אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992

חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992

חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 1
(תיקון: תשס"ד)
1. תקרת הגרעון בשנים 1992 עד 1996 (תיקון: תשנ"ז)
(א) בשנת התקציב 1992 לא יעלה הגרעון המקומי בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (בסעיף זה - הגרעון המקומי), על 6.2% מן התוצר המקומי הגלמי (להלן - התמ"ג).
(ב) בשנת התקציב 1993 לא יעלה הגרעון המקומי על 3.2% מן התמ"ג.
(ג) בשנת התקציב 1994 לא יעלה הגרעון המקומי על 2.2% מן התמ"ג.
(ד) בשנת התקציב 1995 ו-1996 לא יהיה גרעון מקומי.
2. תקרת הגרעון בשנים 1997 עד 1999 (תיקון: תשנ"ז, תש"ס)
(א) בשנת התקציב 1997 לא יעלה הגרעון הכולל בתקציב המדינה ללא מתן אשראי (להלן - הגרעון הכולל), על 2.8% מן התמ"ג.
(ב) בשנת התקציב 1998 לא יעלה הגרעון הכולל על 2.4% מן התמ"ג.
(ג) בשנת התקציב 1999 לא יעלה הגרעון הכולל על 2% מן התמ"ג.
(ד) - (ה) (בוטלו)
3. תקרת הגרעון בשנים 2000 ו-2001 (תיקון: תש"ס, תשס"ב)
(א) בשנת התקציב 2000 לא יעלה הגרעון הכולל על 2.5% מן התמ"ג.
(ב) בשנת התקציב 2001 תקבע הממשלה את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בהתבסס על שיעורי הצמיחה החזויים, ובלבד שהשיעור האמור יפחת בלפחות 0.25 נקודות אחוז ביחס לשיעור הגרעון לשנת 2000; הממשלה תודיע לכנסת על שיעור הגרעון שקבעה לפי סעיף זה עם הנחת תקציב המדינה.
(ג) (בוטל)
4. תקרת הגירעון בשנת 2002 (תיקון: תשס"ב)
(א) בשנת התקציב 2002 לא יעלה הגירעון הכולל על 3% מן התמ"ג.
(ב) - (ד) (בוטלו)
5. תקרת הגירעון בשנים 2003 ואילך (תיקון: תשס"ב, תשס"ד, תשס"ז, תשס"ט, מס 12 תשע"ב, מס' 13 תשע"ג)
בשנות הכספים 2003 ואילך, תקבע הממשלה את שיעור הגירעון הכולל מן התמ"ג לפי הוראות אלה:
(1) בשנת התקציב 2003 - באופן שלא יעלה על 3% עד 3.5%;
(2) בשנת התקציב 2004 - באופן שלא יעלה על שיעור של 2.5% עד 4%;
(3) בשנות התקציב 2005 עד 2008 ואילך - באופן שמדי שנה לא יעלה על 3%;
(4) בשנות הכספים 2009 - באופן שלא יעלה על 6%;
(5) בשנות הכספים 2010 ואילך - באופן שלא יעלה על 5.5%;
(6) בשנות התקציב 2011 ואילך - באופן שלא יעלה על 3%;
(7) בשנות התקציב 2012 ואילך - באופן שלא יעלה על 2%;
(8) בשנות התקציב 2013 ואילך - באופן שלא יעלה על 4.65%;
(9) בשנות התקציב 2014 ואילך - באופן שלא יעלה על 3%;
(10) בשנת התקציב 2015- באופן שלא יעלה על 2.5%;
(11) בשנת התקציב 2016- באופן שלא יעלה על 2%;
(12) בשנות התקציב 2017 עד 2018- באופן שמדי שנה יפחת מ-2%;
(13) בשנת התקציב 2019 ואילך- באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%.
6. סכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו-2006 (תיקון: תשס"ד, תשס"ז)
סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2005 ו-2006, לא יעלה בשיעור העולה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגרעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה; לענין זה, "סכום ההוצאה הממשלתית" - סכום ההוצאה הממשלתית, ברוטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי.
6א. סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2007 (תיקון: תשס"ז, תיקון מס' 11, תש"ע)
(א) סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2007 עד 2010 ואילך, לא יעלה בשיעור העולה על 1.7% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה;
(ב) סכום ההוצאה הממשלתית בכל אחת משנות התקציב 2011 ואילך, לא יעלה בשיעור העולה על שיעור התוספת המרבית ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובלבד שסכום ההוצאה כאמור לא יגרום לחריגה משיעור הגירעון שנקבע לאותה שנה לפי הוראות חוק זה.
(ג) בסעיף זה-
"סכום ההוצאה הממשלתית" סכום ההוצאה הממשלתית, נטו, לפי הקבוע בחוק תקציב שנתי, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;
"שיעור התוספת המירבית" היחס שבין 60% ובין היחס חוב תוצר, כשהוא מוכפל בממוצע שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בעשר השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב ושלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני התוצר המקומי הגולמי;
"יחס חוב תוצר" היחס הידוע במועד הנחת חוק התקציב, בין סכום החוב הממשלתי, ברוטו, בצירוף סכום החוב של הרשויות המקומיות, ברוטו, ובניכוי סכום החוב של הרשויות המקומיות לממשלה, לבין גובה התוצר המקומי הגולמי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מועד הנחת חוק התקציב" המועד להנחת הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת, לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק יסוד: משק המדינה .
7. הוראת שעה לשנים 2005 ו-2007 - מימון תכנית ההתנתקות (תיקון: תשס"ה, תשס"ז)
(א) בסעיף זה - "תכנית ההתנתקות" כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005.
(ב) על אף הוראות סעיפים 5 ו-6, לשם מימון תכנית ההתנתקות ולמטרה זו בלבד, בשנות התקציב 2005 ו-2007 יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין:
(1) בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את שיעור הגרעון הכולל מן התמ"ג בשיעור נוסף של עד 0.4%;
(2) בשנת התקציב 2005, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6, שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2004 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ובשנת התקציב 2007 - בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6 שלא יעלה על 0.5% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 המחושב לפי סעיף 6, כשהוא צמוד כאמור.
(ג) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2005 ו-2007 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות, למעט לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006 ביחס לשנת 2005.
8. הוראת שעה לשנים 2007 ו-2008 - מימון הלחימה בצפון
(א) על אף הוראות סעיף 6, לשם מימון הוצאות הלחימה בגבול הצפון בחודשים יולי ואוגוסט 2006 והנזקים שנגרמו בשל הלחימה, ולמטרה זו בלבד, בשנות התקציב 2007 ו-2008, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, כמפורט להלן, לפי הענין:
(1) בשנת 2007 - בשיעור שלא יעלה על 1.6% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2006, המחושב לפי סעיף 6;
(2) בשנת 2008 - בשיעור שלא יעלה על 1% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2007, המחושב לפי סעיף 6א;
(ב) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2007 ו-2008 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיפים 6 ו-6א בשנים הבאות.
9. הוראת שעה לשנים 2009 ו-2010 - מימון ההוצאות הנובעות מהמשבר העולמי (תיקון: תשס"ט)
(א) על אף הוראות סעיף 6א, נוכח השפעת המשבר העולמי . על המשק הישראלי, בכל אחת משנות הכספים 2009 ו-2010, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית, בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 135% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב.2008, המחושב לפי סעיף 6א.
(ב) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה, לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנים 2009 ו 2010 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א בשנים הבאות.
10.הוראת שעה לשנת 2013- הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשל אישור מאוחר של תקציב המדינה ונסיבות פיסיקליות חריגות (תיקון: מס' 13 תשע"ג)
(א) על אף הוראות סעיף 6א, נוכח המועד הצפוי לאישור התקציב לשנת 2013 והנסיבות הפיסיקליות החריגות, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב האמורה, בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 2.2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2012, המחושב לפי סעיף 6א.
(ב) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2013 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א בשנים הבאות.
________________________________
1 ס"ח תשנ"ב, 45; תשנ"ג, 158; תשנ"ז, 60; תש"ס, 98; תשס"ב, 171, 443; תשס"ד, 140; תשס"ה, 191; תשס"ז, 81; תשס"ט, 282 תש"ע 515, 516. התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התש"ע (24 במאי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 498, מיום כ"ט באדר התש"ע (15 במרס 2010), עמ' 596, תיקון מס' 12- התשע"ב 591, התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה- 710, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), עמ' 1226, תיקון מס' 13 התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשע"ג (10 ביוני 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעת חוק הממשלה-760, מיום י"א בסיוון התשע"ג (20 במאי 2013), עמ' 314.
סעיף 2 לחוק ההתיעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (ס"ח תשס"ט, 281, 282) קובע לגבי תיקון סעיפים 5 ו-6א תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009), אלא אם כן נקבע בו אחרת.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ