אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996 1
פרק א': מטרת החוק
1. מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לבטל חוקים, לדחות תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר השגת יעדי התקציב ועמידה במגבלת הגרעון לשנת הכספים 1997, והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
פרק ב': עידוד השקעות הון
2. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959)
3. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990)
4. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980)
5. שולבו בחוק לעידוד השקעות הון התשכ"ט-1959, חוק לעידוד השקעות
הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990 וחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"ג-1980.
פרק ג': מיסוי רשות הנמלים והרכבות ורשות שדות התעופה
6. (שולב בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961)
7. (שולב בחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977)
פרק ד': מס הכנסה
8. - 9. (שולבו בפקודת מס הכנסה)
פרק ה': מס מקביל - ביטול חובת תשלום המס
10. (שולב בחוק מס מקביל, התשל"ג-1973)
11. (שולב בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994)
פרק ו': ביטוח בריאות ממלכתי
12. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994)
13. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981)
14. (שולב בחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994)
15. (שולב בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992)
16. עלות הסל בשנים 1996 ו-1997
עלות סל שירותי הבריאות במחירי מדד יוקר הבריאות הממוצע לשנת 1995 תהיה -
(1) לשנת 1996 - 14,351 מיליון שקלים חדשים;
(2) לשנת 1997 -
(1) עלות הסל לקופות תהיה - 12,750 מיליון שקלים חדשים;
(2) עלות מתן שירותי הבריאות לפרט - 1,435 מיליון שקלים חדשים.
17. התחשבנות בעד שירותי אשפוז בבתי-חולים ציבוריים בשנת 1997
(א) לענין סעיף זה -
"בית חולים ציבורי כללי" - בית חולים ממשלתי כללי וכן כל בית חולים כללי שהינו תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה;
"מחירי שירותי בריאות" - מחירי יום אשפוז ושירותים אמבולטוריים ודיפרנציאליים בבתי חולים ציבוריים כלליים, כפי שנקבע מעת לעת בהיתר לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996;
"תוספת ריאלית" - לאחר עדכון מחירי שירותי הבריאות;
"תקרת צריכה שנתית בסיסית" -
(1) לגבי בית חולים ציבורי כללי שבו הונהגה מדיניות קביעת תקרה (Capping) בשנת 1996 - סכום התשלום המקסימלי, שנקבע לתשלום מקופת חולים לאותו בית חולים, במסגרת הסדר קביעת תקרת התשלום המקסימלית שבהיתר להעלאת מחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים לשנת 1996, לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1986;
(2) לגבי בית חולים ציבורי כללי שלא היה צד להסדר כאמור - הסכום שיתקבל ממכפלת השירותים לסוגיהם שצרכה בפועל קופת חולים מאותו בית חולים בשנת 1995, במחירי שירותי הבריאות שנקבעו באותה שנה, בתוספת 14.6%;
"תקרת צריכה שנתית בסיסית כוללת" - תקרת הצריכה השנתית הבסיסית של כל קופות החולים בכל בתי החולים;
"תקרת צריכה שנתית פרטנית במחיר מלא" - תקרת הצריכה השנתית הבסיסית, בתוספת ריאלית של 2% בשנת 1997 או בתוספת אחרת שקבעו שר הבריאות ושר האוצר בצו לפי סעיף קטן (ג);
"תקרת צריכה שנתית כוללת במחיר מלא" - תקרת הצריכה השנתית הבסיסית הכוללת, בתוספת ריאלית של 2% בשנת 1997.
(ב) קופת חולים תשלם עבור שירותים שצרכה בבית חולים ציבורי כללי, כמפורט להלן:
(1) עד לתקרת הצריכה השנתית הפרטנית במחיר מלא - לפי מחירי שירותי הבריאות;
(2) מעל לתקרת הצריכה השנתית הפרטנית במחיר מלא - לפי מחצית מחירי שירותי הבריאות.
(ג) שר הבריאות ושר האוצר רשאים לקבוע בצו, תוך שלושים ימים מכניסתו לתוקף של חוק זה, את התוספת לענין תקרת הצריכה השנתית הפרטנית במחיר מלא עבור כל קופת חולים ביחס לכל בית חולים, ובלבד שסך כל הצריכה השנתית הפרטנית במחיר מלא של כל קופות החולים בכל בתי החולים לא תעלה על תקרת הצריכה השנתית הכוללת במחיר מלא; בקובעם את התוספת האמורה, רשאים השרים לשקול, בין היתר, את אלה:
(1) שינויים שחלו במספר החברים המשוקלל של הקופה;
(2) אפיוני צריכה בפועל של שירותי בריאות או שירותי בריאות מסויימים של הקופה, בבית חולים או בכלל בתי החולים, בשנים קודמות;
(3) שינויים שחלו בהיקף מיטות האשפוז והתשתיות הרפואיות של בית החולים.
(ד) חלה חריגה מעבר לתקרת הצריכה השנתית הכוללת במחיר מלא ומעבר לתקרת הצריכה השנתית הפרטנית במחיר מלא - יהיו תשלומי קופת החולים כאמור בסעיף קטן (ב)(2).
(ה) הוראות סעיף זה יחולו לגבי התקופה המסתיימת ביום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997).
18. הוראות מעבר (תיקון: תשנ"ז)
(א) (בוטל)
(ב) קופת חולים אשר החזקותיה כדין באמצעי שליטה בתאגיד אחר, ערב תחילתו של חוק זה, הם בניגוד להוראות סעיפים 29 או 29ג לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כנוסחם בסעיף 12(15) ו-(16) לחוק זה, רשאית להמשיך ולהחזיקם לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
19. תחולה
הוראות סעיפים 6, 7, 13(א)(3)(ב), 16 ו-64 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, כנוסחם בפרק זה, יחולו לגבי לידה שאירעה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) או לאחריו.
פרק ז' - ביטוח לאומי והבטחת הכנסה
20. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995)
21. תחולה
(א) הוראות סעיף 40 וסימנים ב' ו-ז' לפרק ג' וכן לוח ב'1 בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, כנוסחם בפרק זה, יחולו לגבי לידה שאירעה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או לאחריו.
(ב) הוראות סעיף 93 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, כנוסחו בפרק זה, יחולו לגבי פגיעה בעבודה שאירעה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) או לאחריו.
פרק ח': רואה חשבון ברשויות מקומיות
22. (שולב בפקודת העיריות (נוסח חדש))
23. (שולב בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש))
24. (שולב בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955)
פרק ט': חיילים משוחררים
25. (שולבו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994)
26. הוראת מעבר
על אף הוראות סעיף 17 לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, חייל משוחרר שחתם על חוזה שכירות לפני יום תחילתו של חוק זה (להלן - יום התחילה), יוכל לממש את זכאותו לשכר דירה לפי הוראות סעיף 17 לחוק האמור כנוסחו טרם תיקונו לפי חוק זה, עד למועד שלא יהיה מאוחר מ-30 ימים מיום התחילה.
פרק י': תיקונים שונים
27. (שולב בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985)
28. (בוטל) (תיקון: תשנ"ח)
29. (שולב בחוק יום חינוך ארוך, התש"ן-1990)
30. (שולב בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994)
31. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991)
32. הוראת שעה - אי תשלום גמול והחזר הוצאות לפי חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות)
על אף הוראות חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות לחברי מועצה), התשנ"ה-1995, בשנת 1997 לא ישולם גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות, לחברי מועצה של רשות מקומית, לפי החוק האמור.
33. (שולב בחוק עידוד התעסוקה של ימאים ישראלים, התשנ"ו-1996)
34. תוקף תקנות וצווי ארנונה
(א) על אף הוראת סעיף 9(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, לא ייגרע מתוקפן של תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1997), התשנ"ז-1996 (להלן - תקנות הארנונה), בשל האיחור שבהתקנתן בלבד.
(ב) על אף האמור בכל דין, רשאית מועצת רשות מקומית לקבל החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת הכספים 1997, או לתקן החלטה שקיבלה, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות הארנונה עד ליום כ"ג בשבט התשנ"ז (31 בינואר 1997); התקבלה החלטה כאמור, יהיה תחילת תוקפה ביום כ"ב בטבת השנ"ז (1 בינואר 1997).
(ג) החלטה כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם, על אף האמור בכל דין, לא יאוחר מיום כ"א באדר א' התשנ"ז (28 בפברואר 1997).
35. (שולב בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954)
36. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) (בחוק זה - יום התחילה).
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ז, 16, 191; תשנ"ח, 106.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ