אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים), התשס"ח-2008

חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים), התשס"ח-2008

חוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים), התשס"ח-2008 1
פרק א': הגדרות ותחולה
1. הגדרות
בחוק זה -
"איש צוות" - עובד של בעל כלי שיט הממלא תפקיד בכלי השיט, לרבות חייל בכלי שיט צבאי;
"בעל כלי שיט", לגבי כלי שיט ישראלי -
(1) לפסקה (1) בהגדרה "כלי שיט ישראלי" - מי שרשום במרשם הישראלי לכלי שיט כבעל כלי השיט;
(2) לפסקה (2) בהגדרה "כלי שיט ישראלי" - הגורם הישראלי בעל השליטה בכלי השיט כמשמעותו בחוק הספנות )כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי, התשס"ה-2005;
(3) לפסקה (2) בהגדרה "כלי שיט ישראלי" - צבא הגנה לישראל;
"האמנה" - אחד מאלה:
(1) אמנת רומא בדבר דיכוי פעולות בלתי חוקיות נגד ביטחון השיט, משנת 1988;
(2) הפרוטוקול בדבר דיכוי פעולות בלתי חוקיות נגד ביטחון מיתקנים ימיים המוצבים במדף היבשת, שנערך ברומא בשנת 1988;
"חוק המעצרים" - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996;
"כלי שיט" - כהגדרתו בחוק הספנות )כלי שיט(, התש"ך-1960;
"כלי שיט ישראלי" - אחד מאלה:
(1) כלי שיט ישראלי כהגדרתו בחוק הספנות )כלי שיט(, התש"ך-1960;
(2) כלי שיט המצוות באנשי צוות ישראלים כהגדרתם בחוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973;
(3) כלי שיט צבאי;
"כלי שיט צבאי" - כלי שיט של צבא הגנה לישראל או כלי שיט המסור לשליטתו של אדם בשירות צבא הגנה לישראל, המופקד עליו;
"מדינה חברה" - מדינה שהיא צד לאמנה;
"מדף יבשתי" - קרקע הים ותת קרקע הים של השטחים התת-ימיים שמעבר לשטח המים הטריטוריאליים של מדינה, שהם ההמשך הטבעי של שטח אותה מדינה, עד לקצה שולי היבשת;
"מיתקן ימי" - אי מלאכותי וכן כל מיתקן או מבנה המחובר לקרקעית הים באופן קבוע, המשמש למטרת מחקר או ניצול משאבים או למטרה כלכלית אחרת;
"המרשם הישראלי" - כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960;
"נמל" - כהגדרתו בפקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971;
"נציג ישראלי" - נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל במדינת חוץ;
"נציג משרד החוץ" - ראש החטיבה הקונסולרית במשרד החוץ;
"פקודת סדר הדין הפלילי" - פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969;
"קברניט" - מי שבידו הפיקוד החוקי על כלי השיט;
"קצין משטרה ממונה" - קצין ממונה כמשמעותו בסעיף 25(א) לחוק המעצרים, בתחנת המשטרה שבתחום אחריותה מצוי הנמל שאותו עתיד כלי השיט לפקוד;
"קצין צבא ממונה" - קצין בצבא הגנה לישראל בדרגת סגן אלוף ומעלה, שראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל מינהו לעניין חוק זה.
2. תחולה
(א) הוראות חוק זה יחולו לגבי כלי שיט ישראלי המפליג או המתוכנן להפליג בהפלגה שאינה מוגבלת לשטח המים הטריטוריאליים של מדינה אחת.
(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הוראות פרקים ב' ו-ה' יחולו גם על כלי שיט שאינו כלי שיט ישראלי ועל מיתקן ימי כמפורט להלן:
(1) כלי שיט המפליג או המתוכנן להפליג בהפלגה שאינה מוגבלת לשטח המים הטריטוריאליים של מדינה אחת;
(2) מיתקן ימי הנמצא במדף היבשתי של ישראל או של מדינה חברה אחרת.
פרק ב': עבירות
3. השתלטות על כלי שיט או מיתקן ימי
העושה אחד מאלה, דינו - מאסר עשרים שנים:
(1) משתלט בכוח או תוך איום להפעיל כוח על כלי שיט או על מיתקן ימי;
(2) תופס בכוח או תוך איום להפעיל כוח כלי שיט או מיתקן ימי.
4. סיכון כלי שיט
(א) העושה אחד מאלה ומסכן בכך או עלול לסכן בכך את ביטחון הפלגת כלי השיט או את ביטחון כלי השיט, דינו - מאסר 15 שנים:
(1) תוקף אדם הנמצא על כלי השיט;
(2) גורם נזק לכלי שיט או למטענו;
(3) מכניס לכלי השיט, בכל דרך שהיא, מכשיר או חומר העלול לגרום נזק לכלי השיט או למטענו;
(4) גורם נזק לעזרי ניווט או משבש את פעולתם התקינה;
(5) מוסר מידע כוזב.
(ב) עשה כאמור בסעיף קטן (א) וגרם למותו של אדם או גרם לאדם חבלה חמורה, דינו - מאסר עשרים שנים.
5. סיכון מיתקן ימי
(א) העושה אחד מאלה ומסכן בכך או עלול לסכן בכך את ביטחונו של מיתקן ימי, דינו - מאסר 15 שנים:
(1) תוקף אדם הנמצא על המיתקן הימי;
(2) גורם נזק למיתקן הימי;
(3) מכניס למיתקן הימי, בכל דרך שהיא, מכשיר או חומר העלול לגרום נזק למיתקן הימי.
(ב) עשה כאמור בסעיף קטן (א) וגרם למותו של אדם או גרם לאדם חבלה חמורה, דינו - מאסר עשרים שנים.
פרק ג': סמכויות אכיפה בכלי שיט ישראלי
6. סמכויות הקברניט כלפי מי שמסכן את כלי השיט
(א) היה לקברניט כלי שיט יסוד סביר לחשד כי אדם הנמצא בכלי השיט עבר עבירה לפי הוראות פרק ב' או כי הוא עומד לעבור עבירה כאמור, או כי הוא מסכן או עלול לסכן את ביטחון כלי השיט, בני האדם או הרכוש שבו, רשאי הקברניט:
(1) לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודה מזהה;
(2) לחקור את אותו אדם; לשם חקירה כאמור יהיו לקברניט הסמכויות הנתונות לקצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות הסעיף האמור וסעיף 3 לאותה פקודה יחולו על החקירה;
(3) לעכב את אותו אדם כדי לברר את זהותו ומענו, כדי לחקור אותו במקום הימצאו או כדי למנוע סכנה לשלומו או לביטחונו של אדם; על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים 73 ו-74 לחוק המעצרים;
(4) לעצור את אותו אדם, ולהחזיקו במעצר בכלי השיט במקום שיקבע לכך, ובלבד שסבר כי המעצר דרוש לשם מסירתו לקצין משטרה ממונה או לנציג ישראלי לפי הוראות פרק ד' וכי לא ניתן להסתפק בעיכוב, ואם התקיים אחד מאלה:
(1) יש לו יסוד סביר לחשש שאותו אדם יסכן את ביטחון כלי השיט או את ביטחונו של אדם בכלי השיט;
(2) יש לו יסוד סביר לחשש שאותו אדם ינסה להימלט מכלי השיט;
(5) (1) לערוך חיפוש על גופו של אותו אדם; בסעיף זה, "חיפוש על גוף האדם" - כהגדרתו בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי; על חיפוש כאמור יחולו הוראות סעיף 22(ג) לפקודת סדר הדין הפלילי, והוא ייערך, במידת האפשר, על ידי בן מינו של אותו אדם ובדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבודו ופרטיותו.
(2) אם סבר כי נשקפת סכנה לפגיעה בביטחון כלי השיט או בני אדם שבו, או אם הדבר נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר - להיכנס ולחפש בכל מקום בכלי השיט; על חיפוש כאמור יחולו הוראות סעיפים 27 ו-28 לפקודת סדר הדין הפלילי;
(6) לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון כלי השיט, או חפץ שנתגלה בחיפוש כאמור בפסקה (5) הקשור בביצוע עבירה לפי חוק זה;
(7) למנוע את בריחתו של אדם ממשמורת חוקית בכלי השיט, שבה הוא נתון לפי הוראות סעיף זה.
(ב) היה לקברניט כלי שיט יסוד סביר לחשד כי אדם העומד להיכנס לכלי השיט או להכניס אליו מטען, עומד לעבור עבירה לפי הוראות פרק ב', או עומד לסכן את ביטחון כלי השיט, בני האדם או הרכוש שבו, רשאי הוא למנוע את כניסתו של אותו אדם או את הכנסת המטען לכלי השיט; מנע הקברניט כניסה כאמור יודיע על כך מיד לרשויות המוסמכות בנמל שבו עוגן כלי השיט.
(ג) סירב אדם להפעלת סמכויות הקברניט לפי סעיף זה, רשאי הקברניט להשתמש בכוח סביר במידה הדרושה לשם הפעלת סמכויותיו.
(ד) הסמכויות לפי סעיף זה לא יהיו נתונות לקברניט לגבי כלי שיט העוגן בנמל בישראל.
7. חובות הקברניט כלפי מעוכב או עצור
(א) קברניט המעכב או עוצר אדם לפי הוראות סעיף 6(א)(3) או (4), יזהה את עצמו תחילה לפני החשוד בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו קברניט כלי השיט, יודיע לו מיד שהוא מעוכב או עצור, לפי העניין, ויבהיר לו את סיבת העיכוב או המעצר בהקדם האפשרי במהלך ביצועם.
(ב) עצר הקברניט אדם לפי הוראות סעיף 6(א)(4), יעשה כל שביכולתו כדי להבטיח שתנאי המעצר יהיו כאמור בסעיף 9(א) ו-(ב) לחוק המעצרים.
8. סיוע של אנשי צוות ואחרים
(א) כל איש צוות חייב לסייע לקברניט בהפעלת סמכויותיו לפי הוראות סעיף 6, לפי דרישתו, וכן לפעול לפי הוראות מחייבות אחרות, לרבות הוראות קבע, תוך ציות להוראות הקברניט.
(ב) כל אדם בכלי השיט, אף שאינו איש צוות, חייב לסייע לקברניט או לאיש צוות הדורש באופן סביר את עזרתו לצורך הפעלת הסמכויות לפי סעיף 6.
9. שמירת סמכויות הקברניט
סמכויות הקברניט לפי הוראות פרק זה אינן גורעות מסמכויות אחרות הנתונות לו לפי הוראות כל דין אחר.
פרק ד': מסירת חשוד העצור בכלי שיט ישראלי
10. הוראות קצין משטרה ממונה
(א) הפעיל קברניט כלי שיט סמכויות לפי הוראות פרק ג', יודיע על כך ועל הסיבות להפעלת הסמכויות, בהקדם האפשרי, לבעל כלי השיט; הודיע הקברניט לבעל כלי השיט כי עצר אדם לפי הוראות סעיף 6(א)(4), יודיע בעל כלי השיט על כך ועל סיבת המעצר, בהקדם האפשרי, לקצין משטרה ממונה.
(ב) סבר קצין משטרה ממונה שנמסרה לו הודעה על מעצר אדם לפי הוראות סעיף קטן (א) כי לא התקיים האמור בסעיף 6(א)(4)(1) או (2) יורה על שחרורו ממעצר; סבר קצין המשטרה הממונה כי התקיים האמור באותו סעיף, ייתן כל הוראה הנחוצה לדעתו להסדרת מעצר החשוד ובכלל זה הוראות לעניין תנאי המעצר.
11. הוראות נציג משרד החוץ
(א) הורה קצין משטרה ממונה על המשך מעצרו של חשוד לפי הוראות סעיף 10(ב), יודיע בעל כלי השיט על המעצר ועל סיבת המעצר, בהקדם האפשרי, לנציג משרד החוץ.
(ב) נציג משרד החוץ שנמסרה לו הודעה על מעצר חשוד לפי הוראות סעיף קטן (א) -
(1) יודיע על המעצר כאמור, בהקדם האפשרי, למדינת אזרחותו של החשוד, ואם אין לו אזרחות - למדינה שבה הוא תושב, ובלבד שהיא מדינה חברה, וכן לכל מדינה חברה אחרת שהיא בעלת סמכות שיפוט כלפי החשוד;
(2) יורה לבעל כלי השיט למסור את החשוד למדינה חברה או להביא את החשוד לישראל ולמוסרו לקצין משטרה ממונה; בבואו להורות כאמור יעשה נציג משרד החוץ כל שניתן כדי לקצר את תקופת מעצרו של החשוד בכלי השיט ולמנוע סטייה ניכרת של כלי השיט מנתיב הפלגתו המתוכנן.
12. ציות להוראות
קברניט שעצר אדם לפי סעיף 6(א)(4), ינהג בהתאם להוראות שניתנו בידי קצין משטרה ממונה ונציג משרד החוץ לפי סעיפים 10 ו-11; כל עוד לא ניתנו הוראות כאמור רשאי הוא להמשיך במעצרו של אותו אדם.
13. מסירת חשוד למדינה חברה
הורה נציג משרד החוץ לפי הוראות סעיף 11, למסור חשוד למדינה חברה, יתאם הנציג הישראלי במדינה האמורה עם רשות האכיפה המוסמכת לעניין זה באותה מדינה, את מסירת החשוד לידיה בנמל בשטח אותה מדינה.
14. מסירת ראיות
בעת מסירת חשוד למדינה חברה או בעת הבאתו לישראל ומסירתו לקצין המשטרה הממונה, ימסור קברניט כלי השיט הישראלי לרשויות האכיפה המוסמכות באותה מדינה, או לקצין המשטרה הממונה או לפי הוראותיו, לפי העניין, את מלוא הראיות המצויות בידו הקשורות לביצוע עבירה לפי הוראות פרק ב', לרבות חפצים שנתפסו לפי הוראות סעיף 6(א)(6).
15. סייג לעניין מעצר בכלי שיט צבאי
על אף הוראות סעיפים 10 עד 12 , על מעצר לפי סעיף 6(א)(4) בכלי שיט צבאי יחולו הוראות אלה:
(1) קברניט כלי שיט צבאי שעצר אדם לפי סעיף 6(א)(4) יודיע על כך ועל סיבת המעצר, בהקדם האפשרי, לקצין צבא ממונה, וינהג לפי הוראותיו;
(2) קצין צבא ממונה שנמסרה לו הודעה על מעצר לפי פסקה (1) יודיע על כך, בהקדם האפשרי, לקצין משטרה ממונה ולנציג משרד החוץ;
(3) הסמכות לתת הוראות כאמור בסעיף 10 )ב( תהיה נתונה לקצין הצבא הממונה, בתיאום עם קצין משטרה ממונה;
(4) נציג משרד החוץ ייתן את הוראותיו לפי סעיף 11 בהסכמת קצין הצבא הממונה ובאמצעותו.
פרק ה': סמכויות לגבי אדם שנמסר לישראל
16. מסירת חשוד לישראל
(א) נמסרה הודעה על כוונת קברניט של כלי שיט שאינו כלי שיט ישראלי למסור לישראל חשוד שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, שנעצר בכלי השיט בהתאם להוראות האמנה, רשאי שר הפנים לסרב לכניסת אותו חשוד לישראל, אם לדעתו המעשה שבשלו נעצר החשוד אינו מהווה עבירה לפי הוראות פרק ב'.
(ב) נמסר חשוד שנעצר בכלי שיט ישראלי למדינה חברה לפי הוראת פרק ד', ואותה מדינה מבקשת, בהתאם להוראות האמנה, למסור את החשוד לישראל, ישקול שר המשפטים את הבקשה; סירב שר המשפטים כי יימסר לישראל חשוד כאמור שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, יודיע על כך למדינה החברה בצירוף נימוקיו.
17. סמכות גירוש והרחקה
מסירת חשוד לישראל לפי הוראות סעיף 16 לא תגרע מהסמכות לגרשו או להרחיקו מישראל לפי כל דין אחר.
18. סייגים לעיכוב יציאה של אדם שנמסר לישראל
אדם שנמסר לישראל לפי הוראות סעיף 16(א), לא ייעצר, לא יובא לדין ולא יוסגר בשל עבירה שעבר לפני מסירתו, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
(א) המדינה החברה, שהיא מדינת הרישום של כלי השיט שממנו נמסר אותו אדם לישראל, הסכימה לכך בכתב;
(2) ניתנה לאותו אדם, לאחר מסירתו לישראל, אפשרות לצאת מישראל והוא לא עשה כן בתוך 30 ימים מיום שניתנה לו האפשרות כאמור;
(3) אותו אדם יצא מישראל לאחר מסירתו וחזר לישראל מרצונו.
פרק ו': הוראות שונות
19. סמכויות שוטר
סמכויות שוטר לפי דין יהיו נתונות לו לעניין חוק זה גם לגבי עבירות שבוצעו לפיו במיתקן ימי הנמצא במדף היבשתי של ישראל.
20. חסינות
בעל כלי השיט, הקברניט, איש צוות וכל אדם אחר בכלי השיט, לא יישאו באחריות אזרחית בשל מעשה שנעשה בהתאם להוראות לפי חוק זה.
21. שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
22. ביצוע ותקנות
שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
23. (שולב בחוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט)
________________________
1 ס"ח תשס"ח, 894.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ