אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 1
1 - 38. (שולבו בתקנות העיקריות).
39. תיקון חוק המים - מס' 22
בחוק המים, התשי"ט-1959 (בפרק זה - חוק המים) -
(1) בכל מקום בחוק, למעט בסעיפים 33, 38, 39, 44כ, 59, 100 ו-101 -
(א) במקום "נציב המים" ו"הנציב" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית";
(ב) במקום "לנציב המים" יבוא "למנהל הרשות הממשלתית";
(ג) במקום "שנציב המים" ו"שהנציב" יבוא "שמנהל הרשות הממשלתית";
(ד) במקום "מנציב המים" יבוא "ממנהל הרשות הממשלתית";
(ה) במקום "ולנציב המים" יבוא "ולמנהל הרשות הממשלתית";
(2) בסעיף 11, ברישה, במקום "לפי סעיף 138" יבוא "לפי סעיף 124יט";
(3) בסעיף 14, במקום "שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים, שמונתה לפי סעיף 125 (להלן - מועצת המים), לקבוע" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית שהוקמה לפי סעיף 124טו (להלן - מועצת הרשות הממשלתית) רשאית לקבוע" ובמקום "עשה" יבוא "עשתה";
(4) בסעיף 18, אחרי "מאוצר המדינה" יבוא "לפי כללים שתקבע מועצת הרשות הממשלתית, לענין הזכאות לפיצויים, שיעורם ותנאי תשלומם" ובמקום הסיפה החל במילים "באין הסכמה" יבוא "הטוען כי לא קיבל פיצויים בהתאם לכללים כאמור רשאי לערור על כך לפני בית הדין";
(5) אחרי סעיף 18 יבוא:
18א. אירוע פגיעה במים
(א) בסעיף זה -
"אירוע פגיעה במים" - אירוע הגורם או העלול לגרום לפגיעה ממשית באספקת מים המיועדים לשתיה, באיכות מים כאמור או ביכולת של מקור מים ותשתית מים המיועדים לשתיה לשמש לייעודם האמור;
"תשתית מים" - כהגדרתה בסעיף 35 א(א).
(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להכריז על אירוע פגיעה במים, ומשהכריז כאמור רשאי הוא לצוות על כל אדם הנוגע בדבר לעשות את כל הדרוש לשם טיפול באירוע כאמור, מניעתו, הפסקתו, החזרת המצב לקדמותו ומניעת הישנותו, ולשם הסדרת אספקת מים לצרכנים שנפגעו כתוצאה מאותו אירוע, לתקופה ובתנאים שיקבע בצו, והכל על פי כללים כאמור בסעיף קטן (ג).
(ג) מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים לענין הכרזה על אירוע פגיעה במים, דרכי הטיפול באירוע כאמור, הדרכים למניעתו, להפסקתו, להחזרת המצב לקדמותו ולמניעת הישנותו, ולהסדרת אספקת מים לצרכנים שנפגעו כתוצאה מאירוע כאמור.
(ד) לא קיים אדם הוראות צו שניתן לו לפי סעיף קטן (ב), בתוך התקופה שנקבעה בצו, רשאי מנהל הרשות הממשלתית לעשות את הנדרש על פי הצו, ומשעשה כן, יהיה מי שנצטווה ולא מילא אחר הוראות הצו חייב בהוצאות הכרוכות בכך; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף קטן זה, תחול פקודת המסים (גביה), למעט סעיף 12 שבה.
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות השר לאיכות הסביבה לפי סימן א1 ולפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.
(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי להקנות למועצת הרשות הממשלתית סמכויות בענינים שלגביהם מוקנות סמכויות לאחר לפי פקודת בריאות העם, 1940.
(6) בסעיף 19 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "באישור שר החקלאות" יבוא "בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
(ב) סעיף קטן (ב) - בטל;
(ג) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף קטן זה תחול פקודת המסים (גביה), למעט סעיף 12 שבה";
(7) בסעיף 20ד(א), ברישה, במקום "מועצת המים" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית";
(8) בסעיף 20יג(א), במקום "מועצת המים" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית";
(9) בכותרת סימן ב' לפרק השני, במקום "נורמות וכללים" יבוא "כללים";
(10) במקום סעיף 21 יבוא:
21. קביעת כללים
(א) מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע, בכללים, נורמות לכמויות המים, לאיכותם, למחירם, לחלוקתם בין מטרות המים השונות, לתנאי הספקתם ולשימוש בהם במסגרת מטרת המים שלה יועדו, וכן הוראות לניצולם היעיל והחסכוני.
(ב) נקבעו כללים לפי הוראות סעיף קטן (א), לא יספק אדם מים ולא ישתמש במים אלא בהתאם לכללים האמורים.
(11) בסעיף 22 -
(א) בכותרת השוליים, במקום "נורמות וכללים" יבוא "הכללים";
(ב) במקום "קביעת נורמות וכללים" יבוא "קביעת כללים";
(12) בסעיף 22א -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "מים או להטייתם ממקור אחר" יבוא "מים, להטייתם ממקור אחר או להתפלת מי-ים";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
(א1) מתן רישיון לפי סעיף זה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.
(13) בסעיף 23, אחרי "ממקור מים" יבוא "ולא יתפיל מי-ים", אחרי "הפיקם ממקור מים" יבוא "או התפילם ממי-ים" ובמקום "(להלן - רישיון הפקה)" יבוא "(להלן רישיון הפקה); מתן רישיון הפקה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
(14) בסעיף 24, במקום "שנקבעו לכך בתקנות" יבוא "שקבעה מועצת הרשות הממשלתית בכללים";
(15) בסעיף 25, במקום "בתקנות" יבוא "בכללים שקבעה הרשות הממשלתית";
(16) אחרי סעיף 25 יבוא:
25א. אמות מידה להקצאת מים לחקלאות
שר החקלאות יקבע בתקנות אמות מידה להקצאת מים בידי מנהל הרשות הממשלתית ברישיונות הפקה, לצריכה למטרת חקלאות.
(17) בסעיף 27(ג), במקום "ששר החקלאות יקבע בצו" יבוא "שתקבע מועצת הרשות הממשלתית בצו";
(18) בסעיף 29, במקום "הכריז שר החקלאות" יבוא "הכריזה מועצת הרשות הממשלתית";
(19) בסעיף 30, במקום "בחוק זה או בתקנות לפיו" יבוא "בניגוד לאמור לפי חוק זה";
(20) בסעיף 32(א), במקום "בחוק זה או בתקנות לפיו" יבוא "בניגוד לאמור לפי חוק זה";
(21) בסעיף 33 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "רשאי שר החקלאות להורות לנציב המים שינהל את המפעל האמור בדרך ובתנאים שיקבע" יבוא "רשאי מנהל הרשות הממשלתית לנהל את המפעל האמור על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור - באישור אותה המועצה, וזאת";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "הורה שר החקלאות לנציב המים" יבוא "החליט מנהל הרשות הממשלתית", במקום "רשאי נציב המים להעביר, בתנאים שקבע השר" יבוא "רשאי הוא, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור - באישור אותה מועצה, להעביר";
(22) בסעיף 34 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "ייקבעו אלה על ידי" יבוא "יורה על כך, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית," ובמקום "החלטתו" יבוא "צו או הוראה שניתנו לפי סעיף קטן זה";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "שר התשתיות הלאומיות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולענין תשלום על ידי רשות מקומית - גם לאחר התייעצות עם שר הפנים, יקבעו" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית תקבע";
(23) בסעיף 35א -
(א) סעיף קטן (ג) - בטל;
(ב) בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "ועל פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
(ג) בסעיף קטן (ו), במקום הרישה עד המילים "יקבע תעריפים" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית תקבע, בכללים, תעריפים";
(24) בסעיף 36, במקום "נוכח שר החקלאות" יבוא "נוכחה מועצת הרשות הממשלתית" ובמקום "רשאי הוא, לאחר התייעצות עם מועצת המים ועם ועדות האספקה," יבוא "רשאית היא";
(25) בסעיף 37 -
(א) בסעיף קטן (א) -
(1) במקום הרישה יבוא "הכריזה מועצת הרשות הממשלתית על אזור קיצוב ונראה לה שאין אפשרות סבירה להבטיח לאזור הספקת מים שתספיק לקיום הצריכה שהיתה קיימת בו ערב ההכרזה, רשאית היא להסדיר את ההספקה והצריכה באזור הקיצוב בכללים הקובעים - ";
(2) בפסקה (1), במקום "ורשאי הוא" יבוא "ורשאית מועצת הרשות הממשלתית";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "בתקנות" יבוא "בכללים";
(ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) הוכרז אזור קיצוב, וקצבה מועצת הרשות הממשלתית את היקף הצריכה המרבית הכוללת המותרת בו למטרת חקלאות, יקבע שר החקלאות, בתקנות, אמות מידה להקצאת המים, במסגרת היקף הצריכה שקצבה המועצה, בידי מנהל הרשות הממשלתית ברישיונות הפקה.";
(26) בסעיף 38, במקום "ראה שר החקלאות" יבוא "ראתה מועצת הרשות הממשלתית", במקום "יכין" יבוא "תכין" ובמקום "ויניח העתק ממנה במשרדי נציב המים," יבוא "ותניח העתק ממנה", ובכל מקום, במקום "נציב המים" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית";
(27) בסעיף 39, במקום "לנציב המים" יבוא "למועצת הרשות הממשלתית";
(28) בסעיף 40, במקום "שר החקלאות לא יתקין תקנות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית לא תקבע כללים" ובמקום הסיפה החל במילים "לפני מועצת המים" יבוא "לפניה";
(29) בסעיף 44 -
(א) סעיף קטן (ב) - בטל;
(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים," יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית";
(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) על החלטת מנהל הרשות הממשלתית בענין פיצויים לפי סעיף זה ניתן לערער לבית הדין."
(30) בסעיף 44ב, במקום "(להלן - רישיון החדרה)" יבוא "(להלן - רישיון החדרה); מתן רישיון החדרה וקביעת התנאים בו ייעשו על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
(31) בסעיף 44ג(3), במקום "שיקבע שר החקלאות, לאחר התייעצות במועצת המים ובאישור" יבוא "שתקבע מועצת הרשות הממשלתית באישור";
(32) בסעיף 44ה -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "60" יבוא "30";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "הזדמנות להשמיע, בדרך שתיקבע בתקנות, את הצעותיו" יבוא "הזדמנות להשמיע את הצעותיו", ובסופו יבוא "בדרך שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, בכללים";
(33) בסעיף 44ז(א), אחרי פסקה (6) יבוא:
"(7) אמצעי ניטור שעל בעל הרישיון להתקין כדי לפקח על כמותם ואיכותם של המים המוחדרים והשפעתם על הקרקע, ותוצאות הניטור שעליו להעביר למנהל הרשות הממשלתית, לפי דרישתו.";
(34) בסעיף 44 טז -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "מצא השר" יבוא "מצאה מועצת הרשות הממשלתית";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "שתיקבע בתקנות" יבוא "שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, בכללים";
(35) בסעיף 44יז, במקום "60" יבוא "30";
(36) בסעיף 44יט -
(א) בסעיף קטן (ב), במקום "שיקבע שר החקלאות לאחר התייעצות במועצת המים" יבוא "שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
(ב) סעיף קטן (ג) - בטל;
(37) בסעיף 44כ, במקום "באישור נציב המים ועל פי כללים שייקבעו על ידי הנציב" יבוא "באישור מנהל הרשות הממשלתית ועל פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית";
(38) בסעיף 44כב, במקום סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד) מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תקבע כללים לחישוב הפיצויים לפי סימן זה.";
(39) בסעיף 46, במקום "שר החקלאות רשאי" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית, ובמקום "הכנסת" יבוא "ועדת הכלכלה של הכנסת";
(40) בסעיף 47, בכל מקום, במקום "לשר החקלאות" יבוא "לשר התשתיות הלאומיות";
(41) בסעיף 49, במקום "שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים," יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית" ובמקום "אזורית; השר רשאי להסמיך לכך, לאחר התייעצות עם שר הפנים," יבוא "וכן ורשאית היא להסמיך לכך";
(42) בסעיף 51, במקום "שר החקלאות רשאי" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית";
(43) בסעיף 52, במקום "ששר החקלאות הרשה" יבוא "שמועצת הרשות הממשלתית הרשתה";
(44) בסעיף 53, במקום "נוכח שר החקלאות" יבוא "נוכחה מועצת הרשות הממשלתית", במקום "לדעתו, שיהיו בידיה" יבוא "לדעתה, שיהיו בידי רשות המים", במקום "ורשאי השר" יבוא "ורשאית מועצת הרשות הממשלתית" ובמקום "שיקבע" יבוא "שתורה";
(45) בסעיף 54, במקום "שר החקלאות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית";
(46) בסעיף 57 -
(א) בכותרת השוליים, במקום "שר החקלאות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית";
(ב) במקום "לשר החקלאות" יבוא "למועצת הרשות הממשלתית", במקום "לו" יבוא "למועצה האמורה" ובמקום "שידרוש" יבוא "שידרשו";
(47) בסעיף 58, במקום "שר החקלאות יגיש לכנסת" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית תגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת";
(48) בסעיף 59 -
(א) בסעיף קטן (א) -
(1) ברישה, במקום "לתקנות החלות" יבוא "לכללים החלים" ובמקום "רשאי שר החקלאות לאחר שהתרה בה" יבוא "רשאי מנהל הרשות הממשלתית, באישור מועצת הרשות הממשלתית, ולאחר שהתרה ברשות המים האזורית,";
(2) בפסקה (2), במקום "להורות לנציב המים שישלים את השלמת המפעל בדרך ובתנאים שיקבע" יבוא "להשלים את הקמת המפעל בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור - על פי אישור מאת המועצה האמורה, וזאת", והמילים "הכל כפי שיקבע השר" - יימחקו;
(ב) בסעיף קטן (ב) -
(1) ברישה, במקום "בניגוד להוראות חוק זה, לרבות תקנות על פיו" יבוא "בניגוד להוראות לפי חוק זה", במקום "רשאי שר החקלאות לאחר שהתרה בה" יבוא "רשאי מנהל הרשות הממשלתית, באישור מועצת הרשות הממשלתית, ולאחר שהתרה ברשות המים האזורית";
(2) בפסקה (2), המילים "או - באישור שר הפנים -" - יימחקו;
(3) בפסקה (3), במקום "להורות לנציב המים שינהל את מפעל המים בדרך ובתנאים שיקבע" יבוא "לנהל את מפעל המים בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית, ובהעדר כללים כאמור - באישור מאת המועצה האמורה, וזאת";
(49) בסעיף 60, במקום "שר החקלאות רשאי" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית" ובמקום "בסמכויותיו" יבוא "בסמכויותיה";
(50) בסעיף 64, במקום "כזאת, מאושרת על ידי שר החקלאות," יבוא "כזאת";
(51) בסעיף 67 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "שר החקלאות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית";
(ב) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "שר החקלאות, לאחר התייעצות עם מועצת המים, רשאי לאשר" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית, בהתאם לכללים שתקבע, לאשר";
(ג) במקום בסעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג) מועצת הרשות הממשלתית לא תדחה התנגדות אלא לאחר שדנו בה לפניה.";
(52) בסעיף 68 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום "לא יאשר שר החקלאות" יבוא "לא תאשר מועצת הרשות הממשלתית", במקום "שהביא" יבוא "שהביאה" ובמקום "בפקודת בנין ערים, 1936" יבוא "בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "פקודת בנין ערים, 1936" יבוא "חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965";
(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "רשאי שר החקלאות" יבוא "רשאית מועצת הרשות הממשלתית";
(53) בסעיף 70, במקום "לא יאשר אותה שר החקלאות" יבוא "לא תאשר אותה מועצת הרשות הממשלתית";
(54) בסעיף 71, במקום "באתר היסטורי כמשמעותו בפקודת העתיקות" יבוא "באתר עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות, התשל"ח-1978" ובמקום "לא יאשר אותה שר החקלאות" יבוא "לא תאשר אותה מועצת הרשות הממשלתית";
(55) בסעיף 74 -
(א) בסעיף קטן (ג), במקום "רשאי שר החקלאות, לאחר התייעצות עם מועצת המים ולאחר" יבוא "רשאית מועצת הרשות הממשלתית, לאחר";
(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "לא יסרב שר החקלאות" יבוא "לא תסרב מועצת הרשות הממשלתית" ובמקום הסיפה החל במילים "לפניו או לפני" יבוא "לפניה";
(ג) בסעיף קטן (ה), במקום "שר החקלאות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית", במקום "לא יאשר השר" יבוא "לא תאשר המועצה" ובמקום "שנתן" יבוא "שנתנה";
(56) בסעיף 77(א)(3), במקום "שר החקלאות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית";
(57) במקום סעיף 78 יבוא:
78. סמכות לתת היתרים
היתה פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 77 טעונה היתר, רישיון או פטור על פי כל חיקוק, לרבות חוק עזר שניתן לפיו, לא ייתן השר הממונה על ביצועו של אותו חיקוק את ההיתר, הרישיון או הפטור, אלא לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית; הוראה זו אינה גורעת מכל הוראה אחרת בחיקוק.";
(58) בסעיף 80, במקום "שר החקלאות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית";
(59) בסעיף 88, בסופו יבוא "על גבייתן של ההוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה), למעט סעיף 12 שבה.";
(60) בסעיף 93(א), במקום "שר החקלאות יקבע, לאחר התייעצות במועצת המים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, כללים" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תקבע כללים";
(61) בסעיף 97 -
(א) בסעיף קטן (ב), במקום "אישור שר החקלאות, שיינתן לאחר התייעצות עם מועצת המים ולאחר" יבוא "אישור מועצת הרשות הממשלתית, שיינתן לאחר" ובמקום "חייבת הרשות" יבוא "חייבת רשות המים";
(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים למתן היתרים וצווים בידי מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף זה.";
(62) בסעיף 100, ברישה, במקום "נציב המים" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית";
(63) בסעיף 101, במקום "לא יאשר נציב המים" יבוא "לא תאשר מועצת הרשות הממשלתית", במקום "שנתן" יבוא "שנתנה" ובמקום "בדרך שנקבעה בתקנות" יבוא "בדרך שקבעה בכללים";
(64) בסעיף 102 -
(א) בכותרת השוליים, במקום "תקנות" יבוא "כללים";
(ב) במקום "שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים, לקבוע בתקנות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע בכללים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,";
(65) סעיף 103 - בטל;
(66) בסעיף 104, במקום "שר החקלאות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית" ובסופו יבוא "ככל שאישור כאמור נדרש לפי חוק אחר";
(67) בסעיף 105, במקום "שר החקלאות רשאי, לאחר התייעצות עם מועצת המים ובאישור" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית, באישור";
(68) בסעיף 107, במקום "60" יבוא "30";
(69) בסעיף 111, במקום הרישה עד המילים "יקבע בתקנות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית תקבע";
(70) בסעיף 112 -
(א) בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המילים "לקבוע בתקנות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית לקבוע בכללים", במקום "ורשאי הוא" יבוא "ורשאית היא" והמילים "למעט שימושם בחקלאות," - יימחקו;
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום הרישה עד המילים "ובלבד שהתעריפים" יבוא "על אף האמור בסעיף קטן (א), התעריפים";
(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "שר התשתיות הלאומיות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ולענין תשלום על ידי רשות מקומית - גם לאחר התייעצות עם שר הפנים, יקבעו הוראות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים";
(ד) בסעיף קטן (ד), במקום "הוראות" יבוא "כללים";
(71) בסעיף 112א(א), בהגדרה "שיעור השינוי של הסל הקובע", בסיפה, במקום "שר החקלאות ושר האוצר רשאים" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית רשאית";
(72) בסעיף 113(א), במקום "ששר החקלאות יקבע" יבוא "שמועצת הרשות הממשלתית תקבע", במקום "יתן" יבוא "תיתן" ובמקום "שנקבעה בתקנות" יבוא "שקבעה בכללים";
(73) בסעיף 114(א), במקום "קבע שר החקלאות" יבוא "קבעה מועצת הרשות הממשלתית";
(74) סעיף - 115 בטל;
(75) בסעיף 116(א), במקום הרישה עד המילה "יקבע" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תקבע";
(76) בסעיף 124א -
(א) ברישה, במקום "רשאי" יבוא "רשאי, על פי כללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית,";
(ב) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "התקנות שהותקנו" יבוא "הכללים שנקבעו";
(77) בסעיף 124ב -
(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) מועצת הרשות הממשלתית, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תקבע בכללים את שיעורי התשלום המיוחד .";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "התקנות שהותקנו" יבוא "הכללים שנקבעו";
(78) במקום כותרת סימן א' לפרק החמישי יבוא:
סימן א': הרשות הממשלתית למים ולביוב;
(79) אחרי סעיף 124י, תחת כותרת סימן א' לפרק חמישי יבוא:
124יא. הרשות הממשלתית למים ולביוב
מוקמת בזה הרשות הממשלתית למים ולביוב (בחוק זה - הרשות הממשלתית), שתהיה מופקדת על ניהול משק המים והביוב (בפרק זה - משק המים), ואשר תפעל בהתאם למדיניות הממשלה ובהתאם לסמכויותיה בתחום משק המים לפי הוראות חוק זה וכל דין אחר.
124יב. תקציב הרשות הממשלתית
תקציב הרשות הממשלתית ייקבע בחוק התקציב השנתי, בסעיף תקציב נפרד, כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985; הממונה על סעיף תקציב זה, לענין החוק האמור, יהיה מנהל הרשות הממשלתית.
124יג. עסקאות הרשות
מנהל הרשות הממשלתית מורשה, יחד עם חשב הרשות הממשלתית, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.
124יד. עובדי הרשות הממשלתית
עובדי הרשות הממשלתית יהיו עובדי המדינה, והם יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות הממשלתית ובפיקוחו.
סימן א'1: מועצת הרשות הממשלתית
124טו. מועצת הרשות הממשלתית
(א) לרשות הממשלתית תהיה מועצה, המורכבת משמונה חברים כמפורט להלן:
(1) מנהל הרשות הממשלתית שמונה לפי סעיף 124יט, והוא יהיה יושב ראש המועצה;
(2) המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
(3) המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה;
(4) המנהל הכללי של משרד הפנים;
(5) המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות;
(6) הממונה על התקציבים במשרד האוצר;
(7) שני נציגי ציבור שמונו לפי הוראות סעיף 124טז.
(ב) כל אחד מהמנויים בפסקאות (2) עד (6) בסעיף קטן (א) רשאי למנות נציג מטעמו שיהיה חבר הרשות הממשלתית במקומו, ובלבד שהוא עובד משרדו בדרגת סגן מנהל כללי ומעלה.
124טז. נציגי הציבור במועצת הרשות הממשלתית
(א) הממשלה תמנה את שני נציגי הציבור במועצת הרשות הממשלתית, אחד לפי המלצת שר התשתיות הלאומיות, ואחד לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הפנים לאחר שנועצו בשר התשתיות הלאומיות (בסימן זה - נציג הציבור).
(ב) כשיר להתמנות כנציג הציבור מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות לכהן כיושב ראש דירקטוריון בחברה ממשלתית כאמור בסעיף 24(ג) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
(ג) נציג הציבור יתמנה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לחזור ולמנותו, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה.
(ד) נציג הציבור יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר או לשרים שהמליצו על מינויו כאמור בסעיף קטן (א) (בסעיף זה - השר הממליץ);
(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והשר הממליץ החליט להעביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב;
(3) הורשע בעבירה שלדעת השר הממליץ, בשל חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר במועצת הרשות הממשלתית;
(4) השר הממליץ קבע כי חדל להתקיים לגביו תנאי מתנאי הכשירות למינויו;
(5) נתמנה כעובד המדינה;
(6) השר הממליץ קבע, בהתייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית, כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.
(ה) נציג הציבור שידוע לו כי הוא קשור או עשוי להיות קשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן משפחתו או על ידי תאגיד שהוא או בן משפחתו הם בעלי ענין בו, בענין העומד לדיון במועצת הרשות הממשלתית, יודיע על כך בכתב ליושב ראש המועצה מיד לאחר שנודע לו שהענין עומד לדיון, ולא יהיה נוכח בדיוני המועצה באותו ענין, ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת לענין האמור או הקשורה עמו; בסעיף קטן זה, "בן משפחה" ו"בעל ענין" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
124יז. תפקידי מועצת הרשות הממשלתית
(א) תפקידי מועצת הרשות הממשלתית הם כמפורט בחוק זה ובכל דין אחר, ובין השאר:
(1) הסדרת משק המים, פיתוחו ופיקוח עליו;
(2) ביצוע מדיניות הממשלה שיש לה השלכות על משק המים;
(3) קביעת כללים למתן רישיונות לפי חוק זה;
(4) קביעת תעריפים והיטלים לשימושי המים השונים;
(5) קביעת כללים בדבר הפקת מים, הספקתם, כמותם, איכותם, מחירם, השימוש בהם במסגרת מטרות המים, ואירוע פגיעה במים;
(6) קביעת תקנים לטיפול במי שפכים;
(7) פיקוח על רשות המים הארצית ורשויות המים האזוריות;
(8) סיוע לשר התשתיות הלאומיות במילוי תפקידו כשר היוזם לענין אמנות בין-לאומיות בנושא מים.
(ב) אין בתפקידי מועצת הרשות הממשלתית המפורטים בפסקאות (5) ו-(6) בסעיף קטן (א), כדי להקנות לה סמכויות בענינים שלגביהם מוקנות סמכויות לאחר לפי פקודת בריאות העם, 1940.
124יח. סדרי עבודתה של מועצת הרשות הממשלתית
(א) מועצת הרשות הממשלתית תקיים ישיבה אחת לחודשיים, לפחות.
(ב) המנין החוקי בישיבת מועצת הרשות הממשלתית הוא שלושה חברים לפחות, וביניהם מנהל הרשות הממשלתית.
(ג) החלטות הרשות הממשלתית יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים המצביעים באותה ישיבה.
(ד) מועצת הרשות הממשלתית תיתן לציבור ולכל גורם הנוגע בדבר הזדמנות נאותה להביא לפניה את עמדתם בנוגע לכללים שבדעתה לקבוע, בדרך שתורה מועצת הרשות הממשלתית.
(ה) מועצת הרשות הממשלתית תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ונוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
סימן א'2: מנהל הרשות הממשלתית
124יט. מנהל הרשות הממשלתית
(א) הממשלה, על פי הצעת שר התשתיות הלאומיות, תמנה את מנהל הרשות הממשלתית, שיהיה אחראי לניהול משק המים, בהתאם למדיניות הממשלה, ובכפוף להנחיות, להוראות ולכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.
(ב) מנהל הרשות הממשלתית יהיה עובד המדינה; תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים ואפשר לחזור ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת, של שלוש שנים.
124כ. כשירות
כשיר להתמנות כמנהל הרשות הממשלתית אזרח ישראלי ותושב ישראל שמתקיימים בו שניים אלה:
(1) הוא בעל תואר אקדמי בתחום עיסוקה של הרשות הממשלתית, מאת מוסד מוכר, כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;
(2) הוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים בתפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.
124כא. הפסקת כהונה
הממשלה לא תפסיק את כהונתו של מנהל הרשות הממשלתית אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות לערור על החלטתה לפני ועדת השירות לפי סעיף 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959; ועדת השירות תדון בערר לאחר קבלת חוות דעת מנציב שירות המדינה.
124כב. ממלא מקום למנהל הרשות שהושעה
השעתה הממשלה את מנהל הרשות הממשלתית, תמנה לו, בדרך האמורה בסעיף 124יט, ממלא מקום שמתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים לפי סעיף 124כ, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת; לממלא המקום יהיו כל הסמכויות של מנהל הרשות הממשלתית לפי חוק זה ולפי כל דין אחר.
124כג. דוח מנהל הרשות הממשלתית
מנהל הרשות הממשלתית יגיש אחת לשנה לפחות, דין וחשבון על פעולותיו (בסעיף זה - דוח שנתי); הדוח השנתי יוגש לממשלה, ולמועצת הרשות הממשלתית, וכן לוועדת הכלכלה של הכנסת, שתדון בו.
סימן א' 3: מועצת המים
(80) בסעיף 125, במקום "לשר החקלאות" יבוא "לשר התשתיות הלאומיות" והמילים "ותמלא את התפקידים שנועדו לה לפי חוק זה" - יימחקו;
(81) בסעיף 126, במקום "שר החקלאות" יבוא "שר התשתיות הלאומיות";
(82) בסעיף 127, במקום "לשר החקלאות" יבוא "לשר התשתיות הלאומיות";
(83) בסעיף 128, בכל מקום, במקום "שר החקלאות" יבוא "שר התשתיות הלאומיות";
(84) סעיף 130 - בטל;
(85) בסעיף 131, במקום "שר החקלאות" יבוא "שר התשתיות הלאומיות";
(86) בסעיף 132, במקום "שר החקלאות" יבוא "שר התשתיות הלאומיות";
(87) בסעיף 133(א), במקום "שר החקלאות ימנה" יבוא "שר התשתיות הלאומיות, על פי הצעת מועצת הרשות הממשלתית, ימנה" ובמקום "על ידי שר החקלאות" יבוא "על ידי שר התשתיות הלאומיות";
(88) בסעיף 134(א), במקום "שר החקלאות" יבוא "שר התשתיות הלאומיות";
(89) בסעיף 135, במקום "שר החקלאות" יבוא "שר התשתיות הלאומיות";
(90) בסעיף 136, במקום "שר החקלאות" יבוא "שר התשתיות הלאומיות";
(91) סימן ב' לפרק חמישי - בטל;
(92) בסעיף 141(א), במקום "שר החקלאות, לאחר התייעצות עם מועצת המים" יבוא "שר התשתיות הלאומיות, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית";
(93) בסעיף 148(ב), במקום "שר החקלאות יתקין תקנות" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית תקבע כללים";
(94) בסעיף 154, אחרי "על ידי" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית," והמילים "או לפי התקנות על פיו" - יימחקו;
(95) אחרי סעיף 154 יבוא:
154א. פרסום
מועצת הרשות הממשלתית תפרסם באתר האינטרנט שלה את התקנות והכללים לפי חוק זה, המתפרסמים ברשומות, וכן את הדוח השנתי האמור בסעיף 124 כג.
(96) בסעיף 155, במקום "שר החקלאות, לאחר התייעצות עם מועצת המים" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית, בכללים,";
(97) במקום סעיף 159 יבוא:
159. ביצוע ותקנות
(א) שר התשתיות הלאומיות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, למעט בענינים שבהם מוסמכת מועצת הרשות הממשלתית, לפי חוק זה, לקבוע כללים.
(ב) מועצת הרשות הממשלתית, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, רשאית, לקבוע, בכללים, אגרות בעד הגשת בקשות לרישיונות ולהיתרים לפי חוק זה.
(98) בסעיף 160(ב) -
(א) ברישה, במקום "שר התשתיות הלאומיות, בהסכמת שר האוצר, יקבע" יבוא "מועצת הרשות הממשלתית תקבע";
(ב) בפסקה (3), במקום "שייקבע בתקנות" יבוא "שנקבע בכללים האמורים".
40. חוק המים - הוראת שעה
על אף הוראות סעיף 112(א) לחוק המים, כנוסחו בסעיף 39(70) לחוק זה, בתקופה שמיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) עד יום כ"ח בסיון התשע"א (30 ביוני 2011), כללים לפי הסעיף האמור הקובעים תעריפי מים לשימוש בחקלאות, ייקבעו באישור שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר.
______________________________
1 ס"ח תשס"ו, 331.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ