אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הספורט, התשמ"ח-1988

חוק הספורט, התשמ"ח-1988

חוק הספורט, התשמ"ח-1988 1
פרק א': הגדרות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"א, תשס"ג, תיקון מס' 6- התשע"א, תיקון מס' 7-תשע"א)
בחוק זה -
"ספורט" או "פעילות ספורט" - פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני;
"אגודת ספורט" - חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי;
"ארגון ספורט" - תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים;
"עונת ספורט" - העונה הרשמית של פעילות בענף ספורט שנקבעה בידי ההתאחדות או האיגוד הנוגעים דבר, ובלבד שלא תעלה על עשרה חדשים בשנה;
"פגרה" - התקופה שבין שתי עונות ספורט.
"התאחדות" ו"איגוד", לענין ספורט - תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט;
"מכון ספורט" - מי שנותן שירותים של פעילות ספורט למטרות ריווח;
"מועדון ספורט" - תאגיד שלא למטרות ריווח לצורך קיום פעולות ספורט במקום מוגדר;
"פעילות ספורט מאורגנת" - פעילות ספורט המאורגנת על ידי אגודת ספורט או ארגון ספורט, התאחדות או איגוד;
"שופט ספורט" שופט שמונה על ידי התאחדות או איגוד לשפוט בפעילות ספורט מאורגנת;
"השר" - שר החינוך והתרבות;
"תעודת הסמכה"2 - תעודה המסמיכה אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, שניתנה מאת אחד מאלה:
(1) בית ספר בישראל שהכיר בו השר לענין זה;
(2) בית ספר מחוץ לישראל, ובלבד שועדה כאמור בסעיף 4 הכירה בתעודה;
(3) מוסד מוכר המכשיר עובדי הוראה לחינוך גופני, ובלבד שהשר הכיר במוסד לענין זה ושהתעודה ניתנה לבוגר המוסד בתנאים שקבע השר, הכל בשים לב, בין השאר, לתכנית הלימודים של המוסד להכשרת עובדי הוראה כאמור ולהתמחויות המתקיימות בו.
"מוסד מוכר" - מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שקיבל היתר לפי החוק האמור.
"המועצה" המועצה הלאומית לספורט שהוקמה לפי סעיף 71לחוק להסדר ההימורים בספורט;
"המועצה להסדר ההימורים בספורט" - המועצה שהוקמה לפי ס' 1 לחוק להסדר ההימורים;
" המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים בישראל" - המועצה שהוקמה לפי החלטת הממשלה 3416 מיום י' באדר ב' התשס"ה (21 במרס 2005);
"הקצבה מיוחדת" - סכום שנקבע בהיתר בהיתר שניתן למפעל הפיס לפי סעיף 231(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 , שהוא הקצבה מיוחדת לתחום הספורט;
"הועדה הציבורית" - הוועדה הציבורית שמונתה לפי סעיף 17יא;
"חוק יסודות התקציב" חוק יסודות התקציב התשמ"ה- 1985;
"חוק להסדר ההימורים בספורט" חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז 1967;
"יתרת ההכנסות"- כמשמעותה בסעיף 9 לחוק להסדר ההימורים בספורט;
"מיתקן ספורט"- מיתקן המשמש או המיועד לשמש לפעילות ספורט;
"תכנית המיתקנים הלאומית"- תכנית לאומית להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט שנקבעה לפי סעיף 17יד;
פרק ב' : הסדרת תחום הספורט
2. חיוב בתעודת הסמכה
(א) השר רשאי לקבוע בצו כי בענף ספורט מסויים, כולו או חלקו, לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף.
(ב) מי שערב תחילתו של צו לפי סעיף קטן (א) עסק כמאמן או כמדריך ספורט בענף שהצו חל עליו, יהא רשאי להמשיך בעיסוקו, ללא תעודת הסמכה, במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילתו של הצו.
3. הודעה על העדר תעודת הסמכה
מי שעוסק, בין בשכר ובין שלא בשכר, כמאמן או כמדריך ספורט במסגרת פעילות ספורט מאורגנת או פעילות ספורט במכון ספורט או במועדון ספורט, בענף ספורט שלא ניתן לגביו צו כאמור בסעיף 2, ואין בידו תעודת הסמכה, יודיע על כך מראש למי שמבקש להעסיקו או לקבל ממנו שירות.
4. הסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ-לארץ
(א) השר ימנה ועדה בת שלושה חברים שהם אנשי מקצוע בתחום הספורט (להלן - הועדה), שמתפקידה יהיה לבדוק תעודות שניתנו מאת בתי ספר שמחוץ לישראל ולהכיר בהן כתעודות הסמכה.
(ב) הועדה רשאית לתת למאמן או למדריך ספורט מחוץ לארץ היתר זמני, לתקופה מוגבלת, לעסוק כמאמן או מדריך ספורט, גם אם אין בידו תעודה כאמור בסעיף קטן (א), בתנאים או בלעדיהם.
(ג) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה, רשאי לערער עליה לפני בית משפט מחוזי בשבתו כדן יחיד.
5. בדיקות רפואיות
(א) אגודת ספורט, מכון ספורט, ארגון ספורט והתאחדות או איגוד לא ישתפו ספורטאים בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם, אלא אם כן הספורטאים נבדקו תחילה בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים.
(ב) השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בהתאחדות או באיגוד הנוגע לענין, את סוגי הבדיקות הרפואיות ותדירותן.
(ג) הבדיקות הרפואיות ייערכו בתחנות לרפואת ספורט ששר הבריאות קבע לענין זה.
6. איסור שימוש בתכשירים ממריצים
(א) לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט.
(ב) השר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע בתקנות את הסמים והתכשירים הממריצים האסורים בשימוש לפי סעיף קטן (א).
(ג) השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדיקות רפואיות מדגמיות, בזמן תחרויות, לאיתור ספורטאי שעבר על הוראות סעיף זה; ספורטאי שקיבל הוראה להיבדק יציית להוראה.
(ד) עבירה על הוראות סעיף זה היא גם עבירת משמעת.
7. ביטוח (מס' 8 תשע"ב)
(א) אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם. ביטח אחד הגופים האמורים ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת יהיו הגופים האחרים פטורים מביטוח כאמור.
(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו או מקצתו.
8. בטיחות
השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר נהלי בטיחות לפעילות בענפי הספורט השונים, וכן לקבוע, בהסכמת שר הבריאות, הוראות לענין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה שיימצאו במקומות בהם מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת; הוראות כאמור יכול שיהיו כלליות ויכול שיהיו מיוחדות לענף ספורט מסויים, כולו או מקצתו.
9. ניהול פנקסים ועיון בהם
(א) אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות, איגוד ומועדון ספורט חייבים לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיהם ומצבם הכספי.
(ב) השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לעיין בפנקסי החשבונות; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
9א. ייצוג הולם (תיקון: תשס"ד4)
(א) בקרב העובדים וההנהלה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד, המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בסעיף זה - גופי ספורט), יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשים בסוגי המשרות השונים, ובלבד שאם לצורך ביצוע הוראות סעיף זה נדרשת העדפת אישה תינתן העדפה כאמור אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים.
(ב) (1) גופי ספורט ידווחו בכתב, אחת לשנה, לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת על ביצוע הוראות סעיף זה (בסעיף זה - הדוח); הדוח יימסר לועדה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר של שנת הדוח.
(2) הועדה תקיים דיון בדוח לא יאוחר מ-60 ימים מיום מסירתו, תעיר את הערותיה ותגיש את המלצותיה לשר, כפי שתמצא לנכון.
9ב. חופש המידע (תיקון מס' 9 תשע"ד)
התאחדות או איגוד המקבלים תמיכה לפי חוק יסודות התקציב או לפי חוק להסדר ההימורים בספורט ומחזור העסקים השנתי שלהם עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים, הם רשות ציבורית כהגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 , למעט לגבי מעט שעניינו גילוי זהותם של תורמים שהביעו את דעתם שאינם מעוניינים בגילוי זה, שאין חובה לגלותו לפי כל דין; לעניין סעיף זה, "התאחדות או איגוד" לרבות כל תאגיד שרשאי להפעיל, לנהל ולארגן תחרויות ספורט באותו ענף ספורט.
10. תקנונים (תיקון: תשנ"א)
(א) התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים, לרבות תקנונים בדבר משמעת, שיפוט פנימי, העברת ספורטאים - בכפוף לסעיף 11א, שכר ותשלומים לספורטאים, למאמנים ולבעלי תפקידים אחרים.
(ב) בתקנונים כאמור ייקבעו הוראות בענין מתן הזדמנות שווה לפעילות נשים בספורט.
(ג) התקנונים האמורים יחייבו את אגודות הספורט, הספורטאים ובעלי התפקידים שבאותו ענף או באותם ענפי ספורט.
10א. מוסד לבחינת כשירות מינויים בספורט (תיקון מס' 7-תשע"א)
(א) מוקם בזה מוסד שמטרתו בחינת כשירות המינויים בספורט בישראל כמפורט בחוק זה (בחוק זה המוסד לבחינת מינויים).
(ב) המוסד לבחינת מינויים יבחן את כשירות המינוי של שופטי ספורט ושל חברי מוסד שיפוט פנימי בהתאחדויות או באיגודים לפי הוראות סעיפים 10ב ו-11(ב) עד (ד), תוך שמירה על עצמאות פעילותם של ההתאחדויות והאיגודים בהתאם לתקנונים של האיגודים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט.
(ג) השר ימנה את חברי המוסד לבחינת מינויים, ואלה הם:
(1) שופט בית המשפט העליון או שופט בית המשפט המחוזי, שיצא לקצבה או פרש, בהמלצת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה ראש המוסד לבחינת מינויים;
(2) אחד מאלה, לפי העניין, בהמלצת הגוף שהוא נציגו:
(א) נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;
(ב) נציג איגוד הכדורסל בישראל;
(ג) נציג הוועד האולימפי בישראל;
(ד) נציג איל"ת התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;
(ה) נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;
(3) מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות נציגו, ויכול שיהיה מי שאינו עובד מדינה.
(ג) דין חברי המוסד לבחינת מינויים כדין עובדי המדינה לעניין חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979 , חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 , ולעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 .
10ב. כשירות כהונה של שופט ספורט בהתאחדות או באיגוד (תיקון מס' 7-תשע"א)
(א) לא ימונה לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד אלא מי שניתן אישור לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת המינויים, בהתאם להוראות חוק זה.
(ב) המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד.
(ג) לא יכהן כשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.
(ד) מונה אדם לשופט ספורט בהתאחדות או באיגוד, והוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המוסד לבחינת מינויים להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ורשאים ההתאחדות או האיגוד למנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.

11. מוסדות שיפוט פנימיים (תיקון מס' 7-תשע"א)
(א) הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענינים הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון לפי סעיף 10, ובהתאם להוראות שנקבעו בתקנון לפי אותו סעיף; החלטות ערכאת השיפוט הפנימית העליונה בענייני משמעת יהיו סופיות ואין לערער עליהן לפני בית משפט.
(ב) לא ימונה לחבר מוסד שיפוט פנימי אלא מי שניתן לכשירות מינויו מטעם המוסד לבחינת מינויים, בהתאם להוראות חוק זה.
(ג) המוסד לבחינת מינויים לא ייתן אישור כאמור בסעיף קטן (א) למועמד שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כחבר מוסד שיפוט פנימי.
(ד) לא יכהן כחבר מוסד שיפוט פנימי מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המוסד לבחינת מינויים, לכהן בתפקיד כאמור.
(ה) הוראות סעיפים 9, 10, ו-15 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב- 1992 , יחולו, בשינויים המחויבים, על מינוי, כהונה ופעילות של חבר מוסד שיפוט פנימי.
(ו) בראש מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שהיה שופט כהגדרתו בסעיף 1(א) לחוק יסוד: השפיטה , ויצא לקצבה או פרש.
(ז) בראש מותב של מוסד שיפוט פנימי עליון יכהן מי שכשיר להיות שופט בית המשפט המחוזי.
(ח) בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות לפי חוק זה, בחיקוק אחר או בתקנון שנקבע לפי סעיף 10, ינהג מוסד שיפוט פנימי עליון בדרך הנראית לו הטובה לעשיית צדק.
11א. העברת ספורטאים (תיקון: תשנ"א, תשנ"ד, תשס"א3, מס' 8- תשע"ב)
(א) ספורטאי שגילו פחות מ-15 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד כמפורט להלן:
(1) מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט - בתוך 30 ימים מתחילתה של המחצית השניה של עונת הספורט;
(2) מסר את ההודעה במחצית השניה של עונת ספורט - בתוך 30 ימים מסיומה של עונת הספורט.
(א1) (1) ספורטאי שגילו 15 שנה ומעלה אך לא מעל 17 שנה יוכל, באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לאותה אגודה כמפורט להלן: אם מסר את ההודעה בפגרה בסיומה של עונת ספורט אחת, ואם מסר את ההודעה במחצית הראשונה של עונת ספורט- בסיומה של אותה עונה.
(2) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א4), ספורטאי כאמור בפסקה (1) יוכל להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת במחצית השנייה של עונת ספורט אם ועדה מיוחדת אישרה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, הכל כפי שייקבע בתקנון לפי סעיף 10, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של אותה עונה.
(א2) בענפי ספורט אישיים רשאי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לקבוע הוראות בענין העברת ספורטאים מאגודה לאגודה, השונות מההוראות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(א1); תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתחשב בגילאי הספורטאים, במועדי ההעברה השונים, ובענפי הספורט השונים.
(א3) (1) על אף ההוראות לפי סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(א2) רשאים התאחדות או איגוד לכלול בתקנון, כמשמעותו בסעיף 10, הוראות אחרות בדבר העברת ספורטאים שגילם לא מעל 17 שנה ובלבד שנתקיימו בהן כל אלה:
(א) השר, בהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אישר אותן, לאחר שמצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת, בהתחשב בגילאי הספורטאים ובענף הספורט שבו מדובר;
(ב) ההוראות, כפי שאושרו, פורסמו ברשומות.
(2) תוקפו של אישור כאמור בפסקה (1) יהא לתקופה של חמש שנים ורשאי השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת ובהסכמת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להאריכו מעת לעת, לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת.
(א4) היה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי שגילו פחות מ-18 שנה, בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, רשאי הוא להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו של הספורטאי כאמור, וקבע שופט שמונה לפי הוראות סעיף 12, לפי בקשת הספורטאי, כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאגודה לכל אגודה אחרת, בתוך 30 ימים מיום החלטת השופט ובתנאים שקבע.
(א5) בעת הצטרפותו של ספורטאי שטרם מלאו לו 17 שנים לאגודת ספורט, תמסור לו האגודה מידע בכתב על זכויותיו לפי כל דין ובהתאם לתקנון לפי סעיף 10, לרבות מידע בעניין אפשרות המעבר לאגודה אחרת ותנאיו; השר יקבע תקנות בנוגע לאופן מסירת המידע ומועדיו.
(ב) ספורטאי שמלאו לו 17 שנים המבקש לעבור לאגודת ספורט אחרת יוכל, באין הסכמה להעברתו ובכפוף לתנאים שייקבעו בתקנון לפי סעיף 10, להגיש, בפגרה, טופס הסגר, ולעבור לאגודה אחרת לאחר שנכנס להסגר; תקופת ההסגר תהיה כפי שייקבע בתקנון כאמור ולא תעלה על עונת ספורט אחת.
(ב1) התנאים למעבר של ספורטאים מאגודת ספורט אחת לאחרת כאמור בסעיף קטן (ב), לרבות תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבורר, ותקופת ההסגר ייקבע בתקנון לפי סעיף 10, על בסיס שיקולים אלה:
גיל הספורטאים;
תקופת פעילותם של הספורטאים באגודה שממנה הם מבקשים לעבור;
המשאבים שהושקעו באימונם ובקידומם של הספורטאים.
(ג) לענין סעיף זה, "הסגר" איסור על השתתפות בתחרויות במסגרת אותו ענף ספורט בארץ ומחוצה לה.
11ב. טופס הרשמה לאגודה (תקון: תשנ"א)
השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, יקבע בתקנות את המידע שעל אגודת ספורט לכלול בטופס ההרשמה לאגודה.
12. ערר בענין העברת ספורטאי (תיקון: תשנ"א)
(א) אסרה או הגבילה אגודת ספורט את העברתו של ספורטאי בהתאם להוראות תקנון כאמור בסעיף 10, או שלא הסכימה להעברתו כאמור בסעיף 11א, רשאי הספורטאי לערור על החלטת האגודה לפני שופט שמינהו השר, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, לענין עררים כאמור.
(ב) שופט כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לאשר את החלטת אגודת הספורט, לבטלה או לשנותה.
13. שימוש במיתקני ספורט
(א) השר רשאי, בהסכמת שר הפנים, לקבוע בתקנות תנאים שבהם ניתן לחייב רשות מקומית לאפשר פעילות ספורט במיתקני ספורט המצויים במוסדות חינוך, במבני ציבור או בשטחים ציבוריים השייכים לאותה רשות מקומית, בשעות שבהן המיתקנים אינם בשימוש, ובלבד שתינתן עדיפות לכל התושבים של אותה רשות מקומית.
(ב) לא ישתמש אדם במיתקני ספורט כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן שילם דמי שימוש כפי שקבעה הרשות המקומית.
(ג) הוראות פקודת המסים (גביה) יחולו על גביית דמי שימוש לפי סעיף קטן (ב) כאילו היו מס.
(ד) השר רשאי, בהסכמת שר הפנים ובהתייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר, להורות בצו לרשות מקומית או למספר רשויות מקומיות במשותף, להקצות שטחים לפעילות ספורט ולמיתקני ספורט ולהקים מבני ספורט; צו כאמור יינתן בהתחשב בגודל האוכלוסיה ובסוגי הפעילויות המתאימים לה, ויוגדרו בו השטח, סוגי המיתקנים ומידותיהם.
(ה) השר רשאי לקבוע תקנים למיתקני ספורט ולמכשירי ספורט במוסד חינוך, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט1949.
14. הגנת סמלים
סמלי אגודות הספורט וארגוני הספורט יהיו מוגנים, ושימוש מסחרי בהם, שלא ברשות אגודה או ארגון כאמור, אסור.
15. עונשין (תיקון מס' 6, התשע"א-2011)
העובר על הוראה מהוראות פרק זה או תקנות שלפיו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
16. סייג לתחולה (תיקון: תשס"ג , תיקון מס' 6, התשע"א-2011)
(א) הוראות פרק זה לא יחולו על ספורטאים מחוץ לארץ, שאינם רשומים בהתאחדות או באיגוד, הבאים לישראל להשתתף בתחרויות ספורט.
(ב) הוראות סעיפים 2, 3 ו-8 לא יחולו על מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו.
17. שמירת דינים (תיקון מס' 6, התשע"א-2011)
פרק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.
פרק ג': המועצה הלאומית לספורט
סימן א': הקמת המועצה ופעילותה
17א. הקמת המועצה הלאומית לספורט והרכבה
(א) מוקמת בזה המועצה הלאומית לספורט.
(ב) המועצה יהיו 19 חברים שימנו השרים והם:
(1) שלושה עובדי משרד התרבות והספורט;
(2) שני עובד משרד האוצר;
(3) עובד משרד המשפטים;
(4) שלושה נציגי הוועד האולימפי בישראל;
(5) נציג המועצה להסדר ההימורים בספורט מבין נציגי הציבורי המכהנים בה;
(6) נציג מבין עובדי הרשויות המקומיות או נבחריהן;
(7) נציג המועצה האזורית לקידום ספורט הנשים בישראל;
(8) נציג איל"ת התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי;
(9) נציד ההתאחדות הישראלית לספורט נכים;
(10) נציג איגוד הכדורסל בישראל;
(11) נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;
(12) שני נציגי ציבור בעלי רקע בתחום הספורט, שאחד מהם הוא מתחום הספורט למקומות עבודה;
(13) נציג ציבור בעל רקע בתחום החברתי- כלכלי.
(ג) במינוי לפי פסקאות (1), (2), (4) ו-(12) שבסעיף קטן (ב), תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל פסקה כאמור.
(ד) לפחות אחד מבין חברי המועצה יהיה נציג מענפי הספורט האישי.
(ה) למפעל הפיס יהיה משקיף במועצה, מבין עובדיו, אזר יוזמן לדיוניה.
17ב.סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה
(א) לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה מי שמכהן כנושא משרה ביותר מגוף אחד מהגופים המנויים בסעיף 17א(ב)(4) עד (11) (בפרק זה חברות כפולה).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חברות בוועד האולימפי בישראל כנציג איגוד או התאחדות לא תיחשב כחברות כפולה.
(ג) בפרק זה, "נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט- 1999 , וכל עובד הכפוף לו במישרין.
117ג. מינוי יושב ראש המועצה וסגנו
השר ימנה יושב ראש למועצה מבין חברי המועצה שהם נציגי הציבור, וכן סגן יושב ראש למועצה מבין חברי המועצה.
117ד. תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים.
117ה. הפסקת כהונה
(א) חבר המעוצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;
(2) הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה;
(3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה;
(4) היה למי שמתקיימת בו חברה חברות כפולה.
(ב) השרים, לאחר שנתנו לחבר המועצה הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאים להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:
(1) הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או משש ישיבות בתוך שנה;
(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
(3) התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלהיות חבר המועצה או כי אינו ממלא כראוי את תפקידו.
(ג) התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחד במקומו לפי סעיפים 17א ו-17ב.
17ו. סדרי עבודת המועצה
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה.
17ז. מניין חוקי
מניין חוקי לקיום ישיבות המועצה הוא עשרה מבין חברי המועצה ובהם היושב ראש או סגן היושב ראש; החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות; היו הודעות שקולות, תכריע דעתו של היושב ראש.
17ח. תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.
17ט. ועדות המועצה
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולקבוע תחומי פעולתן ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
סימן ב': תפקידי המועצה והוועדה הציבורית
17י. תפקידי המועצה
(1) לייעץ לשר בעניין קביעת מדיניות כוללת וארוכת טווח בתחום הספורט;
(2) לייעץ לשר בעניין קביעת סדרי העדיפויות להשקעת משאבים בתחום הספורט, לרבות באיתור ובטיפוח של ספורטאים;
(3) לקבוע, בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית ובאישור השר, אמות מידה לתמיכה באגודות ספורט, בהתאחדויות, באיגודים ובמועדוני ספורט (בחוק זה אמות מידה לתמיכה);
(4) לקבוע, באישור השרים, את תכנית המיתקנים הלאומית כאמור בסעיף 17יד;
(5) לקבוע סכום לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות, כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות, כתמיכה בהתאחדויות, באיגודים, ובאגודות ספורט ובמועדוני ספורט, וכן כתמיכה בהקמת ובשדרוג של מיתקני ספורט, כאמור בסעיף 9(ב1)(1) עד (3) ו-(6) לחוק להסדר ההימורים בספורט.
17יא. מינוי הוועדה הציבורית
(א) השר, בהתייעצות עם המועצה, ימנה ועדה ציבורית אשר תמליץ למועצה לעניין אמות המידה לתמיכה.
(ב) הוועדה הציבורית יהיו שבעה חברים, בעלי מעמד בתחום הספורט, בתחום החברתי-כלכלי ובתחום האקדמיה.
(ג) השר ימנה את יושב ראש הוועדה הציבורית ואת סגנו מקרה חבריה.
(ד) חבר הוועדה הציבורית ימונה לתקופת כהונה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שנתיים.
17יב. פעולת הוועדה הציבורית
(א) הוועדה הציבורית תפעל בשים לב לשיקולים ספורטיביים ולהישגיות בספורט וכן בשים לב לשיקולים חברתיים, לרבות תמיכה בספורט נשים, בספורט עממי, בספורט פארה-אולימפי ובפעולות ספורט באזורי עדיפות לאומית כמשמעותם בפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 .
(ב) על חברי הוועדה הציבורית יחולו הוראות סעיפים 17ה עד 17ח, בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: בסעיף 17ז, במקום "עשרה" יקראו "ארבעה".
17יג. אישור אמות מידה לתמיכה ותחולתן
(א) השר רשאי לאשר את אמות המידה לתמיכה שקבעה המועצה; אישר השר את אמות המידה לתמיכה, יפרסמן ברשומות.
(ב) המועצה, מיוזמתה או לפי פניית השר, תבחן את אמות המידה לתמיכה מפעם לפעם, ולפחות אחת לחמש שנים; החליטה המועצה, בהתחשב בהמלצת הוועדה הציבורית, כי יש לתקן את אמות המידה לתמיכה, יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.
(ג) אמות המידה לתמיכה יחייבו את המפורטים להלן:
(1) השר לעניין קביעת המבחנים לתמיכה במוסדות ציבור בתחום הספורט לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב;
(2) המועצה להסדר ההימורים בספורט לענין חלוקת יתרת ההכנסות.
117 יד. תכנית המיתקנים הלאומית
(א) המועצה, לאחר התייעצות עם השרים הממונים על משרדי הממשלה המקצים משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט ובאישור השרים, תקבע את תכנית המיתקנים הלאומית, ותפרסמה ברשומות.
(ב) תכנית המיתקנים הלאומית תכלול, בין השאר:
(1) תכנית כוללת וארוכת טווח להקמת מיתקני ספורט חדשים;
(2) סדר עדיפויות ואמות מידה להקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט; בסעיף זה, " הקצאת משאבים" לרבות באמצעות תמיכה, השתתפות בתקציב והקמה ושדרוג של מיתקני ספורט;
(3) כללים לתקינות ולבטיחות של מיתקני ספורט, אשר יהיו הוראות התקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הבין-לאומיים המוכרים בענף מענפי הספורט, והוראות הכללים שעליהם החליטו התאחדות או איגוד לפי התקנונים האמורים, בשינויים ובתנאים שאישרו השרים ( בחוק זה כללי תקינות ובטיחות).
(ג) המועצה מיוזמתה או לפי פניית שרים, תבחן את תכנית המיתקנים הלאומית מפעם לפעם, ולפחות אחת לחמש שנים; החליטה המועצה כי יש לתקן את התכנית, יחולו הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים.
(ד) תכנית המיתקנים הלאומית תחייב את המפורטים להלן:
(1) משרד התרבות והספורט ומשרדי הממשלה כאמור בסעיף קטן (א) לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט;
(2) המועצה להסדר ההימורים בספורט לעניין חלוקת יתרת ההכנסות;
(3) מפעל הפיס לעניין הקצבה המיוחדת.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), השרים רשאים, מנימוקים שיפורטו ולאחר התייעצות עם המועצה, לאשר לגופים המפורטים בסעיף קטן (ד)(1) ו- (3) להשתמש בתקציבם כדי להקים או לשדרג מיתקני ספורט שלא לפי תכנית המיתקנים הלאומית, ובלבד שיעמדו בכללי התקינות והבטיחות.
(ו) מפעל הפיס ידווח למועצה, עד לתחילת חודש ניסן בכל שנה, על תכנית העבודה שלו לאותה שנה לעניין הקצאת משאבים להקמה ולשדרוג של מיתקני ספורט שלא מכספי ההקצבה המיוחדת.
(ז) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין תכנון, בנייהף רישוי, תקינות ובטיחות של מיתקני ספורט.
(ח) לעניין סעיף זה, "מיתקן ספורט" למעט מגרש, בור קפיצה ומסלול ריצה, הנבנה מתקציב משרד החינוך, בשטחו של מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט- 1949.
סימן ג': תקציב, גמול והחזר הוצאות
17טו. תקציב המועצה
תקציב המועצה השנתי ייקבע בתכנית נפרדת, במסגרת ההקצאה לתחום פעולה מינהל ספורט, בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; לעניין זה "תכנית", "תחום פעולה" ו"סעיף התקציב" כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
17טז. גמול והחזר הוצאות
(א) חבר המועצה שאינו עובד מדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של גוף שאותו הוא מייצג במועצה, זכאי לקבל גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.
(ב) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות.
(ג) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואת שיעוריהם.
(ד) בסעיף זה, "עובד מדינה", "עובד גוף מתוקצב" כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.
פרק ד' :ביצוע ותקנות

18. ביצוע ותקנות
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב) תקנות כאמור יותקנו לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט, אם לא נקבע בחוק זה כי הן טעונות הסכמה של אחר או התייעצות עמו.
(ג) תקנות לפי חוק זה, למעט תקנות כאמור בסעיף קטן (א), יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

______________________________
1 ס"ח תשמ"ח, 122; תשנ"א, 217; תשנ"ד, 110; תשס"א, 178; תשס"ג, 61; תשס"ד, 22. תיקון מס' 6 התשע"א, עמ' 674-679, התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר ב' התשע"א (22 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעת חוק הממשלה 436, מיום כ"ד בסיוון התשס"ט (16 ביוני 2009), עמ' 348, עמ' 505. תיקון מס' 7-תשע"א, עמ' 1031. התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א ( 3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 562, מיום כ"ו בשבט התשע"א (31 בינואר 2011), עמ' 416. תיקון תשע"ב, 170. התקבל בכנסת ביום כ' בשבט התשע"ב (13 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 646, מיום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012), עמ' 278. תיקון מס' 8- התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 435, מיום ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012), עמ' 85, תיקון טעות בחוק הספורט התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013); ס"ח 2409 (תיקון מס' 9) תשע"ד עמ' 2;
2 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ט, 3299) לפי סעיף 1 לחוק, על הכרה בבית ספר למדריכי ספורט.
3 סעיף 2 לחוק הספורט (תיקון מס' 3), התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 179) קובע לגבי תיקון סעיף 11א:
"2. תחילה ותחולה
הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה יחולו על כל ענף ספורט החל בעונת הספורט הראשונה באותו ענף שלאחר תחילתו של חוק זה." (החוק פורסם ביום 19.3.2001).
4 סעיף 2 לחוק הספורט (תיקון מס' 5), התשס"ד-2003 (ס"ח תשס"ד, 22) קובע לגבי סעיף 9א:
"2. דיווח ראשון
דיווח ראשון כאמור בסעיף 9א(ב)(1) לחוק הספורט, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יימסר לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת לא יאוחר מיום ז' באדר התשס"ד (29 בפברואר 2004)."
5. תחילה והוראות מעבר(תיקון מס' 6, התשע"א 2011)
(א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ה), תחילתו של חוק זה ביום פרסומה ברשומות של תכנית הימורים ראשונה שאושרה לפי סעיף 8ב(ב)(2) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו בסעיף 9(3) לחוק זה, או שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, לפי המוקדם (להלן יום התחילה).
(ב) תחילתו של סעיף 8ב לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו בסעיף 9(3) לחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה.
(ג) (1) המועצה הלאומית לספורט ויושב ראש המועצה וסגנו, ימונו לפי סעיפים 17א, 17ב ו17ג לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 7 לחוק זה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה יום מינוי המועצה הלאומית).
(2) הוועדה הציבורית תמונה לפי סעיף 17יא, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום מינוי המועצה הלאומית (בסעיף קטן זה יום מינוי הוועדה הציבורית).
(3) המועצה להסדר ההימורים בספורט תמונה לפי סעיף 4(א) ו-(א1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו בסעיף 9(1) לחוק זה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום מינוי הוועדה הציבורית (בסעיף זה המועצה החדשה).
(4) תחילתו של סעיף 9 לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו בסעיף 9(4), ביום מינוי הוועדה הציבורית.
(ד) (1) מי שמונה לחבר המועצה להסדר ההימורים בספורט ערב יום התחילה יחדל לכהן בתפקידו ביום מינוי המועצה החדשה.
(2) מי שמונה לחבר הוועדה הציבורית לפי סעיף 9(ב2) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב יום התחילה, יחדל לכהן בתפקידו ביום מינוי הוועדה הציבורית.
(ה) אמות מידה שנקבעו ערב יום התחילה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, או לפי סעיף 9 לחוק להסדר ההימורים הספורט, וכן החלטות בדבר הקצאה וחלוקה שניתנו לפי אמות מידה כאמור, ימשיכו לחול כל עוד לא שונו או בוטלו לפי דין.
6. תחילה (תיקון: מס' 7 תשע"א, תיקון תשע"ב)
(א) תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 11(ו) לחוק זה ביום י' בתמוז התשע"ב (30 ביוני 2012).
7. תחילה (תיקון תשע"ב)
תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ