אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993

חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993

חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"טיפול סוציאלי" - לרבות טיפול פסיכוסוציאלי;
"טיפול רפואי" - טיפול רפואי פיסי או נפשי, לרבות חלוקת סם תחליפי;
"טיפול משולב" - טיפול סוציאלי וטיפול רפואי המשולבים זה בזה;
"מוסד" - מקום המשמש או שנועד לשמש לטיפול סוציאלי, רפואי או משולב ליותר משני אנשים המשתמשים בסמים בין אם הטיפול ניתן במוסד או במקום אחר, בדרך של אשפוז, מגורים, שהיית יום או שהיית לילה ובין בדרך אחרת;
"מוסד לטיפול סוציאלי" - מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול סוציאלי בלבד למשתמשים בסמים;
"מוסד לטיפול רפואי" - מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול רפואי בלבד למשתמשים בסמים;
"מוסד משולב" - מוסד הנותן או המיועד לתת טיפול משולב למשתמשים בסמים;
"מנהל" - לרבות בעלים של מוסד;
"סם" - סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973;
"השרים" - שר הבריאות ושר העבודה והרווחה.
2. בקשה לרשיון (תיקון: תשס"ד, מס' 2 תשע"ב)
(א) בקשה לרשיון למוסד (להלן - הבקשה) תכלול פרטים שייקבעו, לרבות פרטים בדבר התנאים התברואיים, הבטיחותיים והחומריים של המוסד, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית, לרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד.
(ב) הבקשה תוגש לועדה של שלושה שיקימו השרים ושחבריה יהיו: עובד משרד הבריאות ועובד משרד העבודה והרווחה שימנו השרים כל אחד מבין עובדי משרדו, ונציג אחד של השר הממונה על ביצוע חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988, והוא ישב בראשה (להלן - הועדה).
(ג) תפקידי הועדה יהיו:
(1) לקבל בקשות לרשיון למוסדות ולקבוע לגבי כל בקשה כי היא מתייחסת למוסד שהוא אחד מאלה:
(א) מוסד לטיפול סוציאלי;
(ב) מוסד לטיפול רפואי;
(ג) מוסד משולב;
(2) להעביר, לפי קביעתה, בקשה לרשיון של מוסד לשר הנוגע בדבר או לשרים;
(3) לקבל בקשה לשינוי סיווג המוסד, כפי שקבעה הועדה לפי פסקה (1), להחליט לגביה כאמור באותה פסקה ולהעבירה לשר הנוגע בדבר או לשרים, לפי הענין;
(4) לנהל רישום של הבקשות שהוגשו לה, ובכלל זה קביעותיה לגביהן ומועד העברתן למי שמוסמך לטפל בהן;
(5) להמליץ בפני השרים על סגירתו של מוסד משולב;
(6) להמליץ בפני השרים על נהלי הפיקוח במוסד משולב.
3. הוראות לענין מוסד שאינו מוסד משולב
(א) קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד שאינו מוסד משולב, תעבירנה כמפורט להלן:
(1) בקשה לרשיון למוסד לטיפול סוציאלי - לשר העבודה והרווחה ויחולו הוראות חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965;
(2) בקשה לרשיון למוסד לטיפול רפואי - לשר הבריאות ויחולו הוראות פקודת בריאות העם, 1940.
(ב) העבירה הועדה בקשה לשר לפי סעיף קטן (א), לא יחולו הוראות חוק זה, למעט הוראות סעיף 6, כל עוד לא שינתה הועדה את סיווג המוסד, למוסד משולב.
4. רשיון ניהול ופתיחה
לא יהיה אדם בעלים של מוסד משולב, ולא ינהל אדם מוסד בעצמו או באמצעות אחרים אלא אם כן יש למוסד רשיון, ולא יפתח אדם מוסד כאמור כל עוד לא ניתן הרשיון.
5. הוראות לענין מוסד משולב
(א) קבעה הועדה שהבקשה מתייחסת למוסד משולב - תעבירנה לשרים.
(ב) השרים לא יתנו רשיון למוסד משולב אלא אם כן מצאו שהמוסד ממלא אחר ההוראות שנקבעו בתקנות שיתקינו לענין זה, ורשאים הם להתנות את הרשיון בתנאים.
6. תוקף קביעת הועדה
קביעת הועדה לפי סעיף 2(ג)(1) תעמוד בעינה גם לענין חידוש רשיון, אלא אם כן החליטה הועדה לשנות את סיווגו של המוסד; בקשה לשינוי כאמור יכול שתוגש על ידי מנהל המוסד או אחד מהשרים, והוראות סעיף 2 יחולו לענין זה, בשינויים המחוייבים.
7. הודעה על שינוי
מנהל מוסד יודיע לועדה על כל שינוי שנעשה בו, בענינים שקבעו השרים.
8. פיקוח על מוסד משולב
(א) השרים ימנו מפקחים, מבין עובדי משרדיהם, לענין הפיקוח על מוסד משולב, שיהיו רשאים להיכנס למוסד משולב ולערוך בו ביקורת.
(ב) סבר מפקח שהתמנה לפי חוק זה שיש לאדם ידיעות או מסמכים המתייחסים לטיפול במטופל במוסד משולב ולמצבו, והנוגעים למטרות הפיקוח, רשאי המפקח לחקרו ולדרוש ממנו הצגתו או מסירתו של כל מסמך הנוגע למטופל, לרבות תיקו האישי או הרפואי.
(ג) על חקירה כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות); נתפס מסמך כאמור בסעיף קטן (ב) יוחזר למי שממנו נלקח, תוך ששים ימים מיום תפיסתו, אלא אם כן תוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים.
9. צו מנהלי לביטול רשיון ולסגירת מוסד משולב
(א) נכחו השרים כי מוסד משולב פועל ללא רשיון או השיג את רשיונו שלא כדין או שהוא אינו ממלא אחר הוראה שנקבעה בתקנות או אחר תנאי שנקבע ברשיון, רשאים הם לדרוש ממנהל המוסד כי ימלא אחר ההוראה או התנאי תוך תקופה שיקבעו; לא מילא המנהל אחר דרישת השרים ומצאו השרים כי הדבר דרוש לטובת המטופלים, רשאים הם להורות על ביטול הרשיון וסגירת המוסד, ואם המוסד פעל ללא רשיון - על סגירתו.
(ב) הורו השרים כאמור בסעיף קטן (א), ייסגר מיד המוסד בפני קבלת מטופלים חדשים והמטופלים הנמצאים בו ישוחררו או יועברו למוסד אחר, הכל לפי הוראות השרים; כן רשאים השרים להורות כי המטופלים ימשיכו לשהות במוסד המשולב עד שייווצרו תנאים להעברתם.
10. ערר
הורו השרים כאמור בסעיף 9, רשאי המנהל, תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שבו נמסרה לו ההוראה, לערור עליה לפני בית משפט השלום; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההוראה אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.
11. צו שיפוטי לביטול רשיון וסגירת מוסד משולב
(א) הוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף 13, רשאי בית משפט, על פי בקשת תובע, לצוות על סגירת המוסד המשולב עד לסיום ההליכים המשפטיים, אם ראה שהדבר דרוש לטובת המטופלים באותו מוסד.
(ב) בית המשפט הדן בערר לפי סעיף 10 או בעבירה לפי סעיף 13 רשאי לצוות על ביטול הרשיון ועל סגירת המוסד המשולב.
12. ביצוע צו סגירה
(א) ניתנו הוראה או צו סגירה לפי סעיפים 9(א) או 11, רשאים השרים או בית משפט, לפי הענין, להטיל את ביצוע סגירת המוסד המשולב על רשות שיקבעו או על מנהל המוסד המשולב, ולתת להם הוראות בדבר דרכי הביצוע; כן רשאי בית המשפט לקבוע הסדרים לגבי המטופלים במוסד כאמור בסעיף 9(ב).
(ב) הוטלה סגירת המוסד המשולב לפי סעיף קטן (א) על מנהלו והוא לא ביצע את שהוטל עליו, דינו - מאסר ששה חדשים, ומאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה; לענין זה, "סגירת המוסד" - לרבות ביצוע ההסדרים לגבי המטופלים בו.
13. עונשין
העובר על הוראות סעיפים 4 ו-7, על תקנות לפי סעיפים 14(א)(3), (4) ו-(7) או על תנאי מתנאי הרשיון, דינו - מאסר ששה חדשים.
14. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"ד, מס' 2 תשע"ב)
(א) השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו ובכלל זה בענינים אלה:
(1) סדרי עבודתה של הועדה, לרבות הנהלים לרישום בקשות לרשיון;
(2) טופס הבקשה לרשיון ופרטיו, לרבות בקשה לחידוש רשיון או לשינוי סיווג המוסד;
(3) תנאים להקמת מוסד משולב, לרבות תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית, ולרבות הכשרתו המקצועית של מנהל המוסד;
(4) התנאים התברואיים, הבטיחותיים והחמריים הנדרשים ממוסד משולב;
(5) תקופת הרשיון של מוסד משולב, תנאיו הכלליים ודרכי חידושו;
(6) אגרה בעד הבקשה לרשיון, חידושו או שינויו;
(7) ניהול רשומות ושמירתן.
(ב) השרים, בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ"ח-1988, רשאים להתקין תקנות בדבר דרכי הפיקוח על מוסד משולב.
15. הוראות מעבר
מוסד משולב שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה רשאי להמשיך לפעול עד מתן ההחלטה בענין הרשיון לפי חוק זה, ובלבד שמנהלו יגיש בקשה לרשיון תוך ששים ימים מיום כניסתו לתוקף של חוק זה.
16. (שולב בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965)
17. (שולב בפקודת בריאות העם, 1940)
18. דין המדינה
חוק זה והתקנות על פיו, פרט לחובת קבלת רשיון, יחולו גם על המדינה.
19. תחילה2
תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו.
______________________________
1 ס"ח תשנ"ג, 126; תשס"ד, 14.
2 החוק פורסם ביום 15.7.93.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ