אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008

חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008 1
1. מטרה
מטרת חוק זה היא להסדיר את פעילות המכונים הפסיכומטריים, לרבות מכונים כאמור שפעילותם ממומנת, בין השאר, מכספי הקרן לקליטת החייל המשוחרר.
2. הגדרות
בחוק זה -
"חוק הקרן" - חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994;
"מבחן פסיכומטרי" - מבחן פסיכומטרי לקבלה למוסד להשכלה גבוהה בישראל;
"מכון פסיכומטרי" - מוסד ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים;
"מכון פסיכומטרי מאושר" - מכון פסיכומטרי שאושר לפי סעיף 3;
"קורס" - קורס במכון פסיכומטרי;
"הקרן" - הקרן לקליטת החייל המשוחרר כמשמעותה בחוק הקרן;
"השר" - שר החינוך.
3. אישור מכון פסיכומטרי
השר יאשר מכון פסיכומטרי אם מצא כי הוא עומד בכל אלה:
(1) הוא פרסם תנאי התקשרות כאמור בסעיף 6;
(2) הוא הציג אישור בטיחות לפי הוראות שקבע השר.
4. תוקף האישור
אישור כאמור בסעיף 3 יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום שניתן, ואולם השר רשאי, אם שוכנע שמכון פסיכומטרי מאושר הפר הוראות לפי חוק זה, לרבות אי-מילוי התנאים שבסעיף 7, לשלול אישור שניתן או לקבוע לו סייגים, ובלבד שנתן למכון הזדמנות לטעון את טענותיו.
5. זכאות להשתתפות בתשלום למכון פסיכומטרי
חייל משוחרר, כהגדרתו בחוק הקרן, הלומד בקורס, זכאי להשתתפות בתשלום שכר לימוד בקורס במכון פסיכומטרי מאושר בלבד.
6. תנאי התקשרות
מכון פסיכומטרי יפרסם לציבור את תנאי ההתקשרות עמו, ויפעל לפיהם.
7. הסכם התקשרות
(א) לא יתקשר מכון פסיכומטרי עם אדם לשם לימודיו בקורס אלא לפי תנאים הקבועים בהסכם בכתב, שנחתם בידי אותו אדם (בחוק זה - הסכם התקשרות); בהסכם ההתקשרות יפורטו, בין השאר, כל אלה:
(1) המחיר הכולל לתשלום בפועל של לימוד בקורס, לרבות דמי ההרשמה (בחוק זה - המחיר הכולל), ואם ניתנת האפשרות ללמוד קורס נוסף - גם מחירו;
(2) תנאי התשלום;
(3) התנאים לביטול השתתפות בקורס לפי הוראות סעיף 8;
(4) תנאי הלימוד העיקריים;
(5) פרטי מוקד שירות מטעם המכון שיהיה מופקד על קבלת פניות ותלונות.
(ב) התנאים המהותיים בהסכם ההתקשרות, לרבות הסייגים לחובות המכון הפסיכומטרי לפי ההסכם, יצוינו בהבלטה מיוחדת, ובין השאר יצוינו כאמור תנאים בדבר דחיית מועד הקורס, מעבר לקורס במתכונת שונה, שמירת הזכאות ללמוד בקורס במועד אחר והעברת הזכאות לקורס לאדם אחר.
(ג) בסעיף זה, "הסכם בכתב" - לרבות הסכם המאושר באמצעים אלקטרוניים.
8. ביטול השתתפות בקורס
(א) תלמיד רשאי לבטל את השתתפותו בקורס, בהודעה למכון הפסיכומטרי, לפי המפורט להלן:
(1) עד שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס - בלא דמי ביטול; ביטל תלמיד את השתתפותו בקורס כאמור, ישיב, בלא דיחוי, למכון הפסיכומטרי את החומרים שקיבל ממנו כפי שקיבל אותם מהמכון ובלא שימוש; לא הוחזרו החומרים כאמור, או שנעשה בהם שימוש, ישלם התלמיד למכון את הסכום כפי שנקבע בתקנות;
(2) מתום שלושים ימים לפני תחילת הלימודים בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודים - כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על עשרה אחוזים מהמחיר הכולל;
(3) עד תום שליש מהמפגשים בקורס - כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על ארבעים אחוזים מהמחיר הכולל; קיבל תלמיד הנחה עקב התקשרות קבוצתית עם המכון - כנגד דמי ביטול בסכום שלא יעלה על מחצית מהמחיר הכולל.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יהיה תלמיד זכאי להחזר התשלום על ההשתתפות בקורס, בכל מועד, אם ביטל את השתתפותו בנסיבות שלא היה ניתן לצפותן מראש, לרבות עקב בעיות בריאותיות, בעיות אישיות חריגות ובעיות משפחתיות חריגות, כפי שייקבע בתנאי ההתקשרות עם המכון הפסיכומטרי; הוראות כאמור יובאו לידיעת אדם המבקש להירשם לקורס לפני חתימת הסכם ההתקשרות.
(ג) תלמיד זכאי להשתתף בשני שיעורי ניסיון בלא תשלום, לפני תחילת הלימודים בקורס.
(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 15(ב) לחוק הקרן, לעניין החזר סכום ששולם לקרן.
(ה) שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין מסירת הודעה לפי סעיף קטן (א).
9. פרסום מבחנים ונתונים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה
המרכז הארצי לבחינות והערכה יפרסם לציבור, לאחר כל מועד שבו התקיים מבחן פסיכומטרי, טופס מבחן מרכזי שניתן באותו מועד ואת פתרונו, וכן נתונים בדבר תוצאות המבחן, לרבות התפלגות התוצאות לפי מדדים שונים, כפי שיורה המרכז; אחת לשנה, יפרסם המרכז הארצי לבחינות והערכה טופס מבחן בכל שפה שבה התקיים מבחן פסיכומטרי באותה שנה; השר יקבע את דרך הפרסום לפי סעיף זה, ובכלל זה פרסום באינטרנט; בסעיף זה, "טופס מבחן" - החלק במבחן המשמש למתן ציון.
10. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
11. (שולב בחוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד-1994)
________________________________
1 ס"ח תשס"ט, 36.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ