אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005

חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005

חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 1
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
(א) בחוק זה -
"הלשכה" - הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של יועצי מס מייצגים בישראל;
"הפקודה" - פקודת מס הכנסה;
"חוק מס" - הפקודה, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, וכל חיקוק אחר, המטיל על אדם מס או היטל המשתלמים למדינה בהתאם להכנסתו או על פי דוחות שעליו להגיש לפי חוק מס, ולמעט החיקוקים כמפורט להלן:
(1) פקודת המכס;
(2) חוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958;
(3) חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961;
(4) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961;
"חוק רואי חשבון" - חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955;
"יועץ מס מייצג" - מי שרשום בפנקס יועצי המס המייצגים ויש לו רישיון בר-תוקף;
"פנקס" - פנקס יועצי המס המייצגים;
"פסק דין סופי" - פסק דין שאין עליו ערעור עוד;
"רישיון" - רישיון של יועץ מס מייצג שניתן לפי הוראות חוק זה;
"רשות מס" - רשות הממונה על ביצוע חוק מס;
"השר" - שר האוצר.
(ב) לכל מונח בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
פרק ב': מועצת יועצי המס המייצגים
2. מועצת יועצי מס מייצגים והרכבה
(א) השר יקים מועצת יועצי מס מייצגים שתמנה תשעה חברים (בחוק זה - המועצה) ואלה חבריה:
(1) נציג שימנה השר והוא יהיה היושב ראש;
(2) מנהל רשות המסים בישראל או אחד מסגניו;
(3) סגן מנהל רשות המסים המופקד על נושא יועצי המס המייצגים;
(4) שני יועצי מס מייצגים שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם הלשכה;
(5) יועץ מס מייצג שימנה שר המשפטים מתוך רשימה שתגיש לו הלשכה;
(6) נציג שימנה השר מבין עובדי משרדו;
(7) נציג שימנה שר המשפטים מבין עובדי משרדו;
(8) מנהל המוסד לביטוח לאומי או עובד המוסד שהוא ימנה.
(ב) חבר למועצה לא יקבל שכר בעד חברותו במועצה, אך יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות סבירות שהוציא בקשר למילוי תפקידו כחבר המועצה בשיעורים שקבע השר בהסכמת שר המשפטים.
(ג) הרכב המועצה ומענה יפורסמו ברשומות.
3. סייגים למינוי
לא ימונה לחבר המועצה אדם שמתקיים בו אחד מאלה:
(1) עיסוקיו או תפקידיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר המועצה;
(2) הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שמתנהלת נגדו חקירה בשל חשד לביצוע עבירה כאמור.
4. תקופת הכהונה
(א) תקופת כהונתו של חבר המועצה שמונה לפי סעיף 2(א), פסקאות (1), (4) (5), (6) ו-(7) תהא שלוש שנים מיום מינויו.
(ב) חבר המועצה שמונה כאמור בסעיף קטן (א) שתקופת כהונתו תמה יכול שיתמנה מחדש ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
5. פקיעת כהונה והשעיה
(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התפטר במסירת מכתב התפטרות לשר.
(ב) חבר המועצה שנתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 3, יודיע על כך לשר מיד בכתב; הודיע חבר המועצה כאמור או שנודע על כך לשר בדרך אחרת יפסיק השר את כהונתו של חבר המועצה ויודיע לו על כך.
(ג) נבצר מחבר המועצה, דרך קבע, למלא את תפקידו או שהוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב.
(ד) הוגש כתב אישום בעבירה מסוג עוון או פשע נגד חבר המועצה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.
6. התפטרות ומינוי ממלא מקום
(א) התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר וליתרת תקופת כהונתו.
(ב) חבר המועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על שלושה חודשים או חבר המועצה שהושעה לפי סעיף 5, רשאי השר למנות לו ממלא מקום באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר, ולמשך התקופה שבה נבצר מחבר המועצה למלא את תפקידו או למשך תקופת ההשעיה, לפי הענין.
7. תפקידי המועצה
ואלה תפקידי המועצה:
(1) לרשום יועצי מס מייצגים בפנקס ולתת להם רישיון;
(2) לפקח על הכשרת יועצי מס מייצגים;
(3) לרשום מתמחים, לפקח על התמחותם ולבחון אותם;
(4) לפקח ולשמור על טוהר העיסוק וכבודו;
(5) להכיר במוסדות להכשרת יועצי מס מייצגים.
8. סדרי הדיונים במועצה
(א) השר יקבע הוראות בדבר דרכי פעולתה וסדרי דיוניה של המועצה.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), יחולו לגבי דיוני המועצה גם הוראות אלה:
(1) המנין החוקי בפתיחת ישיבות המועצה הוא רוב חבריה;
(2) קיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגע רק בשל כך שהתפנה מקומו של חבר מחברי המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
(ג) המועצה תקבע את סדרי דיוניה ונוהלי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו.
פרק ג': רישוי ורישום יועצי מס מייצגים
9. איסור ייצוג לפני רשות מס בלא רישיון
(א) לא יעסוק אדם בייצוג נישומים או חייבים במס (בחוק זה - נישומים) לפני רשות מס לפי חוק מס אלא אם כן הוא יועץ מס מייצג הרשום בפנקס, ויש בידו רישיון בר-תוקף לפי חוק זה, או שהוא רשאי לייצג נישומים כאמור לפי חוק אחר.
(ב) לא יתחזה אדם כיועץ מס מייצג, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא רשאי לייצג נישומים לפני רשות מס, אלא אם כן הוא רשאי לעשות כן לפי חוק זה או לפי חוק אחר.
(ג) שותפות לא תעסוק בייצוג נישומים לפני רשות מס אלא אם כן כל השותפים בה הם יועצי מס מייצגים או שהיא רשאית לייצג נישומים כאמור לפי חוק אחר.
10. כשירות לקבלת רישיון ורישום בפנקס (תיקון: תשס"ו, תיקון מס' 2 - תשע"א)
(א) יחיד יהיה כשיר לקבל רישיון של יועץ מס מייצג ולהיות רשום בפנקס אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא בגיר תושב ישראל או אזרח ישראלי;
(2) הוא בעל תעודת בגרות או תעודה אחרת שאושרה בידי משרד החינוך כמקבילה לתעודת בגרות, או שהוא בעל תואר אקדמי, או שהוא סיים שתים עשרה שנות לימוד ועמד בבחינות שהן אחת מאלה:
(א) בחינות המזכות בתעודה המעידה על סיום לימודים של מכינה קדם-אקדמית במסגרת מוסד, המאפשרת הגשת מועמדות ללימודים לקראת תואר אקדמי במוסד; בפסקת משנה זו, "מוסד" כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "מוסד" בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 ;
(ב) בחינות שעורכת המועצה במבוא למשפט ומשטר מדינת ישראל ובחשיבה כמותית, בנושאים המפורטים בחלק א' ו-ב' לתוספת, ובלבד שקיבל ציון עובר (60 ומעלה);
(ג) בחינות בגרות בשלושת המקצועות האלה: לשון עברית, מתמטיקה ואנגלית, ובלבד שקיבל ציון עובר (60 ומעלה);
(ד) בחינות בשלושת המקצועות האמורים בפסקת משנה (ג) שערך תאגיד שמתמחה בעריכה ובכתיבה של בחינות, למעט מוסד חינוך ולמעט תאגיד המפעיל מוסד חינוך, שהמנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיך אישר, לעניין זה, כי הן דומות בתוכנן, ברמתן ובהיקפן לבחינות בגרות במקצועות האמורים, ובלבד שקיבל ציון עובר (60 ומעלה); בפסקת משנה זו, "מוסד חינוך" כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 , או בית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 ;
(3) הוא עמד בבחינות מקצועיות שערכה המועצה בהתאם להוראות חוק זה;
(4) הוא התמחה בישראל אצל מאמן כמשמעותו בסעיף 11, בייצוג נישומים לפני רשויות מס במשך 12 חודשים, ובהתאם לתנאים שקבע השר.
(ב) השר רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר רישום בפנקס ומתן רישיון של יועץ מס מייצג על ידי המועצה, ליחיד שלא מתקיים בו תנאי מהתנאים האמורים בסעיף קטן (א)(3) או (4), אם התמלאו בו תנאי ההכשרה והניסיון שקבע השר.
(ג) המועצה רשאית לסרב ליתן רישיון ליחיד ולרשום אותו בפנקס, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה, אף אם התקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (א) או (ב) אם מצאה, לאחר התייעצות עם ועדת המשמעת האמורה בסעיף 17 כי התקיים לגביו אחד מאלה:
(1) הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המועצה, לשמש יועץ מס מייצג;
(2) קיימות עובדות אחרות שמהן עולה כי הוא אינו ראוי לשמש יועץ מס מייצג.
(ד) המועצה רשאית לבטל רישיון או להתלותו ולבטל רישום בפנקס של יועץ מס מייצג, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה, אם נתקיים לגביו אחד מאלה:
(1) הרישיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2) חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרישיון.
תוספת (תיקון מס' 2 - תשע"א)
(סעיף 10(א)(2)(ב))
חלק א': מבוא למשפט ומשטר מדינת ישראל
יסודות המשפט הציבורי, החוקתי והמינהלי, לרבות חוקי יסוד וזכויות האדם בישראל, עקרונות שלטון החוק, חקיקה ראשית וחקיקת משנה, עקרונות יסוד במשפט מינהלי ותקינות הליכים מינהליים; כללי הפרשנות המשפטית ועקרון התקדים המחייב במערכת המשפט בישראל.
חלק ב': חשיבה כמותית
ידע בסיסי במתמטיקה, בדומה לחומר הנדרש בפרק החשיבה הכמותית של הבחינה הפסיכומטרית שעורך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר) מיסודן של האוניברסיטאות בישראל.
11. מאמן למתמחים
(א) אלה רשאים להיות מאמנים למתמחים:
(1) רואה חשבון, כהגדרתו בחוק רואי חשבון, העוסק בראיית חשבון ובייצוג נישומים לפני רשויות מס חמש שנים לפחות;
(2) יועץ מס מייצג העוסק בייצוג נישומים לפני רשויות מס חמש שנים לפחות;
(3) מי שעמד בבחינות כאמור בסעיף 10(א)(3) ועובד ברשות המסים בישראל חמש שנים לפחות או מי שעבר הכשרה מקבילה להכשרתם של יועצי מס מייצגים ועבד ברשות המסים בישראל עשר שנים לפחות.
(ב) השר, לאחר התייעצות עם המועצה, יקבע כללים לגבי מספר המתמחים שמאמן אחד יכול לאמן אם בדרך כלל ואם לסוגי מאמנים.
(ג) מתמחה המבקש להמשיך את התמחותו אצל מאמן אחר, לא יעשה כן אלא באישור המועצה.
פרק ד': שמירת אחריות ועונשין
12. שמירת אחריות
יועץ מס מייצג יהיה אחראי באופן אישי בשל פעולותיו כמייצג מס ואין בפעולתו במסגרת חברה כדי לגרוע מאחריותו האישית.
13. עונשין
העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה - חוק העונשין):
(1) העובר על הוראה מהוראות סעיף 9;
(2) מגלה או מעביר לאחר ידיעה או מסמך שהובאו לידיעתו על ידי לקוח או מטעמו תוך כדי מילוי תפקידו בניגוד להוראות סעיף 15(א);
(3) עוסק בייצוג נישומים לפני רשות מס, על אף שרישומו בפנקס הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 29(א)(4) או (5).
פרק ה': אתיקה מקצועית, ועדת משמעת ואמצעי משמעת
14. אתיקה מקצועית
(א) במילוי תפקידו יפעל יועץ המס המייצג במהימנות, בנאמנות, בזהירות וביושר, כלפי לקוחותיו, כלפי רשויות המס וכלפי רשויות אחרות המסתמכות על שירותיו וינקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח את התנהגותם המהימנה, הנאמנה, הזהירה והישרה של הנתונים לפיקוחו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו.
(ב) יועץ מס מייצג לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן יש ניגוד ענינים בין אותו עיסוק לבין תפקידו כיועץ מס מייצג.
(ג) יועץ מס מייצג לא ישדל כל אדם, בעצמו או על ידי אחר, למסור לידיו עבודה מקצועית.
(ד) יועץ מס מייצג לא יעסיק במשרדו יועץ מס מייצג שרישיונו הותלה, בתקופת ההתליה, יועץ מס מייצג שרישיונו בוטל או רואה חשבון שרישיונו הותלה או בוטל לפי חוק רואי חשבון.
(ה) השר רשאי לקבוע, בהתייעצות עם המועצה, כללי אתיקה מקצועית שחייבים לפעול על פיהם יועצי מס מייצגים, מתמחים בייעוץ מס ושותפות יועצי מס מייצגים.
15. שמירת סודיות
(א) יועץ מס מייצג ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר ידיעה או מסמך שהובאו לידיעתו על ידי לקוח או מטעמו תוך כדי מילוי תפקידו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
(1) הורשה לכך מאת בית משפט;
(2) נדרש מכוח חובה שבדין לענות על שאלות שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירה על ביצוע עבירות;
(3) קיימת חובה או רשות על פי חוק לגלות את המידע, לרבות לפי דרישה של רשות מס.
(ב) יועץ מס מייצג חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שהעובדים בשירותו ישמרו על סודיות הידיעות או המסמכים המגיעים לידיעתם כאמור בסעיף זה.
16. עבירות משמעת
יועץ מס מייצג שעשה אחד מאלה, עבר עבירת משמעת:
(1) התנהג בדרך שאינה הולמת את עיסוקו;
(2) עבר על הוראה מהוראות סעיף 14 או על כלל מהכללים שקבע השר לפי הסעיף האמור;
(3) עבר על הוראות סעיף 15;
(4) השיג את רישומו בפנקס במצג שווא;
(5) גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו כיועץ מס מייצג;
(6) הורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כיועץ מס מייצג.
17. ועדת משמעת
(א) השר, לאחר התייעצות עם המועצה, ימנה ועדת משמעת בת שלושה חברים (להלן - ועדת משמעת) וממלאי מקומם שתפקידה לדון ולהחליט בעבירות משמעת של יועצי מס מייצגים.
(ב) חברי ועדת המשמעת יהיו -
(1) שופט בדימוס שימנה שר המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
(2) נציג רשות המס שענינה נדון לפני ועדת המשמעת, שהוא עורך דין, רואה חשבון או אדם הכשיר להירשם בפנקס לפי הוראות חוק זה;
(3) יועץ מס מייצג בעל ותק של חמש שנים לפחות, שאינו עובד מדינה.
(ג) חבר המועצה לא ימונה לחבר ועדת המשמעת.
(ד) הוראות סעיף זה שענינן חברי ועדת המשמעת יחולו גם על ממלאי מקומם.
18. תקופת כהונה
(א) חבר ועדת המשמעת יתמנה לתקופה של שלוש שנים, אך רשאי השר, על פי המלצת המועצה, לשוב ולמנותו מחדש לתקופה אחת נוספת, וכן לשוב ולמנותו לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), התחיל חבר ועדת משמעת לדון בענין, יהיה רשאי לסיים את הענינים הנוגעים לדיון זה.
(ג) מינוי חברי ועדת המשמעת יפורסם ברשומות.
19. הפסקת כהונה
(א) חבר ועדת המשמעת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם הוא התפטר מחברותו בוועדת המשמעת על ידי מסירת כתב התפטרות לשר.
(ב) השר רשאי להעביר את חבר ועדת המשמעת מכהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירת משמעת לפי חוק, לרבות חוק זה, או הורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדת המשמעת;
(3) הוא הוכרז פושט רגל וטרם הופטר;
(4) הוא חדל מלמלא אחר התנאי בסעיף 17(ב) שמכוחו מונה לחבר ועדת המשמעת.
20. השעיה מכהונה
השר רשאי להשעות את חבר ועדת המשמעת מכהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) הוא הועמד לדין משמעתי לפי חוק, לרבות חוק זה - עד לסיום ההליכים המשמעתיים נגדו;
(2) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת השר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדת המשמעת - עד למתן פסק דין סופי.
21. אי-תלות
במילוי תפקידו אין על חבר ועדת המשמעת מרות זולת מרותו של הדין.
22. תובע ותפקידיו
(א) התובע לפני ועדת המשמעת (בחוק זה - תובע) יהיה עורך דין שהסמיכו לכך היועץ המשפטי לממשלה.
(ב) קובלנה על עבירת משמעת תוגש בידי תובע.
(ג) תובע רשאי גם לחקור תלונות על עבירות משמעת של יועץ מס מייצג.
(ד) לצורך ביצוע סמכויותיו לפי חוק זה, יהיו לתובע הסמכויות לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול, בשינויים המחויבים, על חקירה שעשה תובע.
(ה) המועצה רשאית למנות ועדת תלונות שתסייע לתובע במילוי תפקידו.
(ו) לא תוגש קובלנה אם חלפו מעל חמש שנים מהמועד שבו נודע למועצה על ביצוע עבירת המשמעת המיוחסת ליועץ המס המייצג.
23. הודעה למתלונן על אי-הגשת קובלנה
(א) החליט תובע שהופנתה אליו תלונה כי אין מקום להגיש קובלנה על פיה, יודיע על כך למתלונן בהודעה מנומקת.
(ב) על החלטה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המתלונן לערור לפני המועצה בתוך 30 ימים מיום המצאתה.
24. מחיקה אינה מונעת הגשת קובלנה
בוטל רישומו של יועץ מס מייצג בפנקס או הותלה רישומו בפנקס אין בכך כדי למנוע מתובע מלהגיש נגדו קובלנה לוועדת המשמעת ובלבד שהקובלנה הוגשה בתוך שנה מיום ביטול הרישום או התלייתו.
25. הדיון בוועדת המשמעת
(א) ועדת המשמעת תדון בדלתיים סגורות.
(ב) דיון משמעתי יתנהל בנוכחות תובע ומי שהוגשה נגדו קובלנה (בחוק זה - נקבל), אך רשאית ועדת המשמעת לנהל דיון שלא בנוכחות נקבל באחד מאלה:
(1) סניגורו של הנקבל מתייצב במקומו;
(2) הנקבל נעדר מהישיבה בלא סיבה מספקת, לאחר שהוזהר שאם ייעדר בלא סיבה מספקת רשאית הוועדה לדון בענינו שלא בפניו.
(ג) ועדת המשמעת רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להרשות נוכחותו של אדם אחר מאלה האמורים בסעיף קטן (ב), בדיון, כולו או חלקו.
26. פסילת חבר ועדת המשמעת
(א) תובע או נקבל רשאי לבקש שחבר ועדת המשמעת יפסול עצמו מלישב בדין אם קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בבירור הקובלנה.
(ב) לא תישמע בקשה כאמור בסעיף קטן (א), אלא בתחילת הדיון או מיד לאחר שנודעו לתובע או לנקבל הנסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי כאמור באותו סעיף קטן.
(ג) נטענה טענת פסלות נגד חבר ועדת המשמעת, תחליט בה ועדת המשמעת לאלתר ולפני שתיתן כל החלטה אחרת.
(ד) על החלטת ועדת המשמעת בענין פסלות רשאים תובע או נקבל לערער לפני בית משפט מחוזי בתוך שלושים ימים מיום המצאת ההחלטה.
27. סדרי דין
שר המשפטים יקבע את סדרי הדין לפני ועדת המשמעת; כל עוד לא הותקנו תקנות או בענין שלא נקבעה לגביו הוראה בתקנות, תפעל הוועדה בדרך הנראית לה כצודקת וכמועילה ביותר.
28. דיני ראיות
ועדת המשמעת אינה כפופה לדיני הראיות, פרט לדינים בדבר ראיות חסויות.
29. אמצעים משמעתיים
(א) מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת, רשאית היא לנקוט נגדו אחד או יותר מאמצעים אלה:
(1) התראה;
(2) נזיפה;
(3) קנס שלא יעלה על כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין;
(4) התליית הרישום בפנקס לתקופה קצובה שלא תעלה על חמש שנים;
(5) ביטול הרישום בפנקס.
(ב) מי שרישומו בפנקס בוטל לפי הוראות סעיף קטן (א)(5), לא יבקש חידוש הרישום לפני שעברו חמש שנים מיום ביטול הרישום; המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להסכים לחידוש הרישום או לסרב לו.
30. פרסום
(א) ועדת המשמעת רשאית, לאחר ששמעה את התובע ואת הנקבל, להורות על פרסום החלטתה בדרך שתקבע; הועדה תהיה רשאית שלא לפרסם את החלטתה רק אם החליטה על אמצעי משמעת לפי סעיף 29(א(1) עד (3); החלטה לא תפורסם אלא בדרך שתורה עליה ועדת המשמעת.
(ב) החלטת ועדת המשמעת לא תפורסם כל עוד ניתן לערער עליה ואם הוגש ערעור כל עוד לא תמו ההליכים בערעור, אלא אם כן החליט בית המשפט הדן בערעור אחרת.
(ג) ועדת המשמעת תמציא לחברי המועצה באמצעות המועצה העתק של החלטותיה.
31. ערעור
(א) על החלטת ועדת המשמעת רשאים תובע ונקבל לערער לפני בית משפט מחוזי בתוך 30 ימים מיום שהובאה ההחלטה לידיעתם.
(ב) בית המשפט המחוזי ידון בערעור כדן יחיד; פסק דינו יהיה ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך, או אם ניתנה רשות לכך בגוף פסק הדין.
(ג) הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים, לרבות החלטה על פרסום כאמור בסעיף 30, אלא אם כן נקבע אחרת בידי ועדת המשמעת או בידי בית המשפט.
(ד) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לדיון בערעור.
32. התליה עד סיום הדיון
(א) הוגשה לוועדת המשמעת קובלנה נגד יועץ מס מייצג או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף 16(6), רשאית היא אם מצאה שחומרת הענין או טובת הציבור מחייבת זאת, ולאחר שנתנה ליועץ המס המייצג הזדמנות לטעון טענותיו בפניה, להתלות את רישומו בפנקס עד לסיום הדיון; לא הסתיים הדיון בתוך שלושה חודשים מיום התלית הרישום, בטלה ההתליה אלא אם כן האריכה אותה הועדה.
(ב) על החלטת התליה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 31.
33. דיון משמעתי ודיון פלילי
(א) ענישה או זיכוי בהליכים פליליים או בהליכים משמעתיים על פי דין אחר, אינם מונעים נקיטת הליכים על פי חוק זה נגד יועץ מס מייצג בשל אותו מעשה או מחדל ונקיטת אמצעים או זיכוי על ידי ועדת המשמעת בשל אותו מעשה או מחדל אינם מונעים נקיטת הליכים פליליים או הליכים משמעתיים על פי דין אחר נגדו.
(ב) הוגש נגד יועץ מס מייצג כתב אישום בשל מעשה או מחדל המשמש גם עילה לדיון בפני ועדת המשמעת לפי חוק זה, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק דין סופי בהליך הפלילי.
34. הודעה על הרשעה בפלילים
(א) בית משפט ובית דין צבאי שהרשיע יועץ מס מייצג בעבירה פלילית, ימציא למועצה העתק מפסק הדין.
(ב) השר רשאי לקבוע בצו סוגי עבירות שלגביהן לא יחול סעיף זה.
35. פסק דין במשפט פלילי
הממצאים והמסקנות בהכרעת הדין שבפסק דין סופי במשפט פלילי המרשיע את הנקבל, יראו אותם כמוכחים בהליך ועדת המשמעת כנגד אותו נקבל.
36. סמכויות עזר
(א) ועדת המשמעת רשאית ביוזמתה או לבקשת בעל דין:
(1) לזמן אדם לבוא לפניה כדי להעיד או להציג דבר;
(2) להזהיר או להשביע עד בהתאם לחוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980;
(3) לבקש מבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הוועדה, ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, לשם גביית עדות;
(4) לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח סעיף זה, כמו לעד שהוזמן להעיד בבית המשפט.
(ב) דרשה ועדת המשמעת מאדם להעיד או להציג דבר כאמור בסעיף קטן (א), וסירב לעשות כן בלא הצדק המניח את דעת הועדה, רשאי בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הועדה לכפות את הציות להוראות הועדה, על פי בקשת יושב ראש הועדה בדרך של מאסר שלא יעלה על חודש ימים או בדרך של הטלת קנס שלא יעלה על האמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין.
37. משמעת מתמחים
(א) בתקופת התמחותו ועד לרישומו בפנקס כפוף מתמחה לכללי האתיקה המקצועית ולשיפוט המשמעתי ויחולו עליו ההוראות לפי חוק זה בשינויים המחויבים.
(ב) ועדת המשמעת רשאית בשל עבירת משמעת להטיל על מתמחה התראה, נזיפה, קנס כאמור בסעיף 29(א)(3) או לפסלו מלהירשם בפנקס לתקופה קצובה שלא תעלה על חמש שנים או לצמיתות; היה בעבירה משום הפרת חובותיו כמתמחה או פגיעה בטוהר הבחינות - רשאית ועדת המשמעת גם להורות על ביטול ההתמחות כולה או חלקה או על ביטול בחינה.
(ג) פסלה ועדת משמעת מתמחה מלהירשם בפנקס לצמיתות לא יבקש להירשם בפנקס לפני שחלפו חמש שנים מיום הפסילה; המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להסכים לרישום או לסרב לו.
(ד) על החלטת ועדת המשמעת לפסול מתמחה מלהירשם בפנקס לצמיתות לפי סעיף קטן (ג) רשאי מתמחה לערער לפני בית המשפט המחוזי והוראות סעיף 31 יחולו בשינויים המחויבים.
פרק ו': הוראות כלליות
38. אגרות
(א) השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע את האגרות המפורטות להלן, ואת המועדים לתשלומן:
(1) אגרה לבחינה הנדרשת לצורך קבלת רישיון לפי חוק זה;
(2) אגרת רישיון חד פעמית;
(3) אגרה דו שנתית לרישום בפנקס;
(4) אגרת רישום מתמחים.
(ב) לא שילם בעל רישיון את האגרה במועדה, לא יהיה רשאי לשמש כיועץ מס מייצג כל עוד לא שילם את האגרה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ובלבד שנמסרה לו התראה מוקדמת על כך.
(ג) על אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה) כאילו היו מס.
39. שמירת ייחוד מקצועות
הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מייחוד מקצוע עריכת הדין על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ומקצוע ראיית החשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון.
40. הוראות מעבר
(א) מי שהיה רשום ערב תחילתו של חוק זה בפנקס יועצי מס המתנהל על פי סעיף 236ב לפקודה כנוסחו לפני תחילתו של חוק זה (בסעיף זה - יום התחילה) יירשם בפנקס המתנהל לפי הוראות חוק זה, אף אם לא מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 10, ובלבד שנרשם בפנקס בתוך 18 חודשים מיום התחילה.
(ב) יועץ מס שביום התחילה תלויים ועומדים נגדו הליכים משמעתיים, יימשכו ההליכים כאמור לפי הוראות הפקודה כנוסחה ערב יום התחילה.
(ג) מי שהחל, לפני יום התחילה, בלימודים לקראת בחינות ליועצי מס, במוסד שהוכר לענין זה כאמור בתקנות מס הכנסה (יועצי מס), התשכ"ט-1968 (בחוק זה - תקנות מס הכנסה (יועצי מס)), יוכרו לימודיו לצורך רישום בפנקס לפי הוראות חוק זה, אף אם המוסד שבו החל בלימודיו כאמור לא הוכר על ידי המועצה לפי הוראות חוק זה, ובלבד שהשלים את לימודיו בתוך שלוש שנים מיום התחילה.
(ד) מי שהחל בהתמחותו לפי תקנות מס הכנסה (יועצי מס) ולפני יום התחילה -
(1) התמחה במשך תקופה הפחותה מ-12 חודשים, תהיה תקופת התמחותו כאמור בסעיף 10(א)(4);
(2) התמחה במשך תקופה של 12 חודשים לפחות, תימשך התמחותו חודש נוסף מיום התחילה.
41. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות במועצה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובין השאר להסדיר בתקנות, לענין בחינות, את הנושאים, השלבים וסדרי הבחינות, וכן נוהל עררים על ציוני בחינות.
42. שולב בפקודת מס הכנסה).
43. (שולב בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952).
44. (שולב בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963).
45. (שולב בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975).
46. (שולב בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000).
_________________________________
1 ס"ח תשס"ה, 114; תשס"ו, 108; תשע"א
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ