אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 1
פרק א': עבירות מינהליות
1. עבירות מינהליות (תיקון : תשס"ח)
(א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה או בתקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית (להלן - עבירה מינהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים.
(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) טעונות הסכמת השר הממונה על ביצועו של החוק שלפיו נקבעה העבירה, ואישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן - הועדה).
(ג) נקבע בתקנות לפי סעיף קטן (א) כי עבירה פלונית היא עבירה מינהלית, יחולו הוראות חוק זה גם לגבי עבירה כאמור שנעברה לפני תחילתן של התקנות, ובלבד שאם הוגש כתב אישום - טרם החל המשפט.
1א. הגדרות (תיקון: תשס"ג)
בחוק זה -
"בית המשפט" - בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים או בית דין אזורי לעבודה, לפי הענין;
"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;
"חוק סדר הדין הפלילי" - חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;
"תובע" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי.
2. קנסות מינהלים (תיקון: תשס"ג4,3,תשס"ח)
(א) בתקנות כאמור בסעיף 1 ייקבע לכל עבירה מינהלית הקנס שניתן להטילו בדרך מינהלית (להלן - קנס מינהלי); קנס מינהלי יכול שיהיה קנס קצוב או קנס שאינו קצוב.
(ב) קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה -
(1) בסכום קצוב;
(2) בשיעורים שיחושבו בדרך או בשיטה שנקבעו בתקנות (להלן - שיעורים);
(3) בסכום קצוב או בשיעורים - לפי הגבוה שביניהם;
(4) בסכום קצוב ובשיעורים כאחד.
(ג) קנס מינהלי קצוב יכול שיהיה בסכומים או בשיעורים שונים לגבי תאגידים, לגבי עבירה מינהלית נמשכת לגבי עבירה מינהלית חוזרת ולגבי נסיבות שונות של ביצוע העבירה; לענין זה, "עבירה מינהלית חוזרת" - עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן אותה עבירה (בחוק זה - העבירה הקודמת), והתקיים לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה:
(1) הוא שילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה;
(2) חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשות כאמור או שנדחתה בקשתו לביטול ההודעה על הטלת הקנס.
(ג1) שר המשפטים רשאי לקבוע, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של חוק ובאישור הועדה, מועד שונה מהאמור בהגדרה "עבירה מינהלית חוזרת" שבסעיף קטן (ג) לגבי עבירה שנקבעה לפי אותו החוק או לגבי סוגי עבירות כאמור.
(ג2) לא יוטל קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית נמשכת אלא בשל תקופה המאוחרת למועד הקבוע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב-1).
(ד) קנס מינהלי שאינו קצוב יהיה קנס שנקבע לו סכום או שיעור מרבי או קנס שנקבעו לו סכומים או שיעורים מזעריים ומרביים, ויכול שהסכומים או השיעורים ייקבעו כאמור בהתחשב בנסיבות של העבריין או של ביצוע העבירה שיפורטו בתקנות.
(ה) קנס מינהלי לא יעלה על הקנס שנקבע לאותה עבירה בחיקוק או על הקנס המרבי שניתן להטיל בשלה לפי סעיף 63 לחוק העונשין.
3. עדכון קנס מינהלי (תיקון: תשס"ג)
(א) שר המשפטים רשאי לשנות שיעורי קנסות מינהליים כשם שהוא רשאי לשנות שיעור קנסות לפי סעיף 64 לחוק העונשין.
(ב) שונה קנס מינהלי לפי סעיף קטן (א), תהיה הטלת הקנס על פי פרק ג' וסעיף 14, לפי שיעורו המעודכן של הקנס ביום הטלתו, ואם הוגש ערעור והקנס לא שולם לפני מתן ההחלטה בערעור לפי שיעורו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
4. שינוי התוספת (תיקון: תשס"ג, תשס"ח)
(א) שר המשפטים רשאי להוסיף או לגרוע חוק מן התוספת הראשונה, בהסכמת השר הממונה על ביצועו של אותו חוק ובאישור הועדה.
(ב) קבע שר המשפטים כי עבירה על הוראה שנקבעה לפי חוק המנוי בתוספת הראשונה היא עבירה מינהלית, יציין בתוספת הראשונה, בטור ב', את שם התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית, לצד שם החוק האמור; בוטלו התקנות שבהן נקבעה העבירה המינהלית - ישמיט השר את ציון שם התקנות מצדו של שם החוק כאמור.
פרק ב': מפקחים ורשמים
5. מינוי מפקחים2 (תיקון: תשס"ג, תשס"ד, תשס"ח, תש"ע)
(א) שר הממונה על ביצועו של חוק שבתוספת הראשונה (בחוק זה - שר ממונה) או מי שהוא הסמיך לכך, ימנה מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות; מפקח יהיה עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם לפי חוק ויקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.
(ב) שר הממונה רשאי, בהסכמת שר הפנים, להסמיך בצו ראש רשות מקומית למנות עובד של אותה רשות מקומית שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המינהליות שבתחום סמכותו להיות מפקח לגבי עבירות על הוראות שנקבעו באותו חוק או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מינהליות, שנעברו בתחומה של אותה רשות מקומית.
(ג) הודעה על מינוי מפקח שהוא עובד של רשות מקומית תובא לידיעת שר הפנים; שר הפנים רשאי, בכל עת, לבטל את המינוי או לשנותו.
(ג1) (1) שר הפנים רשאי, לגבות עבירות על הוראות שנקבעו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, או בתקנות שהותקנו לפיו, שהן עבירות מנהליות כאמור בפסקה (2), למנות שוטר שיקבל הכשרה למילוי תפקידו לענין העבירות המנהליות האמורות שבתחום סמכותו, להיות מפקח, ובלבד שלענין אותן עבירות מונו גם מפקחים לפי הוראות סעיף קטן (א).
(2) שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, יקבע את העבירות המנהליות שלגביהן ניתן למנות שוטר להיות מפקח לפי הוראות פסקה (1).
(ד) לא ימונה מפקח לגבי עבירות מינהליות שנקבע להן קנס מינהלי שאינו קצוב, לפי סעיף 2(ד).
(ה) הודעה על מינוי מפקח והעבירות המינהליות שבתחום סמכותו, וכן הודעה על ביטול מינויו או שינויו, יפורסמו ברשומות.
6. מינוי רשם
(א) שר המשפטים ימנה רשם לענין חוק זה.
(ב) כשיר להתמנות רשם מי שכשיר להתמנות לשופט של בית משפט שלום.
(ג) הרשם יהיה עובד המדינה.
(ד) הודעה על מינוי רשם והעבירות המינהליות שבתחום סמכותו תפורסם ברשומות.
7. כתב מינוי (תיקון: תשס"ג)
(א) מינויו של מפקח או של רשם יהיה בכתב מינוי לפי טופס שנקבע, ויצויינו בו העבירות המינהליות שבתחום סמכותו.
(ב) מפקח יישא עמו את כתב המינוי בכל עת שהוא ממלא את תפקידיו לפי חוק זה, ויראה אותו לכל אדם, לפי דרישתו.
פרק ג': הטלת קנס מינהלי
8. הטלת קנס מינהלי קצוב (תיקון: תשס"ג)
(א) היה למפקח או לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 2(ב) או סעיף 2(ג), רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה עבירה.
(ב) הודעה על הטלת הקנס תומצא לנקנס לפי טופס שנקבע, ותכיל את הפרטים הבאים:
(1) שם הנקנס ומענו;
(2) תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה;
(3) ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם;
(4) ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה;
(5) הקנס המוטל.
(ב-1) נקבע לעבירה מינהלית קנס בשל עבירה נמשכת, לא יוטל הקנס בשל העבירה הנמשכת, אלא אם כן צורפה להודעה על הקנס בשל העבירה כאמור בסעיף קטן (ב), התראה שלפיה אם לא תתוקן ההפרה עד המועד שנקבע בה, יוטל על הנקנס קנס בשל עבירה נמשכת; בהתראה יצוין גובה הקנס המינהלי הצפוי בשל העבירה הנמשכת.
(ג) הנקנס רשאי להודיע בכתב למי שהטיל את הקנס, כי ברצונו להישפט על העבירה; ההודעה תומצא תוך שלושים ימים לאחר שהומצאה לו ההודעה על הטלת הקנס המינהלי; הודיע כאמור, יחולו הוראות סעיפים 13 ו14.
8א. ביטול קנס מינהלי (תיקון: תשס"ג4, תשס"ח)
(א) הומצאה לנקנס הודעה לפי סעיף 8 רשאי הוא להגיש לתובע, שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לענין סעיף זה (להלן - התובע המוסמך) בקשה לביטול ההודעה בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו; נוכח התובע המוסמך כי התקיימה אחת מהעילות המפורטות להלן, רשאי הוא לבטל את ההודעה:
(1) העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי הנקנס;
(2) בנסיבות המקרה אין ענין לציבור בהמשך ההליכים.
(ב) התובע המוסמך ייתן החלטה מנומקת בתוך זמן סביר בנסיבות הענין וימציא את החלטתו כאמור לפונה.
(ג) התובע המוסמך יערוך רישום של הודעות שביטל לפי סעיף זה ושל העילות לביטול ההודעות.
(ד) הגשת בקשה לביטול הודעה אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס.
(ה) מי שהגיש בקשה לביטול הודעה, כאמור בסעיף זה, אינו רשאי להודיע על רצונו להישפט לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו; דחה התובע המוסמך את הבקשה לביטול הודעה, רשאי מגיש הבקשה להודיע כי ברצונו להישפט על העבירה בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה אף אם שילם את הקנס לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו הדוחה את הבקשה.
(ו) התובע המוסמך רשאי לדון בבקשה שהוגשה לאחר המועד האמור בסעיף קטן (א) אם שוכנע שהבקשה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במבקש ושמנעו ממנו להגישה במועד והיא הוגשה מיד לאחר שהוסרה המניעה.
9. הודעה ותשובה לענין קנס מינהלי שאינו קצוב (תיקון: תשס"ג)
(א) היה לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי שאינו קצוב לפי סעיף 2(ד), ימציא לו הודעה לפי טופס שנקבע, שתכיל את הפרטים הבאים:
(1) שם מקבל ההודעה ומענו;
(2) תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה;
(3) ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם;
(4) ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה;
(5) הקנס המינהלי שנקבע לעבירה.
(ב) מי שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להמציא לרשם תשובה תוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההודעה, שבה יציין אחת מאלה:
(1) הוא מודה בכל העובדות המהוות את העבירה; הודה כאמור, רשאי הוא לטעון בתשובתו לענין גובה הקנס המינהלי שיוטל עליו;
(2) הוא אינו מודה בעובדות המהוות את העבירה, כולן או מקצתן; השיב כאמור, רואים אותו כאילו הודיע שברצונו להישפט על העבירה ויחולו עליו ההוראות החלות על מי שהשיב כאמור בפסקה (3);
(3) ברצונו להישפט על העבירה; השיב כאמור, יחולו הוראות סעיפים 13 ו-14.
(ג) לא השיב מקבל ההודעה, רואים אותו כאילו הודה בכל העובדות המהוות את העבירה, ואינו טוען לענין גובה הקנס המינהלי שיוטל עליו.
10. החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב
הודה אדם כאמור בסעיף 9(ב)(1) או שרואים אותו כאילו הודה לפי סעיף 9(ג), יחליט הרשם בעניינו וימציא לו הודעה על החלטתו.
11. ערר
(א) מי שהוטל עליו קנס מינהלי כאמור בסעיף 10, רשאי לערור על גובה הקנס, במועד ולפי סדרי דין שייקבעו בתקנות.
(ב) הערר יוגש לבית משפט כמשמעותו בסעיף 12 שהיה מוסמך לדון בעבירה אילו הוגש בשלה כתב אישום על העורר.
(ג) בערר רשאי בית המשפט לאשר את הקנס המינהלי או להפחיתו, וכן רשאי הוא לחייב את העורר בתשלום הוצאות הערר בסכום שקבע.
פרק ד': משפט פלילי על עבירה מינהלית
12. (בוטל) (תיקון: תשס"ג)
13. כתב אישום ומשפט בעבירה מינהלית (תיקון: תשס"ג, תש"ע)
(א) הודיע אדם שברצונו להישפט על העבירה לפי סעיף 8(ג) או לפי סעיף 9(ב)(3), או שרואים אותו לפי סעיף 9(ב)(2) כאילו הודיע כאמור, יגיש עליו תובע כתב אישום, זולת אם ראה שלא לעשות כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ב) בית המשפט רשאי, כל עוד התקיימו התנאים האמורים בסעיף 8א(ו), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו, לקיים את המשפט גם אם הודעת מקבל ההודעה לפי סעיפים 8 או 9 כי ברצונו להישפט ניתנה באיחור כל עוד התקיימו התנאים האמורים בסעיף 8א(ו), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו.
14. הקנס שיוטל במשפט (תיקון: תשס"ג)
ביקש אדם להישפט לפי סעיף 8(ג) או לפי סעיף 9(ב) והורשע, לא יפחת הקנס, אם הוא העונש היחידי, מהאמור להלן:
(1) לענין קנס מינהלי קצוב - מסכום הקנס או משיעורו;
(2) לענין קנס מינהלי שאינו קצוב ואשר קבוע לו סכום או שיעור מזערי - מהסכום או מהשיעור המזערי הקבוע לעבירה,
ואולם בית המשפט רשאי מנימוקים שיירשמו להפחית את הקנס אם ראה נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפחתתו מהשיעור המזערי הקבוע לעבירה.
15. סמכות תובע (תיקון: תשס"ג)
קביעת עבירה כעבירה מינהלית אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס; סעיף זה אינו גורע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום אם ביקש מקבל ההודעה להישפט על העבירה.
פרק ה': תשלום קנס מינהלי
16. מועד לתשלום הקנס (תיקון: תשס"ג4, תשס"ח6)
(א) קנס מינהלי ישולם תוך שישים ימים לאחר המצאת ההודעה על הטלתו לפי סעיף 8(א) או 10, זולת אם היה הקנס קנס מינהלי קצוב כמשמעותו בסעיף 2 והנקנס הודיע, בתקופה הקבועה לכך, כי ברצונו להישפט על העבירה.
(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), בעבירות שנקבע בתקנות המנויות בתוספת השניה שהן עבירות מנהליות, ישולם הקנס בתוך תקופה ארוכה יותר, שתיקבע בתוספת לכל תקנהכאמור, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 120 ימים; שר המשפטים, בהסכמת השר הממונה ובאישור הועדה רשאי לשנות את התוספת.
(ב) הגשת ערר כאמור בסעיף 11 אינה דוחה את מועד תשלום הקנס; נתקבל הערר, יוחזר הקנס ששולם, במידה שהדבר מתחייב מפסק הדין בערר, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כפי שנקבע בתקנות.
(ג) רשם שהטיל על אדם קנס מינהלי, רשאי, על פי בקשת הנקנס, להורות שהקנס ישולם בשיעורים ובתקופה שיקבע, ובלבד שתקופת התשלום לא תעלה על ששה חדשים ועל הקנס ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כפי שנקבע בתקנות; בקשה לענין זה תומצא לרשם במועד ובדרך שנקבעו בתקנות.
17. קנס שלא שולם (תיקון: תשס"ג4,3, תשס"ח6)
(א) לא שילם אדם קנס מינהלי במועד, לא הודיע כי ברצונו להישפט ולא השיב תשובה כאמור בסעיף 9(ב)(2), תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין.
(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), בעבירות שנקבע בתקנות המנויות בתוספת השלישית שהן עבירות מינהליות, תיווסף תוספת פיגור בשיעור נמוך מהאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, שייקבע בתוספת לכל תקנה כאמור; שר המשפטים, בהסכמת השר הממונה ובאישור הוועדה, רשאי לשנות את התוספת.
(ב) התובע המוסמך רשאי לפטור אדם מתשלום תוספת פיגור כאמור בסעיף קטן (א), כולה או מקצתה, אם נוכח שהעילה לאי תשלום במועד היא אחת מאלה:
(1) נבצר מהמבקש לשלם את הקנס במועד בשל סיבה שאינה תלויה בו;
(2) הסיבה לחיוב בתוספת הפיגור יסודה בתקלה של רשויות המדינה.
(ג) סכום ששולם או שנגבה על חשבון קנס מינהלי שניתוספה עליו תוספת פיגור, ייזקף תחילה על חשבון תוספת הפיגור או ייזקף בדרך שנקבעה בתקנות.
17א. החזר תשלום של קנס שבוטל (תיקון: תשמ"ט, תשס"ג, תשס"ח6)
(א) שילם אדם סכום כסף בשל קנס מינהלי שבוטל, יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961(בסעיף זה הפרשי הצמדה וריבית), מיום תשלומו.
(ב) שילם אדם סכום כסף לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו הדוחה בקשה לביטול הודעה, וביקש להישפט בתוך 30 ימים כאמור בסעיף 8א(ה), יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו.
18. גביית הקנס
הוראות פקודת המסים (גביה), יחולו על גבייתו של קנס מינהלי שלא שולם במועדו, לרבות הפרשי ההצמדה, הריבית ותוספת הפיגור, כאילו הוא מס כמשמעותו באותה פקודה.
19. מאסר במקום קנס שלא שולם (תיקון: תשס"ג)
(א) לא שילם אדם קנס מינהלי שהוטל עליו תוך ששה חדשים מיום הטלתו, רשאי בית משפט, על פי בקשת תובע, לצוות כי יוטל עליו, במקום הקנס שלא שולם, מאסר שלא יעלה על שנה; בית המשפט לא יהיה רשאי להורות שהמאסר יהיה על תנאי.
(ב) הוראות סעיף 71(ג) עד (ה) לחוק העונשין, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על מאסר לפי סעיף קטן (א).
20. ביטול רישום או רשיון (תיקון: תשמ"ט)
(א) הוטל על אדם קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית הקשורה בעיסוק או בפעולה הטעונים על פי דין רישום בפנקס, רשיון או היתר, ולא שולם הקנס המינהלי במועדו, רשאי בית משפט, על פי בקשת תובע, לצוות על מחיקת רישומו של אותו אדם בפנקס או על שלילת הרשיון או ההיתר שניתנו לו, או על אי-חידושם או אי-הארכת תקפם, והכל עד לתשלום הקנס או עד תום שנה אחת, לפי המוקדם.
(ב) האמור בסעיף זה אינו גורע מהוראות סעיפים 17, 18 ו-19.
21. הזמנה והתראה
(א) בית המשפט יהיה רשאי לתת צו לפי סעיפים 19 ו-20 אף שלא בנוכחות האדם שהצו מתייחס אליו, אם ראה כי הומצאה לאותו אדם הזמנה לדיון שבה צויין תוכן הצו המבוקש.
(ב) לא יבוצע צו לפי סעיפים 19 או 20 שניתן שלא בנוכחות אותו אדם, אלא לאחר שהומצאה לו התראה שבה יובא לידיעתו תוכן הצו וכן הודעה כי הצו יבוצע אם הוא לא ישלם את הקנס תוך שלושים ימים מיום המצאת ההתראה.
22. קנס שהטילו רשות מקומית או תאגיד (תיקון: תשס"ג)
קנס מינהלי שהטיל מפקח שהוא עובד של רשות מקומית או של תאגיד שהוקם בחוק או שהוטל בבית משפט לענינים מקומיים או בבית משפט אחר, עקב הפעלת סמכותו של עובד הרשות המקומית או התאגיד, ישולם לקופת הרשות המקומית או לקופת התאגיד, לפי הענין.
22א. סיווג עבירה והתיישנות (תיקון: תשס"ג3)
(א) אין בקביעת עבירה כעבירה מינהלית כדי לשנות את סיווג העבירה כאמור בסעיף 24 לחוק העונשין.
(ב) לענין התיישנות עבירה כאמור בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי או בכל חיקוק אחר הקובע מועד התיישנות עבירה, לפי הענין, יראו את מועד הטלת הקנס כמועד ההעמדה לדין, ואולם אין במועד הקבוע בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי או בחיקוק כאמור, לפי הענין, כדי למנוע הגשת כתב אישום נגד מי שביקש להישפט לפי חוק זה או להמיר כתב אישום בקנס מינהלי, אף אם עבר אותו מועד.
(ג) (1) לענין התיישנות עונש כאמור בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי או בכל חיקוק אחר הקובע מועד התיישנות עונש, לפי הענין, יראו את המועד הקבוע לתשלום הקנס המינהלי כמועד שבו פסק הדין נעשה חלוט.
(2) על אף האמור בפסקה (1), לא יחלו בגביית קנס מינהלי שהוטל בשל עבירה מסוג עוון, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שהוטל הקנס או מיום הפסקת הביצוע, לפי המאוחר, עברו חמש שנים.
פרק ו': כפרת העבירה ועיצומים אחרים
23. כפרת העבירה
שילם אדם קנס מינהלי שהוטל עליו - כופרה העבירה; ואולם אין בכך כדי לפטרו מחובותיו על פי כל חיקוק.
24. חילוט
חילוט על פי כל חוק אינו מונע הטלת קנס מינהלי והוא בא בנוסף עליו.
25. סייג לכופר
עבירה שנקבעה כעבירה מינהלית, לא יחולו לגביה הוראות כל חיקוק בדבר כופר כסף.
26. סייג לסמכות ועדת קנסות (תיקון: תשס"ג)
נקבעה עבירה על הוראה בחוק מועצה חקלאית כעבירה מינהלית, לא תהיה ועדת קנסות שנתמנתה לפי אותו חוק מוסמכת להטיל קנס בשלה; לענין זה, "חוק מועצה חקלאית" - כל אחד מחוקים אלה:
(1) (בוטלה)
(2) חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושווק), התשכ"ד-1963;
(3) חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973;
(4) חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973;
(5) (בוטלה)
פרק ז': תיקון חוקים שונים
27. (הנוסח שולב בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984.
28. (הנוסח שולב בחוק הדיינים, התשט"ו-1955).
29. (הנוסח שולב בחוק הקאדים, התשכ"א-1961).
30. (הנוסח שולב בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962).
31. (הנוסח שולב בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951).
32. (הנוסח שולב בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954).
33. (הנוסח שולב בפקודת המכס).
34. (הנוסח שולב בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975).
פרק ח': הוראות שונות
35. המצאת מסמכים (תיקון: תשס"ג)
(א) הודעה או מסמך אחר שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה:
(1) במסירה לידו; ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו - לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר-בני-אדם-במסירה במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו;
(2) במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר-בני-אדם, עם אישור מסירה; התאריך שבאישור המסירה ייראה כתאריך ההמצאה.
(ב) היה לנמען עורך דין, דייה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או במסירה לעובד במשרדו.
(ג) המצאה למפקח או לרשם, יכול שתהיה במסירה לעובד במשרדו.
(ד) שר המשפטים רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות משלימות בענין המצאת מסמכים, והוא אף בסטיה מהוראות סעיף זה.
36. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט)
37. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר -
(1) סדרי רישום של עבירות מינהליות;
(2) נהלים וסדרי דין לפיהם ינהג מפקח או רשם;
(3) סדרי דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20.
38. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י"ח בכסלו התשמ"ו (1 בדצמבר 1985).
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ו, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, מס' 14-, תשע"א, מס' 15- תשע"א)
(סעיפים 1 ו-4)
טור א'
שם החוק או הפקודה
טור ב'
התקנות שבהן נקבעה עבירה
מינהלית לפי החוק או הפקודה

חוק הטיס, התשע"א-2011; חוק רישוי
שירותי התעופה, התשכ"ג-1963
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות בטיחות בטיסה), התשס"ה-2005

פקודת האגודות השיתופיות
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אגודות שיתופיות), התשס"ד-2003

פקודת הכלבת, 1934
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי- כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2007

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2006

פקודת הדיג, 1937
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - דיג), התשס"ו-2006

פקודת בריאות העם, 1940


פקודת תאונות ומחלות משלח
יד (הודעות), 1945
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995

פקודת המשקלות והמידות, 1947
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988

חוק איסור אפיית לילה, התשי"א-1951


חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח-1998

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951


חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעליחיים), התשי"ב-1952
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי דבורים), התשס"ט-2008

חוק החניכות, התשי"ג-1953


חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954


חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995

פקודת המכס
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב-1992, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, (ייצור חלב), התשכ"ז-1967
תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי תכנון משק החלב בישראל), התשס"ט-2008

חוק הגנת הצומח, התשט"ו-1956; חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954; פקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983; חוק הזרעים, התשט"ז-1956
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי הגנת הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו), התשס"ו-2006


טור א'
שם החוק או הפקודה
טור ב'
התקנות שבהן נקבעה עבירה
מינהלית לפי החוק או הפקודה

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איכות מזון), התשמ"ח-1988


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות גפ"מ), התשס"ג-2003


תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2004
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי - דבורים), התשס"ט-2008

חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה), התשמ"ח-1988

חוק המים, התשי"ט-1959
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות לפי חוק המים), התשס"ג-2002

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959


פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק המועצה לענף הלול (ייצור וייצוא), התשכ"ד-1963


פקודת העיריות [נוסח חדש]


חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס"ב-2002

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967


חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000), התש"ס-1999

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - בטיחות בעבודה), התשנ"ו-1995

פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971
תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס"ג-2002

חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא), התשל"ג-1973


חוק מועצת הצמחים (ייצוא ושיווק), התשל"ג-1973


חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973
תקנות העבירות המינהליות (עבירות בטיחות השיט ומשיטים), התשס"ג-2002

חוק למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות, התשל"ה-1974


חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987

חוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), התשל"ו-1976


פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976


חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס"ה-2004

חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירות פיקוח על המטבע), התש"ס-1999

פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979


חוק העמותות, התש"ם-1980
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עמותות), התשס"ד-2004

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981


חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - פיקוח על עסקי ביטוח), התשס"א-2001

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות), התשמ"ח-1988

חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א-1981
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הגנת הפרטיות), התשס"ד-2004

פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983


חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, התשמ"ג-1983


חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הונאה בכשרות), התשנ"ב-1992

חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983


פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מחלות בעלי חיים), התשס"ה-2005

חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), התשמ"ו-1986
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים), התשמ"ח-1988

חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו-1986
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הצגת חמץ), התשמ"ח-1988

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס"ג-2003

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור פרסום מודעה מפלה בדבר הצעת עבודה), התשס"ב-2002


טור א'
שם החוק או הפקודה
טור ב'
התקנות שבהן נקבעה עבירה
מינהלית לפי החוק או הפקודה


חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי בטיחות גפ"מ), התשס"ג-2003

חוק מקורות אנרגיה), התש"ן-1989
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי מקורות אנרגיה), התשס"ה-2004

חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי העסקת עובדים זרים שלא כדין), תשנ"ב-1992

חוק להסדרת תוצרת אורגנית,5
התשס"ה-2005


חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000), התש"ס-1999

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000), התש"ס-1999
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות), התשס"ב-2001

חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996


חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבירת נהיגת רכב בחוף הים), התשס"א-2001

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998


חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - אישור לעובד על תקופת עבודתו), התשס"ב-2002

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס"ב-2002

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;


חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;


חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 ;


חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972.


חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א- 2011


חוק הרשות הארצית לכבאות
והצלה, התשע"ב-2012 ________________________________________
תוספת שניה (תיקון תשס"ח)
(סעיף 16 (א 1))
1 . תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"ב -1992 - 120 ימים.
תוספת שלישית(תיקון תשס"ח, תשס"ט) 7
(סעיף 17 (א 1))
1 . (בוטל) (תיקון: תשס"ט) 17
_________________________________
1 ס"ח תשמ"ו, 31; תשנ"ו, 222; תשס"ג, 74, 454, 510, 574; תשס"ד, 144; תשס"ה, 332, 477; תשס"ט, 175; תש"ע, 310, 500.
ק"ת תשמ"ו, 702; תשמ"ח, 364, 428; תשמ"ט, 10; תש"ן, 86; תשנ"ב, 1166; תשנ"ו, 63; תש"ס, 2, 155; תשס"א, 1060, 1062; תשס"ב, 428, 778, 926; תשס"ג, 35, 178, 1133; תשס"ד, 323, 337; תשס"ה, 3, 206, 826; תשס"ו, 725, 728, 729; תשס"ז, 1127; תשס"ח, 144; תשס"ט, 39, 1136., תשע"א 23, התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"א (1 בנובמבר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט (16 ביוני 2009), עמ' 348, עמ' 597, תיקון 16 התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה -672, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 600.
2 פורסמה הודעה על הסמכה לפי סעיף 5(א) לחוק, המסמיכה את המפקח על מטבע חוץ למנות מפקחים לגבי עבירות על חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 (י"פ תש"ס, 139); מנהל המינהל לרישוי, שירותי חירום ותפקידים מיוחדים במשרד הפנים למנות מפקחים לגבי עבירות לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 (י"פ תשס"ב, 3332).
3 סעיף 23 לחוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 4), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 83, 510) קובע:
"23. הוראת מעבר
(א) ההגדרה "עבירה מינהלית חוזרת" שבסעיף 2(ג) לחוק העיקרי כנוסחה בסעיף 2(1) לחוק זה תחול רק על עבירות שנעברו אחרי יום התחילה של חוק זה (להלן - יום התחילה) ובלבד שביום התחילה טרם עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה הקודמת כמשמעותה בהגדרה האמורה.
(ב) סעיף 17 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 15 לחוק זה יחול גם על קנס שמועד תשלומו חל לפני יום כ"א בכסלו התשס"ד (16 בדצמבר 2003), לענין תקופה שלאחר המועד האמור; התוספת שתיווסף על הקנס תהיה בהתאם לסיפה של סעיף 67(ב) לחוק העונשין, והמועד הקבוע לענין זה יהיה יום כ"א בכסלו התשס"ד (16 בדצמבר 2003).
(ג) סעיף 22א(ג)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 19 לחוק זה יחול גם על גביית קנס שהוטל בשל עבירות שנעברו לפני יום התחילה."
4 סעיפים 2 ו-3 לחוק לתיקון דיני העבירות המינהליות (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 510) קובעים:
"2. תיקון חוק העבירות המינהליות - תוספת פיגור על הקנס וחישובה - הוראת שעה
(א) על אף האמור בסעיף 17(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן - החוק העיקרי), בתקופה שמיום התחילה של תיקון מס' 4 ועד יום כ"א בכסלו התשס"ד (16 בדצמבר 2003), תוספת הפיגור על הקנס לפי הסעיף האמור תחושב בהתאם לסעיף 17(א) ו-(ב) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה של תיקון מס' 4.
(ב) נוספה על קנס שהוטל לפי החוק העיקרי תוספת פיגור בעד התקופה שמיום התחילה של תיקון מס' 4 ועד יום תחילתו של חוק זה, לא יהא הנקנס זכאי לכך שתוספת הפיגור האמורה תחושב לפי הוראות סעיף 17(א) לחוק העיקרי ולא יהא זכאי להחזר סכום כסף בשל כך שתוספת הפיגור לא חושבה לפי אותו סעיף.
3. דחיית האפשרות לבקש ביטול קנס - הוראת שעה
בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום כ"א בכסלו התשס"ד (16 בדצמבר 2003) יחול החוק העיקרי בכפוף להוראות אלה:
(1) בסעיף 2(ג) לחוק העיקרי, במקום האמור בפסקה (2) יבוא "חלף המועד להגשת הודעה על בקשה להישפט והוא לא הגיש בקשה כאמור";
(2) הוראות סעיף 8א לחוק העיקרי לא יחולו;
(3) על אף האמור ברישה של סעיף 16(א) לחוק העיקרי יהיה על נקנס לשלם את הקנס המינהלי בתוך שלושים ימים ולא בתוך שישים ימים."
5 סעיפים 20 ו-21 לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 478) קובעים לגבי תיקון התוספת:
"20. חובת התקנת תקנות
תקנות ראשונות לפי חוק זה יותקנו בתוך שמונה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, ואולם תקנות כאמור בסעיף 15(ג) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שמונת החודשים האמורים.
21. תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שנים עשר חודשים מיום פרסומו." (החוק פורסם ביום 9.6.2005).
6 סעיף 17 לחוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 144) קובע לגבי סעיפים 16(א)(א1), 17(א1), ו-17א:
"17. תחולה
(א) הוראות סעיף 16 (א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מי שהוטל עליו קנס מינהלי וביום תחילתו של חוק זה (להלן - יום התחילה) טרם חלף המועד לתשלום הקנס כאמור בסעיף 16 (א) לחוק העיקרי.
(ב) הוראות סעיף 17 (א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מי שהוטל עליו קנס מינהלי וביום התחילה טרם עבר המועד לתשלום הקנס.
(ג) הוראות סעיף 17 א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מי שהוטל עליו קנס מינהלי ולפני יום התחילה עשה אחד מאלה:
(1) שילם את הקנס;
(2) ביקש להישפט בתוך 30 ימים כאמור בסעיף 8א(ה) לחוק העיקרי."
7 סעיף 18 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (ס"ח תשס"ט, 175) קובע לגבי ביטול פרט 1 בתוספת השלישית:
"18. תחילה ותחולה
תחילתו של ביטול פרט 1 לתוספת השלישית לחוק העבירות המנהליות, כאמור בסעיף 17 לחוק זה, ביום כ"ד בתמוז התשס"ט (16 ביולי 2009), והוא יחול על קנסות מינהליים שהוטלו ביום האמור ואילך."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ