אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ"ו-1996

חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ"ו-1996

חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 1
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ח)
בחוק זה -
"מבנה" - בנין של קבע ששימש למגורים ערב תחילתו של חוק זה, גם אם אין לגביו היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק התכנון והבניה), ובלבד שחלה עליו החלטת הממשלה מס' 205 מיום ט"ז בשבט התשמ"ז (15 בפברואר 1987) (להלן - ההחלטה), והוא בין המבנים אשר לפי ההחלטה האמורה אינם מיועדים להריסה, אין לגביו צו הריסה שיפוטי ולא ניתוספה לו תוספת בניה כלשהיא לאחר יום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987);
"החברה" - חברת החשמל לישראל בע"מ;
"השר" - שר התשתיות הלאומיות.
2. אי תחולת סעיף 157א לחוק התכנון והבניה
על אף הוראות סעיף 157א לחוק התכנון והבניה, הספקת חשמל למבנה תיעשה על-פי הוראות חוק זה.
3. חיבור לרשת החשמל
השר יקבע ויפרסם ברשומות רשימה או רשימות של מבנים שמבחינה עניינית ובטיחותית יש לחברם לרשת החשמל (להלן - הרשימה); פרסם השר רשימה, יעביר העתק ממנה, סמוך לחתימתה, כלהלן:
(1) במרחב תכנון מקומי בו מועצת הרשות המקומית היא הועדה המקומית - לראש הרשות המקומית וליושב ראש הועדה המחוזית;
(2) במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת - לראש הרשות המקומית, ליושב ראש הועדה המקומית וליושב ראש הועדה המחוזית;
(3) במרחב תכנון מחוזי כמשמעותו בסעיף 12 לחוק התכנון והבניה - ליושב ראש הועדה המחוזית.
4. ערר על רשימה
(א) מי שקיבל רשימה, כאמור בסעיף 3, רשאי לערור בפני השר על כך שמבנה פלוני כלול או אינו כלול ברשימה, תוך 20 ימים מיום קבלת הרשימה.
(ב) בדונו בערר רשאי השר להחליט על הכללת מבנה ברשימה; החליט השר שלא לכלול מבנה ברשימה יתייעץ עם שר הפנים.
(ג) החלטת השר בערר תישלח למגיש הערר ולנוגעים בדבר, כאמור בסעיף 3, תוך 30 ימים מיום ההחלטה.
5. הספקת חשמל
(א) בתום שלושים ימים לפחות מיום פרסום רשימה או מיום ההחלטה בערר, לפי המאוחר, רשאי השר להורות לחברה לספק חשמל למבנה שברשימה (להלן - ההוראה).
(ב) ההוראה תשמש אסמכתה להספקת חשמל למבנה, והחברה תספק את החשמל ללא כל אישור נוסף, ובלבד שמולאו התנאים המקובלים בחברה לגבי חיבור מבנים לרשת החשמל.
6. דיווח לשר הפנים
השר ידווח לשר הפנים על המבנים שיחוברו לרשת החשמל והנימוקים למתן ההוראה, לפני נתינתה.
7. העתקי החלטת הממשלה ודו"ח הועדה הבינמשרדית (תיקון: תשנ"ח)
העתק מההחלטה ומהדין וחשבון של הועדה הבינמשרדית לבניה בלתי חוקית במגזרים הערבי והדרוזי אליו מתייחסת ההחלטה, יונחו לעיון הציבור במינהל החשמל שבמשרד התשתיות הלאומיות ובמינהל התכנון שבמשרד הפנים.
8. תקנות
השר רשאי להתקין תקנות לביצועו של חוק זה.
9. שמירת דינים - הצורך בהיתר
אין בהוראות חוק זה משום מתן היתר למבנה לפי חוק התכנון והבניה.
10. תחילה ותוקף (תיקון: תשנ"ח, תשס"א, תשס"ד2)
תחילתו של חוק זה בתום שלושים ימים מיום פרסומו, והוא יעמוד בתוקפו עד יום י"ד בסיון התשס"ז (31 במאי 2007).
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ו, 56; תשנ"ח, 200; תשס"א, 126; תשס"ד, 434.
2 סעיף 2 לחוק החשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 434) קובע תחילת תיקון סעיף 10 ביום 17.5.2003.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ