אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 1
פרק א': מטרת החוק
1. מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לבטלם, לדחות תחילתם או להאריך את תקפם, ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר השגת יעדי התקציב ועמידה במגבלת הגרעון לשנת הכספים 1993 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
פרק ב': דיני תקציב
2. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985)
פרק ג': ביטוח לאומי
3. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968)
4. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה), התשנ"א-1991)
5. (שולב בחוק יציבות המשק (הוראות שונות), התשמ"ז-1987)
6. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של פרק זה ביום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993) (להלן - יום התחילה).
(ב) פסקאות (1) ו-(3) בסעיף 3 יחולו על מי שהתאריך הקובע לגביו חל ביום התחילה או אחריו, ופסקה (5) בסעיף 3 תחול לגבי דמי אבטלה המשולמים בעד תקופה שמיום התחילה ואילך.
פרק ד': רשויות מקומיות
7. הגדרות (תיקון: תשנ"ג, תשס"ו-3, מס' 12 תשע"ג)
בפרק זה ובתקנות לפיו
"נכסים", "בנין", "אדמה חקלאית", "קרקע תפוסה", "אדמת בנין", "מחזיק" ו"דייר משנה" - כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות;
"מועצה" - כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת העיריות וכן מועצה שנתכוננה לפי פקודת המועצות המקומיות;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מדד השכר הציבורי" - מדד השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר, תת מגזר וענף כלכלי ראשי בסך כל השירותים הציבוריים כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירחון שכר ותעסוקה (לוח ה/9), בעמודה "סך כוללל במחירים שוטפים;
"שיעור העדכון" - עדכון בשיעור הסכום המתקבל מחיבור של מחצית שיעור עדכון המדד ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי;
"שיעור עדכון המדד" - שיעור השינוי במדד שהיה ידוע ב-20 באוקטובר של שנת הכספים הקודמת לעומת המדד שהיה ידוע ב-20 באוקטובר של שנת הכספים שלפניה;
"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי" - שיעור השינוי במדד השכר הציבורי שהיה ידוע ב-20 באוקטובר של שנת הכספים הקודמת לעומת מדד השכר הציבורי שהיה ידוע ב-20 באוקטובר של שנת הכספים שלפניה;
הוראת שעה
בשנת 2014 יקראו את ההגדרה "שיעור עדכון מדד השכר הציבורי כך:
"שיעור עדכון מדד השכר הציבורי"- שיעור השינוי במדד השכר הציבורי, בין המדד שנקבע לחודש מסוים (להלן חודש הייחוס), שהיה המדד האחרון הידוע ב- 20 באוקטובר של שנת הכספים 2013 לעומת מדד השכר הציבורי שנקבע לחודש שקדם ב-12 חודשים לחודש הייחוס, לפי המדגם החדש באותו לוח כמשמעותו בפרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האמור בהגדרה "מדד השכר הציבורי."
"השרים" - שר האוצר ושר הפנים.
8. ארנונה כללית (תיקון: תשס"ד)
(א) מועצה תטיל בכל שנת כספים ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין; הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס.
(ב) השרים יקבעו בתקנות את סוגי הנכסים וכן כללים בדבר אופן חישוב שטחו של נכס, קביעת שימושו, מקומו וסיווגו לענין הטלת ארנונה כללית.
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין, היה הנכס נכס שאינו משמש למגורים, והמחזיק בו הוא חברה פרטית שאינה דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (בסעיף זה - עסק), ולא שילם המחזיק את הארנונה הכללית שהוטלה עליו לפי סעיף קטן (א), כולה או חלקה, רשאית הרשות המקומית לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה הפרטית, ובלבד שהתקיימו לגביו הנסיבות המיוחדות המנויות בסעיף 119א(א) לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים; בסעיף זה -
"חוב ארנונה סופי" - חוב לתשלום ארנונה, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי הענין (בסעיף זה - הליכי ערעור), ואם הוגשו הליכי ערעור או תובענה אחרת - לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד;
"חברה פרטית" - כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;
"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה.
9. סכומי הארנונה הכללית (תיקון: תשנ"ח2, תש"ס, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ו-3)
(א) השרים יקבעו בתקנות, סכומים מזעריים וסכומים מרביים לארנונה הכללית אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים, וכן רשאים הם לקבוע יחס בין הסכומים אשר יוטלו על כל אחד מסוגי הנכסים. הסכומים המרביים והמזעריים יעודכנו לכל שנת כספים בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות;
(ב) סכום הארנונה הכללית בשל מטר רבוע שתטיל מועצה על כל אחד מסוגי הנכסים, בכל שנת כספים, יהיה הסכום שהגיע כדין בשל מטר רבוע של אותו נכס בשנת הכספים הקודמת, בלא הנחה כלשהי אם ניתנה, בתוספת שיעור העדכון, ובלבד שהסכום שיוטל כאמור לא יפחת מהסכום המזערי ולא יעלה על הסכום המרבי שקבעו השרים בתקנות לפי סעיף קטן (א), ויהיה בכפוף לכל הוראה אחרת שנקבעה בתקנות כאמור ובכפוף לתקנות ולכללים לפי סעיף 8(ב); בתקנות לפי סעיף קטן (א) ובתקנות ובכללים לפי סעיף 8(ב) יכול שייקבע כי
(1) רשות מקומית רשאית להעלות את סכומי הארנונה הכללית, דרך כלל או לסוג נכסים, בשיעור גבוה משיעור העדכון, ובלבד שהעלאת ארנונה בשל נכס שאינו מבנה מגורים תותנה בהעלאת ארנונה בשל נכס מסוג מבנה מגורים, בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות;
(2) רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור ברישה, ובלבד שקיבלה לכך אישור השרים; ושלחה, בטרם פנייתה לקבלת אישור השרים, לכל מחזיק בנכס שבשלו בכוונתה להטיל ארנונה שלא בהתאם לאמור, ולענין נכס המצוי באזור חלוקת הכנסות כמשמעותו בסעיף 9ב(ב) לפקודת העיריות - גם לכל רשות מקומית המנויה בצו שניתן לפי הוראות הסעיף האמור, הודעה על כוונתה לעשות כן; בהודעה יצויין כי מועצת הרשות המקומית החליטה על שינוי סיווג או תת-סיווג, על העלאה או הפחתה, של סכום הארנונה הכללית, לפי הענין, וכי בכוונתה לפנות לשרים בבקשה לאישור כאמור; תחילתו של אישור השרים בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לוועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור. תחילתו של האישור בראשית שנת הכספים שבשלה הוא ניתן; שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך יודיע לועדת הכספים של הכנסת על מתן האישור.
(ב-1) השרים רשאים לקבוע, לגבי שנת כספים מסוימת, כללים מיוחדים לעדכון סכומי הארנונה הכללית וכן לעדכון הסכומים המזעריים והסכומים המרביים לארנונה הכללית (בסעיף קטן זה כללי עדכון מיוחדים), שיחולו על אף ההוראות לפי סעיף קטן (ב); כללים כאמור ייקבעו לא יאוחר מיום 30 באוקטובר של שנת הכספים הקודמת לשנה שלגביה הם נקבעים; קבעו השרים כללי עדכון מיוחדים לגבי שנת כספים מסוימת, תקבע הרשות המקומית את סכומי הארנונה הכללית לאותה שנה בהתאם לכללים אלה ולכללים שנקבעו לפי סעיף (8ב), ורשאית היא לפעול בהתאם להוראות שנקבעו לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ב), ככל שנקבעו, אלא אם כן נקבע אחרת בכללי העדכון המיוחדים.
(ג) השרים יקבעו בתקנות כללים שלפיהם תוטל ארנונה כללית על נכסים שהמחזיק בהם היא המדינה או תאגיד שהוקם בחוק, ויכול שעל פי כללים כאמור תוטל על סוגי נכסים מסויימים ארנונה כללית בסכום אפס.
(ג1) על אף האמור בסעיפים 4 ו-5 לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, רשאים השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כללים שלפיהם תוטל ארנונה כללית בשל הנכסים המפורטים בסעיפים האמורים; בכללים כאמור ייקבע שיעור הארנונה שיוטל על סוגי הנכסים, כולם או חלקם, דרך כלל או לסוגי רשויות מקומיות, ויכול שעל פי אותם כללים תוטל ארנונה בסכום אפס.
(ד) תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת.
(ה) תחילתם של הכללים לפי סעיף קטן (ג1), בראשית שנת הכספים 2000, גם אם נקבעו במהלכה.
9א. סייג להעלאת ארנונה (תיקון: תשנ"ד)
(א) לא תשנה מועצה סיווג משנה של נכס שנעשה בו שיפוץ, באופן שיש בו העלאה של סכום הארנונה שהיה מוטל על אותו נכס לפי חוק זה אילולא השיפוץ.
(ב) נוסף לנכס שטח עקב שיפוץ שנעשה בו, רשאית המועצה, על אף האמור בסעיף קטן (א) ובכפוף להוראות חוק זה, להטיל ארנונה על השטח הנוסף לפי סיווג המשנה המתאים לאחר השיפוץ.
9ב. סייג להטלת ארנונה בשל נכס הנמצא בתחום ועד מקומי (תיקון: תשס"ה)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 9(ב)(2), ועד מקומי כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות, לא יטיל לראשונה ארנונה כללית על סוג נכס המצוי בתחומו, אלא לאחר שקיבל את אישור השרים לכך; הוראות סעיף 9(ב)(2) סיפה יחולו לענין אישור השרים לפי סעיף זה.
10. אי הטלת ארנונה (תיקון: תשס"ו-3)
לא הטילה מועצה ארנונה כללית לשנת כספים מסויימת, תשולם הארנונה לאותה שנה בתחום הרשות המקומית בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בשנה הקודמת, כשהיא מעודכנת בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ב) רישה.
11. תוספת ארנונה (תיקון: תשס"ו)
(א) שר הפנים רשאי להתיר לרשות מקומית רשאי להתיר לרשות מקומית שאושרה לה תכנית הבראה לפי סעיף 140ד(ב) לפקודת העיריות או לפי סעיף 35ד(ב) לפקודת המועצות המקומיות, להטיל בתוך שנת הכספים שבה אושרה תכנית ההבראה כאמור תוספת לארנונה בעד התקופה שמיום האישור ועד סוף שנת הכספים, ולקבוע מועדים לתשלום התוספת; היתר שעל פיו מוטלים סכומי ארנונה שאינם בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ב), טעון גם הסכמת שר האוצר.
(ב) הרשות המקומית תודיע לכל מחזיק החייב בתשלום התוספת את סכומה ומועדי תשלומה.
(ג) הודעה בדבר אישור תוספת, סכומיה ומועדי תשלומה תפורסם ברשומות.
12. הנחות בארנונה (תיקון: תשנ"ו, תשס"ה, תיקון מס' 10, התשס"ז, תיקון מס' 11, התש"ע)
(א) השרים יקבעו בתקנות את שיעור ההנחה המרבי שיינתן למי שישלם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים.
(ב) שר הפנים יקבע בתק+נות תנאים וכללים למתן הנחות אחרות בתשלומי הארנונה הכללית, ואת שיעורי ההנחה המרביים וכן רשאי הוא לקבוע את שיעורי ההנחה המזעריים.
(ג) מועצה לא תפחית תשלומי ארנונה כללית אלא אם כן נתקיימו במחזיק בנכס התנאים שנקבעו בתקנות לפי סעיף זה, ובהתאם לכללים ולשיעורים שנקבעו.
(ד) לענין כל הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין יראו, על אף האמור בסעיף קטן (ג), ובכל דין, ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), שתי דירות המשמשות למגורים בלבד שאוחדו לדירה אחת, כדירה אחת המשמשת למגורים בלבד, וזאת אף אם נאמר אחרת לענין זה בכל דין.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג) ובכל דין, ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לענין כל הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין, בחישוב ההכנסה של מחזיק בנכס לא תובא בחשבון קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 , ולא יראו בה הכנסה, וזאת אף אם נאמר אחרת לענין זה בכל דין.
(ו) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ג), בנכס המשמש למגורי נכה, יחול חיוב ארנונה למגורים שיופחת בשיעור ההנחה שאותו נכה היה זכאי לה כמחזיק בנכס לפי קביעת המועצה, לרבות תנאים שקבעה, גם אם המחזיק בנכס הוא אדם אחר בעבור הנכה; בסעיף קטן זה, "נכס המשמש למגורי נכה" נכס שהוא מסוגי הדיור המפורטים בפרט ב(1) לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס - 2000 , שנכה נפש זכאי להם בהתאם לתכנית שיקום לפי החוק האמור.
(2) הוראות פסקה (1) יחולו הן על שטחים בנכס המשמשים למגורי נכה והן על שטחים אחרים באותו נכס המשמשים את הנכה או את מי ששוהה בנכס לשם טיפול בנכה או מתן שירות לנכה.
(3) הופחת חיוב הארנונה לפי הוראות פסקה (1), לא יהיה הנכה זכאי להנחה בארנונה למגורים בעד נכס אחר שהוא מחזיק בו.
13. (שולב בפקודת העיריות)
14. (שולב בחוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1992)
15. (שולב בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963)
16. (שולב בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952).
17. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונת רכוש), התשל"ה-1975)
18. (שולב בפקודת המועצות המקומיות)
19. תחולה והוראת מעבר (תיקון: תשנ"ג)
(א) הוראות סעיף 9(ב) ו-(ג) יחולו החל בשנת הכספים 1994; יתר ההוראות הקודמות של פרק זה יחולו החל בשנת הכספים 1993.
(ב) כל מועצה תתקן את החלטתה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 1993 ככל שיידרש להתאמתה לתקנות לפי פרק זה.
20. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) - מס' 3)
פרק ה': חישוב עלות המים והתעריפים לדמי מים
21. (שולב בחוק המים, התשי"ט-1959)
22. (שולב בחוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ג-1972)
פרק ו': ענף הלול
23. (שולב בחוק הגליל, התשמ"ח-1988)
24. (שולב בחוק הגליל (תיקון מס' 2), התשנ"ב-1992)
25. (שולב בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1964)
פרק ז': תיקונים שונים
26. (שולב בחוק הבזק, התשמ"ב-1982)
27. (שולב בחוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990)
28. (שולב בחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985)
29. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959)
30. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989)
31. (שולב בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961)
32. (שולב בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1992)
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ג, 10, 46; תשנ"ד, 256; תשנ"ו, 23; תשנ"ח, 67; תש"ס, 73; תשס"ג, 386; תשס"ד, 127; תשס"ה, 368; תשס"ו, 315, תשס"ז, 67, תש"ע, 568, התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התש"ע (28 ביוני 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 322, מיום ב' בניסן התש"ע (17 במרס 2010), עמ' 162.
2 סעיפים 20 ו-46 (ב)(4) לחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998), (תיקוקי חקיקה), התשנ"ח-1998 (ס"ח תשנ"ח, 68 ו-93) קובעים:
"20. תוקף תקנות וצווי ארנונה
(א) על אף הוראת סעיף 9(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, לא ייגרע מתוקפן של תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1998), התשנ"ח-1997 (להלן - תקנות הארנונה), בשל האיחור שבהתקנתן בלבד.
(ב) על אף האמור בכל דין, רשאית מועצת רשות מקומית לקבל החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת הכספים 1998, או לתקן החלטה שקיבלה, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות הארנונה עד ליום כ"ג בשבט התשנ"ח (30 בינואר 1998); התקבלה החלטה כאמור, יהיה תחילת תוקפה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998).
(ג) החלטה כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם, על אף האמור בכל דין, לא יאוחר מיום א' באדר התשנ"ח (27 בפברואר 1998).
46. תחילה ותחולה
(4) תחילתו של סעיף 9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, כנוסחו בסעיף 17 לחוק זה, למעט סעיף 9(ב)(2) לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 17(2) לחוק זה, בשנת הכספים 1999 ואילך."
3 סעיף 18 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 316) קובע:
"18. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 - תחולה
הוראות סעיפים 7, 9 ו-10 לחוק הסדרים 1992, כנוסחם בסעיף 17(1), (2) ו-(3) לחוק זה, יחולו משנת הכספים 2007 ואילך."

החקיקה המעודכנת עד ל 1/6/2010 באחריות "כתובים" הוצאה לאור. החל מיום 01/06/2010 החקיקה מעודכנת על ידי צוות התוכן של אתר פסקדין. מאגר התקנות מעודכן לתאריך 1/6/2010.
על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע בו.
לפסיקה כפי שפורסמה באתר הרשמי של הנהלת בתי המשפט: http://www.court.gov.il/heb/Home.htm
לחקיקה כפי שמפורסמת ברשומות: http://knesset.gov.il/laws/heb/template.asp?Type=1
למאגר התקנות ברשומות: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/Takanot
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ