לעניין זה, "דמי זיכיון", "דמי רישיון" או "תמלוגים" דמי זיכיון, דמי רישיון או תמלוגים".
16. תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33)
בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011, בסימן א' לפרק ב'
(1) בסעיף 94(2) המתקן את סעיף 37(א)(2) לחוק הרשות השנייה, פסקת משנה (ב) תימחק;
(2) בסעיף 101 המתקן את כותרת סימן א' לפרק ד' לחוק הרשות השנייה, במקום הסיפה החל במילים "במקום "תחנות, רישיונות וזיכיונות"" יבוא "במקום "רישיונות וזיכיונות" יבוא "שידור בערוץ נפרד וסייג לרישיון"";
(3) סעיפים 102 עד 106 המבטלים או מתקנים את סעיפים 51, 51א, 51ב, 52 ו-53 לחוק הרשות השנייה בטלים;
(4) בסעיף 115(3) המתקן את סעיף 62א(ג) לחוק הרשות השנייה, פסקת משנה (א) תימחק;
(5) סעיף 132 המתקן את סעיף 100א לחוק הרשות השנייה בטל.
17. תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים מס' 4
בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001, בסעיף 4(א), אחרי פסקה (4) יבוא:
"(5) לעניין שידורי משדר ערוץ נושאי לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור.".
18. תיקון חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)
מס' 4
בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005
(1) בסעיף 1
(א) בהגדרה "גוף מפקח", אחרי פסקה (5) יבוא:
"(6) לעניין שידורי הטלוויזיה של משדר ערוץ נושאי המשודרים מכוח הוראות חוק הפצת שידורים המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין;";
(ב) אחרי ההגדרה "ועדת התיאום" יבוא:
"חוק הפצת שידורים" חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012;";
(ג) בהגדרה "משדר טלוויזיה", אחרי פסקה (5) יבוא:
"(6) לעניין שידוריו של משדר ערוץ נושאי על פי חוק הפצת שידורים משדר ערוץ נושאי כהגדרתו בחוק האמור;";
(2) בסעיף 6
(א) ברישה, אחרי "לפי חוק התקשורת" יבוא "או לפי חוק הפצת שידורים";
(ב) בפסקה (ד), אחרי "לפי חוק התקשורת" יבוא "או לפי חוק הפצת שידורים, לפי העניין,".
פרק ו': תחילה, הוראת שעה והוראות מעבר
19. תחילה
תחילתם של סעיף 3, פרקים ג' ו-ד' למעט סעיף 13, ופרק ה', ביום הקובע.
20. חוק הרשות השנייה הוראת שעה
בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), יקראו את חוק הרשות השנייה כך:
(1) בסעיף 51א
(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) הרשות תתכנן, תקים ותפעיל, בעצמה או באמצעות אחרים, תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, של הגופים המפורטים להלן, בכפוף להוראות סעיף 51ב:
(1) בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי;
(1א) בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה;
(2) הכנסת, לגבי שידורי ערוץ הכנסת;
(3) רשות השידור, לגבי שידורי הטלוויזיה שהיא משדרת;
(4) משרד ערוץ ייעודי, ובכלל זה משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית;
(5) הטלוויזיה הלימודית;
(6) משדר ערוץ נושאי;
(7) הגופים המפורטים להלן, לגבי שידורי רדיו שהם משדרים:
(א) רשות השידור;
(ב) גלי צה"ל;
(ג) בעלי זיכיונות לשידורי רדיו;
(ד) שירות ההתגוננות האזרחית, לשם שידורי הודעות חירום בלבד, דרך קבע או באופן ארעי בעניין מהעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (8) שבסעיף 9(ד) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005, או בעניין התקפה כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.";
(ב) סעיף קטן (ב) בטל;
(ג) במקום סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) יבוא:
"(ג) תחנות שידור ספרתיות יהיו בבעלותה של הרשות ובפיקוחה.
(ד) אוצר המדינה יישא בעלות ההקמה לצורך קליטתם והפצתם בציבור של שידורי הגופים האמורים בסעיף קטן (א) באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות סעיף 51ב, בין השאר תוך שימוש בתמלוגים המשולמים לפי סעיף 100 בידי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה ובכל זיכיון לשידורי רדיו.;
(ד) סעיפים קטנים (ד1) ו-(ד2) בטלים;
(ה) במקום סעיפים קטנים (ה) עד (ז) יבוא:
"(ה) במהלך תקופת הקמתן של תחנות השידור הספרתיות, יגיש המנהל לשר ולשר האוצר דין וחשבון, בתוך 30 ימים מתום כל רבעון (בסעיף קטן זה הרבעון המדווח); דין וחשבון כאמור יכלול, בין השאר, פרטים אלה: ההתקדמות בתכנון ובהקמה של תחנות שידור ספרתיות במהלך הרבעון המדווח וההתקדמות הצפויה במהלך הרבעון שלאחריו, אומדן מעודכן של סך עלות ההקמה, ואומדן ההוצאות הצפויות ברבעון שלאחר הרבעון המדווח.
(ו) השר, שר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש מהמנהל להמציא פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין וחשבון שהגיש לפי סעיף קטן (ה).
(ז) (1) לא יאוחר מיום י"ב באב התשס"ט (2 באוגוסט 2009), יוקמו תחנות שידור ספרתיות כך שתתאפשר קליטת שידורים של הגופים המנויים בסעיף קטן (א)(1), (2) ו-(3) בטכנולוגיית חדות רגילה, בהתאם להוראות סעיף 51ב;
(2) לא יאוחר מיום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), יוקמו תחנות שידור ספרתיות כך שתתאפשר הפצה וקליטה של שידורי טלוויזיה של כל הגופים כאמור בסעיף קטן (א), בטכנולוגיית חדות רגילה ובטכנולוגיית חדות גבוהה, בכפוף להוראות סעיף 51ב;
(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.";
(ו) במקום סעיפים קטנים (ט) עד (יב) יבוא:
"(ט) (1) במועד השלמת ההקמה כאמור בסעיף קטן (ז)(1), יודיע המנהל לבעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן (א)(1), כי ניתן להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות;
(2) במועד שבו תתאפשר הפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות של כל הגופים כאמור בסעיף קטן (א) בטכנולוגיית חדות רגילה, בכפוף להוראות סעיף 51ב, יודיע המנהל לגופים אמור שטרם הוחל בהפצת שידוריהם באמצעות תחנות השידור הספרתיות, כי ניתן להפיץ את שידוריהם כאמור;
(3) במועד השלמת ההקמה כאמור בסעיף קטן (ז)(2), יודיע המנהל לגופים המשדרים שידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א), כי ניתן להפיץ את שידוריהם באמצעות תחנות השידור הספרתיות בטכנולוגיית חדות גבוהה, בכפוף להוראות סעיף 51ב;
(4) הודעות כאמור בסעיף קטן זה יפורסמו גם לציבור בדרך שיורה המנהל.
(י) בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה ובעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה רשאים להתאגד, לשם העברת שידוריהם לתחנות שידור ספרתיות ורשאים הם להתקשר עם הרשות לצורך זה; התאגדות או התקשרות כאמור לא ייראו כהסדר כובל לעניין חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988.
(יא) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הטלגרף האלחוטי.
(יב) בסימן זה
"חוק הפצת שידורים" חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012;
"טכנולוגיית חדות גבוהה", "טכנולוגיית חדות רגילה", "המועצה לשידורי כבלים ולוויין", "משדר ערוץ ייעודי", "משדר ערוץ נושאי" ו"עלות ההקמה" כהגדרתם בחוק הפצת שידורים;
"תחנת שידור ספרתית" תחנת שידור, לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו, לשם שידורם והפצתם בציבור, בשיטה הספרתית, במישרין או באמצעות תחנות שידור נוספות כאמור.";
(2) בסעיף 51ב
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "הפצת שידורי טלוויזיה ושידורי רדיו באמצעות תחנות שידור ספרתיות";
(ב) במקום סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(ב) יבוא:
"(א) הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה שמשדרים בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה במסגרת שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה, ובלבד שהמנהל הודיע כי ניתן לעשות כן בהתאם להוראות סעיף 51א(ט)(1).
(א1) הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של בעל רישיון לשידורי טלוויזיה, במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה.
(ב) הרשות תפיץ את שידורי ערוץ הכנסת ואת שידורי הטלוויזיה שמשדרת רשות השידור, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כמפורט להלן:
(1) ערוץ הכנסת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה;
(2) רשות השידור שני ערוצי טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה.
(ב1) (1) הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הרדיו של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי רדיו כמפורט באותן פסקאות:
(א) רשות השידור במסגרת שמונה ערוצי רדיו, לכל היותר;
(ב) גלי צה"ל שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (בסעיף קטן זה גלי צה"ל) במסגרת שני ערוצי רדיו, לכל היותר;
(ג) בעלי זיכיונות לשידורי רדיו במסגרת ערוץ רדיו אחד לכל בעל זיכיון;
(ד) שירות ההתגוננות האזרחית במסגרת ארבעה ערוצי רדיו, לכל היותר;
(2) על אף הוראות פסקה (1), שידרו רשות השידור או גלי צה"ל שידורי רדיו, במסגרת ערוץ רדיו נוסף על הערוצים האמורים בפסקה (1)(א) או (ב), לפי העניין, תפיץ הרשות גם את שידורי ערוץ הרדיו הנוסף, אם ביקשו זאת רשות השידור או גלי צה"ל, בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת השידורים כאמור, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות מיום פרסומו של חוק הפצת שידורים.
(ב2) הרשות תפיץ, באמצעות תחנות השידור הספרתיות, את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, גם בטרם נמסרה הודעה לפי סעיף 51א(ט)(2), אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:
(1) משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית שקיבל את רישיונו לפי הוראות סעיף 6לד1 לחוק התקשורת, בטרם נמסרה הודעה לפי סעיף 51א(ט)(2) במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובלבד שהגיש את בקשתו להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות בטרם חלפו שישה חודשים ממועד קבלת הרישיון כאמור;
(2) הטלוויזיה הלימודית במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ובלבד שמתקיים אחד מאלה:
(א) משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית לא הגיש לרשות בקשה להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות במהלך התקופה האמורה בפסקה (1), או הודיע לרשות, בכתב, במהלך התקופה האמורה, כי אין בכוונתו להגיש לה בקשה כאמור;
(ב) קיימת קיבולת פנויה להפצת שידורי הטלוויזיה הלימודית באמצעות תחנות שידור ספרתיות, גם אם יופצו שידורי הערוץ הייעודי בשפה הערבית לפי הוראות פסקה (1).
(ב3) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב2), נמסרה הודעת הרשות לפי סעיף 51א(ט)(2), תפיץ הרשות באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, אם ביקשו זאת, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:
(1) משדר ערוץ ייעודי, ובכלל זה משדר ערוץ ייעודי בשפה הערבית שלא הגיש בקשה להפצה במהלך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב2)(1) במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה, ואולם אם עלה מספר משדרי הערוצים הייעודיים ששידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות, על חמישה, יופצו שידוריו של משדר ערוץ ייעודי נוסף בכפוף לקיבולת הפנויה להפצת שידורים כאמור;
(2) הטלוויזיה הלימודית, אם לא הופצו שידוריה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב2)(2) במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד בטכנולוגיית חדות רגילה.
(ב4) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב3), נמסרה הודעת הרשות לפי סעיף 51א(ט)(3), תפיץ הרשות באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, במסגרת ערוצי טלוויזיה כמפורט באותן פסקאות:
(1) רשות השידור, אם ביקשה זאת במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה (בפסקה זו הערוץ הנוסף); השידורים בערוץ הנוסף ישודרו במקביל לשידורם באחד הערוצים כאמור בסעיף קטן (ב)(2);
(2) גוף מהגופים המנויים בסעיף 51א(א), למעט רשות השידור, ששידוריו מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות במסגרת ערוץ טלוויזיה בטכנולוגיית חדות רגילה (בפסקה זו הערוץ העיקרי) במסגרת ערוץ טלוויזיה אחד נוסף בטכנולוגיית חדות גבוהה, לכל גוף כאמור, ובלבד שהגוף האמור ביקש זאת ונבחר בהליך שוויוני שעליו הורה השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר, המועצה והמועצה לשידורי כבלים ולוויין; בקביעת תנאי ההליך לפי פסקה זו יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של קידום התחרות בתחום שידורי הטלוויזיה, מגוון סוגי שידורי הטלוויזיה אופיים, וכן אפשרות ההפצה של שידורי הטלוויזיה של גופים אחרים המנויים בסעיף 51א(א) במסגרת הקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות; השידורים בערוץ הנוסף כאמור ישודרו במקביל לשידורם בערוץ העיקרי.
(ב5) תחילת הפצת השידורים של הגופים המפורטים בפסקאות שלהלן, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לפי סעיף זה, ששידוריהם לא הופצו ערב פרסומו של חוק הפצת שידורים, תהיה לא יאוחר מהמועד המפורט באותן פסקאות, לפי העניין:
(1) בעל רישיון לשידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (א1) שנה מהמועד שבו ניתן לו הרישיון;
(2) גוף המשדר שידורי רדיו שהגיש בקשה להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי סעיף קטן (ב1) זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים ממועד הגשת הבקשה כאמור, ולעניין שידורי רדיו בערוץ נוסף כאמור בסעיף קטן (ב1)(2) זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה להפצת השידורים כאמור;
(3) משדר הערוץ הייעודי בשפה הערבית שהגיש בקשה להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי סעיף קטן (ב2)(1) זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים ממועד הגשת הבקשה כאמור;
(4) משדר ערוץ ייעודי שהגיש בקשה להפצת שידוריו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי סעיף קטן (ב3)(1), הנמנה עם חמשת משדרי הערוצים הייעודיים הראשונים כאמור באותו סעיף קטן שנה מהמועד שבו הגיש את בקשתו כאמור, וכל משדר ערוץ ייעודי נוסף כאמור באותו סעיף קטן שהפצת שידוריו כפופה לקיבולת הפנויה להפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו קיימת קיבולת פנויה כאמור;
(5) הטלוויזיה הלימודית אם הגישה בקשה להפצת שידוריה באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי סעיף קטן (ב2)(2) זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו מתקיים תנאי מהתנאים האמורים בפסקת משנה (א) או (ב) של סעיף קטן (ב2)(2), ואם הגישה בקשה להפצה כאמור לפי סעיף קטן (ב3)(2) שנה מהמועד שבו הגישה את הבקשה כאמור;
(6) רשות השידור, לעניין שידורי הערוץ הנוסף כמשמעותו בסעיף קטן (ב4)(1) שנה מהמועד שבו ביקשה כי שידורי הערוץ הנוסף יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות כאמור באותו סעיף קטן;
(7) גוף כאמור בסעיף קטן (ב4)(2) זמן סביר שלא יעלה על 90 ימים מהמועד שבו נבחר בהליך לפי אותו סעיף קטן.";
(ג) סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בטלים;
(ד) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה) (1) הרשות תפיץ את שידורי הטלוויזיה של הגופים כאמור בסעיף 51א(א)(1) עד (5), כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הטלוויזיה ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים באמצעות טכנולוגיית חדות רגילה או באמצעות טכנולודיית חדות גבוהה, לפי העניין;
(2) הרשות תפיץ את שידורי הרדיו של הגופים כאמור בסעיף 51א(א)(7), כך שאופן ההפצה, איכות שידורי הרדיו ואפשרות הבחירה של שאר המרכיבים של שידורי הרדיו, יהיו זהים לגבי כל הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים כאמור.";
(ה) סעיף קטן (ו) בטל;
(ו) בסופו יבוא:
"(ז) השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע נסיבות ותנאים שבהם תפסיק הרשות להפיץ את שידוריו של גוף מהגופים כאמור בסעיף 51א(א), לרבות לפי בקשת גוף ששידוריו מופצים לפי בקשתו, וכן נסיבות ותנאים שבהם תהיה רשאית הרשות להפסיק הפצה כאמור.";
(3) אחרי סעיף 51ג יבוא:
"אי-גביית תשלום בעד קליטת שידורי טלוויזיה או שידורי רדיו
51ד. הרשות וכל אדם אחר, לא יגבו תשלום כלשהו מהציבור בעד קליטת שידורי טלוויזיה או שידורי רדיו המופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי הוראות חוק זה.";
(4) בסעיף 52
(א) סעיף קטן (א) בטל;
(ב) במקום סעיפים קטנים (א1) ו-(ב) יבוא:
"(א1) הרשות רשאית לדרוש מהגופים שהיא מפיצה את שידוריהם לפי סעיף 51ב, למעט הגופים האמורים בסעיף 51א(א)(2), (5) ו-(7)(ב) ו-(ד), להפקיד בידיה ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור בסעיף 100א.
(ב) המועצה, באישור השר, תקבע כללים בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורות בסעיף קטן (א1), סכומיהן, ומועדי הפקדתן, וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור, ובלבד שתנאי הערבויות והבטוחות ודרכי מימושן, יהיו זהים לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות כאמור באותו סעיף קטן.";
(5) סעיף 53 בטל;
(6) במקום סעיף 100א יבוא:
"דמי הפצה
100א. (א) גוף ששידורי הטלוויזיה או שידורי הרדיו שהוא משדר מופצים כאמור בסעיף 51ב, ישלם לרשות, בעד הפצת השידורים כאמור, סכום שיורו עליו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות עם הרשות; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה (בסעיף זה סך התשלומים והעלויות), כשהוא מחולק בין הגופים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות כאמור, בהתאם להוראות אלה:
(1) סך התשלומים והעלויות יחולק בין הגופים ששידורי הטלוויזיה שלהם מופצים לפי סעיף 51ב (בסעיף זה משדרי הטלוויזיה) לבין הגופים ששידורי הרדיו שלהם מופצים לפי אותו סעיף (בסעיף זה משדרי הרדיו) כך:
(א) חלקם של משדרי הטלוויזיה יהיה סך התשלומים והעלויות בניכוי חלקם של משדרי הרדיו כאמור בפסקת משנה (ב) (בסעיף זה חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה);
(ב) חלקם של משדרי הרדיו יהיה בהתאם לקיבולת הנדרשת לשם הפצת שידורי כלל ערוצי הרדיו כמפורט בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבסעיף 51ב(ב1)(1) של הגופים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ד) שבסעיף 51א(א)(7), ביחס לכלל הקיבולת הקיימת בתחנות השידור הספרתיות (בסעיף זה חלקם היחסי של משדרי הרדיו);
(2) חלקם היחסי של משדרי הטלוויזיה יחולק בין משדרי הטלוויזיה לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר טלוויזיה לפי סעיף 51ב ובהתחשב בסוג הטכנולוגיה שבאמצעותה מופצים שידורי הטלוויזיה כאמור;
(3) חלקם היחסי של משדרי הרדיו יחולק בין משדרי הרדיו לפי מספר הערוצים שבהם מופצים שידוריו של כל משדר רדיו לפי סעיף 51ב.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נותרה קיבולת פנויה בתחנות השידור הספרתיות יישא אוצר המדינה בחלק מסך התשלומים והעלויות וישלם חלק זה לרשות, כך שחלקו של אוצר המדינה יהיה לפי מספר ערוצי הטלוויזיה בהתחשב בסוג הטכנולוגיה ומספר ערוצי הרדיו, שניתן לשדר בקיבולת הפנויה בתחנות השידור הספרתיות.
(ג) לעניין סוג הטכנולוגיה, יובא בחשבון רק אופן השידור בטכנולוגיית חדות רגילה או בטכנולוגיית חדות גבוהה.
(ד) בסעיף זה, "טכנולוגיית חדות גבוהה", "טכנולוגיית חדות רגילה", "עלות ההקמה" ו"תחנת שידור ספרתית" כהגדרתן בסעיף 51א(יב).".
21. העברת נכסים, חובות והתחייבויות מהרשות השנייה לגורם המפעיל (תיקון: תשע"ג)
על אף האמור בכל דין או הסכם ובכפוף להוראות סעיף 22, התחנות הספרתיות וכל הנכסים האחרים, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, שהיו ערב המועד שנקבע בהיתר ההפעלה כיום תחילת ההפעלה על ידי הגורם המפעיל (בפרק זה מועד המעבר) של הרשות השנייה, יהיו, החל במועד המעבר, של הגורם המפעיל; הוראות סעיף זה לא יחולו אם הרשות השנייה מונתה כגורם המפעיל לפי סעיף 2; בסעיף זה ובסעיף 23, "נכס" מקרקעין, מיטלטלין, זכויות, וטובות הנאה מכל סוג שהוא.
22. הליכים משפטיים ועילות (תיקון: תשע"ג)
תשע"ג-2013 כל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב מועד המעבר, שהרשות השנייה או מועצת הרשות השנייה הן צד לו, הנוגע לתחנות השידור הספרתיות, וכן כל עילה להליך משפטי כאמור שהיתה קיימת ערב מועד המעבר, יוסיפו לעמוד בתוקפם כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה בסעיף 21.
23. תקנות בדבר פטור מתשלומי חובה בשל העברה
שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, לעניין העברת תחנות השידור הספרתיות, וכן הנכסים האחרים, הפעילויות, החובות וההתחייבויות, הנוגעים לתחנות כאמור, מהרשות השנייה לגורם המפעיל, הוראות, על אף האמור בכל דין, בכל אחד מאלה:
(1) פטור מלא או חלקי ממסים, מתשלומי אגרות או מתשלומי חובה אחרים, בתנאים שקבע;
(2) הוראות ותיאומים לעניין חבות המס, לרבות לעניין קביעת יום רכישה, מחיר מקורי, יתרת מחיר מקורי, שווי רכישה או יתרת שווי רכישה.
24. הוראות מעבר (תיקון: תשע"ג)
(א) תקנות, זיכיונות, רישיונות, אישורים והוראות שנקבעו או שניתנו לפי חוק הרשות השנייה, שעניינם תחנות שידור ספרתיות, שהיו בתוקף ערב מועד המעבר, ימשיכו לעמוד בתוקפם ויחולו לעניין תחנות שידור ספרתיות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום, במקום "הרשות השנייה" יבוא "הגורם המפעיל", והכל אלא אם כן בוטלו או שונו לפי כל דין.
(ב) הופצו ערב היום הקובע שידוריו של גוף מהמנויים בסעיפים 6 ו-7 באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לפי הוראות חוק הרשות השנייה כנוסחו בסעיף 20 לחוק זה, ימשיך הגורם המפעיל להפיץ את שידוריו באמצעות תחנות השידור הספרתיות, לפי הוראות חוק זה.
(ג) ביקש גוף כאמור בסעיף 51א(א)(3) עד (5) ו-(7) לחוק הרשות השנייה, כנוסחו בסעיף 20(1) לחוק זה, לפני היום הקובע, כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות סעיף 51ב לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 20 לחוק זה, יראו אותו, החל ביום הקובע, כמי שביקש כי שידוריו יופצו באמצעות תחנות שידור ספרתיות לפי הוראות סעיף 6 או 7 לחוק זה, לפי העניין.
(ד) החל הליך לבחירת גוף כאמור בסעיף 51ב(ב4)(2) לחוק הרשות השנייה, כנוסחו בסעיף 20(2) לחוק זה, לפני היום הקובע, יראו את ההליך האמור, החל ביום הקובע, כהליך לפי סעיף 6(א)(8) לחוק זה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ