אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, התשנ"ז-1997

חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, התשנ"ז-1997

חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, התשנ"ז-1997 1
1. מטרות החוק
מטרות חוק זה הן להגביר את הבטיחות בדרכים, לצמצם את התאונות בדרכים ולהפחית את חומרתן ולשם כך להביא לתיאום בין כל משרדי הממשלה וגופים אחרים העוסקים במאבק בתאונות הדרכים, ולהעמיד לרשות הממשלה את הכלים והאמצעים הנדרשים להשגת מטרות אלה.
2. דיווח לכנסת
(א) ראש הממשלה ידווח לכנסת, שלוש פעמים בשנה לפחות, על ההתקדמות בהשגת מטרות החוק.
(ב) שר התחבורה יניח, מדי שנה, על שולחן הכנסת, במועד שבו מניחה הממשלה על שולחן הכנסת את הצעת חוק התקציב, דין וחשבון שנתי בדבר ההתקדמות בביצוע מטרות החוק בשנה החולפת ובדבר תכניות הממשלה לשנה הקרובה.
3. השר האחראי
שר התחבורה יפעל בשם ראש הממשלה וירכז מטעמו את מכלול הפעולות במאבק בתאונות הדרכים.
4. הגדרות
בחוק זה -
"מנהל הרשות" - מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 9;
"הרשות" - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שהוקמה לפי סעיף 5;
"עבירת תעבורה" - כהגדרתה בפקודת התעבורה;
"תקציב רגיל" - התקציב המיועד לממן את הפעילות השוטפת של הרשות;
"תקציב לפעולות הרשות" - התקציב המיועד לממן את פעולות הרשות במסגרת התכניות לפי חוק זה;
"השר" - שר התחבורה.
5. הקמת הרשות
מוקמת בזה במשרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6. גיבוש תכניות על ידי הרשות ואישורן (תיקון: תשס"א)
(א) (1) הרשות תגבש ותכין תכנית רב שנתית ותכנית שנתית, הנדרשות להשגת מטרות החוק, ובכלל זה -
(א) להגברת הבטיחות בדרכים;
(ב) לצמצום תאונות הדרכים והפחתת חומרתן;
(ג) למניעה, לאכיפת החוק ולענישה בתחום עבירות התעבורה.
והכל תוך תיאום בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות וארגונים אחרים העוסקים במאבק בתאונות הדרכים;
(2) התכנית הרב השנתית והתכנית השנתית יוגשו לאישור השר והוא יביאן לאישור הממשלה;
(3) הממשלה תדון בתכנית השנתית ובתקציבה, לגבי כל שנת תקציב, לפני שהיא דנה בתקציב המדינה לאותה שנה; הממשלה תאשר את התכנית ואת תקציב התכנית, במסגרת אישור תקציב המדינה בממשלה, כאחד הסעיפים הראשונים לאישור.
(ב) (בוטל)
7. תפקידים נוספים של הרשות
(א) בכפוף להוראות סעיף 6, יכללו תפקידי הרשות גם את אלה:
(1) לפעול לקידום יישומן של התכנית הרב שנתית והתכנית השנתית, כפי שאושרו בידי הממשלה (להלן - התכניות), ולשם כך להפעיל מערך בקרה ומעקב במשרדי הממשלה, בגופים ובמוסדות הקשורים ליישום התכניות;
(2) לגבש מדיניות לשיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות וארגונים אחרים העוסקים בבטיחות בדרכים ולקדמו;
(3) לגבש את סדרי העדיפויות, הקדימויות וההיקפים בכל הנוגע להקצאת התקציבים להשגת מטרות חוק זה;
(4) לגבש כללים להקצאת תקציבים לגופים השונים הפועלים בתחום הבטיחות בדרכים, מתוך תקציב התכניות;
(5) לגבש הנחיות מקצועיות וכן הצעות לתקינה ליישום התכניות, באמצעות ועדות מקצועיות בין-משרדיות שימנה השר;
(6) ליזום, לגבש ולתאם מדיניות לעידוד פעילותם של גופים ויחידים בתחום המאבק בתאונות הדרכים;
(7) לתכנן ולקדם תכניות הסברה בכלי התקשורת בתחום הבטיחות בדרכים.
(ב) הרשות תתכנן ותגבש דרכים להפעלת מערך ארצי רב תחומי ומשולב לפינוי נפגעים בתאונות דרכים ותפקח על פעילותו.
(ג) הרשות תתכנן ותתאם הכשרה לתפקידי קצין בטיחות בתעבורה, רכז מטה בטיחות ברשות מקומית ולתפקידים דומים אחרים בתחום הבטיחות בדרכים.
(ד) הרשות תיזום פעולות של מחקר ופיתוח בתחום הבטיחות בדרכים וכן תרכז מידע בתחום זה.
(ה) הרשות תייעץ, באמצעות השר, לממשלה ולשרים בענינים הנוגעים למטרות חוק זה.
8. דיווח (תיקון: תשס"א)
(א) הרשות תגיש לממשלה באמצעות השר, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון כולל על ביצוע התכנית השנתית; כל שר אחר רשאי להגיש לממשלה, במועד הגשת הדין וחשבון הכולל, דין וחשבון על פעילות משרדו.
(ב) השר ידווח לממשלה, אחת לשלושה חודשים לפחות, על התקדמות בביצוע התכניות.
(ג) מנהל הרשות יגיש, אחת לשישה חודשים, לשרים שנציגיהם חברים במועצה, דין וחשבון המתייחס להפעלת מערך הבקרה והמעקב.
9. מנהל הרשות
(א) הממשלה, לפי הצעת השר לאחר שהתייעץ עם השר לבטחון הפנים, תמנה מנהל לרשות, שיהיה ממונה על ביצוע תפקידי הרשות.
(ב) חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, לא תחול על מינויו של מנהל הרשות; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
10. כשירות מנהל הרשות
כשיר לכהן כמנהל הרשות, אזרח ישראלי ותושב ישראל, בעל תואר אקדמי ורקע מקצועי מתאים.
11. מינוי מועצה (תיקון: תשס"א)
(א) לרשות תהיה מועצה (להלן - המועצה), ואלה חבריה:
(1) ארבעה נציגי משרד התחבורה;
(2) ארבעה נציגי משרד האוצר;
(3) נציג משרד המשפטים;
(4) נציג משרד החינוך;
(5) נציג המשרד לביטחון הפנים;
(6) נציג המשרד לתשתיות לאומיות;
(7) ארבעה נציגי ציבור שימנו שר התחבורה ושר האוצר יחד;
(8) נציג ציבור שימנה השר לביטחון הפנים;
(ב) השר ימנה יושב ראש למועצה, מבין חבריה שהם עובדי המדינה.
(ג) נציג כל משרד ימונה על ידי השר הממונה על אותו משרד, מקרב עובדי המדינה במשרדו; לענין זה, "עובד המדינה" - לרבות שוטר.
(ד) לענין מינוים למועצה של נציגי ציבור, יחולו הוראות סעיפים 16א, 17, 17א ו-18 עד 18ג לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בשינויים המחויבים, לפי הענין.
(ה) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים בדיון, ובלבד שנכחו בדיון נציג אחד של משרד התחבורה ונציג אחד של משרד האוצר.
12. תפקידי המועצה (תיקון: תשס"א)
המועצה תמליץ על מדיניות המאבק בתאונות דרכים, ובכלל זה -
(1) תפעל לקידום מטרות חוק זה;
(2) תציע לשר סדרי עדיפויות והיקפים בכל הנוגע להקצאת תקציבי הרשות, ותגבש את התקציב לפעולות הרשות ואת התקציב הרגיל;
(3) תציע לשר תכנית רב שנתית ותכנית שנתית;
(4) תעקוב אחר ביצוע התכניות שאושרו;
(5) תבצע כל תפקיד אחר שיטיל עליה השר.
13. (בוטל) (תיקון: תשס"א)
14. סדרי דיון (תיקון: תשס"א)
הועדות המקצועיות האמורות בסעיף 7(א)(5) והמועצה, יקבעו לעצמן את סדרי דיוניהן ועבודתן, ככל שלא נקבעו בתקנות.
15. תקציב הרשות
(א) תקציבי הרשות השנתיים יכללו:
(1) תקציב רגיל;
(2) תקציב לפעולות הרשות.
(ב) התקציב הרגיל והתקציב לפעולות הרשות ייקבעו בחוק התקציב השנתי של המדינה, בתחום פעולה נפרד במסגרת תקציב משרד התחבורה.
16. תקציבים בתחום הבטיחות בדרכים
(א) חוק התקציב יכלול ויסמן את התקציבים של משרדי הממשלה המיועדים לביצוע התכניות.
(ב) משרד ממשלתי יגיש לרשות, אחת לחצי שנה, דין וחשבון בדבר מימוש
התקציבים, כאמור בסעיף קטן (א), שיועדו לביצוע הפעולות שהוטלו עליו בתכניות; מנהל הרשות יקבע את הנהלים להגשת הדוחו"ת.
17. ביצוע התכנית השנתית
האחריות לביצוע התכנית השנתית המאושרת תהיה בידי כל משרד ממשלתי או בידי הגוף שנקבע בתכנית.
18. התקשרות בעסקאות
לצורך ביצוע תפקידי הרשות על פי חוק זה, שאינם בתחום התפקידים שבאחריות המשרדים והגופים כאמור בסעיף 17, מורשה מנהל הרשות, ביחד עם חשב משרד התחבורה, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.
19. מועד למינוי המועצה (תיקון: תשס"א)
חברי המועצה ימונו בידי השרים עד יום י' בסיון התשס"א (1 ביוני 2001).
20. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"א)
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), תקנות בענינים האלה אינן טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת:
(1) הרכבן, תחומי פעולתן, סדרי דיוניהן ועבודתן של הוועדות המקצועיות כאמור בסעיף 7(א)(5);
(2) הגדרת התפקידים האמורים בסעיף 7(ג);
(3) סדרי דיוניה ועבודתה של המועצה.
21. (שולב בפקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ"א-1961)
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ז, 196; תשס"א, 228.
2 החוק בטל ביום 1.1.2007, לפי סעיף 43 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס""ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 374) וסעיף 1(ג) לצו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תחילת החוק), התשס"ז-2006 (ק"ת תשס"ז, 22).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ