אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952

חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952

חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב-1952 1
1. פירושים (תיקון: תשס"ב-2,תיקון מס' 8 - תשע"ב)
בחוק זה
"הפקודה" - פירושו - פקודת הנזיקים האזרחיים, 1944;
"מעשה" - לרבות מחדל;
"אחריות בנזיקים" פירושו - אחריות לפי הפקודה על מעשה שנעשה לאחר תחילת תקפו של חוק זה; מונחים אחרים משמעותם כמשמעות הנודעת להם בפקודה;
"פעולה מלחמתית" - לרבות כל פעולה של לחימה בטרור, במעשי איבה או בהתקוממות, וכן פעולה לשם מניעתם של טרור, מעשי איבה או התקוממות שהיא פעולה בעלת אופי לוחמתי, בהתחשב במכלול נסיבותיה, ובכלל זה במטרת הפעולה, במיקומה הגאוגרפי או באיום הנשקף לכוח המבצע אותה.
2. אחריות המדינה בנזיקים
דין המדינה, לענין אחריות בנזיקים, כדין כל גוף מואגד, פרט לאמור להלן בחוק זה.
3. מעשה בתחום הרשאה חוקית (תיקון: תשס"ה4)
אין המדינה אחראית בנזיקים על מעשה שנעשה בתחום הרשאה חוקית, מתוך אמונה סבירה ובתום לב בקיומה של הרשאה חוקית; אולם אחראית היא על רשלנות שבמעשה.
4. (בוטל) (תיקון: תשס"ה4)
5. פעולה מלחמתית (תיקון מס' 8 תשע"ב)
(א) אין המדינה אחראית בנזיקים על מעשה שנעשה על ידי פעולה מלחמתית של צבא-הגנה לישראל.
(ב) טענה המדינה, כטענה מקדמית, כי אינה אחראית בנזיקים בשל כך שהמעשה שבשלו נתבעה הוא פעולה מלחמתית כאמור בסעיף קטן (א), ידון בית המשפט בטענה לאלתר, ואם מצא כי המעשה הוא פעולה מלחמתית כאמור, ידחה את התביעה.
5א. תביעות בשל פעולות כוחות הביטחון באזור (תיקון: תשס"ב-2)
תובענה נגד המדינה או נגד שלוח של המדינה בשל נזק שנגרם באזור כתוצאה ממעשה שנעשה על ידי צבא הגנה לישראל (בסעיף זה תובענה) תידון בכפוף להוראות סעיף זה:
(1) בסעיף זה -
"אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה;
"צבא הגנה לישראל" - לרבות כוחות ביטחון אחרים של מדינת ישראל הפועלים באזור;
(2) (א) לא ידון בית המשפט בתובענה אלא אם כן הנפגע או אפוטרופסו או אחר מטעמו נתן הודעה בכתב, כפי שייקבע בתקנות, על המעשה נושא התובענה;
(ב) ההודעה תינתן בתוך 60 ימים מיום המעשה; ואולם אם מחמת מצב בריאותו של התובע או אפוטרופסו, או מחמת נסיבות מוצדקות אחרות נבצר ממנו לתת את ההודעה בתוך המועד האמור, תינתן ההודעה בתוך 30 ימים מהיום שבו הוסרה המניעה;
(ג) נפטר הנפגע ולא ניתנה הודעה בעודו בחיים, וטרם חלף המועד למתן הודעה לפי סעיף קטן (ב), תינתן ההודעה על ידי התלויים בו או על ידי עיזבונו, או על ידי אחר מטעמם בתוך 60 ימים מיום פטירתו;
(ד) על אף האמור בפסקה זו, רשאי בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדון בתובענה בשל מעשה שהודעה עליו לא נמסרה במועד;
(3) לא ידון בית המשפט בתובענה שהוגשה לאחר שחלפו שנתיים מיום המעשה נושא התובענה, ואולם רשאי בית המשפט, אם שוכנע כי לא היתה בידי התובע אפשרות סבירה להגיש את תביעתו בתוך י48 התקופה האמורה, להאריך את התקופה בתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת; היה התובע קטין ביום המעשה, תקופת ההארכה כאמור לא תעלה על שלוש שנים;
(4) הוראות סעיפים 38 ו-41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] לא יחולו בדיון בתובענה, ואולם רשאי בית המשפט לקבוע כי יחולו הוראות סעיפים אלה אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות הענין ומטעמים שיירשמו;
(5) נוכח בית המשפט כי נשללה מהמדינה הזדמנות הוגנת להתגונן בתובענה כתוצאה מכך שהמועצה הפלשתינית אינה מקיימת את ההוראות בדבר עזרה משפטית בהתאם להסכם, רשאי הוא, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לענין זה, לדחות את התובענה; בפסקה זו, "ההסכם" - כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967; "המועצה הפלשתינית", כהגדרת "המועצה" בחוק האמור;
(6) שר הביטחון ממונה על ביצוע סעיף זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
5ב. תביעות אויב ופעיל או חבר בארגון מחבלים (תיקון: תשס"ה5, תיקון 8 תשע"ב)
(א) על אף האמור בכל דין, אין המדינה אחראית בנזיקים לנזק שנגרם למי שמפורט בפסקאות (1), (2) או (3), למעט לנזק שנגרם בסוגי תביעות או לסוגי תובעים כאמור בתוספת הראשונה -
(1) נתין של מדינה שהיא אויב, או מי שאינו אזרח ישראלי, שהוא תושב שטח מחוץ לישראל שהממשלה הכריזה עליו, בצו, כשטח אויב אלא אם כן הוא שוהה כדין בישראל;
(2) פעיל או חבר בארגון מחבלים;
(3) מי שניזוק בעת שפעל בשליחותו או מטעמו של נתין מדינת אויב, חבר או פעיל בארגון מחבלים.
(ב) בסעיף זה -
"אויב" ו"ארגון מחבלים" - כהגדרתם בסעיף 91 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;
"המדינה" - לרבות רשות, גוף או אדם הפועלים מטעמה.
5ב1. בית המשפט המוסמך (תיקון מס' 8 תשע"ב)
תובענה כאמור בסעיף 5א, וכן תובענה כאמור בסעיף 5ב לרבות בסוגי תביעות או לסוגי תובעים כאמור בתוספת הראשונה, יוגשו לבית המשפט המוסמך במחוז הקרוב ביותר למקום המעשה שבשלו תובעים, מבין המחוזות ירושלים והדרום.
5ג- בוטל (תיקון 8 תשע"ב)
5ד. שינוי התוספת הראשונה בצו (תיקון: תשס"ה5, תיקון: מס' 8 - תשע"ב)
שר הביטחון, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות בצו את התוספת הראשונה.
6. חבלה שנגרמה בשירות צבאי (תיקון: תשל"ב)
(א) אין המדינה אחראית בנזיקים על חבלה שנחבל אדם ועל מחלה או החמרת מחלה שנגרמו לו בתקופת שירותו הצבאי עקב שירותו הצבאי.
(ב) "שירות צבאי", בסעיף זה, פירושו כבחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949.
7. מוות שנגרם בשירות צבא (תיקון: תשל"ב)
(א) אין המדינה אחראית בנזיקים על מותו של אדם שבא כתוצאה מחבלה שנחבל או ממחלה או מהחמרת מחלה שנגרמו לו בתקופת שירותו הצבאי עקב שירותו הצבאי.
(ב) "שירות צבאי" בסעיף זה, פירושו כבחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950.
7א. התיישנות לענין חוקי שיקום (תיקון: תשכ"ג)
הוגשה תובענה בנזיקין נגד המדינה ונדחתה מכוח הסעיפים 6 או 7, תסתיים תקופת ההתיישנות להגשת בקשות להענקות ותגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב) וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950, במועד הקבוע בהם או בתום ששה חדשים מיום מתן פסק-דין שאין עליו ערעור עוד, הכל לפי המועד המאוחר יותר, ובלבד שהתובענה בנזיקין הוגשה לא יאוחר משנה לאחר תום תקופת ההתיישנות הקובעת באותם חוקים.
7ב. פטור מאחריות בנזיקים שלוחי המדינה (תיקון: תשמ"ט)
(א) בנסיבות שבהן אין המדינה אחראית בנזיקים לפי אחד הסעיפים 5 עד 7, יהא פטור מאחריות כאמור גם מי שבגללו היתה המדינה אחראית בנזיקים אילולא הסעיפים האמורים.
(ב) סעיף זה יחול אף לגבי מעשה או מחדל שנעשו לפני יום תחילתו, ואולם אין בו כדי לפגוע בפסק דין סופי שניתן לפני היום האמור.
7ג. זכות המדינה לשיפוי (תיקון: תשמ"ט)
אין בהוראות סעיף 7ב כדי לפגוע בזכותה של המדינה לשיפוי ממי שהיה חייב בו אילולא ההוראות האמורות.
8. נכסים מוקנים למדינה
אין המדינה אחראית בנזיקים בתורת בעלת נכס שהוקנה לה מכוח החוק בלבד, כל עוד לא קנתה אחיזה בנכס.
9. שמירת הוראות חוק מיוחדות (תיקון: תשס"ד)
האמור בחוק זה אינו פוגע בכל הוראה שבחיקוק מן החיקוקים המנויים להלן, הקובעת, המגבילה או השוללת את אחריות המדינה או מוסדותיה:
(1) פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין);
(2) פקודת בתי הדואר;
(3) פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936;
(4) חוק נכסי נפקדים, תש"י-1950;
(5) חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950;
(6) (בוטלה)
9א. שמירת דינים (תיקון: תשס"ה5, תיקון: מס' 8 - תשע"ב)
אין בהוראות סעיף 5ב כדי לגרוע מכל הגנה, חסינות או פטור, הנתונה למדינת ישראל על פי כל דין.
10. ביטול
סעיף 4(1) לפקודה - בטל.
11. תיקון
פקודת המשפטים הממשלתיים תתוקן כך:
(1) בפיסקה (ג) במקום הנקודה שבסופה יבוא פסיק ואחריו "או";
(2) תיווסף פיסקה זו:
(ד) נזיקים אזרחיים.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ה5)
(סעיף 5ב(א))
תביעה שעילתה נזק שנגרם לאדם כאמור בסעיף 5ב(א) בעת שהיה מצוי במשמורת של מדינת ישראל כעצור או כאסיר ואשר לאחר שהותו במשמורת לא חזר להיות פעיל או חבר בארגון מחבלים או לפעול מטעמו או בשליחותו של מי מהם.
תוספת שניה- בטלה (תיקון: מס' 8 - תשע"ב)
1 ס"ח תשי"ב, 339; תשכ"ג, 27; תשל"ב, 134; תשמ"ט, 16; תשס"ב, 514; תשס"ד, 92; תשס"ה, 952, 953.
ק"ת תשס"ו, 526., תיקון מס' 8 תשע"ב התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה- 387, מיום כ"ג באייר התשס"ח (28 במאי 2008), עמ' 598.
2 סעיפים 1 ו-4 לחוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002 (ס"ח תשס"ב, 514 ו-515) קובעים לענין תיקון סעיף 1 והוספת סעיף 5א:
"1. מטרה
חוק זה בא להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בשל פעילותם של כוחות הביטחון באזורי יהודה והשומרון וחבל עזה נגד מעשי טרור, איבה והתקוממות בדרך של קביעת הוראות דיניות שיחולו על תביעות כאמור, ולהבהיר את המונח "פעולה מלחמתית" שבחוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952.
4. תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א) תחילתן של הוראות פסקה (2) של סעיף 5א לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 3 לחוק זה (בסעיף קטן זה - ההוראות), ביום כניסתן לתוקף של תקנות כאמור בפסקה (6) של סעיף 5א האמור; ההוראות יחולו על תובענה שעילתה מעשה שאירע ביום כניסתן לתוקף של תקנות כאמור ולאחריו.
(ב) על אף האמור בפסקה (3) של סעיף 5א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לענין תובענה שעילתה מעשה שאירע לפני תחילתו של חוק זה וטרם התיישנה, יימנו המועדים האמורים בפסקה (3), מיום תחילתו של חוק זה, ובלבד שבכל מקרה לא תעלה תקופת ההתיישנות שחלה לפי הדין ביום המעשה.
(ג) הוראות פסקה (4) של סעיף 5א לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 3 לחוק זה, לא יחולו על תובענה ששמיעת הראיות בה החלה לפני תחילתו של חוק זה."
3 (בוטלה)
4 סעיף 7 לחוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 952) קובעים לענין תיקון סעיף 3 וביטול סעיף 4:
7. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה - יום התחילה).
(החוק פורסם ביום 10.8.2005).
(ב) חוק זה יחול על תובענה שהוגשה ביום התחילה ולאחריו."
5 סעיפים 3 ו-4 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 954) קובעים:
"3. הוראות תחילה ותחולה
(א) הוראות סעיפים 5ב עד 5ד לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 1 בחוק זה, יחולו על מעשה שאירע ביום כ"ט באלול התש"ס (29 בספטמבר 2000) ואחריו, אך למעט מעשה שבשלו הוגשה תובענה והחלו בשמיעת הראיות בה לפני מועד פרסומו של חוק זה.
(ב) עד תום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה רשאי שר הביטחון, על אף הוראות סעיף 5ג(ד), להכריז על שטח כעל אזור עימות לגבי התקופה שמיום כ"ט באלול התש"ס (29 בספטמבר 2000) ועד יום פרסומו של חוק זה.
4. חובת מינוי ועדה ראשונה והתקנת תקנות ראשונות
(א) ועדה ראשונה לפי סעיף 5ג(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 בחוק זה תמונה בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה. (החוק פורסם ביום 10.8.2005).
(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 5ג(ב)(3) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 בחוק זה יובאו לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה."
תחולה (תיקון 8 תשע"ב)
הוראות סעיף 5ב(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחולו על מעשה שאירע אחרי יום ח' באלול התשס"ה (12 בספטמבר 2005)
הוראות סעיפים 5 ו5ב1 לחוק העיקרי, כנסוחם בסעיפים 2 ו-4 לחוק זה, יחולו גם על תובענות שטרם החלה שמיעת הראיות בהן, והן יועברו לבית המשפט המוסמך לפי סעיף 5ב1 האמור, ובתובענות שהוגשו לבית משפט השלום- לבית משפט שעליו החליט נשיא בית משפט השלום באותו מחוז; לעניין זה, "שמיעת ראיות"- התייצבות העדים לשמיעת עדותם בעל פה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ