אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972

חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972

חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972 1
(א) שר המשפטים מוסמך להקים לשכות סיוע משפטי; דבר הקמתה של לשכת סיוע משפטי יפורסם ברשומות, בציון מקום מושבה ואזור פעולתה.
(ב) בראש כל לשכת סיוע משפטי יעמוד חבר לשכת עורכי הדין (להלן - ראש הלשכה).
2. מתן השירות (תיקון: תשס"ג)
לשכת סיוע משפטי תתן שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בענינים ובהיקף שנקבעו בתקנות, למי שידו אינה משגת לשאת בהם, או למי שנקבע בתוספת בענינים ובהיקף שנקבעו בה; השירות יינתן על ידי עורך-דין מבין עובדי לשכת הסיוע המשפטי או מחוצה לה או על ידי אדם אחר הכשיר בדין ליתן את השירות.
3. בקשה לקבלת שירות
(א) המבקש שירות משפטי יגיש ללשכת סיוע משפטי בקשה על כך בכתב.
(ב) השירות המשפטי יינתן אם נוכח ראש הלשכה, לפי מבחנים ששר המשפטים, בהתייעצות עם שר הסעד, קבע בתקנות, שאין ידו של המבקש משגת לשאת בהוצאות השירות.
(ג) ראש הלשכה רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו תצהיר ומידע, בעל-פה ובכתב, להוכחת פרטי הבקשה.
(ד) תעודה מטעם לשכת הסעד של רשות מקומית תשמש ראיה לכאורה שידו של המבקש אינה משגת לשאת בהוצאות השירות.
4. דחיית הבקשה, הפסקת שירות והחזרת הוצאות
ראש הלשכה רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, ורשאי הוא להורות שיפסיק שירות שהוחל בו וכי המבקש יחזיר הוצאות שהוציאה הלשכה על שירות שנתנה, הכל כפי שנקבע בתקנות.
5. ערעור
(א) על החלטה של ראש הלשכה לפי סעיפים 3 ו-4 רשאי המבקש לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצאת הלשכה, בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות.
(ב) הערעור יהיה לפני שופט אחד, והחלטתו תהיה סופית.
(ג) בית המשפט רשאי לשקול מחדש ענינו של המערער על סמך ההנחיות שבסעיפים 3 ו-4.
6. הוצאות המשפט
הוצאות ושכר טרחת עורך-דין שנפסקו לטובת אדם שניתן לו סיוע משפטי, רואים כאילו נפסקו לטובת אוצר המדינה; הוצאות סבירות שהוציא אדם עצמו תשלם לו הלשכה מתוך הסכום שנפסק; והכל במידה שבית המשפט לא הורה הוראה אחרת.
6א. ייחוד השכר (תיקון: תשמ"ה)
עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא יקבל שכר טרחה והוצאות אלא לפי תקנות שהותקנו לפי חוק זה.
6ב. סייג לשחרור עורך דין (תיקון: תשמ"ה)
עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה, לא ישתחרר מהמינוי אלא באישור ראש הלשכה שמינה אותו.
7. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ט, תשס"ה)
שר המשפטים ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות -
(1) הקמת לשכות סיוע משפטי;
(2) הענינים שבהם יינתנו שירותים משפטיים;
(3) היקף השירותים המשפטיים לסוגיהם שיינתנו למבקשים והכללים למתן שירותים אלה וכן חובת השתתפות עצמית של המבקשים בהוצאות מתן השירות המשפטי;
(4) הנסיבות שבהן רשאי ראש הלשכה להורות שיופסק מתן שירות שהוחל בו והנסיבות שבהן חייב המקבל שירות משפטי להחזיר הוצאות שהלשכה הוציאה על שירותים שניתנו;
(5) הסדרים למתן שירות משפטי לפי חוק זה בידי עורכי-דין שאינם מעובדי לשכת סיוע משפטי ולתשלום שכר טרחה והוצאות לעורכי-דין כאלה;
תקנות לענין פיסקאות (1) עד (4) יתקין שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר, תקנות לענין פסקה (3) גם בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין, ותקנות לענין פסקה (5) בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם לשכת עורכי הדין.
8. שמירת דינים
אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט למנות סניגור בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.
9. תחילה ותחולה הדרגתית (תיקון: תשס"ג, תשס"ד2, תשס"ט)
(א) (בוטל) (תיקון: תשס"ט)
(ב) ייצוג כאמור בפרט 2 בתוספת יחול בהדרגה לפי אזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים בצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007).
תוספת (תיקון: תשס"ג, תשס"ד2, תשס"ז, תשס"ח3, תשס"ט, מס' 10-תשע"א)
(סעיף ,2, מס' 11 תשע"ג )
1. לאדם שנעברה נגדו עבירה לפי סעיפים 375א או 377א(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, בכל הנוגע -
(א) להליכים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, וסעיף 3 לא יחול;
(ב) להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע העבירות כאמור, וסעיף 3 לא יחול.
2. לחולה המאושפז על פי הוראת אשפוז או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, לפי הוראות חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, בכל הנוגע -
(א) לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בפני ועדה פסיכיאטרית, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;
(ב) לייצוג לפי סעיף 29א בדיונים בערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי הוראות סעיף 29 לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.
3. לקטין שבן משפחתו הגיש בקשה למתן צו הגנה מפניו לפי הוראות סעיף 3א לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, בכל הנוגע -
(א) לייצוג בהליך לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו;
(ב) לייצוג בערעור על החלטה לפי סעיף 3א(ב)(4) לחוק האמור, וסעיף 3 לא יחול.
4. למשתתף כהגדרתו בסעיף 37 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד -2004, בכל הנוגע להליכים לפי סעיפים 46 ו- 47 לחוק האמור ולהליכים אחרים הנובעים מהם, וסעיף 3 לא יחול.
5. להורה לפי הוראות סעיף 24 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 , בכל הנוגע-
(א) לייצוג בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו-13א לחוק האמור- וסעיפים 3 ו-4 לא יחולו.
(ב) לייצוג בערעור על החלטה בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו-13א לחוק האמור- וסעיף 3 לא יחול.
6.לאדם בכל הנוגע-
(א) לקבלת ייעוץ ראשוני בעניין זכויותיו לקבל תגמולים כניצול שואה, וסעיף 3 לא יחול; לעניין זה, "תגמולים"- קצבה, מענק שנתי או הטבה כאמור בפסקה (ב), וכן קצבה, מענק שנתי או הטבה אחרים הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם;
(ב) להליכים שהוא נוקט בבית משפט או בוועדת עררים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה לפי ההוראות המפורטות להלן, וסעיף 3 לא יחול:
(1) חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן- חוק נכי המלחמה בנאצים);
(2) חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן- חוק נכי רדיפות הנאצים);
(3) פרק א' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001
(4) חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007
(5) סעיף 4(א)(4) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006
לעניין פרט זה, "ועדת עררים"- ועדה שמונתה לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים או ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים.
______________________________
1 ס"ח תשל"ב, 95; תשמ"ה, 197; תשנ"ט, 114; תשס"ג, 536; תשס"ד, 318, 488; תשס"ה, 422; תשס"ז, 5, 294; תשס"ח, 172; תשס"ט, 95;תשע"א, 300 (תיקון טעות בחוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 8) התקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התשע"א (17 בינואר 2011), תיקון 11 התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת מיום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013), עמ' 44.
2 סעיף 4 לחוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 318) קובע לגבי תיקון סעיף 9 והתוספת:
"4. החלה בהדרגה
הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה -
(1) לענין ייצוג חולה בידי עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי - בהתאם לצווים שיקבע שר המשפטים לפי הוראות סעיף 9(ב) לחוק האמור;
(2) לענין ייצוג חולה בידי סניגור ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית - באזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים בצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007)."
3 תקנה 2 לחוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 8) קובע (ס"ח תשס"ח, 172) לגבי תיקון התוספת כי:
"2. תחילה
תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.
3. תחילה
תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק (23.12.10) (פרט 5 לתוספת).
______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ