אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 1
פרק א': הוראות בדבר רישום מפלגה, מוסדותיה ותקנונה (תיקון: תשנ"ג)
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה)4
בחוק זה -
"מפלגה" - חבר בני-אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים;
"חוק המימון" - חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.
"נכס" - מקרקעין, מיטלטלין או זכויות.
2. ייסוד מפלגה
מאה בני אדם או יותר, שהם אזרחי ישראל בגירים ותושביה, רשאים לייסד מפלגה על ידי רישומה בפנקס המפלגות.
3. רשם המפלגות
שר המשפטים ימנה אדם שמתקיימים בו תנאי הכשירות למינוי שופט של בית המשפט המחוזי להיות רשם המפלגות (להלן - הרשם); הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
4. בקשה לרישום מפלגה (תיקון: תשנ"ו)3
(א) בקשה לרישום מפלגה (להלן - הבקשה) תוגש בידי מייסדיה לרשם; הבקשה תפרט את השם המוצע למפלגה, מטרותיה ומענה, וכן את השם, שנת הלידה, מספר הזהות, משלח היד והמען של כל חבר מייסד החתום על בקשת הרישום; לבקשה יצורף תקנון המפלגה.
(ב) הודעה על הגשת הבקשה תפורסם תוך ארבע עשר ימים מהגשתה, ברשומות ובעתונים יומיים כפי שיקבע שר המשפטים; פרטי ההודעה ייקבעו בתקנות.
(ג) הרשם ימציא העתקים מן הבקשה לחברי ועדת הבחירות המרכזית, לבאי-כוח הסיעות בכנסת, ואם הוגשו אותה שעה רשימות מועמדים בבחירות לכנסת - לבאי-כוח רשימות אלו.
5. סייגים לרישום מפלגה (תיקון: תשס"ב)
לא תירשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחת מאלה:
(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
(2) הסתה לגזענות;
(2א) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.
(3) יסוד סביר למסקנה כי המפלגה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.
6. התנגדות לרישום מפלגה (תיקון: תשנ"ו)
(א) כל אזרח ישראל בגיר שהוא תושב הארץ רשאי להתנגד לרישום מפלגה.
(ב) ההתנגדות תוגש לרשם בכתב, בצירוף הנמקות, תוך שלושים ימים מיום הפרסום ברשומות של ההודעה על הגשת הבקשה.
(ג) הרשם יחליט אם לקבל את ההתנגדות או לדחותה; החלטת הרשם ניתנת לערעור ברשות לבית המשפט העליון, תוך שלושים ימים מיום שניתנה.
(ד) סירב הרשם לרשום מפלגה יעביר הרשם את דבר הסירוב ונימוקיו לאישור בית המשפט העליון.
7. רישום בפנקס
לא סירב הרשם לרשום מפלגה, או שסירובו נדחה על ידי בית המשפט העליון, או לא הוגשו התנגדויות, או שנדחו ההתנגדויות שהוגשו, ירשום הרשם את המפלגה בפנקס המפלגות.
8. סייגים לרישום מפלגה (תיקון: תשס"ב)
(א) לא תירשם מפלגה בשם העלול להטעות או בשם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.
(א1) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), לא תירשם מפלגה בשם הזהה, או בשם הדומה עד כדי להטעות, לשם של אחד מאלה:
(1) מפלגה רשומה או שהיתה רשומה;
(2) תאגיד שקיימת זיקה בינו לבין המפלגה המבקשת להירשם, הרשום כדין בישראל, או שהיה רשום כדין בישראל, חדל להתקיים, וטרם חלפו שישה חודשים מיום שחדל להתקיים כאמור; בפסקה זו, "חדל להתקיים" - לרבות אחד מאלה:
לענין עמותה - עמותה שהסתיים פירוקה מרצון, או שחוסלה, לפי הוראות סעיפים 47 או 54 לחוק העמותות, התש"ם-1980;
לענין חברה - חברה שחוסלה לפי סעיפים 315 או 339 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983;
לענין אגודה שיתופית - אגודה שבוטל רישומה לפי סעיף 50 לפקודת האגודות השיתופיות;
לענין שותפות - שותפות שנמחקה מהרישום או שחוסלה לפי סעיף 73 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.
(ב) (1) נרשמה מפלגה בשם שאין לרשמו לפי סעיפים קטנים (א) או (א1), רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את השם; לא שונה השם תוך הזמן שנקבע בדרישת הרשם, רשאי הוא לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים להורות למפלגה לשנות את שמה.
(2) על דרישת הרשם לפי פסקה (1) רשאית המפלגה לעתור לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים, בתוך 30 ימים לאחר שנמסרה לה הודעה על הדרישה.
(3) חלפו 30 ימים מתום תקופת הזמן שנקבעה בדרישת הרשם כאמור בפסקה (1) ולא הוגשה עתירה לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים לפי הוראות פסקאות (1) ו-(2), רשאי כל אדם לעתור לבית המשפט האמור להורות למפלגה לשנות את שמה; הוגשה עתירה לפי פסקה זו יהיו המפלגה והרשם משיבים בעתירה.
9. שינוי שם ומטרות (תיקון תשנ"ו)
החלטת מפלגה לשנות את שמה או מטרה ממטרותיה טעונה רישום בידי הרשם, ויחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 4 עד 8 ו-12.
10. שינוי תקנון או מען
מפלגה תודיע לרשם על כל שינוי בתקנונה או במענה, והוא ירשום את השינויים.
11. ייחוד התואר מפלגה
חבר בני אדם שלא נרשם בפנקס המפלגות על פי הוראות חוק זה, לא ישא שם הכולל את המלה "מפלגה", או כל צורה דקדוקית הנגזרת ממנה.
12. תעודת רישום ופרסום הודעה על רישום מפלגה
רשם הרשם מפלגה בפנקס המפלגות יתן לה תעודת רישום, יודיע על כך ליושב-ראש הכנסת וליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, ויפרסם הודעה על כך ברשומות ובעתונים יומיים כפי שיקבע שר המשפטים.
13. מפלגה תאגיד (תיקון: תשס"ח)8
(א) מפלגה רשומה היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.
(ב) למבקר המדינה יהיו, לגבי ניהול הענינים הכספיים של המפלגה ולענין ביצוע חוק זה, כל הסמכויות שהוענקו לו בחוק-יסוד או בחוק או לפיו לגבי גוף מבוקר.
14. תקנון
(א) למפלגה יהיה תקנון והיא תתנהל על פיו.
(ב) התקנון יכלול הוראות בדבר:
(1) התנאים לקבלת חברים למפלגה, השעייתם והוצאתם ממנה;
(2) הזכויות והחובות של החברים;
(3) מוסדות וסדרים בדבר הליכים משמעתיים נגד חבר המפלגה ואמצעי המשמעת;
(4) הסמכות של סניפי המפלגה באזורי הארץ;
(5) קביעת מוסדות המפלגה, תפקידיהם, הרכבם, סמכויותיהם ודרכי פעולתם, ודרך קביעתם של מועמדי המפלגה בבחירות לכנסת;
(6) מועדי התכנסות מוסדות המפלגה וסדרי הדיון בהם;
(7) הוראות בדבר ניהול ענייני המפלגה לפי חוק זה.
15. חברות במפלגה אחת בלבד
לא יירשם אדם כחבר ביותר ממפלגה אחת, אך יכול אדם להיות חבר במפלגה ובמערך הכולל אותה מפלגה; לענין זה, "מערך" - מסגרת משותפת למפלגה או למפלגות או לחוגי ציבור.
16. בחירת מועמדים
מועמדי מפלגה לבחירות לכנסת ייקבעו בהליך שיוגדר בתקנון.
17. בחירות מקדימות (תיקון: תשנ"ו, תשס"ח) 8
קבעה מפלגה כי מועמדי המפלגה, ייבחרו בבחירות מקדימות, יחולו על הבחירות המקדימות הוראות חוק הבחירות לגופים ציבוריים התשי"ד-1954 (להלן - חוק הבחירות לגופים ציבוריים).
17א. פרסום סקר בבחירות מקדימות (תיקון: תשס"ט)
(א) הוראות סעיף 16ה לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, יחולו על בחירות מקדימות כהגדרתן בסעיף 28א, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1) בסעיף קטן (א), במקום ההגדרה ""מתמודד בבחירות" "תקופת בחירות"", יקראו ""מועמד", "תקופת בחירות" - כהגדרתם בסעיף 28א לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992
(2) בסעיף קטן (ב), בפסקה (4), בסופה יקראו "והאם היא נמנית עם הגוף הבוחר, עם אלה שהזדהו כתומכי המפלגה שלגביה נערך הסקר או עם כלל הציבור;
(3) בסעיף קטן (ה), ברישה, במקום "לועדת הבחירות המרכזית" יקראו "לרשם המפלגות";
(4) בסעיף קטן (ח), במקום "בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות" יקראו "ביום השלישי שלפני יום הבחירות".
(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 .
(ג) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן למועמד או למי שהצו מכוון כלפיו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי סעיף זה או המשכתו.
18. מוסדות
למפלגה יהיו המוסדות הבאים:
(1) מוסד מרכזי;
(2) גוף המופקד על ניהול עניני המפלגה ועל ביצוע החלטות;
(3) מוסד לביקורת;
(4) כל מוסד אחר שייקבע בתקנון.
19. מוסד לביקורת
לכל מפלגה יהיה מוסד לביקורת; כחבר המוסד לביקורת יכול להיבחר כל חבר המפלגה, למעט חבר הנהלה או חבר בית הדין.
19א. הודעה על רשימת מועמדים (תיקון: תשנ"ו, תשס"ב-7)
משקבעה מפלגה את רשימת המועמדים מטעמה ואת סדרם ברשימה, בבחירות לכנסת, תודיע על כך לרשם תוך עשרה ימים.
19ב. בא כוח המפלגה (תיקון: תשנ"ו, תשס"ב-7)
מפלגה תקבע את באכוחה ואת ממלא מקומו לענין רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת, ותודיע עליהם לרשם לפחות יום אחד לפני תום המועד להגשת רשימת המועמדים; הרשם יעביר את ההודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
20. חברי המפלגה (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ט)
(א) אזרח ישראל שמלאו לו 17 שנים והוא תושב הארץ, המקיים את התנאים שנקבעו בתקנון לחברות במפלגה, רשאי להיות חבר במפלגה, ובלבד שאינו חבר במפלגה אחרת.
(ב) החברות במפלגה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
(ג) מפלגה תקיים רישום של חבריה, לרבות חברי המפלגה בסניפיה; הרישום יכלול את מספר הזהות של כל חבר ויהווה ראיה לכאורה לחברות במפלגה.
21. איסור פעילות כלכלית עסקית (תיקון: תשנ"ה)4
(א) מפלגה לא תעסוק במישרין או בעקיפין בפעילות כלכליתעסקית.
(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), לא תהא מפלגה בעלת ענין בתאגיד, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום; לענין זה, "בעל ענין" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
(ג) מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מותר למפלגה, בעצמה או באמצעות תאגיד מפלגתי כמשמעותו בסעיף 21א, לעשות את אלה:
(1) לרכוש נכס מכל סוג, למכרו, להשכירו או להחזיקו;
(2) לנהל את כספי המפלגה ולהשקיעם.
(ד) מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ומהוראות חוק המימון, מותר למפלגה, בעצמה או באמצעות תאגיד מפלגתי -
(1) להוציא לאור עיתונים או כתבי עת של המפלגה, להדפיסם ולהפיצם, ובלבד שפעילות זו תנוהל במשק כספים סגור;
(2) לקיים פעילות חינוך תנועתי.
21א. תאגיד מפלגתי (תיקון: תשנ"ה4)
(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 21, רשאית מפלגה שהחזיקה ערב תחילתו של חוק זה בחמישים ואחד אחוזים לפחות מאמצעי שליטה בתאגיד, להמשיך ולהחזיק בהם ובלבד שהוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תאגיד כאמור (להלן - תאגיד מפלגתי).
(ב) מפלגה שבחרה לפעול כאמור בסעיף קטן (א), תודיע על פרטיו של התאגיד המפלגתי לרשם המפלגות ותציין בהודעתה את פירוט הנכסים שבבעלותו של התאגיד המפלגתי ביום תחילתו של חוק זה; ההודעה תהיה בטופס שייקבע.
(ג) מפלגה תהא אחראית לגרום לכל שינוי במסמכי ההתאגדות של התאגיד המפלגתי, כמשמעותם בדין שמכוחו הוא הוקם, הנדרש עקב תחולתו של חוק זה; הודעה על השינויים תישלח לרשם הממונה על רישומו של אותו תאגיד ולרשם המפלגות.
(ד) אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מתאגיד מפלגתי להעביר את נכסיו, כולם או מקצתם, למפלגה המחזיקה בו באמצעי שליטה כאמור בסעיף קטן (א).
(ה) בסעיף זה, "החזקה" ו"אמצעי שליטה" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
22. החלת חוק בחירות לגופים ציבוריים
לפי בקשת מפלגה, רשאי שר המשפטים בצו, בשינויים המחוייבים, להחיל על בחירות הנערכות לועידה הכללית של המפלגה את חוק הבחירות לגופים ציבוריים.
23. עבירות בחירות
בבחירות למוסד ממוסדות המפלגה יחולו הסעיפים 8 עד 12 מחוק הבחירות לגופים ציבוריים, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
24. ניהול חשבונות
מפלגה תנהל ספרי חשבונות, מאזנים ודו"חות לפי הנחיות מבקר המדינה.
24א. הוראות לגבי אדם שמסר הודעה על התמודדות בבחירות לכנסת לפני שנרשם כחבר מפלגה (תיקון מס' 17- תשע"ב)
(א) בסעיף זה
"הודעה על התמודדות" הודעה ברבים על כוונה להתמודד בבחירות לכנסת או איסוף תרומות, והכל לפי סעיף קטן (ב);
"הוצאה" בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, והכל לשם התמודדות בבחירות לכנסת;
"תקופת הבחירות" כהגדרתה בחוק המימון;
"תקופת ההסדר" התקופה שתחילתה ביום מסירת הודעה על התמודדות וסיומה ביום שבו מוסר ההודעה נרשם כחבר או כמייסד של מפלגה שבה הוא מתכוון להתמודד בבחירות לכנסת הבאה או ביום שבו מוסר ההודעה נכלל ברשימת המועמדים של מפלגה לכנסת, לפי המוקדם, או ביום שבו הודיע כי חזר בו מכוונתו להתמודד כאמור; ואולם התקופה כאמור לא תחל אלא בחלוף שנתיים מיום תחילת כהונתה של הכנסת שבה נמסרה ההודעה על התמודדות או ביום תחילתה של תקופת הבחירות אם הבחירות הוקדמו, לפי המוקדם;
"תרומה" בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, אלא אם כן ניתנה על ידי אדם שמסר הודעה על התמודדות או על ידי בן משפחתו, כהגדרתו בסעיף 28ו(ה), והכל לשם התמודדות בבחירות לכנסת.
(ב) אדם שהודיע ברבים, בעל פה או בכתב, על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת הבאה ברשימת מועמדים שתגיש מפלגה שאינו חבר בה, אף אם טרם נרשמה, יודיע על כך למבקר המדינה בכתב ובלא דיחוי, ולעניין סעיף זה יראו איסוף תרומות בסכום שנתי מצטבר שלא יפחת מ-50,000 שקלים חדשים, כהודעה ברבים; אדם כאמור יודיע למבקר המדינה בכתב ובלא דיחוי גם על קיום התנאים לסיומה של תקופת ההסדר.
(ג) מבקר המדינה יקבע את תחילתה של תקופת ההסדר לגבי אדם וכן את סיומה, בין השאר בהסתמך על הודעה על התמודדות שנמסרה לו לפי סעיף קטן (ב), או ביוזמתו או לפי פנייה אליו, ויפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.
(ד) קבע מבקר המדינה את תחילתה של תקופת ההסדר לגבי אדם, יחולו לגביו הוראות אלה בתקופת ההסדר;
(1) הוא ינהל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא בחשבון בנק נפרד ולפי הנחיות שקבע מבקר המדינה לעניין ניהול מערכת חשבונות;
(2) הוא ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל בתוך 14 ימים מיום שקיבל את התרומה, בציון שם התורם וכתובתו, וסכום התרומה בשקלים חדשים או במטבע חוץ; מבקר המדינה יפרסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה את פירוט התרומות עם קבלת ההודעה על כך;
(3) (א) הוא לא יקבל מאדם ומבני ביתו הסמוכים על שולחנו או ממי שתלויים בו מבחינה כלכלית, תרומות ששוויין עולה על 10,000 שקלים חדשים בשנה; לעניין זה יראו הלוואה שאינה מתאגיד בנקאי או ערבות להלוואה כתרומה, והן לא יעלו על סכום התרומה המותר.
(ב) הוא לא יקבל תרומה מתאגיד כהגדרתו בסעיף 28ד(א), בארץ או בחוץ לארץ.
(ג) הוא לא יקבל תרומה מקטין.
(ד) הוא לא יקבל תרומה אלא לאחר שהוא או מי מטעמו בדק ואימת את זהותו ואת מענו של התורם ולא יקבל תרומה שניתנה בעילום שם.
(ה) הוא לא יקבל תרומה בשטרי כסף או במעות בשווי העולה על 200 שקלים חדשים.
(ו) נעשתה תרומה בכרטיס חיוב, יחולו הוראות סעיף 28כג(ד), בשינויים המחויבים;
(4) הוא יחזיר לתורם תרומה שהתקבלה בניגוד להוראות סעיף זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על פיו, או את חלקה שהוא מעל למותר, מיד כשנודע לו על כך; התקבלה תרומה בעילום שם, יעבירנה, מיד כשנודע לו על כך, לאוצר המדינה.
(ה) נותרו בידי אדם שמסר הודעה על התמודדות כספים שמקורם בתרומות לאחר תום תקופת ההסדר, יחזירם לתורמים, ואם לא ניתן לעשות כן יעבירם לאוצר המדינה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 8ד לחוק המימון.
(ו) אחת היא אם התרומות לפי סעיף זה ניתנו לאדם שמסר הודעה על התמודדות, או לכל אדם או חבר בני אדם הפועלים מטעמו או למענו ובזיקה אליו; תרומה שניתנה לאדם או לחבר בני אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שפעולותיו מכוונות לסייע בהתמודדות בבחירות של אדם שמסר הודעה על התמודדות, רואים אותה כתרומה שניתנה לאדם שמסר הודעה על התמודדות.
(ז) מבקר המדינה יקבע הנחיות לביצוע הוראות סעיף זה ויפרסמן באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה; הודעות שיש למסור למבקר המדינה לפי סעיף זה יינתנו בדרך שיקבע המבקר ורשאי הוא, בכל עת, לקבוע שלהודעה יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [ נוסח חדש], התשל"א 1971.
(ח) מצא מבקר המדינה כי אדם שמסר הודעה על התמודדות עשה אחד מאלה, יעביר אותו אדם לאוצר המדינה, בהתאם להוראות סעיף 28כה2, בשינויים המחויבים, בתוך שלושים ימים מיום שהודיע לו על כך מבקר המדינה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין, ומבקר המדינה רשאי להפחית סכומים אלה אם סבר כי קיימים טעמים המצדיקים זאת;
(1) קיבל תרומה בסכום העולה על הסכום המותר לפי סעיף זה סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה החורג מהסכום המותר;
(2) קיבל תרומה אסורה אחרת לפי סעיף זה סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה;
(3) לא מילא אחר ההוראות הנוגעות לניהול מערכת החשבונות שלו, כפי שנקבעו לפי סעיף זה או בהנחיות מבקר המדינה סכום שגובהו 15% מסך ההוצאות שהוציא לפי קביעת מבקר המדינה.
(ט) מי שעשה אחד מאלה, דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:
(1) ניהל חשבונות של תרומות והוצאות, בניגוד להוראות סעיף קטן (ד)(1);
(2) קיבל תרומה, הלוואה או ערבות בניגוד להוראות סעיף קטן (ד)(3);
(3) לא החזיר תרומה שהתקבלה בניגוד להוראות סעיף זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר, או לא העביר לאוצר המדינה תרומה שהתקבלה בעילום שם, בניגוד להוראות סעיף קטן (ד)(4);
(4) השתמש בתרומות שנשארו בידיו לאחר תום תקופת ההסדר או לא החזירן לתורמים או לא העבירן לאוצר המדינה, בניגוד להוראות סעיף קטן (ה);
(5) לא מסר למבקר המדינה מידע, הודעה או תצהיר לפי דרישת המבקר או לא דיווח על קבלת תרומות, בניגוד להוראות סעיף זה.
(י) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאיסור לפי כל חוק, או מחובה החלה על מפלגה לפי חוק המימון; הוראות פרק ב' בעניין תרומות והוצאות יחולו על מועמד בבחירות מקדימות שהסתיימה לגביו תקופת ההסדר, ואין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כאמור.
25. הכנסות המפלגה (תיקון: תשנ"ה4, תשנ"ו, תשס"ד, תשס"ח) 8
(א) לא יהיו למפלגה הכנסות לבד מאלה:
(1) דמי חבר ומגביות בקרב חברי המפלגה במסגרת הסכומים המותרים בחוק המימון;
(2) כספים שהתקבלו לפי חוק המימון או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993;
(2א) כספים שהתקבלו על פי החלטת הסתדרות העובדים הכללית החדשה למימון מערכות הבחירות בהסתדרות זו ובאיגודים המקצועיים המאורגנים בה לצורכי המפלגות המופיעות בה בהתאם לגודלן הייצוגי;
(3) תרומות שהתקבלו לפי חוק המימון;
(3א) (א) כספים שהתקבלו ממועמדים בבחירות פנימיות במפלגה כהשתתפות בהוצאות המפלגה לצורך ארגון הבחירות האמורות, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:
(1) הסכום שייגבה ממועמד לא יעלה על 10,000 שקלים חדשים לכל מערכת של בחירות פנימיות;
(2) שימוש בכספים שהתקבלו לפי פסקה זו יהיה רק לארגון הבחירות הפנימיות שבהן משתתפים המועמדים שמהם נגבו;
(3) סך כל הסכומים שתגבה מפלגה בכל מערכת בחירות פנימיות מהמועמדים לא יעלה על ההוצאות שהוציאה המפלגה לצורך ארגון הבחירות האמורות;
(א1) יתרה שהעביר לה מועמד בבחירות מקדימות לפי הוראות סעיף 28יח(ב);
(ב) לענין חוק המימון, לא יראו סכומים כאמור בפסקה זו כתרומה.
(4) כספים שהתקבלו מפעולה המותרת לפי סעיף 21;
(5) כספים שהתקבלו מתאגיד מפלגתי הפועל בהתאם לקבוע בסעיפים 21 ו-21א;
(6) הכנסות שמקורן בכספים שהתקבלו לפי סעיף זה.
(ב) הוראות סעיף זה וסעיף 24 יחולו מיום הגשת הבקשה לרישום; המפלגה תהיה אחראית לפעולות שנעשו בתקופה זו.
25א. הודעה על נכסי המפלגה ודוחות כספיים (תיקון: תשנ"ה4, תשנ"ו, מס' 16 תשע"ב)
(א) מפלגה תגיש לרשם, בתוך 90 ימים מיום רישומה בפנקס המפלגות, הודעה על נכסיה והתחייבותיה; ההודעה תהיה בטופס שיקבע הרשם והיא תכלול כל מידע שידרוש הרשם בכתב בעניינים אלה.
(ב) מפלגה שאינה מחויבת למסור למבקר המדינה את חשבונותיה לפי סעיף 10(ג) לחוק המימון, לגבי שנת כספים או חלק ממנה, תגיש לרשם, בתוך עשרה שבועות מתום השנה, הודעה כאמור בסעיף קטן (א), ורשאי הרשם לדרוש שהודעה כאמור תכלול, בין השאר, מידע על פעילות חינוך תנועתי לפי סעיף 21(ד)(2) ותאגידים מפלגתיים לפי סעיף 21א, לרבות זכות במקרקעין של תאגידים כאמור.
(ג) מפלגה שמחויבת למסור למבקר המדינה את חשבונותיה לפי סעיף 10(ג) לחוק המימון, לגבי שנת כספים או חלק ממנה, תגיש לרשם, במועד שבו עליה למסור את חשבונותיה למבקר המדינה לפי סעיף 10(ג), (ג1) ו-(ו) לחוק האמור
(1) הודעה שתכלול מידע על זכויותיה במקרקעין, פעילות חינוך תנועתי לפי סעיף 21(ד)(2), ותאגידים מפלגתיים לפי סעיף 21א, לרבות זכויות במקרקעין של תאגידים כאמור; ההודעה תהיה בטופס שיקבע הרשם ותכלול כל מידע שידרוש הרשם בכתב בעניינים אלה;
(2) דוחות כספיים מבוקרים הכוללים מאזן שנתי ודוחות הוצאות והכנסות שנתיים כפי שהיא מגישה למבקר המדינה.
25ב. פטור ממס שבח ממס מכירה וממס רכישה (תיקון: תשנ"ה4, תשס"א6)
(א) מכירת זכות במקרקעין או הענקת זכות באיגוד מקרקעין, כמשמעותן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - זכות), למפלגה, ללא תמורה, תהא פטורה ממס שבח מקרקעין, ממס מכירה וממס רכישה אם נתקיימו כל אלה -
(1) הזכות היתה כלולה, בהודעה הראשונה שמסרה המפלגה לרשם המפלגות לפי סעיף 25א או נמסרה בהודעה לפי סעיף 7(ב) לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995;
(2) הזכות נרשמה על שם המפלגה בפנקסים או במרשמים המתנהלים על פי דין, תוך עשר שנים מיום תחילתו של חוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995, אלא אם כן היתה מניעה לרישומה על פי כל דין, ובלבד שהיא נרשמה תוך זמן סביר ממועד הסרת המניעה.
(ב) במכירת זכות במקרקעין או בהענקת זכות באיגוד מקרקעין עליהן חל סעיף קטן (א), על ידי המפלגה לה נמכרה או הועברה הזכות, יראו לענין חישוב השבח את הזכות כאילו נמכרה על ידי מי שממנו נתקבלה.
25ג. הוראות לענין מס ערך מוסף (תיקון: תשנ"ה4)
מכירת זכות במקרקעין או הענקת זכות באיגוד מקרקעין כאמור בסעיף 25ב, יראו אותן כעסקאות המנויות בסעיף 30(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
25ד. שמירת זכויות (תיקון: תשנ"ה4)
רישום הבעלות בנכס על שם מפלגה בהתאם לחוק זה או בהתאם לסעיף 7 לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995, לא יפגע בכל זכות, שעבוד, עיקול או זכות אחרת של צד שלישי בנכס; כל טענה שעמדה למעביר הנכס כנגד צד שלישי לפני הרישום כאמור, תעמוד אף למפלגה שעל שמה נרשם הנכס.
26. פירוק מפלגה לפי צו בית משפט
פירוק של מפלגה לפי צו של בית המשפט, יהיה כדרך שמפרקים עמותה, בשינויים המחוייבים.
27. פירוק מרצון
(א) מפלגה רשאית על פי החלטה של שני שלישים מחברי המוסד המרכזי שלה, להחליט על פירוק מרצון; ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים בישיבת המוסד המרכזי שעליה ניתנה לכל חברי המוסד המרכזי הודעה מראש של 21 ימים לפחות.
(ב) העתק מההחלטה יוגש לרשם.
(ג) הפירוק יחל כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר.
28. עונשין (תיקון: תשנ"ה4, תשנ"ו, תשס"ג, תש"ע)
(א) מי שעשה אחת מאלה:
(1) שילם עבור אחר דמי חברות או דמי התפקדות או כל תשלום אחר המתחייב כדי להקנות זכות הצבעה בבחירות פנימיות במפלגה (להלן - זכות הצבעה);
(2) השמיט, הוסיף או שינה שלא כחוק רשימה של בעלי זכות הצבעה;
(3) ניסה להשפיע על בעל זכות הצבעה להצביע תוך הבטחת טובת הנאה;
(4) מנע מאדם, ללא סיבה חוקית, מלקבל זכות הצבעה;
(5) הקנה זכות הצבעה למי שאינו זכאי לכך;
(6) הפריע למהלך הסדיר של בחירות פנימיות;
(7) התערב שלא כדין במנין הקולות;
(8) נתן או הציע שוחד כדי להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מלהצביע;
(9) הצביע בבחירות פנימיות יותר מפעם אחת;
(10) נתן הצהרה כוזבת בענין חברותו או אי חברותו במפלגה, דינו - מאסר שנה.
(א1) לא מילאה מפלגה אחר הוראות סעיפים 21, 24, 25 או 25א, דינה - קנס 513,000 שקלים חדשים; ואולם על הוראה בסעיף 25 שנקבע עונש לעבירה עליה בחוק המימון, יחולו הוראות חוק המימון.
(ב) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהאמור בחוק הבחירות לגופים ציבוריים, או מכל חוק אחר.
פרק ב': מימון בחירות מקדימות (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו)
סימן א': הוראות בעניין תרומות והוצאות (תיקון: תשס"ח) 8
28א. הגדרות (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ח) 8
בחוק זה -
"בחירות מקדימות" - בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים האלה, תהא שיטת הבחירות אשר תהא: יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית, חבר מועצת רשות מקומית, תפקיד בהסתדרות הכללית החדשה, בהסתדרות העובדים הלאומית, בהסתדרות הציונית העולמית או תפקיד אחר במפלגה או מטעמה;
"הוצאה" - בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, למעט פעילות אישית בהתנדבות שערכה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים והיא אינה בגדר עיסוקו של המתנדב;
"מועמד" - מי שהוא נבחר הציבור או מי שהכריז על עצמו כמועמד, או הודיע ברבים, בעל פה או בכתב, במפורש או על דרך התנהגות, על כוונתו להתמודד בבחירות מקדימות; לעניין זה, "התנהגות" - לרבות הוצאה או קבלת תרומות למימון התמודדות בבחירות מקדימות;
"נבחר הציבור" - ראש הממשלה, שר, חבר הכנסת, ראש רשות מקומית או חבר מועצת רשות מקומית;
"רשות מקומית" - כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975;
"תקופת בחירות" - אחת מאלה:
(1) תקופה שתחילתה ביום החלטה של מפלגה על קיום בחירות מקדימות וסופה בתום 14 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות; מפלגה תקבע את מועד הבחירות המקדימות בתוך שישה חודשים מיום החלטתה כאמור;
(2) לעניין מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, או חבר הכנסת - גם תקופה שתחילתה ביום הקובע כהגדרתו בחוק המימון וסופה בתום 14 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות, ואם מפלגה לא החליטה על קיום בחירות מקדימות בתוך 30 ימים מהיום הקובע האמור - יהיה סופה בתום אותם 30 ימים;
(3) החלה תקופת בחירות לפי פסקה (1) או (2) והחליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות או החליטה שלא יתקיימו בחירות מקדימות - תקופה שסופה ביום ההחלטה;
לעניין הגדרה זו, הסתיימה תקופת בחירות בלי שהתקיימו בחירות מקדימות לפי פסקה (2) או (3) והחליטה המפלגה לאחר מכן על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בתוך 120 ימים מהיום שבו הסתיימה תקופת בחירות כאמור, ייחשבו שתי התקופות, לעניין ההגבלות על תקרת הסכום מתורם בודד ועל תקרת הסכומים הכוללת של תרומות והוצאות לפי פרק זה כאילו היו תקופה אחת;
"תרומה" - בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, אך למעט פעילות אישית בהתנדבות, שערכה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, והיא אינה בגדר עיסוקו של המתנדב.
28ב. עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מועמד שהוא נבחר הציבור (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי לקבל תרומות למימון התמודדות בבחירות מקדימות, בכל עת, והכל לפי הוראות פרק זה.
(ב) (1) מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי לקבל תרומות, הן לעניין תקרת הסכום מתורם בודד והן לעניין התקרה הכוללת של תרומות, לפי התפקיד שעליו הוא מתכוון להתמודד, המפלגה שבה הוא חבר ומספר בעלי זכות הבחירה לאותו תפקיד במפלגה, ובלבד שהסכומים לא יעלו על התקרות המותרות להתמודדות לתפקיד של חבר הכנסת במפלגה שבה הוא חבר; התחילה תקופת בחירות במפלגה והתמודד המועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה או ראש הממשלה, רשאי הוא לקבל השלמה לתקרת הסכום מתורם בודד ומכלל התורמים לפי התקרות המותרות לעניין תפקידים אלה.
(2) מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי לקבל תרומות כאמור בפסקה (1) רק לאחר שמסר הודעה למבקר המדינה שבה יפרט את הפרטים כאמור באותה פסקה; חל שינוי באחד הפרטים יודיע על כך המועמד למבקר המדינה ויחולו הוראות פסקה (1) לפי ההודעה המעודכנת.
(ג) מועמד שהוא נבחר הציבור רשאי להשתמש בתרומות שקיבל לפי פרק זה, בתקופת בחירות בלבד ורק למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.
(ד) הוצאה שהוציא מועמד לפני תקופת הבחירות, שלא מכספי תרומות לפי פרק זה, למימון טובין או שירותים שנעשה בהם שימוש בתקופת הבחירות המקדימות או למימון תעמולה ישירה ומובהקת לבחירתו בבחירות מקדימות תיחשב כחלק מההוצאה הכוללת לעניין סעיפים 28ח או 28ט.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), היה למועמד גירעון בשל מימון התמודדותו בבחירות מקדימות שבשלו לא חרג מתקרת ההוצאות המותרת לאותן בחירות מקדימות לפי סעיפים 28ח או 28ט, יכסה את הגירעון בתוך שישה חודשים מתום תקופת הבחירות, ורשאי הוא להשתמש לשם כך בתרומות שקיבל לפי פרק זה לאחר אותן בחירות מקדימות ויראו שימוש כאמור כהוצאה במסגרת התקרה המותרת לבחירות המקדימות הבאות.
28ב-1. פעילות פוליטית של נבחר הציבור שלא בקשר לבחירות מקדימות (תיקון: תשס"ח) 8
(א) לא יראו בפעילות פוליטית שגרתית של נבחר הציבור שלא בתקופת הבחירות, ובכלל זה קשר עם ציבור הבוחרים, דיווח על פעילות, ארגון כנסים פוליטיים או השתתפות בהם, כפעילות במסגרת התמודדות בבחירות מקדימות, ולא יראו הוצאה שהוציא נבחר הציבור בפעילות כאמור כהוצאה למימון התמודדות בבחירות מקדימות.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 28ב(ג), לא ישתמש נבחר הציבור בתרומה שקיבל לפי פרק זה למימון פעילות פוליטית שגרתית, כאמור בסעיף קטן (א), ולא יקבל תרומה אחרת למימונה.
28ב-2. עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מועמד שאינו נבחר הציבור (תיקון: תשס"ח8, תשס"ט)
(א) המגבלות והאיסורים שבפרק זה על קבלת תרומות ועל הוצאת הוצאות יחולו על מועמד שאינו נבחר הציבור בתקופת בחירות, וכן תחול הוראת סעיף 28ב(ד) גם בתקופה שקדמה לתקופת הבחירות יהא מקור כספי ההוצאה אשר יהא.
(ב) הוראות סימן ב' לפרק זה יחולו על מועמד שאינו נבחר הציבור גם בתקופה שקדמה לתקופת הבחירות.
28ב-3. עקרונות בעניין תרומות והוצאות של מי שנבחר בידי גוף מצומצם (תיקון: תשס"ח) 8
מי שנבחר או נקבע להיות מועמד של מפלגה לאחד מהתפקידים המנויים בהגדרה "בחירות מקדימות" על ידי גוף שמספר חבריו אינו עולה על 50, לא יקבל תרומה למימון הליך בחירתו או קביעתו כאמור, ולא יוציא לשם כך הוצאה בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים; המועמד ימסור למבקר המדינה הודעה כאמור בסעיף 28כב(ב).
28ג. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 8
28ד. איסור תרומות (תיקון: תשנ"ג, תשס"ח) 8
(א) מועמד לא יקבל תרומה מתאגיד בארץ או בחוץ לארץ ותאגיד כאמור לא ייתן תרומה למועמד; לענין זה, "תאגיד" לרבות שותפות רשומה; הוראה זו לא תחול על סיוע שמגישה מפלגה לכל המועמדים שהם חבריה המתמודדים באותן בחירות מקדימות.
(ב) מועמד לא יקבל תרומה מקטין.
(ג) מועמד לא יקבל תרומה אלא לאחר שזהותו ומענו של התורם נבדקו ואומתו בידי המועמד או מטעמו, ולא יקבל תרומה שניתנה בעילום שם.
(ד) מועמד לא יקבל מתורם ותורם לא ייתן למועמד תרומה בשטרי כסף או במעות בשווי העולה על 200 שקלים חדשים.
28ד1. הלוואה וערבות (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מועמד רשאי לקבל הלוואה מתאגיד בנקאי למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, ובלבד שתקופת פירעונה לא תעלה על שנה וסכומה לא יעלה על מחצית התקרה הכוללת של הוצאות לפי סעיף 28ח; לא עלה סכום ההלוואה על 50,000 שקלים חדשים רשאי המועמד לקבל את ההלוואה אף אם עלה סכומה על מחצית התקרה הכוללת כאמור; מועמד יודיע לתאגיד הבנקאי כי ההלוואה נועדה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ומה התקרה הכוללת של הוצאות המותרת לו.
(ב) מועמד אינו רשאי לקבל הלוואה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות אלא ממי שרשאי לתרום לפי פרק זה, והלוואה כאמור של מלווה בודד ושל בני ביתו הסמוכים על שולחנו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית תהיה בסכום שלא יעלה על סכום התרומה המותר, ויראו הלוואה כאמור כתרומה.
(ג) ערבות להלוואה לפי סעיף זה תהיה ממי שרשאי לתרום לפי פרק זה, וערבות כאמור של ערב בודד ושל בני ביתו הסמוכים על שולחנו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית לא תעלה על סכום התרומה המותר, ויראו ערבות כאמור כתרומה.
28ד2. תרומה מקיבוץ (תיקון: תשס"ח) 8
בלי לגרוע מהוראות כל דין, קיבוץ רשאי לתרום למועמד שהוא חבר בו והמועמד רשאי לקבל, במקום תרומות אישיות של החברים בו, תרומה אחת ששווייה אינו עולה על 15% מהסכומים כאמור בסעיפים 28ח או 28ט, לפי העניין, או תרומות שצירופן אינו עולה על שיעור זה; בסעיף זה, "קיבוץ" לרבות מושב שיתופי, מושב עובדים וכפר שיתופי שסווגו ככאלה לפי פקודת האגודות השיתופיות.
28ה. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 8
28ו. תרומה מתורם בודד (תיקון: תשס"ח) 8
(א) (1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה אחת ששווייה אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים או תרומות שצירופן אינו עולה על סכום זה, למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, בתקופה שתחילתה ביום ה15 לאחר בחירות מקדימות שבהן התמודד המועמד ועד היום ה14- לאחר בחירות מקדימות שאחריהן, שבהן התמודד המועמד לאותו תפקיד או לתפקיד אחר; לעניין סעיף זה יראו מועמד כמתמודד אף אם פרש מן ההתמודדות.
(2) החליטה מפלגה על ביטול הבחירות המקדימות, ולאחר מכן החליטה על קיום בחירות מקדימות כך שאלה התקיימו בחלוף 120 ימים מיום ההחלטה על ביטול הבחירות המקדימות, תסתיים התקופה האמורה בפסקה (1) ביום ההחלטה על הביטול האמור, ורשאי תורם בודד לתרום למועמד ומועמד רשאי לקבל מאותו תורם, תרומה נוספת כאמור באותה פסקה, מאותו מועד ועד היום ה14- לאחר הבחירות המקדימות.
(3) לגבי מועמד המתמודד לראשונה בבחירות מקדימות - תהא תחילתה של התקופה האמורה בפסקה (1) ביום שבו קיבל תרומה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות.
(ב) בבחירות מקדימות לתפקיד של חבר הכנסת או חבר מועצת רשות מקומית שזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים, בתקופה האמורה בסעיף קטן )א(, תרומות שצירופן אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום למועמדים שונים בבחירות מקדימות כאמור ובתקופה האמורה תרומות שצירופן אינו עולה על 30,000 שקלים חדשים.
(ג) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, ראש רשות מקומית, או לתפקיד אחר במפלגה או מטעמה שמועמד אחד בלבד יכול לכהן בו, יחולו כל אלה:
(1) תורם בודד רשאי לתרום למועמד אחד בלבד;
(2) היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, רשאי תורם בודד לתרום ורשאי המועמד לקבל מאותו תורם, בתקופת הבחירות, תרומה ששווייה אינו עולה על 40,000 שקלים חדשים; תרם התורם לאותו המועמד, לפני תקופת הבחירות, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להשלים את הסכום, בתקופת הבחירות, לתקרה האמורה בסעיף קטן זה.
(ד) תרומות של אדם ושל בני ביתו הסמוכים על שולחנו או של מי שתלויים בו מבחינה כלכלית יראו אותן כתרומה אחת.
(ה) המועמד ובני משפחתו רשאים לתרום, יחד, למימון התמודדות המועמד בבחירות מקדימות, סכום כאמור בסעיפים 28ח או 28ט, לפי העניין; לעניין זה, "בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח, דוד ובן זוגו של כל אחד מאלה, וכן הורה של בן זוגו של המועמד.
(ו) תרומה לפי סעיף זה לא תעלה על התקרה הכוללת של תרומות לפי סעיפים 28ח או 28ט, לפי העניין.
28ו-1. 28ז. (בוטלו) (תיקון: תשס"ח) 8
28ח. תקרה כוללת של תרומות והוצאות (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מועמד לא יקבל תרומות למימון התמודדותו בבחירות מקדימות ולא יוציא הוצאות, בשווי כולל העולה על הסכומים המפורטים להלן, לפי מספר בעלי זכות הבחירה באותן בחירות מקדימות:
מספר בעלי זכות הבחירה הסכום הכולל
(1) עד 50 לעניין תרומות - 0 שקלים
חדשים; לעניין הוצאות -
5,000 שקלים חדשים;
(2) 51 עד 9,999 5,000 שקלים חדשים ועוד 15
שקלים חדשים לכל בוחר מעל
ל-50 בוחרים;
(3) 10,000 עד 000 99,999 155,000 שקלים חדשים ועוד
2.75 שקלים חדשים לכל בוחר
מעל ל-10,000 בוחרים;
(4) 100,000 ומעלה 405,000 שקלים חדשים ועוד 2
שקלים חדשים לכל בוחר מעל
ל-100,000 בוחרים.
(ב) בבחירות מקדימות שבהן מתמודד מועמד לתפקיד של יושב ראש המפלגה או ראש הממשלה ושזכאים להשתתף בהן פחות מ-50,000 בעלי זכות בחירה יהיה הסכום לעניין סעיף קטן (א) פי שניים מן הסכומים המפורטים בו; היה מספר בעלי זכות הבחירה 50,000 לפחות, יהיה הסכום כאמור פי ארבעה מן הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א).
(ג) התמודד מועמד לתפקיד כאמור בסעיף קטן (ב) וכן לתפקיד חבר הכנסת, באותה מפלגה, בתוך 120 ימים, רשאי הוא לקבל תרומות ולהוציא הוצאות, כמפורט להלן, לפי הגבוה:
(1) בשווי כולל שלא יעלה על הסכומים המפורטים בסעיף קטן )א( להתמודדות על שני התפקידים;
(2) מיום שאחרי יום הבחירות המקדימות שלו לראשות המפלגה או לראשות הממשלה, לרבות עקב פרישתו מהתמודדות לתפקיד כאמור, ועד תום תקופת הבחירות המקדימות לתפקיד חבר הכנסת - בשווי כולל שלא יעלה על 25% מהסכומים המפורטים בסעיף קטן (א).
(ד) התמודד מועמד לאותו תפקיד בבחירות מקדימות חוזרות, רשאי הוא לקבל תרומות ולהוציא הוצאות מיום שאחרי יום הבחירות המקדימות ועד תום 14 ימים לאחר יום הבחירות המקדימות החוזרות, בשווי כולל שלא יעלה על 25% מהסכומים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין.
28ט. תקרה כוללת של תרומות והוצאות לפי החלטת מפלגה (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מפלגה רשאית, בתוך שבעה ימים מתחילתה של תקופת בחירות, לקבוע סכומים מרביים נמוכים מהסכומים המפורטים בסעיף 28ח לבחירות מקדימות שונות, וכן אמות מידה לקביעת הסכומים, בשים לב לתפקיד ולמספר בעלי זכות הבחירה.
(ב) מפלגה תודיע למבקר המדינה על קביעה כאמור בסעיף קטן (א) בתוך 24 שעות מעת קבלתה; מבקר המדינה יפרסם את קביעת המפלגה לפי סעיף זה בתוך יומיים מיום שקיבל את ההודעה, והקביעה תיכנס לתוקפה למחרת הפרסום.
28ט1. תחולת ההגבלות בעניין תרומות והוצאות (תיקון: תשס"ח) 8
בלי לפגוע בכלליות האמור בסימן זה, אחת היא אם התרומות
ניתנו למועמד או לכל אדם או חבר בני אדם הפועל מטעם המועמד, או למענו ובזיקה אליו, או שההוצאות הוצאו בידי מועמד או בידי אדם או חבר בני אדם כאמור.
28י. - 28יא (בוטלו) (תיקון: תשס"ח) 8
28יב. תרומה לחבר בני-אדם והוצאה על-ידיו (תיקון: תשנ"ג, תשס"ח) 8
תרומה שניתנה לאדם או לחבר בני-אדם, בין מואגד ובין שאינו מואגד, שפעולותיו מכוונות להביא לבחירתו של מועמד, רואים אותה כתרומה שניתנה למועמד, והוצאה שהוצאה על-ידי אדם או חבר בני-אדם כאמור למימון מערכת הבחירות של מועמד, רואים אותה כהוצאה שהוצאה על-ידי המועמד לאותה מטרה.
28יג. - 28טז (בוטלו) (תיקון: תשס"ח) 8
28יז. החזרת תרומות (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ה)
(א) נתקבלה תרומה בניגוד להוראות חוק זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר על-פיו, יחזיר המועמד לתורם, מיד משנודע לו על כך, את התרומה או את חלקה שהוא מעל למותר.
(ב) נתקבלה תרומה בעילום שם, יעבירנה המועמד, מיד משנודע לו על כך, לאוצר המדינה.
(ג) נתקבלה תרומה המעלה את הסך הכולל של התרומות מעל לסכום המרבי המותר לפי פרק זה, יחזיר המועמד את הסכום העודף, מיד משנודע לו על כך ולא יאוחר מתום עשרה שבועות לאחר יום הבחירות, למי שנתנו, ואם לא ניתן לקבוע ממי ניתנה התרומה - יעביר את הסכום האמור לאוצר המדינה.
28יח. שימוש ביתרה (תיקון: תשנ"ג, תשס"ח, תשס"ט) 8
(א) לא הוציא מועמד את מלוא הסכום המותר על פי פרק זה עד תום תקופת הבחירות, ונשארה בידו יתרה, רשאי הוא להמשיך ולהחזיק בה ולהשתמש בה למימון התמודדתו בבחירות המקדימות הבאות לאותו תפקיד או להתמודדתו בבחירות מקדימות לתפקיד אחר, המתקיימות בתוך שלוש שנים, לפי המאוחר, והכל בכפוף להגבלות החלות על הבחירות המקדימות האמורות; לענין זה, "יתרה" - סכומים שמקורם בתרומות.
(ב) לא נעשה ביתרה שימוש כאמור, יחזיר המועמד את היתרה לתורמים או יעבירנה למפלגה מיד עם תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א) ואם לא היה ניתן להעבירה לתורמים או למפלגה - יעבירנה לאוצר המדינה.
28יח1. עדכון סכומים (תיקון: תשס"ח) 8
הסכומים הנקובים באלפי שקלים חדשים המפורטים בסעיפים 28ו ו-28ח יעודכנו בינואר של כל שנה לפי העלייה של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; הסכומים שהשתנו יעוגלו לעשרת השקלים החדשים הקרובים; הרשם יפרסם ברשומות הודעה על עדכון הסכומים לפי סעיף זה.
סימן ב': דיווח ובקרה (תיקון: תשס"ח) 8
28יח2. הודעות מפלגה למבקר המדינה ולרשם (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על מועד בחירות מקדימות בתוך שלושה ימים מהיום שבו נקבע המועד כאמור; שונה מועד בחירות מקדימות שלגביו נמסרה הודעה כאמור, לרבות בדרך של ביטול הבחירות או החלטה שלא יתקיימו, תודיע על כך המפלגה למבקר המדינה ולרשם בתוך שלושה ימים מהיום שבו שונה המועד.
(ב) מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על מספר בעלי זכות הבחירה, על הסכומים שרשאים המועמדים לקבל ולהוציא לפי סעיף 28ח או 28ט, בהתייחס לתפקיד ולמספר בעלי זכות הבחירה ואת שמות המועמדים, עם היוודע לה נתונים אלה ולא יאוחר מעשרים ימים לפני יום הבחירות המקדימות.
(ג) מפלגה תודיע למבקר המדינה ולרשם על הליך קביעה לתפקיד מועמד ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, שר, חבר הכנסת וראש רשות מקומית, בתוך שלושה ימים מיום ההחלטה בדבר הקביעה.
28יח3. חוות דעת של מבקר המדינה (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מפלגה, מועמד, מי שפועל מטעמו או למענו ובזיקה אליו, או מי שפעולותיו מכוונות להביא לבחירתו של מועמד, רשאים לבקש ממבקר המדינה חוות דעת האם כסף, שווה כסף, התחייבות מכל סוג או פעילות אחרת, שקיבלו או שהוציאו או שבדעתם לקבל או להוציא, הם תרומה או הוצאה למימון התמודדות בבחירות מקדימות של המועמד, ורשאים הם לבקש חוות דעת כאמור גם ביחס לסוג מסוים של הכנסות או של הוצאות.
(ב) חוות הדעת כאמור בסעיף קטן (א) תימסר למבקש בתוך עשרה ימי עבודה מיום הבקשה.
(ג) מבקר המדינה רשאי למסור את חוות הדעת לכל המפלגות או לפרסמה ברבים.
28יט. ניהול חשבונות (תיקון: תשנ"ג, תשס"ח) 8
(א) המועמד ינהל תרומות שקיבל והוצאות שהוציא למימון התמודדותו בבחירות מקדימות בחשבון בנק נפרד ולפי הנחיות שקבע מבקר המדינה לעניין ניהול מערכת חשבונות.
(א1) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לעניין מועמד שאינו נבחר הציבור גם בתקופה שקדמה לתקופת בחירות.
(ב) המועמד וכן מי שהוסמך מטעמו לנהל את מערכת החשבונות, יהא אחראי לביצוע הוראות סעיף זה.
(ג) מערכת החשבונות וחשבונות הבנק יעמדו לביקורת של מבקר המדינה.
28כ. הודעת מועמד (תיקון: תשס"ח) 8
מועמד יגיש למבקר המדינה, לא יאוחר מהיום שבו פתח חשבון בנק לפי סעיף 28 יט, הודעה שבה יאשר כי קרא את כל ההוראות הנוגעות לתרומות, להוצאות ולניהול חשבונות בבחירות מקדימות כפי שנקבעו לפי חוק זה ובהנחיות מבקר המדינה, וכי הוא מודע להן וכן יפרט את הפרטים כאמור בסעיף 28ב(ב)(1).
28כא. דיווח על תורמים ותרומות ופרסומו (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מועמד ימסור למבקר המדינה הודעה על כל תרומה שקיבל מתורם ועל כל תרומה שהחזיר לתורם בתוך 14 ימים מיום שקיבל או שהחזיר את התרומה ואולם בתקופה שתחילתה ביום ה14- שלפני יום הבחירות המקדימות וסיומה ביום ה14- שאחריו, ימסור המועמד הודעה על כל תרומה שקיבל או שהחזיר כאמור לא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלתה או החזרתה; מבקר המדינה יפרסם את המידע כאמור בסעיף קטן זה עם קבלתו.
(ב) מועמד שלא קיבל תרומות עד שבעה ימים לפני יום הבחירות המקדימות, ימסור למבקר המדינה הודעה המאשרת כי לא קיבל תרומות בתקופה כאמור; קיבל תרומה לאחר מסירת התצהיר ועד היום ה14- שאחרי יום הבחירות המקדימות, יחולו הוראות סעיף קטן (א).
(ג) מועמד ימסור רשימה והודעה כאמור בסעיף זה, אף אם פרש מן ההתמודדות.
(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על מועמד שאינו נבחר הציבור.
28כב. דוח על מערכת חשבונות (תיקון: תשס"ח) 8
(א) (1) מועמד ימסור למבקר המדינה, לא יאוחר משישה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות, דוח על מערכת החשבונות שניהל למימון התמודדותו בבחירות המקדימות, על תרומות שקיבל והוצאות שהוציא עד למועד מסירת הדוח כאמור ועל הלוואות שנטל; לדוח יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, המאמת את נכונות האמור בו ושלמותו.
(2) מבקר המדינה רשאי להאריך את התקופות האמורות בפסקה (1), אם סבר כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובלבד שסך ההארכות לא יעלה על ארבעה שבועות.
(ב) מועמד שלא קיבל תרומות או לא הוציא הוצאות ימסור למבקר המדינה הודעה המאשרת זאת; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על מועמד כאמור בסעיף 28 ב-3 והוא ימסור למבקר המדינה הודעה על הוצאותיו.
(ג) מועמד שבעת הגשת הדוח לפי סעיף זה הוא נבחר הציבור ונטל הלוואה למימון התמודדותו בבחירות מקדימות, ימסור למבקר המדינה בסוף כל שנה, עד לפירעונה המלא של ההלוואה, דיווח על החלק שנפרע באותה השנה ומקורות המימון ששימשו לפירעונו.
28כג. סמכויות מבקר המדינה לצורך ביקורת מערכת חשבונות של מועמד (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מערכת החשבונות כאמור בסעיף 28כב תעמוד לביקורת מבקר המדינה, ולעניין זה יהיו למבקר המדינה כל הסמכויות שהוענקו לו בחוקיסוד או בחוק או לפיו לגבי גוף מבוקר.
(ב) הודעות שיש למסור למבקר המדינה לפי פרק זה יינתנו בדרך שיקבע המבקר ורשאי הוא, בכל עת, לקבוע שלהודעה יצורף תצהיר בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, לרבות תצהיר ממועמד או ממי שהוסמך על ידו לנהל את מערכת החשבונות שלו, בדבר שלמותם או נכונותם של הרישומים במערכת החשבונות או בדבר אופייה או מהותה של הכנסה או הוצאה מסוימת.
(ג) הוראות סעיפים 10ב(ג), 16ד(ז) ו-16ה(ו) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, בדבר חובת דיווח ומסירת הודעות למבקר המדינה, יחולו על בחירות מקדימות בתקופת הבחירות.
(ד) (1) נעשתה תרומה בכרטיס חיוב, רשאי מבקר המדינה, במסגרת ביקורת מערכת החשבונות של המועמד, לדרוש ממנפיק שם ומספר זהות (בסעיף זה - פרטי זיהוי) של בעל הכרטיס ומספר החשבון שלו בתאגיד בנקאי שבו חויבה התרומה, ולדרוש מתאגיד בנקאי פרטי זיהוי של בעל חשבון שבו חויבה התרומה באמצעות כרטיס החיוב כאמור, ושל מורשה חתימה בחשבון.
(2) דרישה כאמור בפסקה (1) תהיה בכתב ותכלול את מספר כרטיס החיוב שבו נעשתה התרומה, ואם היתה הדרישה מתאגיד בנקאי - גם את פרטי הזיהוי של בעל הכרטיס; מנפיק ותאגיד בנקאי ימסרו למבקר המדינה את פרטי הזיהוי המבוקשים, המצויים בידם.
(3) בחוק זה -
"בעל חשבון" - מי שרשום בתאגיד בנקאי כבעל חשבון;
"כרטיס חיוב" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;
"מורשה חתימה" - מי שבעל החשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבון, בין אם בעל החשבון הוא יחיד ובין אם לאו, לרבות באמצעות כרטיס חיוב, ובלבד שהוא רשום אצל התאגיד הבנקאי כמי שרשאי לפעול בחשבון;
"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 .
(ה) מבקר המדינה, במסגרת ביקורת מערכת החשבונות של המועמד ולשם בירור זיקה בינו לבין מי שפעולותיו מכוונות להביא לבחירתו של מועמד, רשאי לדרוש מאותו גורם מידע על פרטי פעולותיו כאמור ומקורות המימון שלהן, ולמבקר המדינה יהיו נתונות לשם כך הסמכויות כאמור בסעיף זה, בשינויים המחויבים.
28כד. דוח מבקר המדינה (תיקון: תשס"ח) 8
(א) בתוך 12 שבועות מהמועד האחרון לפי סעיף 28כב למסירת דוחות, ימסור מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת, לרשם ולמוסד לביקורת של המפלגה, דוח על ביקורת מערכת החשבונות של מועמדי המפלגה בבחירות המקדימות.
(ב) התקיימו במפלגה בחירות מקדימות לתפקיד אחר בתוך 30 ימים לאחר בחירות מקדימות לתפקיד מסוים, ימסור מבקר המדינה את הדוח כאמור בסעיף קטן (א) בנוגע לשתי מערכות הבחירות המקדימות באותה מפלגה, בתוך 12 שבועות מהמועד האחרון לפי סעיף 28כב למסירת דוחות על הבחירות המקדימות המאוחרות.
(ג) מבקר המדינה רשאי, מטעמים מיוחדים שיציין בדוח, לדחות את מסירת הדוח למועד שלא יעלה על ארבעה שבועות מתום התקופה כאמור בסעיף זה.
28כד1. הנחיות מבקר המדינה (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מצא מבקר המדינה יקבע הנחיות לביצוע הוראות פרק זה.
(ב) מבקר המדינה יביא לידיעת הציבור, בדרך שיקבע, את הוראות פרק זה והנחיותיו לפיו; הוראות בעניינים המפורטים להלן יפורסמו באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה ובדרך נוספת כפי שיקבע, באופן בולט:
(1) הכללים והאיסורים החלים על תורם בודד;
(2) הכללים, האיסורים וחובות הדיווח החלים על מועמד שאינו נבחר הציבור;
(3) הוראות לעניין חוות דעת של מבקר המדינה.
28כה. פסילת מועמד (תיקון: תשנ"ג)
(א) קבע הגוף המוסמך לכך במפלגה, ובאין גוף כזה המוסד לביקורת, כי מועמד לא קיים הוראה מהוראות פרק זה, רשאי הוא, בין היתר, לפסול את מועמדותו, ואם נבחר לתפקיד במפלגה, רשאי הוא לבטל את הבחירה; כן רשאי הוא לפסלו מלהציג מועמדותו לאותו תפקיד או לכל תפקיד אחר מטעם המפלגה, לתקופה שיקבע.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) באה להוסיף על כל דין או על כל הוראות שנקבעו בתקנון המפלגה, ולא לגרוע מהם.
סימן ג': אכיפה ועונשין (תיקון: תשס"ח) 8
28כה1. תוצאות הביקורת (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מצא מבקר המדינה כי מועמד עשה אחד מאלה, יעביר המועמד לאוצר המדינה, בתוך שלושים ימים מיום שהודיע לו על כך מבקר המדינה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין:
(1) קיבל מועמד תרומה בסכום העולה על הסכום המותר לפי פרק זה - סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה החורג מהסכום המותר;
(2) קיבל מועמד תרומה אסורה אחרת לפי חוק זה - סכום שגובהו פי שניים מסכום התרומה;
(3) הוציא מועמד הוצאה העולה על הסכום המותר לפי פרק זה - סכום שגובהו סכום ההוצאה החורג מהסכום המותר;
(4) הוציא מועמד הוצאה אסורה אחרת לפי חוק זה - סכום שגובהו סכום ההוצאה;
(5) לא מסר מועמד דוח לפי סעיף 28כב - סכום שגובהו 30% מסך הוצאות הבחירות שהיה רשאי להוציא לפי סעיף 28ח;
(6) איחר מועמד במסירת דוח לפי סעיף 28כב - סכום שגובהו 15% מסך הוצאות הבחירות שהיה רשאי להוציא לפי סעיף 28ח.
(7) לא מילא מועמד אחר ההוראות הנוגעות לניהול מערכת החשבונות שלו, כפי שנקבעו לפי חוק זה או בהנחיות מבקר המדינה - סכום שגובהו 15% מסך ההוצאות שהוציא לפי קביעת מבקר המדינה.
(ב) מבקר המדינה רשאי להפחית את הסכומים שעל מועמד להעביר לאוצר המדינה לפי סעיף קטן (א), אם סבר כי קיימים טעמים המצדיקים זאת, בנסיבות העניין.
28כה2. גביה של סכומים שיש להעביר לאוצר המדינה (תיקון: תשס"ח) 8
(א) סכום שיש להעבירו לאוצר המדינה לפי סעיף 28 כה1, יעבירו המועמד לרשם, עד תום המועד הקבוע באותו סעיף.
(ב) הרשם ישלח, יום לאחר תום המועד הקבוע בסעיף 28כה1, בדואר רשום, דרישת תשלום למי שהיה עליו להעביר סכומים ולא העבירם כאמור בסעיף קטן (א); בדרישה יציין הרשם את הסכום שעל המועמד לשלם ויודיע לו שעליו לשלמו בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.
(ג) לא שולם הסכום במועד, יתווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד תשלומו.
(ד) גביה לפי סעיף זה תיעשה בכפוף להוראות חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951.
28כה3. איסור שימוש בנכסי ציבור (תיקון: תשס"ח) 8
(א) לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולה לבחירות מקדימות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1) עד (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במיטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כאמור, למעט שימוש כמפורט להלן:
(1) שימוש, בתמורה או שלא בתמורה, באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור;
(2) שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה.
(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן למועמד או למי שהצו מכוון כלפיו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי סעיף קטן (א) או המשכתו.
28כו. עונשין (תיקון: תשס"ח) 8
(א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין):
(1) קיבל תרומה או הלוואה בניגוד להוראות סימן א' לפרק זה;
(2) השתמש בתרומות בניגוד להוראות סימן א' לפרק זה.
(ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור
בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:
(1) הוציא הוצאה בניגוד להוראות סימן א' לפרק זה;
(2) לא כיסה גירעון בניגוד להוראות סעיף 28ב(ה);
(3) לא החזיר תרומה שנתקבלה בניגוד להוראות פרק זה או בסכום העולה על הסכום המרבי המותר, או לא העביר לאוצר המדינה תרומה שנתקבלה בעילום שם, בניגוד להוראות סעיף 28יז;
(4) השתמש ביתרה שנשארה בידו, לא החזירה לתורמים או לא העבירה למפלגה או לאוצר המדינה, בניגוד להוראות סעיף 28יח;
(5) ניהל חשבונות של תרומות והוצאות, בניגוד להוראות סעיף 28יט;
(6) לא מסר למבקר המדינה הודעות, בניגוד להוראות סעיף 28כא;
(7) לא מסר דוח למבקר המדינה, בניגוד להוראות סעיף 28כב.
(ג) בשל עבירה לפי סעיף קטן (א)(1) או (ב)(1) שהיא חריגה מסכומים המותרים לפי פרק זה, רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם קנס פי ארבעה מהסכום החורג מהסכום המותר, או את הקנס הקבוע לעבירה האמורה, לפי הגבוה.
(ד) מי שעשה אחד מאלה, דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:
(1) השתמש בקשר עם תעמולה לבחירות מקדימות בנכסי ציבור, בניגוד להוראות סעיף 28כה3;
(2) נתן תרומה, הלוואה או ערבות בניגוד להוראות סימן א' לפרק זה;
(3) לא מסר למבקר המדינה מידע, הודעה או תצהיר לפי קביעת המבקר או דרישתו, בניגוד להוראות סעיף 28כג(א), (ב) או (ה).
(ה) מפלגה שלא הודיעה למבקר המדינה ולרשם הודעות לפי פרק זה, דינה - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.
28כז. עבירה שבוצעה בידי מי שהוסמך על ידי מועמד או בידי מי למענו (תיקון: תשס"ח) 8
(א) נעשה מעשה או מחדל בידי מי שהוסמך על ידי מועמד לפעול לקידום מועמדותו בבחירות המקדימות, או בידי מי שפעל מטעם המועמד או למענו ובזיקה אליו, שאילו נעשה על ידי המועמד היה עבירה לפי פרק זה, רואים את אותו אדם כאחראי לעבירה.
(ב) (1) מועמד חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת עבירה מן העבירות המנויות בסעיף 28כו בידי מי שהוסמך על ידו או פעל מטעמו, או למענו ובזיקה אליו, לקידום מועמדותו בבחירות המקדימות; הפר המועמד את חובתו זו, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) בחוק העונשין.
(2) נעברה עבירה מן העבירות המנויות בסעיף 28כו בידי מי שהוסמך על ידי מועמד לקידום מועמדותו בבחירות המקדימות, או בידי מי שפעל מטעם מועמד, או למענו ובזיקה אליו, חזקה היא כי המועמד הפר את חובתו לפי פסקה (1), אלא אם כן הוכיח המועמד אחרת.
28כז1. איסור שימוש בכספי תרומות לתשלום סכומים שיש להעביר לאוצר המדינה (תיקון: תשס"ח) 8
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 28ב(ג), לא ישתמש מועמד בתרומות שקיבל לפי פרק זה לתשלום סכומים שנקבע כי עליו להעביר לאוצר המדינה בשל תוצאות ביקורת או קנסות שהוטלו עליו בשל הרשעה בעבירה; עשה כן, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
28כח. שמירת דינים (תיקון: תשנ"ג)
אין בהוראות פרק זה כדי לפגוע באיסור לפי כל חוק אחר.
פרק ג': הוראות שונות (תיקון: תשנ"ג)
28כט. עיון במסמכים (תיקון: תשנ"ג)
מסמכים שנמסרו לרשם לפי הוראות חוק זה יהיו פתוחים לעיון הציבור.
29. סייג לתחולה
חוק העמותות, התש"ם-1980, לא יחול על מפלגה שנרשמה לפי חוק זה.
30. (שולב בחוק העמותות, התש"ם-1980).
31. (שולב בחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969).
32. (שולב בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973).
33. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ג)
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות בדבר חובת הדיווח לרשם ומסמכים שיש להגיש לו, בדבר סדרי העיון במסמכים שנמסרו לרשם ובדבר אגרות שיש לשלם לכיסוי הוצאות העיון במסמכים כאמור או בעד פעולות אחרות של הרשם.
34. תחילה2
תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו.
35. פרסום
חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו.
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ב, 190; תשנ"ג, 100, 170; תשנ"ה, 156, 432; תשנ"ו, 48, 120; תשנ"ט, 70, 76; תשס"א, 404; תשס"ב, 6, 16, 410; תשס"ד, 150; תשס"ו, 34; תשס"ח, 580; תשס"ט, 21, 126.
ק"ת תשנ"ד, 315, 1165; תשנ"ה, 464, 1559; תשנ"ו, 315, 995, 145; תשנ"ז, 284, 889; תשנ"ח, 213, 993; תשנ"ט, 211, 512, 1022; תש"ס, 219, 688; תשס"ב, 924; תשס"ג, 124; תשס"ה, 327; תש"ע, 948. תיקון מס' 17 תשע"ב ,314. התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 447, מיום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), עמ' 120.
2 החוק פורסם ביום 9.4.1992.
3 חוק המפלגות (רישום מפלגות קיימות) (הוראת שעה), התשנ"ג-1993 (ס"ח תשנ"ג, 100) קובע:
"1. רישום מפלגות קיימות - הוראת שעה
על רישום מפלגה שהיא סיעה או חלק מסיעה בכנסת השלוש עשרה יחולו הוראות חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, בשינוי זה: בקשה לרישום מפלגה יכול שתוגש בידי מייסדיה כאמור בסעיף 4(א) לחוק האמור, ויכול שתוגש בידי רוב חברי הכנסת שהם חברי אותה מפלגה ובחתימתם".
4 סעיף 7 לחוק המפלגות (תיקון מס' 4), התשנ"ה-1995 (ס"ח תשנ"ה, 434) קובע:
"7. הוראות מעבר
(א) על אף האמור בסעיף 21 לחוק העיקרי, תהא מפלגה רשאית לקיים פעילות כלכלית עסקית בנכסים שהיו לה ערב תחילתו של החוק העיקרי, עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של החוק העיקרי.
(ב) מפלגה שנרשמה לפני קבלתו של חוק זה, תגיש, תוך 180 ימים מיום קבלתו של חוק זה, הודעה על נכסיה והתחייבויותיה כאמור בסעיף 25א לחוק העיקרי; ההודעה תכלול מידע בדבר כל תאגיד שהמפלגה היא בעלת ענין בו, ובדבר כל נכס שהוחזק בנאמנות עבור המפלגה, או שהיתה לה בו זיקה או זכות שביושר, או שהמפלגה טוענת לזכות בו, אף שאינו רשום על שמה, או שהוא מקרקעין או זכות במקרקעין המשמשים את המפלגה במישרין במשך תקופה של עשר שנים לפחות או החל במועד רכישתם; הרשימה תפרט את מהות הזכות לה טוענת המפלגה בכל אחד מהנכסים הכלולים בה.
(ג) נכס כאמור בסעיף קטן (ב), אשר הועבר על שם מפלגה, ללא תמורה, תוך 10 שנים מיום תחילתו של חוק זה, ואם היה ניירות ערך, כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - תוך חמש שנים מיום תחילתו, תהיה ההעברה פטורה ממסים, בכפוף להוראות סעיפים 25ב ו-25ג לחוק העיקרי, ומאגרות ותשלומי חובה אחרים, ובלבד שהנכס נכלל בהודעה הראשונה שמסרה המפלגה לרשם המפלגות לפי סעיף 25א לחוק העיקרי או בהודעה שמסרה המפלגה לפי סעיף קטן (ב).
(ד) העברת זכות בנכס כאמור בסעיף קטן (ג), שהיא זכות במקרקעי ישראל, תהא פטורה מכל תשלום המתחייב לפי כל דין או הסכם למנהל מקרקעי ישראל, כמשמעותו בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960"
5 סעיף 2 להודעת המפלגות (עדכון סכומי תרומות והוצאות), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 327) קובע לגבי סעיף 28ח:
"2. סכומי תרומות והוצאות בתקופה מופחתת
בתקופת בחירות מקדימות שפחתה מתשעה חודשים (להלן - התקופה המופחתת) יהיו סכומי התרומות וההוצאות הנקובים בסעיף 28ח לחוק, כעדכונם בסעיף 1 לעיל ופירוטם בטור א' להלן, כשיעורי מכפלת הסכומים המפורטים להלן בצדם בטור ב' במספר הימים בתקופה המופחתת, ובלבד שלא יפחתו ממחצית הסכומים הקבועים בסעיף 28ח:
טור א' טור ב'
הסכום לפי סעיף 28ח הסכום לכל יום בתקופה המופחתת
(בשקלים חדשים) (בשקלים חדשים)
273,566 1,013
547,134 2,025
1,821,933 6,747
6 סעיף 2 לחוק המפלגות (תיקון מס' 10), התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 404) קובע:
"2. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) (להלן - יום התחילה), והוא יחול על מכירת זכות במקרקעין או הענקת זכות באיגוד מקרקעין שנעשתה ביום התחילה או לאחריו."
7 סעיף 6 לחוק לתיקון דיני בחירות לכנסת (התאמה לחוק-יסוד: הממשלה), התשס"ב-2001 (ס"ח תשס"ב, 6) קובע כי הוראות חוק זה יחולו החל בבחירות לכנסת השש עשרה.
8 סעיף 28 לחוק המפלגות (תיקון מס' 14), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח 594) קובע לגבי תיקון סעיפים: 13(ב), 17, 25(א)(3א)(א1)-(ב), כותרת סימן א' לפרק ב', 28א, 28ב-1 3 , ביטול ס' 28ג, תיקון ס' 28ד, הוספת ס' 29ד1 ו - 28ד2, ביטול ס' 28ה, החלפת ס' 28ו - 28ז, החלפת ס' 28ח - 28ט1, ביטול ס' 28י - 28יא, תיקון ס' 28יב, ביטול ס' 28יג - 28טז, תיקון ס' 28יח, הוספת ס' 28יח1\ כותרת סי' ב' וס' 28יח2 - 3, תיקון ס' 28יט, החלפת ס' 28כ - כד, הוספת ס' 28 כד1 וכותרת סי' ג',וס' 28כה1 -3, והחלפת ס' 28כו - כז והוספת ס' 28כז1:
"28. תחילה, תחולה והוראות מעבר
(א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), תחילתו של חוק זה ביום ז' באב התשס"ח (8 באוגוסט 2008) (להלן - יום התחילה).
(ב) מועמד או מפלגה שביום התחילה חל עליהם חוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז -2007 16 (להלן - הוראת השעה הנוספת), יחולו עליהם הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה החל מתום תחולת הוראת השעה הנוספת.
(ג) הוראת השעה הנוספת תחול על בחירות מקדימות לבחירת מועמדי מפלגות לתפקיד של ראש רשות מקומית או חבר מועצת רשות מקומית, בבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו ביום י"ג בחשוון התשס"ט (11 בנובמבר 2008), אף אם ביום התחילה לא החלה תקופת בחירות כאמור בסעיף 1א להוראת השעה הנוספת לעניין בחירות אלה; הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו על מועמד ועל מפלגה החל מתום תחולת הוראת השעה הנוספת."
9. הוראת מעבר ועונשין (תיקון מס' 17- תשע"ב)
(א) בסעיף זה, "תקופת ההסדר" ו"תרומה" כהגדרתן בסעיף 24א(א) לחוק זה.
(ב) מצא מבקר המדינה כי התקיימו לגבי אדם התנאים לתחילתה של תקופת ההסדר במועד מוקדם ליום תחילתו של תיקון זה (בסעיף זה יום התחילה), יקבע כי תקופת ההסדר לגביו החלה במועד האמור, ובלבד שלא תחל אלא בחלוף שנתיים מיום תחילת כהונתה של הכנסת השמונה עשרה.
(ג) אדם שנקבע לגביו כאמור בסעיף קטן (ב) ידווח למבקר המדינה, בתוך שלושים ימים מיום שמבקר המדינה פרסם באתר האינטרנט של משרד המבקר המדינה הודעה על קביעתו, על כל תרומה בסכום העולה על 10,000 שקלים חדשים שקיבל החל ביום תחילת תקופת ההסדר ועד ליום התחילה, אלא אם כן החזיר את התרומה לתורם לפני תום שלושים הימים האמורים; בדיווח כאמור יצוין סכום התרומה בשקלים חדשים או במטבע חוץ.
(ד) מבקר המדינה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה את פירוט התרומות כאמור בסעיף קטן (ג) עם קבלת ההודעה על כך.
(ה) מי שלא דיווח למבקר המדינה לפי הוראות סעיף קטן (ג), דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז 1977 .
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ