אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 1
1 - 40. (שולבו בחוק העיקרי).
41. תיקון חוק תאגידי מים וביוב
בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 (בפרק זה - חוק תאגידי מים וביוב) -
(1) בסעיף 2 -
(א) בהגדרה "הממונה", במקום "שהממשלה הסמיכה" יבוא "שמונה";
(ב) במקום ההגדרה "הרשות" יבוא:
"הרשות" - הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא
לחוק המים;
(ג) במקום ההגדרה "מועצת הרשות" או "המועצה" יבוא:
"מועצת הרשות" או "המועצה" - מועצת הרשות, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;
(ד) במקום ההגדרה "מנהל הרשות" יבוא:
"מנהל הרשות" - מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;
(2) בסעיף 5 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "שר הפנים ושר האוצר" יבוא "מועצת הרשות";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "שר הפנים ושר האוצר רשאים" יבוא "מועצת הרשות רשאית" ובמקום "אישורם" יבוא "אישורה";
(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי" יבוא "מועצת הרשות רשאית";
(3) בסעיף 6 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "רשאים שר האוצר ושר הפנים, באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת, להורות לה" יבוא "רשאית מועצת הרשות להורות לרשות המקומית";
(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "אישרו שר הפנים ושר האוצר" יבוא "אישרה מועצת הרשות";
(ג) בסעיף קטן (ה), במקום "השרים רשאים" יבוא "מועצת הרשות רשאית", במקום "מקומית ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך לגביה" יבוא "מקומית, להאריך לגבי הרשות המקומית", ובמקום "שיקבעו, ורשאים הם" יבוא "שתקבע, ורשאית היא";
(ד) בסעיף קטן (ו), במקום "רשאים השרים בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת" יבוא "רשאית מועצת הרשות, בצו";
(ה) בסעיף קטן (ז), ברישה, במקום "שר הפנים ושר האוצר רשאים" יבוא "מועצת הרשות רשאית";
(4) בסעיף 6א(ב), במקום פסקה (2) יבוא:
(2) בסעיף קטן (ו), במקום "רשאית מועצת הרשות, בצו, להורות" יבוא "תורה מועצת הרשות";
(5) בסעיף 8(ב), במקום "שר הפנים ושר האוצר" יבוא "מועצת הרשות";
(6) בסעיף 9(ד), במקום "מסמכויותיו של נציב המים" יבוא "מסמכויותיהם של מנהל הרשות ומועצת הרשות";
(7) בסעיף 11(א), במקום "שר הפנים ושר האוצר יקבעו" יבוא "מועצת הרשות תקבע" ובמקום "יהיו השרים האמורים רשאים" יבוא "תהיה המועצה רשאית";
(8) בסעיף 15(א), במקום "הממונה, לאחר התייעצות עם הרשות, רשאי לתת" יבוא "הממונה רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לתת";
(9) בסעיף 16(א), במקום הרישה עד המילה "לשנות" יבוא "הממונה רשאי, בכל עת, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א, לשנות";
(10) בסעיף 20(א), ברישה, במקום "לאחר התייעצות עם מועצת הרשות, או בעקבות פניה שלה" יבוא "על פי הכללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21 א";
(11) בסעיף 21 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "באישור השרים" יבוא "באישור מועצת הרשות";
(ב) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
(ד1) הממונה יפעיל את סמכויותיו לפי סעיף זה על פי כללים שקבעה מועצת הרשות.
(12) אחרי סעיף 21 יבוא:
21א. כללים לרישוי
מועצת הרשות תקבע כללים לענין מתן רישיונות, קביעת תנאים בהם ושינוים, ולענין ביטול רישיונות והגבלתם.
(13) בסעיף 22(ב), במקום "שיקבע" יבוא "שיקבע, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א;
(14) בסעיף 29 -
(א) בסעיף קטן (ב), במקום "שר הפנים; השר ייתן את אישורו אם ראה, לאחר התייעצות עם הממונה ועם שר האוצר ומועצת הרשות" יבוא "מועצת הרשות; המועצה תיתן את אישורה אם ראתה, לאחר שקיבלה את חוות דעתו של הממונה";
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי" יבוא "מועצת הרשות רשאית" ובמקום "אישורו" יבוא "אישורה";
(15) במקום סעיף 30 יבוא:
30. שינויים בתחומי הרשות המקומית
(א) חל שינוי בתחומה של רשות מקומית שבה הוקמה חברה, יקבע שר הפנים, על פי הצעת מועצת הרשות, ובהתייעצות עם שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, אם תחום החברה ישתנה בהתאם לכך; הצעת מועצת הרשות בסעיף קטן זה תינתן לאחר שקיבלה את חוות דעת הממונה ושמעה את עמדות הרשות המקומית והחברה.
(ב) קבע שר הפנים לפי סעיף קטן (א) כי תחום החברה יורחב, יחולו הוראות סימן ב', בשינויים המחויבים, והממונה יהיה רשאי לתת הוראות משלימות והוראות מעבר לעניינים המצויים בו.
(16) בסעיף 37(א), אחרי "אישור הממונה" יבוא "שיינתן על פי כללים שקבעה מועצת הרשות";
(17) בסעיף 39(א), במקום "תקנות שיותקנו" יבוא "כללים שייקבעו";
(18) בסעיף 42(א)(3), במקום "באישור הממונה או לפי כללים שיקבע" יבוא "לפי כללים שקבעה מועצת הרשות, ובאין כללים כאמור, באישור הממונה";
(19) בסעיף 54(ד), במקום "שיקבע הממונה" יבוא "שתקבע מועצת הרשות בכללים";
(20) בסעיף 56(א), המילים "יושב ראש" - יימחקו;
(21) בסעיף 63 -
(א) בסעיף קטן (א)(5), במקום "שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר" יבוא "מועצת הרשות";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "שר הפנים שיתייעץ עם שר האוצר" יבוא "מועצת הרשות";
(22) בסעיף 72, ההגדרה "השרים" - תימחק;
(23) בסעיף 73, במקום "שיקבעו השרים" יבוא "שתקבע מועצת הרשות";
(24) בסעיף 74, במקום "הממונה" יבוא "מועצת הרשות שניתנה בהתייעצות עם הממונה";
(25) בסעיף 75 -
(א) בסעיף קטן (ג), במקום "הממונה" יבוא "מועצת הרשות שניתנה בהתייעצות עם הממונה";
(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "הותקנו תקנות" יבוא "נקבעו כללים";
(26) בסעיף 76 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "באישור הממונה" יבוא "באישור מועצת הרשות לאחר שקיבלה חוות דעת של הממונה";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "אישור הממונה" יבוא "אישור מועצת הרשות לאחר שקיבלה חוות דעת של הממונה" ובמקום "הממונה רשאי ליתן" יבוא "מועצת הרשות רשאית, לאחר שקיבלה חוות דעת של הממונה, ליתן";
(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "הממונה יפרסם" יבוא "מועצת הרשות תפרסם";
(ד) בסעיף קטן (ה), במקום "רשאים השרים" יבוא "רשאית מועצת הרשות" ובמקום "תקנות שהותקנו" יבוא "כללים שנקבעו";
(27) בסעיף 77 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "השרים יתקינו תקנות" יבוא "מועצת הרשות תקבע כללים";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "השרים רשאים להתקין תקנות" יבוא "מועצת הרשות רשאית לקבוע כללים";
(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "השרים רשאים לקבוע בתקנות" יבוא "מועצת הרשות רשאית לקבוע בכללים";
(ד) בסעיף קטן (ד), במקום "תקנות לפי סעיף זה יותקנו" יבוא "כללים לפי סעיף זה ייקבעו";
(28) בסעיף 78(א), בסופו יבוא "הכל על פי כללים שקבעה המועצה";
(29) במקום כותרת פרק ו' יבוא:
פרק ו': הרשות הממשלתית למים ולביוב
(30) בכותרת סימן א' לפרק ו', המילה "הקמת" - תימחק, ובסופה יבוא "לענין חוק זה";
(31) בסעיף 80 -
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "מטרות הרשות לענין חוק זה";
(ב) במקום "מוקמת בזה הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב, כרשות" יבוא "הרשות תהיה, לענין חוק זה, רשות";
(32) בסעיף 81(א), במקום הרישה יבוא "תפקידי הרשות, לענין חוק זה, הם, בין השאר:";
(33) סימנים ב' עד ה', לפרק ו' - בטלים;
(34) (שולב בסעיף 103 לחוק).
(35) בסעיף 107, במקום "תאפשר הרשות לממונה," יבוא "תאפשר מועצת הרשות", ובמקום "שתקבע מועצת הרשות" יבוא "שתקבע, לאחר קבלת חוות דעת הממונה";
(36) בסעיף 110 -
(א) בכותרת השוליים, במקום "הסמכת" יבוא "מינוי";
(ב) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) מנהל הרשות ימנה, באישור שר הפנים, ממונה על עניני החברות לשירותי מים וביוב; הממונה יהיה עובד הרשות.";
(ג) בסעיף קטן (ב), במקום "הסמכת" יבוא "מינוי";
(37) בסעיף 111, במקום הרישה יבוא "הממונה, בכפוף להנחיות, להוראות ולכללים שקבעה מועצת הרשות בהתאם לסמכויותיה -";
(38) בסעיף 115 -
(א) בסעיף קטן (א), המילים "או מנהל הרשות" - יימחקו;
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "נותן ההודעה" יבוא "הממונה";
(39) בסעיף 116(א), ברישה, המילים "או מנהל הרשות" - יימחקו, ובמקום "באישור שר הפנים, או מנהל הרשות באישור מועצת הרשות, לפי הענין" יבוא "באישור מועצת הרשות";
(40) בסעיף 117(א), המילים "ואישור השרים" - יימחקו;
(41) בסעיף 128(א), המילים "עובד משרד הפנים" - יימחקו;
(42) בסעיף 146 -
(א) בכותרת השוליים, במקום "תקנות" יבוא "כללים";
(ב) בסעיף קטן (א), במקום "שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את המקרים" יבוא "מועצת הרשות, תקבע, בכללים, את המקרים";
(ג) בסעיף קטן (ב), במקום "שר הפנים" יבוא "מועצת הרשות" ובמקום "יקבע" יבוא "תקבע";
(ד) בסעיף קטן (ג), במקום "תקנות" יבוא "כללים" ובמקום "יותקנו" יבוא "ייקבעו";
(43) (שולב בסעיף 148 לחוק).
(44) בסעיף 149 -
(א) בסעיף קטן (ד), במקום "שר הפנים ושר האוצר רשאים, בהתייעצות עם הממונה" יבוא "מועצת הרשות רשאית, לאחר שקיבלה את חוות דעת הממונה", במקום "אישורם" יבוא "אישורה" ובמקום "להם" יבוא "לה";
(ב) בסעיף קטן (ה), במקום "אישרו שר הפנים ושר האוצר" יבוא "אישרה מועצת הרשות", במקום "שקבעו" יבוא "שקבעה", במקום "השרים רשאים" יבוא "רשאית המועצה" ובמקום "רשאים הם" יבוא "רשאית מועצת הרשות";
(45) בסעיף 151, במקום "בצו, באישור" יבוא "בצו, על פי הצעת מועצת הרשות, ובאישור";
(46) בסעיף 152(ב), במקום "תקנות" יבוא "כללים";
(47) בסעיף 155, במקום "שר הפנים" יבוא "שר התשתיות הלאומיות", במקום "שר התשתיות הלאומיות" יבוא "שר הפנים" ובסופו יבוא "למעט בענינים שבהם מוסמכים מועצת הרשות או הממונה, לפי חוק זה, לקבוע כללים."
42. חוק תאגידי מים וביוב - תחילה והוראות מעבר (תיקון: תשס"ט)
(א) תחילתו של חוק תאגידי מים וביוב, כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) עד (ה), ביום י"ב בתשרי התש"ע (30 בספטמבר 2009).
(ב) תחילתם של סעיף 103 וביטול סעיף 148 לחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחם בסעיף 41(34) ו-(43) לחוק זה, ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006).
(ג) בתקופה שמיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום כ"ז בסיון התשס"ח (30 ביוני 2008), יקראו את סעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, כך:
(1) אחרי ההגדרה "מועצת הרשות" יבוא:
"מועצת הרשות הממשלתית" - מועצת הרשות הממשלתית שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;
(2) אחרי ההגדרה "מנהל הרשות" יבוא:
"מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים";
(ד) בתקופה שמיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010), יקראו את סעיף 9(ד) לחוק תאגידי מים וביוב, כך שבמקום "מסמכויותיו של נציב המים" יבוא "מסמכויותיהם של מנהל הרשות הממשלתית ומועצת הרשות הממשלתית".
(ה) תחילתם של סעיפים 2, 56(א), כותרת פרק ו' וכותרת סימן א' לפרק ו', סעיפים 80, 81(א) וביטול סימנים ב' עד ה' לפרק ו', בחוק תאגידי מים וביוב, כנוסחם בסעיף 41(1), (20) ו-(29) עד (33) לחוק זה, ביום כ"ז בסיון התשס"ח (30 ביוני 2008).
_______________________
1 ס"ח תשס"ו, 344; תשס"ז, 77; תשס"ט, 221.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ