אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988

חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988

חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988 1, 2
1. הגדרות
(א) בחוק זה -
"מועצה אזורית" - מועצה מקומית שהוקמה על פי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש), ואשר כוננה כמועצה אזורית;
"ראש מועצה" - ראש מועצה אזורית;
"השר" - שר הפנים.
(ב) לשאר המונחים בחוק זה תהא המשמעות שיש להם בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, ובחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975.
2. שיטת הבחירות
ראש המועצה ייבחר בבחירות אישיות, ישירות, שוות וחשאיות.
3. מועד הבחירות
הבחירות לראשות המועצה יתקיימו במועד עריכתן של הבחירות למועצה.
4. הזכות לבחור ולהיבחר (תיקון: תשס"א, תשס"ח)
(א) מי שרשאי לבחור למועצה רשאי לבחור לראשות המועצה.
(ב) זכאי להיבחר לראשות המועצה אזרח ישראלי הזכאי להיבחר לחבר המועצה.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מי שכיהן כראש מועצה וכהונתו פקעה לפי סעיף 6ב(ה), בשל הרשעה בעבירה שעבר במהלך כהונתו כראש מועצה או הקשורה להיבחרו כראש מועצה, לא יהיה זכאי להיבחר כראש מועצה בבחירות שייערכו במועצה לראשונה לאחר פקיעת כהונתו.
5. הצעת מועמד (תיקון: תשס"ה)
כל קבוצת בוחרים המונה 500 אנשים או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש המועצה לפי סעיף 4(ב), וכן רשאי מי שמכהן כראש המועצה להציע את עצמו כמועמד לכהונה נוספת.
6. ראש רשות שאינו חבר המועצה
נבחר לראש המועצה מי שאינו חבר המועצה, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למניין החברים שנקבע לאותה מועצה כל עוד הוא מכהן כראש המועצה.
6א. התפטרות (תיקון: תשנ"ה)
(א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב לשר, להתפטר מכהונתו; כהונתו תיפסק כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת אם ראש המועצה חזר בו מהתפטרותו לפני כן.
(ב) ראש המועצה ישלח העתק מכתב ההתפטרות לחברי המועצה.
6ב. פקיעת כהונה והשעיה מחמת קלון (תיקון: תשנ"ה, תשס"א)
(א) גזר בית המשפט את דינו של ראש המועצה בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כראש המועצה ובין אם לפני שהחל לכהן כראש המועצה, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.
(ב) לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א) או שראש המועצה החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.
(ג) מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר המועצה האזורית ולשר הפנים.
(ד) קבע בית המשפט לפי סעיף זה כי יש עם העבירה שבה הורשע ראש המועצה משום קלון, יושעה ראש המועצה מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.
(ה) כהונתו של ראש המועצה תפקע מיום שפסק הדין, הקובע כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון, נהיה סופי.
(ו) (1) ראש המועצה שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור, תפקע כהונתו ויחדל לכהן כראש המועצה.
(2) הודעה בדבר פקיעת כהונתו כאמור תישלח לראש המועצה על ידי השר והוראות סעיף 123א(ג) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים.
(3) הגיש ראש המועצה בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף 123א(ג)(1) לפקודת העיריות, יושעה מכהונתו עד להחלטת בית המשפט בבקשה.
(ז) (1) פקעה כהונתו של ראש המועצה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 36 ו-37א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן - הצו), לענין מילוי מקומו עד הבחירות המיוחדות.
(2) הושעה ראש מועצה לפי סעיפים קטנים (ד) או (ו) יחולו הוראות אלה:
(א) בששת החודשים הראשונים מיום תחילת ההשעיה ימלא את מקום ראש המועצה סגנו לפי הוראות סעיפים 36 ו-37א לצו, ובאין סגן כאמור או שנבצר ממנו לפעול תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 6ח;
(ב) לא ניתן פסק דין סופי בענינו או לא ניתנה החלטה לפי סעיף קטן (ו)(3), בתוך שישה חודשים מיום תחילת ההשעיה, תבחר המועצה ממלא מקום לראש המועצה לפי סעיף 6ח.
(3) זוכה ראש המועצה בערעור או קבע בית המשפט שלערעור כי אין בעבירה שבה הורשע משום קלון יחזור לכהן כראש המועצה.
(ח) הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש מועצה; ואולם אם הושעה סגן ראש מועצה לפי סעיף זה תבחר המועצה ממלא מקום לסגן לפי סעיף 6ח.
6ג. העברה מכהונה מטעמי בריאות (תיקון: תשנ"ה, מס' 6 תשע"ב)
(א) נוכח השר שמטעמי בריאות נבצר מראש מועצה דרך קבע למלא את תפקידו, רשאי הוא להעבירו מכהונתו.
(ב) ראש המועצה רשאי לעתור נגד החלטת השר לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו החלטת השר.
(ג) כהונתו של ראש מועצה לא תיפסק אלא כעבור המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה עם דחייתה.
6ד. העברה מכהונה מחמת התנהגות (תיקון: תשנ"ה)
(א) נוכחה המועצה כי ראש המועצה מתנהג בדרך שאינה הולמת את מעמדו של ראש מועצה וסבורה היא שעל כן אין הוא ראוי לכהונתו, רשאית היא, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע דברו, להעבירו מכהונתו.
(ב) ההחלטה להעביר את ראש המועצה מכהונתו תהיה מנומקת ותתקבל בישיבה מיוחדת, סגורה, של המועצה ברוב של שלושה רבעים ממספר חבריה; ההחלטה טעונה אישור השר.
(ג) לא קרא ראש המועצה לישיבה מיוחדת כאמור תוך 14 ימים מהיום שרוב חברי המועצה דרשו ממנו לעשות כן, רשאים רוב חברי המועצה לקרוא לישיבה כאמור והם יקבעו מי ישב בראשה.
6ה. (בוטל) (תיקון: תשנ"ח)
6ו. בחירות מיוחדות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"א)
(א) חדל ראש מועצה לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות להלן, למעלה משנה לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, יתקיימו בחירות רק לראש המועצה (להלן - בחירות מיוחדות):
(1) התפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;
(2) נפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;
(3) חדל לכהן לפי אחד הסעיפים 6ב עד 6ד;
(4) פקעה כהונתו לפי סעיף 13א1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951.
(ב) על בחירות מיוחדות ועל המועמד לראשות המועצה בבחירות מיוחדות יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:
(1) הבחירות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 60 הימים מן היום שבו נוצרה העילה לעריכתן, או במועד סמוך לאחר מכן, כפי שיורה השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת;
(2) רשאים להציע מועמד, בנוסף לאמור בסעיף 5 - חמישית מחברי המועצה;
(3) (בוטלה);
(4) על מועמד לא תחול החובה להיות חבר מועצה.
(ג) תקופת כהונתו של ראש מועצה שנבחר בבחירות מיוחדות תסתיים ביום סיום כהונתה של המועצה שכיהנה בזמן היבחרו.
6ו-1. הקדמת מועד הבחירות לראשות המועצה ולמועצה (תיקון: תשנ"ח)
חדל ראש מועצה לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 6ו(א), שנה או פחות לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, יתקיימו בחירות לראשות המועצה ולמועצה.
6ז. (בוטל) (תיקון: תשס"א)
6ח. בחירת המועצה בראש המועצה (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ח, תשס"א)
(א) על בחירת המועצה בראש המועצה יחולו הוראות אלה:
(1) ההצבעה תהיה גלויה;
(2) המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה הוא הנבחר;
(3) לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתיערך ביום החול אחרי יום הישיבה האחרונה;
(4) המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת, למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה - רוב), הוא הנבחר;
(5) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים בשלישית;
(6) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים ברביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתיערך ביום החול הבא אחרי יום הישיבה שבה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית יעמדו לבחירה רק המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;
(7) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים עד שאחד המועמדים יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכן בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה מועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר (להלן בפיסקה זו - יצא); קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של הקולות והוא מספר הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע בהגרלה; היו יותר משניים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע בהגרלה;
(8) כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום בידי יושב ראש הישיבה; היה היושב ראש עצמו מועמד לראש המועצה, בהצבעה שקדמה להגרלה, תמנה המועצה חבר שאינו מועמד לראש המועצה והוא יערוך את ההגרלה.
(ב) על מועמד לבחירות לפי סעיף זה לא יחול התנאי שעליו להיות הראשון ברשימת המועמדים למועצה.
7. תקנות
השר ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות לכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות להתאמת הסדרים לפי חוק זה להסדרים על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות המקומית וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975.
8. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990).
_________________________________
1 ס"ח תשמ"ח, 213; תשנ"ה, 122; תשנ"ח, 149; תשס"א, 20, 22; תשס"ה, 576; תשס"ח, 800, תשע"ב
2 סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות מיוחדות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998 (ס"ח תשנ"ח, 150) קובע:
פרק ג': הוראות שונות
"6. תחולה
הוראות חוק זה יחולו גם על ראש מועצה מקומית או אזורית הנמצאת באזור כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ