אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטת גורם ישראלי), התשס"ה-2005

חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטת גורם ישראלי), התשס"ה-2005

חוק הספנות (כלי שיט זר בשליטת גורם ישראלי), התשס"ה-2005 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"אמצעי שליטה", בתאגיד - כל אחד מאלה:
(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה בתאגיד שאינו חברה;
(2) הזכות למנות דירקטורים או מנהל כללי של חברה או בעלי תפקידים דומים בתאגיד שאינו חברה;
(3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
(4) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד, לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו;
"גורם ישראלי", לגבי יחיד - אזרח ישראלי או תושב ישראל, ולגבי תאגיד - תאגיד שהתאגד בישראל, למעט חברת חוץ שנרשמה לפי הוראות סעיף 346 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;
"הבעלים הרשום" - התאגיד הרשום בתעודת הרישום של כלי שיט כבעל כלי השיט;
"החזקה", לענין אמצעי שליטה בתאגיד - במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפי הסכם, או בכל דרך אחרת;
"הממונה על הרישום" - מי שהשר מינהו להיות הממונה על הרישום לפי סעיף 3(ב);
"כלי שיט" - כל כלי העשוי לשוט, שתפוסתו ברוטו למעלה מ-500 טון;
"כלי שיט זר" - כלי שיט שאינו חייב ברישום במרשם הישראלי לפי הוראות חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960;
"פנקס הרישום" - הפנקס המתנהל לפי הוראות סעיף 3(א);
"שליטה", של גורם ישראלי בכלי שיט זר - היכולת של גורם ישראלי להורות על תפעולו של כלי השיט הזר, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת כאמור הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, מכוח תקנון הבעלים הרשום או התאגיד האחראי
לתפעולו של כלי השיט, מכוח חוזה בכתב או בעל פה או באופן אחר, או מכל מקור אחר, ולמעט יכולת כאמור הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד; לענין הגדרה זו -
(1) בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה היא כי גורם ישראלי הוא בעל יכולת להורות על תפעולו של כלי שיט אם הוא מחזיק בשיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, או שבידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות של הבעלים הרשום או של התאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בבעלים הרשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי הבעלים הרשום או התאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט או שינוי מהותי בהם;
(2) לשם בחינת היכולת של גורם ישראלי להורות על תפעולו של כלי שיט זר, יראו את ההחזקה של מספר גורמים ישראלים באמצעי שליטה בתאגיד רשום או בתאגיד האחראי לתפעולו של כלי השיט, במצטבר, כהחזקה של גורם ישראלי אחד, ויראו את יכולת ההשפעה של מספר גורמים ישראליים על תפעולו של כלי השיט, במצטבר, כיכולת של גורם ישראלי אחד;
"תפעול", לענין כלי שיט - ציוות כלי השיט באנשי צוות, ותפעולו של גוף כלי השיט, מערכותיו ומיתקניו;
"השר" - שר התחבורה.
2. חובת רישום
כלי שיט זר שהוא בשליטה של גורם ישראלי, חייב ברישום בפנקס הרישום.
3. פנקס הרישום והממונה על הרישום
(א) הממונה על הרישום ינהל פנקס רישום לצורך רישום כלי שיט זרים שהם בשליטה של גורם ישראלי.
(ב) השר ימנה את הממונה על הרישום מקרב עובדי משרדו; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
4. הודעה על שליטה
(א) גורם ישראלי שהוא בעל שליטה בכלי שיט זר, ימסור הודעה על כך לממונה על הרישום בתוך 30 ימים מיום שהיה לבעל שליטה כאמור (בחוק זה - הודעה על שליטה).
(ב) גורם ישראלי שמסר הודעה על שליטה ימסור לממונה על הרישום, לפי דרישתו, פרטים, מסמכים או תעודות הנוגעים לכלי השיט הזר, ובין השאר בדבר גוף כלי השיט, מבנהו, מערכותיו וכל פרט אחר הנוגע להפעלתו, וכן כל פרט, מסמך או תעודה הנחוצים, לדעת הממונה על הרישום, לשם בחינת מידת השליטה בכלי השיט הזר והוכחתה; כמו כן יודיע הגורם הישראלי כאמור, לממונה על הרישום, על כל שינוי מהותי שחל בפרט מהפרטים שנמסרו לפי סעיף קטן זה ויצרף את המסמכים או התעודות הנוגעים לענין.
5. סמכויות הממונה על הרישום
(א) היה לממונה על הרישום יסוד סביר להניח כי גורם ישראלי הוא בעל שליטה בכלי שיט זר, ואותו גורם ישראלי לא מסר הודעה על שליטה, רשאי הממונה על הרישום לדרוש מהגורם הישראלי האמור הסבר בקשר למידע שבידו בענין השליטה בכלי השיט הזר, וכן להורות לו על מסירת פרטים, מסמכים או תעודות כאמור בסעיף 4(ב).
(ב) נוכח הממונה על הרישום, לאחר קבלת הסבר כאמור בסעיף קטן (א) או בדרך אחרת, כי גורם ישראלי הוא בעל שליטה בכלי שיט זר, רשאי הוא לרשום את כלי השיט הזר בפנקס הרישום לאחר שנתן לאותו גורם ישראלי הזדמנות להשמיע את טענותיו.
6. תחולת חוק הספנות (ימאים)
(א) כלי שיט זר הרשום בפנקס הרישום, יחולו עליו, על הגורם הישראלי שהוא בעל שליטה בו, על איש צוות ישראלי המשרת בו, ועל איש צוות אחר המשרת בו אם הסכים לכך, הוראות חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 (בסעיף זה - חוק הספנות (ימאים)), כאילו היה כלי השיט הזר רשום בישראל; לענין זה, "איש צוות ישראלי" - כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים).
(ב) היה בהחלת הוראות חוק הספנות (ימאים) כאמור בסעיף קטן (א) כדי לסתור הוראה לענין אזרחותם או תושבותם של אנשי הצוות לפי חוק המדינה שבה רשום כלי השיט הזר, הוראת אותה מדינה עדיפה, והטוען לעדיפות זו - עליו הראיה.
7. הפסקת השליטה
(א) גורם ישראלי שחדל להיות בעל שליטה בכלי שיט זר הרשום בפנקס הרישום, יודיע על כך לממונה על הרישום בתוך 30 ימים מיום שחדל להיות בעל שליטה כאמור; הודיע כאמור, רשאי הממונה על הרישום לדרוש ממנו פרט, מסמך, או תעודה הנחוצים לדעתו לשם הוכחת הפסקת השליטה בכלי השיט הזר.
(ב) נוכח הממונה על הרישום, על סמך הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או בדרך אחרת, כי גורם ישראלי חדל להיות בעל שליטה בכלי שיט זר הרשום בפנקס הרישום, ימחק את כלי השיט מפנקס הרישום לאחר שנתן לגורם הישראלי האמור הזדמנות להשמיע את טענותיו.
8. עונשין
גורם ישראלי שלא מסר לממונה על הרישום הודעה על שליטה, בניגוד להוראות סעיף 4(א), או שלא מסר לממונה על הרישום פרטים, מסמכים או תעודות שנדרש למסרם לפי הוראות סעיפים 4(ב) או 5, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק האמור, לכל יום שבו נמשכת
העבירה.
9. שמירת סמכויות וחובות
סמכויות לפי חוק זה אינן גורעות מסמכויות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי חוק זה אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.
10. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
11. הוראת מעבר
כלי שיט זר שהוא בשליטה של גורם ישראלי, אשר ערב תחילתו של חוק זה ניתנה לגביו הודעה לפי תקנה 7(ב) שבתוספת לחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) [נוסח משולב], התשל"ג-1973, יראו אותו כאילו נרשם בפנקס הרישום לפי הוראות חוק זה.
12. (שולב בחוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973)
13. (שולב בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000)
14. (שולב בחוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (פיקוח על כלי שיט) [נוסח משולב], התשל"ג-1973)
_________________________________
1 ס"ח תשס"ה, 989.
__________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ