אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958

חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958

חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 1
1. הגדרות3
בחוק זה -
"שר" - חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו סמכות לביצוע חוק זה;
"מהנדס" - מהנדס באחד מענפי ההנדסה, שנקבע לענין חוק זה על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה;
"אדריכל" - אדריכל באחד מענפי האדריכלות, שנקבע לענין חוק זה על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה;
"המועצה" - מועצת ההנדסה והאדריכלות המוקמת לפי סעיף 3 לחוק זה;
"פנקס המהנדסים והאדריכלים" - הפנקס שיתנהל לפי סעיף 8 לחוק זה;
2. ייחוד התואר (תיקון: תשנ"א, מס' 8 תשע"ג)2
(א) לא ישא אדם את התואר "מהנדס רשום" או "אדריכל רשום" או כל תואר דומה לאלה עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס רשום או כאדריכל רשום, אלא אם הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
(ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא ישא אדם את התואר מהנדס או אדריכל או כל תואר הדומה להם עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס או כאדריכל אלא אם כן הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, או שהוא זכאי להירשם בפנקס האמור מכוח סעיף 9(א)(1) או (2).
(ג) הנדסאי או טכנאי מוסמך, הממלא כעובד, תפקיד שכינויו כולל תואר כאמור בסעיף קטן (ב), יהא רשאי להשתמש בכינוי התפקיד כאמור, אולם אם השתמש בו בכתב יציין ליד שמו או ליד כינוי התפקיד את המלים "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" לפי הענין; לענין פסקה זו, "הנדסאי" או "טכנאי מוסמך" כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 .
3. מועצת ההנדסה והאדריכלות (תיקון: תשנ"א)
מוקמת בזה מועצת ההנדסה והאדריכלות וחבריה יהיו -
(1) השר, או מי שנתמנה לכך על ידיו, בין דרך קבע ובין מזמן לזמן - יושב-ראש;
(2) שני נציגי הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, נציג אחד של אוניברסיטת תל-אביב ונציג אחד של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
(3) שלושה-עשר נציגי הממשלה שיתמנו על ידיה, ושביניהם יהיו מהנדסים ואדריכלים;
(4) תשעה מהנדסים ואדריכלים שימנה השר על פי המלצת לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, ובלבד שאם לדעת השר חדלה הלשכה האמורה לייצג את המספר הגדול ביותר של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, על פי המלצת ארגון המייצג בעיקר מהנדסים ואדריכלים, שלדעת השר נמנה עם חבריו המספר הגדול ביותר של מהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס האמור.
4. תקופת הכהונה
מהנדסים ואדריכלים שנתמנו חברי המועצה לפי סעיף 3(4) יכהנו בה שלוש שנים, אך אפשר יהיה לחזור ולמנותם.
5. מנין חוקי
רוב חברי המועצה, כשבתוכם היושב-ראש, הם מנין חוקי בישיבות.
6. ועדות
המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או מחוצה לה, ועדות לענפי ההנדסה והאדריכלות השונים, ולאצול לועדות אלה מסמכויותיה.
7. סדרי הדיונים במועצה
המועצה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.
8. פנקס המהנדסים והאדריכלים4 (תיקון: תשס"ה)
השר ימנה עובד משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, מהנדס או אדריכל, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים חמש שנים לפחות, שיכהן כרשם המהנדסים והאדריכלים (בחוק זה - הרשם), הרשם.ינהל פנקס המהנדסים והאדריכלים ובו מדורים נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסה והאדריכלות. הודעה על פתיחת מדור תפורסם ברשומות.
9. רישום בפנקס (תיקון: תשכ"ה, תשל"ב, תשנ"א, תשנ"ב)
(א) ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לאחר ששילמו אגרת הרישום שנקבעה בתקנות:
(א1) הוגשה לשר בקשה להכרה בתעודה ובמוסד כאמור בסעיף קטן (א)(2) בידי מכללה, או מוסד ללימודים גבוהים בישראל שאינו אוניברסיטה, שלבוגריהם מוענק תואר ראשון לפחות כתואר מוכר כאמור בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בתחומי ההנדסה, האדריכלות או הטכנולוגיה, יכיר השר במוסד ובתעודה, אם שוכנע לאחר התייעצות במועצה, כי ההכשרה האקדמית והמקצועית הניתנת במוסד הינה ברמה ההולמת הכשרת מהנדסים או אדריכלים בישראל.
(1) בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל;
(2) בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה;
(3) בעל תעודת-חברות באיגוד רשמי של מהנדסים או אדריכלים או בעל תעודת - רישום, או כיוצא באלה, במדינה שבה חברות באיגוד רשמי או רישום מסמיכים לעסוק בענף ההנדסה או האדריכלות, והאיגוד או הרישום הוכרו על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה; ובלבד שהוכיח - להנחת-דעתו של חבר-בוחנים שיתמנה לכך על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה - על ידי עבודות שביצע או בדרך אחרת, הכל כפי שייקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה;
(4) בעל תעודת חברות באיגוד של מהנדסים או אדריכלים בישראל, שהחברות בו מותנית במילוי אחרי תנאים הזהים לתנאים האמורים בפיסקאות (1), (2), (3) או (5), והאיגוד הוכר על-ידי השר, לאחר התייעצות במועצה;
(5) (בוטלה)
(6) מי שעבד כמהנדס או כאדריכל במדינת-חוץ באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והוכיח, להנחת דעתו של חבר בוחנים, בתנאים שנקבעו בתקנות, שעבד כאמור ושיש לו הכשרה מתאימה לעסוק כמהנדס או כאדריכל בישראל, ובלבד שהגיש בקשה לרישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוך שנה מיום שנעשה לראשונה תושב ישראל.
(ב) השר יקבע את הרכב הנציגות בחבר הבוחנים באישור ועדת העבודה של הכנסת ואת המינויים האישיים - בהתייעצות עם המועצה.
10. רישום כפול
רשאי אדם להיות רשום ביותר ממדור אחד של פנקס המהנדסים והאדריכלים, אם נתמלאו כל התנאים לרישומו באותם מדורים.
11. מהנדס רשוי ואדריכל רשוי (תיקון: תשנ"א)2
(א) מי שהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשך תקופה שהשר, לאחר התייעצות במועצה, קבע בתקנות לענף פלוני של הנדסה או אדריכלות ועבד באותו ענף במשך תקופה כאמור לאחר שנרשם, יתן לו השר רשיון מהנדס או אדריכל בציון ענף ההנדסה או האדריכלות שבו הוא נרשם; ואולם מי שהוא בעל תעודה כאמור בסעיף 9(א)(1), (2) או (3) הניתנת רק לאחר תקופת עבודה מסויימת בענף הנדסה או אדריכלות, רשאי השר, לאחר התייעצות במועצה, להביא אותה תקופה, כולה או מקצתה, בחשבון, אף שבעל התעודה נרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר שניתנה לו התעודה האמורה.
(ב) תקופת הרישום והעבודה הנדרשת לפי סעיף קטן(א) לא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים.
(ג) (1) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות תנאים למתן הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) ובכלל זה הוכחת כשירותו ונסיונו בעבודה של מבקש הרשיון; הוכחה כאמור יכול שתיעשה בדרך של בחינות או עבודות שביצע, בין בתקופת הרישום כאמור בסעיף קטן (ב) ובין לאחריה, או בדרך של שילוב שלהם או בכל דרך אחרת, הכל כפי שיקבע.
(2) תקנות לפי פסקה (1) יכול שיחולו על כלל המהנדסים והאדריכלים, על סוגים מהם או על ענף מענפי ההנדסה או האדריכלות.
(ד) לא ישא אדם תואר "מהנדס רשוי" או "אדריכל רשוי" או תואר דומה לאלה עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כמהנדס רשוי או כאדריכל רשוי, אלא אם ניתן לו רשיון כאמור.
11א. אגרה (תיקון: תשנ"א)2
השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות אגרה בעד בחינה כאמור בסעיף 11(ג), ורשאי הוא לקבוע סוגים של מהנדסים או אדריכלים שיהיו פטורים מתשלומה.
12. ייחוד פעולות (תיקון מס' 8 תשע"ג)
השר רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המשותפת כמשמעותה בסעיף 21 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 , ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לייחד בתקנות פעולות למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי; משיוחדה פעולה כך, לא יבצענה אדם אלא אם הוא בעל רשיון לפי סעיף 11.
13. אגרה שנתית
מהנדס רשוי או אדריכל רשוי הרוצה לבצע בשנה פלונית פעולות האמורות בסעיף 12, ישלם תוך חודש ינואר של אותה שנה, ואם קיבל אותה שנה את רשיונו - תוך חודש ימים מיום קבלתו, אגרה שנתית שנקבעה בתקנות; לא שילם אגרה כאמור - לא יבצע אותן פעולות, כל עוד לא שילם כפל האגרה; סעיף זה אינו חל על מהנדס רשוי או אדריכל רשוי שהוא עובד המדינה או בשירות צבא-הגנה לישראל.
13א. אדריכל מורשה להיתר (תיקון: תשס"ה5)2
(א) ביקש אדריכל רשוי להירשם כמורשה להגיש בקשות להיתר לפי פרק ה'3 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (בחוק זה - מורשה להיתר), רשאי הרשם לרשמו ולתת לו תעודת מורשה להיתר, אם נוכח כי הכין כאדריכל רשוי במשך חמש שנים לפחות, בקשות להיתרי בניה בישראל, במספר ובהיקף שקבעו השר ושר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
(ב) לא יירשם אדריכל רשוי כמורשה להיתר, אם בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה, אין הוא ראוי להיות מורשה להיתר, בעבירה לפי פרק י' בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או בעבירה לפי סימנים ד' ו-ה' בפרק ט' בחוק העונשין, התשל"ז-1977.
(ג) נוכח הרשם כי נתן לאדם תעודת מורשה להיתר ולא מתקיימים התנאים הקבועים בהוראות לפי סעיף זה, רשאי הוא להורות על ביטול הרישום ולבטל או להתלות את התעודה, ובלבד שנתן למורשה להיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ד) השר יקבע את סדרי הרישום של מורשים להיתר ובהסכמת שר הפנים - את אופן הגשת בקשה לתעודת מורשה להיתר, לפי סעיף זה.
14. עונשין (תיקון: תשנ"א)2
(א) העובר על הסעיפים 2, 11(ד) או 12, דינו - מאסר ששה חדשים;
(ב) העובר על סעיף 13, דינו - קנס.
15. התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע
השר יקבע בתקנות, לאחר התייעצות במועצה, כללים בדבר התנהגותם של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, והעובר עליהם ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
16. חקירה בהתנהגות המהנדסים ואדריכלים (תיקון: תשל"ז, תשנ"א) 2
(א) המועצה רשאית למנות ועדת אתיקה, מבין חבריה או מחוצה לה, שתחקור מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין שנקבעת בכללים לפי סעיף 15 ובין אם לאו, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון או על עבירה לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שקבע שר העבודה לענין זה באישור ועדת העבודה של הכנסת; ובלבד שתינתן הזדמנות לנאשם להשיב על האשמה ולהתגונן.
(ב) ועדת אתיקה לענין סעיף זה תהא מורכבת רובה מהנדסים או אדריכלים מאותו ענף ההנדסה או האדריכלות אשר בו רשום הנאשם.
(ג) השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה, לרבות קביעת מועדים לדיוניה ולמתן החלטותיה; ועדת אתיקה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי הדין בפניה ככל שלא נקבעו בתקנות כאמור.
17. עונשים על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע (תיקון: תשל"ז, תשנ"א)2
(א) לאחר חקירה כאמור בסעיף 16, רשאית ועדת האתיקה, אם תראה לעשות כן למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע, להחליט על אחד מאלה:
(1) התראה;
(2) נזיפה;
(3) קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות;
(4) התליית תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי או הפסקת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שתיהן כאחת, והכל לתקופה שתקבע ועדת האתיקה;
(5) ביטול תעודת מהנדס רשוי או תעודת אדריכל רשוי או ביטול הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שניהם כאחד.
(ב) החליטה ועדת האתיקה על התליית תעודה או הפסקת הרישום כאמור בסעיף קטן (א) (להלן - התליה), רשאית היא להורות באותה החלטה שההתליה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.
(ג) הוחלט על התליה על תנאי, לא תבוצע ההתליה אלא אם הנידון עבר, תוך תקופה שנקבעה בהחלטה ושלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן - תקופת התנאי), אחת העבירות כאמור בסעיף 16(א) שנקבעה בהחלטת ועדת האתיקה, וועדת האתיקה מצאה אותו אשם בעבירה כזאת (להלן - עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה; היתה העבירה הרשעה בעבירה פלילית, אין נפקא מינה אם ההרשעה היתה תוך תקופת התנאי או לאחריה, ובלבד שהעבירה הפלילית בוצעה תוך תקופת התנאי.
(ד) תקופת התנאי התחיל מיום שהודע לנידון על החלטת ועדת האתיקה, זולת אם ועדת האתיקה נתנה הוראה אחרת.
(ה) קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסויימות, אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראות חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את החלטת ועדת האתיקה כמאזכרת את ההוראה האחרת.
(ו) החליטה ועדת האתיקה על התליה בשל עבירה נוספת, לא תורה שההתליה תהיה כולה על תנאי.
(ז) מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת, תצווה ועדת האתיקה על ביצועה של ההתליה.
(ח) מצאה ועדת האתיקה את הנידון אשם בעבירה נוספת ולא החליטה בשל אותה עבירה על התליה, רשאית היא, מטעמים שיירשמו, על אף האמור בסעיף קטן (ז) ובמקום לצוות על ביצועה של ההתליה, לצוות על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנעה שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה על תנאי.
(ט) לא תשתמש ועדת האתיקה בסמכות לפי סעיף קטן (ח) אלא בהחלטתה הראשונה שבה מצאה את הנידון אשם בעבירה נוספת.
18. חקירה בענין צבאי (תיקון: תשנ"א)2
(א) נאשם אדם לפי סעיף 16 על מעשה שביצע במסגרת צבא-הגנה לישראל או עקב השתייכותו אליו, יתמנה לועדת האתיקה שתחקור במקרה לפחות חבר אחד של המועצה, והרכב ועדת האתיקה כולה יהיה טעון אישורו המוקדם של שר הבטחון.
(ב) הודיע שר הבטחון, או מי שהוסמך לכך על ידיו, בתעודה בחתימת-ידו, כי ידיעה פלונית שהגיעה לועדת האתיקה לפי סעיף קטן (א) היא סוד בטחוני, תישמר הידיעה לפיה האמור בתעודה.
(ג) בחקירה שסעיף זה חל עליה יהיו סמכויות ועדת האתיקה לפי סעיפים 17 ו-19 בידי ועדת אתיקה בהרכב כאמור בסעיף קטן (א).
19. פרסום (תיקון: תשנ"א)2
ועדת אתיקה רשאית לפרסם, בצורה ובאופן שייראו לה, כל החלטה לפי סעיף 17, ובלבד שאם החליטה על התראה או שלא החליטה להטיל כל סנקציה, לא יפורסם שמו של המהנדס או האדריכל הנוגע בענין אלא לפי בקשתו.
19א. הודעה על הרשעה בפלילים (תיקון: תשל"ז)
בית-משפט שהרשיע מהנדס או אדריכל בעבירה פלילית, לרבות בית-משפט שדחה ערעור על הרשעה כאמור, כולו או מקצתו, ימציא למועצה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה העתק מפסק-הדין; שר המשפטים רשאי לקבוע בצו סוגי עבירות שלגביהן לא יחול סעיף זה.
20. חידוש התעודה או הרישום (תיקון: תשנ"א)2
החליטה ועדת אתיקה, לבטל תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי, או לבטל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רשאי השר לחדשם, על פי המלצת ועדת אתיקה שנתמנתה לענין זה על-ידי המועצה ושנתקבלה שלוש שנים לפחות אחרי ההחלטה בדבר ביטול התעודה או הרישום.
20א. ערעור (תיקון: תשנ"א)2
(א) החלטה של ועדת האתיקה כאמור בסעיפים 17, 18 ו-19, למעט החלטה על התראה או נזיפה, ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי, לא יאוחר מהיום השלושים לאחר שניתנה ההחלטה אם ניתנה בפני המערער, או לאחר שהומצא לו העתק ממנה אם ניתנה שלא בפניו.
(ב) בית המשפט רשאי להחליט על עיכוב ביצוע החלטה של ועדת אתיקה על פי בקשת המערער.
(ג) בבואו להכריע בערעור רשאי בית המשפט לעשות אחת מאלה:
(1) לקבל או לדחות את הערעור כולו או מקצתו, לשנות את ההחלטה של ועדת האתיקה או לבטלה ולתת אחרת במקומה, או להחזיר את ההחלטה עם הוראות לדיון חוזר בועדת האתיקה;
(2) ליתן כל החלטה שועדת האתיקה היתה מוסמכת לתיתה.
(ד) שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם השר, לקבוע בתקנות את סדרי הדין בערעור וכן בבקשה לעיכוב ביצוע החלטה של ועדת אתיקה.
21. הוראת מעבר
מי שעבד בענף הנדסה או אדריכלות לפני פרסום הודעה על פתיחת מדור לאותו ענף בפנקס המהנדסים והאדריכלים ונרשם בפנקס תוך תשעה חדשים לאחר הפרסום, זכאי לקבל תעודה כתום תקופת עבודתו שנקבעה לפי סעיף 11, אף שלא היה רשום בפנקס כל אותה תקופה.
22. שמירת תקפם של דינים אחרים
שום דבר האמור בחוק זה אינו בא למעט מהוראות חוק החשמל, תשי"ד-1954, או מתקנות לפיו, או לפגוע בזכות או בחובה לפיהם.
23. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
_________________________________
1 ס"ח תשי"ח, 108; תשכ"ה, 126; תשל"ב, 118; תשל"ז, 39; תשנ"א, 94; תשנ"ב, 37; תשס"ה, 284, 333; תשע"ג, 29.
2 סעיף 13 לחוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 4), התשנ"א-1991 (ס"ח תשנ"א, 94) קובע תחילת תיקון סעיפים: 2, 3, 11, 11א, 20-14א בתום שלושה חדשים מיום 22.2.91.
3 פורסמו הודעות בדבר ענפי הנדסה ואדריכלות לפי סעיף 1 (י"פ תשכ"ב, 1908; תשכ"ד, 50; תשל"א, 2031; תשנ"ב, (2414, 2415.
4 פורסמו הודעות בדבר פתיחת מדורים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לענפי ההנדסה והאדריכלות לפי סעיף 8 (י"פ תשכ"א, 388, תשכ"ב, 1908; תשכ"ד, 50; תשכ"ז, 1799; תשל"א, 2031; תשל"ד, 398; תשנ"ב, 2415; תשס"ב, 2505; תשס"ז, 2588).
5 סעיפים 4, 5 ו-6 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 72), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 284) קובעים לגבי הוספת סעיף 13א:
"4. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 3.4.2005).
(ב) חוק זה יחול במרחבי תכנון מקומיים, ששר הפנים יקבע בצו, לאחר שנוכח כי הם ערוכים לטיפול בבקשות של מורשה להיתר בהתאם לנדרש על פי חוק זה.
5. חובת הוצאת צו
צו לפי סעיף 4(ב) יוצא בתוך חודשיים מיום פרסומו של חוק זה, ויעודכן מעת לעת.
6. תוקף
חוק זה יעמוד בתוקפו במשך חמש שנים."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ