אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 1
בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2 -
1. תיקון סעיף 2
(1) אחרי ההגדרה "מחלה מסכנת" יבוא:
""מחלקה מוכרת לאורתופדיה" - מחלקה בבית חולים, המוכרת לצורכי התמחות בכירורגיה אורתופדית לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;
(2) אחרי ההגדרה "מקצוע בריאות" יבוא:
""כירופרקט" - מי שניתנה לו תעודת כירופרקט;
(3) במקום ההגדרה "תזונאי", "דיאטן" יבוא:
""פודיאטר" - מי שניתנה לו תעודת פודיאטר;
"פודיאטר מנתח" - מי שניתנה לו תעודת פודיאטר מנתח;
(4) אחרי ההגדרה "קלינאי תקשורת" יבוא:
""קרימינולוג קליני" - מי שניתנה לו תעודת קרימינולוג קליני;
"תזונאי", "דיאטן" - מי שניתנה לו תעודת תזונאי-דיאטן;
2. תיקון סעיף 8
בסעיף 8(6) לחוק העיקרי, אחרי "קלינאי תקשורת" יבוא "ותעודת קרימינולוג קליני"
3. תיקון סעיף 11
בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) נקבע בחוק זה תנאי כשירות של תואר אקדמי מסוים, ואין במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל תואר אקדמי מוכר כאמור, יורה המנהל על נהלים לעניין הכרה באותו תואר אקדמי, ובכלל זה יפרט מוסדות להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שבהתייחס לתואר שהם מעניקים במקצוע בריאות מסוים, יחולו הוראות סעיף קטן (ב); נהלים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות
4. תיקון סעיף 13
בסעיף 13(א) לחוק העיקרי, במקום "ואת מספר התעודה שברשותו" יבוא "את מספר התעודה שברשותו, ואת מועד קבלתה".
5. תיקון סעיף 15
בסעיף 15 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), הסיפה החל במילים "ורשאי הוא" תימחק.
6. הוספת סעיף 15
"15א. עבודה בפיקוח
השר רשאי לקבוע הוראות לעניין עבודה בפיקוח הנדרשת לפי טור ב' בתוספת הראשונה "
7. תיקון סעיף 18
בסעיף 18 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) לא ניתן למנות חברי ועדה שמתקיימים בהם התנאים האמורים בפסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (ב), ימונו לחברי ועדה מי שהם בעלי ידע וניסיון במקצוע הבריאות או במקצוע הרפואה "
8. אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:
25א. שימוש בתואר דוקטור
לא ישתמש בעל תעודה בתואר "דוקטור" אלא אם כן ציין 25א את המקצוע שבו ניתן לו התואר בהתאם להוראות שקבע השר
9. תיקון סעיף 27
בסעיף 27(3) לחוק העיקרי, במקום "עד 25" יבוא "עד 25א"
10. תיקון סעיף 29
בסעיף 29 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה) לא ניתן למנות חבר ועדה שמתקיימים בו התנאים האמורים בפסקה (2) שבסעיף קטן (ג), ימונה לחבר ועדה מי שהוא בעל ידע וניסיון במקצוע הבריאות או במקצוע הרפואה
11. תיקון סעיף 47
בסעיף 47 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (6) יבוא:
"(7) משתמש בתואר "דוקטור" בניגוד להוראות סעיף 25א "
12. תיקון סעיף 58
בסעיף 58 לחוק העיקרי -
(1) בסעיף קטן (א), במקום "בסעיף זה -" יבוא:
"בסעיפים קטנים (ב) עד (ו) -
"יום התחילה" - כהגדרתו בסעיף 57;
(ג) שולב בחוק העיקרי.
(3) בסעיף קטן (ד), במקום "בסעיף זה" יבוא "בסעיף קטן זה";
)4( אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז) בסעיפים קטנים (ח) עד (כ) -
"יום התחילה" - יום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010;
"תעודת הכרה במעמד במקצוע בריאות" - לרבות תעודת הכרה זמנית שהיתה בתוקף ביום ט"ו בתמוז התשס"ה (22 ביולי 2005).
(ח) מי שהיתה בידו ערב יום התחילה תעודת הכרה במעמד במקצוע בריאות, שנתן לו המנהל במקצועות קרימינולוגיה קלינית, כירופרקטיקה או פודיאטריה, זכאי לקבל תעודה בקרימינולוגיה קלינית, בכירופרקטיקה או בפודיאטריה, לפי העניין, לפי חוק זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה ומתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקאות (1), (2), (4) ו-(5) שבסעיף 8.
(ט) שולב בחוק העיקרי.
(י) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בקרימינולוגיה קלינית בישראל ערב יום התחילה, הוא בעל תואר אקדמי שני בקרימינולוגיה קלינית ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים שנקבעו לפי סעיף 8(3), זכאי לקבל תעודה זמנית בקרימינולוגיה קלינית, שתוקפה יוגבל ל-18 חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה - תעודה זמנית); השר רשאי להאריך, בצו, את התקופה האמורה בסעיף קטן זה בשנה אחת נוספת; המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש; מי שניתנה לו תעודה זמנית יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות, כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה.
(יא) מי שהוא בעל תואר אקדמי ראשון, החל את לימודיו לקראת תואר אקדמי שני בקרימינולוגיה קלינית לפני יום התחילה, וסיים את הלימודים לתואר השני עד תום ארבע שנים מיום התחילה, זכאי לקבל תעודה בקרימינולוגיה קלינית, אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאי האמור בפרט 5(1) שבתוספת הראשונה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום סיום הלימודים לתואר השני; מי שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בסעיף קטן זה, זכאי לקבל גם תעודה זמנית לפי הוראות סעיף קטן (י) אם מתקיימים לגביו התנאים כאמור באותו סעיף קטן.
(יב) מי שעסק בפודיאטריה בישראל, בהיקף ניכר, במשך חמש שנים לפחות ערב יום התחילה, והוכיח ידע וניסיון בפודיאטריה להנחת דעתו של המנהל, זכאי לקבל תעודה בפודיאטריה לפי חוק זה, אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאי האמור בפרט 6(4) שבתוספת הראשונה, ובשינויים אלה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה:
(1) בפרט 6(3) שבתוספת הראשונה, המילים "מתוכן לפחות שישהמ חודשים בעבודה כאמור בפסקת משנה (ב)" - לא ייקראו;
(2) על אף האמור בפרט 6(3)(ג) שבתוספת הראשונה, לגבי מי שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בסעיף קטן זה, רשאי המנהל להביא בחשבון גם עבודה בתקופה שקדמה לתקופה האמורה באותו פרט.
(יג) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בפודיאטריה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאי האמור בפרט 6(4) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה בפודיאטריה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.
(יד) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בפודיאטריה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים האמורים בפרט 6(3) ו-(4) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה זמנית בפודיאטריה, שתוקפה יוגבל לתקופות שיורה המנהל ושלא יעלו בסך הכל על 36 חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה - תעודה זמנית); המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש; מי שניתנה לו תעודה זמנית יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות, כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (יג).
(טו) מי שעסק בפודיאטריה ניתוחית, בהיקף ניכר, במחלקה מוכרת לאורתופדיה בישראל, במשך חמש שנים לפחות, ומנהל המחלקה נתן חוות דעת חיובית בדבר כשירותו לבצע את הפעולות שקבע המנהל לפי פרט 7 שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה בפודיאטריה ניתוחית לפי חוק זה, אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים האמורים בפרט 7(5) ו-(6) שבתוספת הראשונה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.
(טז) מי שעסק בפודיאטריה ניתוחית בישראל, בהיקף ניכר, במשך חמש שנים לפחות ערב יום התחילה, והוכיח ידע וניסיון בפודיאטריה ניתוחית להנחת דעתו של המנהל, זכאי לקבל תעודה בפודיאטריה ניתוחית לפי חוק זה, אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאי האמור בפרט 7(6) שבתוספת הראשונה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה; על אף האמור בפרט 7(5)(ג) שבתוספת הראשונה, לגבי מי שמתקיימים לגביו התנאים האמורים בסעיף קטן זה, רשאי המנהל להביא בחשבון גם עבודה בתקופה שקדמה לתקופה האמורה באותו פרט.
(יז) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (טו) ו-(טז), המנהל רשאי לפטור מהוראות פרט 7(5) שבתוספת הראשונה, באופן מלא או חלקי, מי שעסק בפודיאטריה ניתוחית בישראל במשך חמש שנים לפחות ערב יום התחילה, מתוכן שנה אחת לפחות במחלקה מוכרת לאורתופדיה בישראל, אם מנהל המחלקה נתן חוות דעת חיובית בדבר כשירותו לבצע את הפעולות שקבע המנהל לפי פרט 7 שבתוספת הראשונה, והוא הוכיח ידע וניסיון בפודיאטריה ניתוחית להנחת דעתו של המנהל.
(יח) מי שעסק בכירופרקטיקה בישראל, בהיקף ניכר, במשך חמש שנים לפחות ערב יום התחילה, והוכיח ידע וניסיון בכירופרקטיקה להנחת דעתו של המנהל, זכאי לקבל תעודה בכירופרקטיקה לפי חוק זה, אם מתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים האמורים בפרט 8(5) ו-(6) שבתוספת הראשונה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.
(יט) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאי האמור בפרט 8(6) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה בכירופרקטיקה, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך 12 חודשים מיום התחילה.
(כ) מי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי עסק בכירופרקטיקה בישראל ערב יום התחילה, ומתקיימים בו כל התנאים הקבועים בסעיף 8, למעט התנאים הקבועים בפרט 8(5) ו-(6) שבתוספת הראשונה, זכאי לקבל תעודה זמנית בכירופרקטיקה, שתוקפה יוגבל ל-12 חודשים מיום התחילה (בסעיף קטן זה - תעודה זמנית); השר רשאי להאריך, בצו, את התקופה האמורה בסעיף קטן זה בשנה אחת נוספת; המנהל רשאי להגביל תעודה זמנית בכל תנאי הדרוש, לדעתו, כדי להבטיח את בריאות הציבור, לרבות איסור עיסוק בפעולות ייחודיות או בפעולות מסוימות שקבע, בהתחשב, בין השאר, בהשכלתו ובניסיונו המקצועי של המבקש; מי שניתנה לו תעודה זמנית יראו אותו כבעל תעודה במקצוע בריאות, כל עוד התעודה הזמנית עומדת בתוקפה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (יט).
(כא) בחישוב התקופה שבה עסק אדם במקצוע בריאות כאמור בסעיף זה, לא תובא בחשבון תקופה שבה עסק אדם במקצוע הבריאות בטרם השלים את דרישות ההשכלה הקבועות לגבי מקצוע הבריאות בתוספת הראשונה, או בסעיף זה, לפי העניין
13. תיקון סעיף 59
בסעיף 59 לחוק העיקרי, במקום "סעיפים 7," יבוא "סעיפים".
14. תיקון התוספת הראשונה
בתוספת הראשונה, אחרי פרט 4 יבוא:
5. קרימינולוגיה קלינית
(1) אחד מאלה:
(א) תואר אקדמי ראשון תעודת
בקרימינולוגיה; קרימינולוג
קליני
(ב) תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה,
בעבודה סוציאלית, בחינוך מיוחד או
במקצוע אחר שקבע השר וכן השלמת
לימודים בקרימינולוגיה לפי תכנית
לימודים שנקבעה בתקנות; השר רשאי
לקבוע תכנית השלמה שונה לבעלי
תארים שונים;
(2) תואר אקדמי שני בקרימינולוגיה קלינית;
(3) הכשרה מעשית במשך תקופה שנקבעה בתקנות;
(4) עמידה בבחינות שקבע המנהל.
6. פודיאטריה
(1) תואר דוקטור בפודיאטריה שניתן על תעודת
ידי מוסד להשכלה גבוהה בארצות פודיאטר
הברית, ושהוכר על ידי המנהל בהתאם
להוראות סעיף 11, או תואר אקדמי
ראשון בפודיאטריה שניתן על ידי מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, שהוכר
על ידי המנהל בהתאם להוראות סעיף 11
והמעיד לדעת המנהל על סיום לימודים
שווי ערך ללימודים לתואר דוקטור
בפודיאטריה כאמור;
(2) תעודה או רישיון מהרשות המוסמכת
במדינה שבה השלים את לימודיו כאמור
בפסקה (1) (בפרט זה - מדינת חוץ) לעסוק
באופן עצמאי בפודיאטריה (בפרט זה -
רישיון);
(3) עיסוק בפודיאטריה בהתאם להוראות
פסקאות משנה (א) או (ב) או שתיהן
במשך שנתיים וחצי בסך הכל, מתוכן
לפחות שישה חודשים בעבודה כאמור
בפסקת משנה (ב):
(א) עיסוק כדין, במדינת חוץ בכל הפעולות
שקבע המנהל בתקנות, לאחר קבלת הרישיון;
(ב) עבודה בפיקוח של מנהל מחלקה
מוכרת לאורתופדיה בישראל, וחוות
דעת חיובית של מנהל המחלקה בדבר
הכשירות לבצע את הפעולות כאמור
בפסקת משנה (א);
(ג) לעניין פסקאות משנה (א) ו (ב),
תובא בחשבון רק עבודה במשך חמש
השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה
לקבלת תעודה;
(4) עמידה בבחינות שקבע המנהל.
7. פודיאטריה ניתוחית
תואר דוקטור בפודיאטריה שניתן על תעודת
ידי מוסד להשכלה גבוהה בארצות פודיאטר
הברית, ושהוכר על ידי המנהל בהתאם מנתח
להוראות סעיף 11, או תואר אקדמי ראשון
ושני בפודיאטריה שניתנו על ידי מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, שהוכרו
על ידי המנהל בהתאם להוראות סעיף 11,
והמעידים לדעת המנהל על סיום
לימודים שווי ערך ללימודים לתואר
דוקטור בפודיאטריה כאמור;
(2) הכשרה מעשית במשך שנתיים,
במדינה שבה השלים את לימודיו
כאמור בפסקה (1) (בפרט זה - מדינת
חוץ), במוסד שהוכר על ידי הרשות
המוסמכת של אותה מדינה ועל ידי
המנהל, שבמהלכה הוכשר לבצע את
הפעולות שקבע המנהל בתקנות;
(3) אישור של הרשות המוסמכת במדינת
חוץ על השלמת ההכשרה המעשית
הנדרשת כתנאי לקבלת תעודה או
רישיון בפודיאטריה ניתוחית באותה
מדינה;
(4) תעודה או רישיון מהרשות המוסמכת
במדינת חוץ לעסוק באופן עצמאי
בפודיאטריה ניתוחית (בפרט זה -
רישיון);
(5) עיסוק בפודיאטריה ניתוחית בהתאם
להוראות פסקאות משנה (א) או (ב) או
שתיהן, במשך שנתיים וחצי בסך הכל,
מתוכן לפחות שישה חודשים בעבודה
כאמור בפסקת משנה (ב):
(א) עיסוק כדין, במדינת חוץ בכל
הפעולות כאמור בפסקה (2), לאחר
קבלת הרישיון;
(ב) עבודה בפיקוח של מנהל מחלקה
מוכרת לאורתופדיה בישראל, וחוות
דעת חיובית של מנהל המחלקה בדבר
הכשירות לבצע את הפעולות כאמור
בפסקה (2);
(ג) לעניין פסקאות משנה (א) ו-(ב),
תובא בחשבון רק עבודה במשך חמש
השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה
לקבלת תעודה;
(6) עמידה בבחינות שקבע המנהל;
8. כירופרקטיקה
(1) תואר דוקטור בכירופרקטיקה שניתן
על ידי מוסד להשכלה גבוהה בחוץ
לארץ ושהוכר על ידי המנהל בהתאם
להוראות סעיף 11, או תואר אקדמי שני
בכירופרקטיקה שניתן על ידי מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, שהוכר
על ידי המנהל לפי הוראות סעיף 11,
והמעיד לדעת המנהל על סיום
לימודים שווי ערך ללימודים לתואר
דוקטור בכירופרקטיקה;
(2) הכשרה מעשית במשך תקופה שנקבעה
בתקנות;
(3) אישור של הרשות המוסמכת במדינה
שבה השלים את לימודיו כאמור בפסקה (1)
(בפרט זה - מדינת חוץ) על עמידה
בבחינות הנדרשות כתנאי לקבלת
תעודה או רישיון בכירופרקטיקה
באותה מדינה;
(4) תעודה או רישיון מהרשות המוסמכת
במדינת חוץ לעסוק באופן עצמאי
בכירופרקטיקה;
(5) עבודה בפיקוח במשך שישה חודשים;
(6) עמידה בבחינות שקבע המנהל, ככל שקבע "
15. תיקון התוספת השלישית
בתוספת השלישית, אחרי פרט 4 יבוא:
"5. קרימינולוגיה קלינית קרימינולוג קליני
6. פודיאטריה פודיאטר
7. פודיאטריה ניתוחית פודיאטר מנתח
8. כירופרקטיקה כירופרקט."
16. (שולב בחוק העיקרי).
17. (שולב בחוק העיקרי).
18. תחילה ותחולה
תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו, ואולם
(1) תחילתם של סעיפים קטנים (ג) ו (ט) שבסעיף 58 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 12(2) ו-(4) לחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה;
(2) הוראות סעיפים 4 עד 7, 16 ו-47 לחוק העיקרי יחולו לגבי מקצועות הבריאות המנויים בפרטים 5 עד 8 לתוספת הראשונה לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 14 לחוק זה, בתום שנתיים מיום פרסומו של חוק זה.
___________________________________
1 ס"ח תש"ע, 476.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ