אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 1
1. מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות תחילתם של חוקים או להאריך את תוקפם ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר השגת יעדי התקציב ועמידה במגבלת הגרעון לשנת הכספים 1995, והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
2. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968).
2א. הוראות מעבר לחוק הביטוח הלאומי
(א) תחילתו של סעיף 2, למעט סעיף קטן (א)(7), ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995), והוא יחול על גימלה או תגמול המשתלמים החל ביום התחילה ואילך, ועל דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
(ב) תחולתו של סעיף קטן (א)(7) לגבי דמי ביטוח המשתלמים בעד שנת הכספים 1994 ואילך.
(ג) המוסד והממשלה יקבעו בהסכם, עד ליום ז' בתשרי התשנ"ו (1 באוקטובר 1995), כללים לשיפוי הממשלה בשל ימי מילואים שחלו עד ליום התחילה, שעבורם ישולמו התגמולים וההענקות כמשמעותם בפרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי לאחר יום התחילה (להלן - כללי השיפוי).
(ד) תשלומי אוצר המדינה למוסד לפי סעיף 127פא1(א) לחוק הביטוח הלאומי, שישולמו בתקופה שמיום התחילה ועד המועד שייקבע בהסכם האמור בסעיף קטן (ג), יהוו מקדמה על חשבון הסכום הכולל שעל אוצר המדינה להעביר למוסד לפי סעיף 127פא1(א) האמור, בכפוף לכללי השיפוי.
3. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה), התשנ"א-1991).
4. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985).
5. (שולב בפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה-1985).
6. (שולב בחוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1992).
7. ארנונה בשל נכסי מדינה (תיקון: תשנ"ו)
(א) בשל נכסים בתחומי רשויות מקומיות, שחל עליהם סעיף 3(ב) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, תשולם בשנים 1995, 1996 ו-1997 ארנונה כללית בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב), ביחס לארנונה הכללית שהיתה משולמת ברשות המקומית אלמלא הוראת סעיף 3(ב) האמור; החישוב ייעשה בכל רשות מקומית בהתאם לסכומי הארנונה הכללית ולסוגי הנכסים הנוהגים בה.
(ב) שיעור הארנונה הכללית בהתאם לסעיף קטן (א) יהיה -
(1) לגבי נכסים שמחזיקים בהם משרד הבטחון או צבא הגנה לישראל או מטעמם, לרבות יחידות הסמך שלהם -
בשנת 1995 - 10%;
בשנת 1996 - 20%;
בשנת 1997 - 30%.
(2) לגבי נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות -
בשנת 1995 - 25%;
בשנת 1996 - 35%;
בשנת 1997 - 45%.
(3) נכסים אחרים -
בשנת 1995 - 35%;
בשנת 1996 - 45%;
בשנת 1997 - 55%.
(ג) בשל הנכסים האמורים בסעיף קטן (א) לא תשולם אגרת סילוק אשפה, אגרת פינוי אשפה או כל אגרה אחרת, המשולמת לרשות המקומית בידי מי שפטור מתשלום ארנונה כללית, ובלבד שסכום הארנונה הכללית בכל אחת מהשנים 1995, 1996 ו-1997, בשל נכס מסוים מן הנכסים האמורים לא יפחת מסכום האגרות, כאמור, ששולם בפועל לרשות המקומית בשנת 1994 בשל אותו נכס, בתוספת שיעורי העדכון שנקבעו בתקנות לפי פרק ד' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, שהותקנו בשל כל אחת מהשנים האמורות.
8. (שולב בחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985).
9. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959).
10. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990).
11. (שולב בחוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988).
12. (שולב בחוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"א-1992).
12א. ביטול יתרת חוב רשות השידור (תיקון: תשנ"ה)
על אף הוראות סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990, יתרת חובה של רשות השידור לאוצר המדינה, לפי הסעיף האמור, אשר לא שולמה עד ליום ג' בסיון התשנ"ה (1 ביוני 1995) - בטלה.
13. תחילה, קיום תוקף והוראות מעבר
(א) תחילתם של סעיפים 3 ו-6 עד 12 ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) (להלן - יום התחילה).
(ב) ניתן בזה קיום תוקף לחוקים הנזכרים בסעיפים 8,3 ו-12 בנוסחם כמתוקן בחוק זה, החל ביום התחילה.
(ג) לא יועמד אדם לדין בשל עבירה לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ה, 98, 336; תשנ"ו, 22.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ