אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 1
(תיקון: תשס"ח)
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח)
בחוק זה
"ההסכם עם גרמניה" - ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג (9 באוקטובר 1992), בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה;
"השכרה ציבורית" - כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998;
"חוק נכי רדיפות הנאצים" - חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;
"מחוסר דיור" - מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי;
""מענק שנתי לפי חוק זה" - אחד מאלה:
(1) קצובת הבראה ונופש לפי סעיפים 3(ב)(2) או 4(1), ולגבי ניצול שואה נזקק כמשמעותו בסעיף 5(א) - בתוספת מענק הטבות לפי סעיף 5(א)(1);
(2) מענק הטבות לפי סעיף 5א(ב)(2);
"מענק שנתי לפי דין אחר" - מענק הטבות לפי סעיף 6 לחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000, או מענק הטבות לפי סעיף 17א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.
"קצבה בשל רדיפות הנאצים" - אחת מאלה:
(1) קצבה חודשית המשולמת על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים, בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים (BEG);
(2) קצבה חודשית המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה;
(3) קצבה חודשית המשולמת על ידי מדינת חוץ אחרת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם;
(4) תגמול חודשי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים;
(5) תגמול חודשי המשולם מכוח פרק א' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001;
(6) קצבה חודשית אחרת המשולמת בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם, שקבע השר באישור ועדת העליה הקליטה והתפוצות של הכנסת;
"הרשות המוסמכת" - כמשמעותה בסעיף 2 לחוק נכי רדיפות הנאצים;
"תגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאות" - אחד מאלה:
(1) תגמול חד פעמי לפי סעיף 11(1)(1) לחוק הגרמני להקמת קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" מיום א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000) (להלן - החוק הגרמני להקמת הקרן);
(2) תגמול חד פעמי לפי סעיף 2(1)(2) לחוק האוסטרי להקמת הקרן "לפיוס, שלום ושיתוף פעולה" מיום ט"ז בתמוז התש"ס (19 ביולי 2000) (להלן - החוק האוסטרי להקמת הקרן)***;
(3) תגמול חד פעמי ששולם בידי ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה, במימון הקרן האמורה בפסקה (2), לניצול שואה שעבד בעבודת פרך;
"הוועדה" - ועדת העליה, הקליטה והתפוצות של הכנסת;
"השר" - שר האוצר.
2. החלטה בדבר זכאות (תיקון: תשס"ח)
(א) הוגשה בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות לפי חוק זה, תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3, 4, 5 או 5א.
(ב) לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) יצורף טופס ויתור על סודיות לגבי מידע הנוגע להתקיימות תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3, 4, 5 או 5א, והסכמה לקבלת מידע כאמור המצוי בידי כל גוף הנמצא בישראל או במדינת חוץ, בנוסח שעליו תורה הרשות המוסמכת.
3. הטבות לניצול שואה ששהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך (תיקון: תשס"ח)
(א) אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, שמתקיימים בו כל אלה, זכאי להטבות המפורטות בסעיף קטן (ב):
(1) הוא קיבל תגמול חד פעמי לניצולי מחנות וגטאות, או שהתקיים בו אחד מאלה:
(א) היה זכאי לתגמול כאמור בפסקאות (1) או (2) להגדרה "תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות", אם היה מגיש בקשה לקבלת התגמול עד המועד האחרון שנקבע לכך בחוקים המנויים באותן פסקאות;
(ב) הוא שהה במחנה או בגטו, שהוכר לפי ההסכם עם גרמניה ולא הוכר לפי סעיף 11(1)(1) לחוק הגרמני להקמת הקרן או לפי סעיף 2(1)(2) לחוק האוסטרי להקמת הקרן;
(2) הוא אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילתו של חוק התכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 (להלן - יום תחילת התיקון);
(3) הוא אינו מקבל קצבה שהיא אחת מאלה:
(א) תגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;
(ב) קצבה חודשית אחרת המשתלמת מאוצר המדינה, שקבע השר באישור הוועדה;
(4) הכנסתו ושווי רכושו אינם עולים על ההכנסה ושווי הרכוש השוללים את הזכאות לתשלום קצבה לפי ההסכם עם גרמניה.
(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:
(1) קצבה חודשית מאוצר המדינה בסכום של 1,000 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן במועדים ובשיעורים שבהם מעודכן התגמול האמור בסעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים; בפסקה זו, "עדכון" - עדכון הנובע משינוי במדד או משינוי במשכורת כאמור בהגדרה "השכר הקובע" בסעיף 1(א) לחוק נכי רדיפות הנאצים;
(2) קצובת הבראה ונופש בעד שבעה ימים בסכום שיקבע השר; הקצובה לפי פסקה זו תשולם מאוצר המדינה ב-1 בינואר של כל שנה;
(3) הנחה בארנונה בשיעורים ולפי הכללים והתנאים שבהם היא ניתנת למקבל תגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ברשות המקומית שבה מתגורר הזכאי;
(4) פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 הפטור לפי פסקה זו יינתן גם אם הזכאות היא רק של אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה.
4. הטבות לניצול שואה המקבל קצבה לפי ההסכם עם גרמניה (תיקון: תשס"ח)
אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, המקבל קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה זכאי להטבות כמפורט להלן, ובלבד שאינו מקבל קצבה כאמור בפסקאות (4) ו-(5) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" או קצבה אחרת בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם, שקבע השר באישור הוועדה, ולא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילת התיקון:
(1) קצובת הבראה ונופש כאמור בסעיף 3(ב)(2);
(2) הנחה בארנונה כאמור בסעיף 3(ב)(3);
(3) פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה, כאמור בסעיף 3(ב)(3).
5. הטבות לניצול שואה נזקק (תיקון: תשס"ח)
(א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 3 ו-4, הזכאי להטבות לפי אחד מהסעיפים האמורים, אשר מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (בסעיף זה - ניצול שואה נזקק), זכאי גם להטבות כמפורט להלן:
(1) מענק הטבות בסכום של 4,000 שקלים חדשים, שישולם מאוצר המדינה ב-1 בינואר של כל שנה; הסכום האמור יעודכן ב-1 בדצמבר של כל שנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני ה1- בדצמבר של השנה הקודמת;
(2) אם הוא זכאי לסיוע בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון - תוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.
(ב) שר הבינוי והשיכון, בהסכמת השר, יקבע הוראות, במסגרת שטח הפעולה של משרדו, בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לניצולי שואה נזקקים מחוסרי דיור, וכן לזכאים כאמור בסעיף 5א.
(ג) השר לקליטת העליה, בהסכמת השר, יקבע הוראות, במסגרת שטח הפעולה של משרדו, בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לניצולי שואה נזקקים מחוסרי דיור, וכן לזכאים כאמור בסעיף 5א.
5א. הוראה מיוחדת לעניין הטבות לניצול שואה שמתקיימים בו תנאים מסוימים (תיקון: תשס"ח)
(א) אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל, שאינו זכאי להטבות הקבועות בסעיף 3 או 4, וזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, ומתקיימים בו כל אלה, זכאי להטבות המפורטות בסעיף קטן (ב):
(1) הוא קיבל תגמול חד פעמי לפי החוק הגרמני להקמת הקרן, למעט יורש של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי החוק האמור;
(2) הוא אינו מקבל קצבה כאמור בפסקאות (1), (2), (4) או (5) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים", והוא לא קיבל קצבה כאמור בעד התקופה או חלקה שתחילתה ביום תחילת התיקון;
(3) הוא אינו מקבל תגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 .
(ב) ההטבות שלהן זכאי מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) הן כמפורט להלן:
(1) פטור מתשלומי אגרה כאמור בסעיף 3(ב)(4);
(2) מענק הטבות כאמור בסעיף 5(א)(1);
(3) סיוע בשכר דירה כאמור בסעיף 5(א)(2).
6. ערר וערעור
(א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 2, רשאי לערור עליה לפני ועדת עררים, כמשמעותה בסעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
(ב) על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד.
(ג) על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון, אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.
(ד) סדרי הדין שנקבעו לפי סעיפים 17 ו17-א לחוק נכי רדיפות הנאצים יחולו, בשינויים המחויבים, על ערר וערעור כאמור בסעיף זה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
6א. תקופת הזכאות (תיקון: תשס"ח)
מי שהוחלט לגביו לפי סעיף 2 כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבות לפי סעיפים 3, 4, 5 או 5א, זכאי להטבות אלה בעד התקופה שבה מתקיימים בו התנאים האמורים, החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לפי סעיף 2, ולגבי מענק שנתי לפי חוק זה, הנחה בארנונה כאמור בסעיפים 3(ב)(3) או 4(2), ופטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה כאמור בסעיפים 3(ב)(4), 4(3) או 5א(ב)(1) - החל ב-1 בינואר של השנה שבה הגיש את הבקשה.
7. מניעת כפל הטבות (תיקון: תשס"ח)
(א) הזכאי להטבה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין או הסכם אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן. בסעיף קטן זה, "הטבה" - הנחה בארנונה לפי סעיפים 3(ב)(3) או 4(2), או סיוע בתשלום שכר דירה לפי סעיפים 5(א)(2) או 5א(ב)(3).
(ב) הזכאי למענק שנתי לפי חוק זה ולמענק שנתי לפי דין אחר, זכאי רק לאחר מן המענקים האמורים, לפ הגבוה מביניהם.
8. איסור העברה, ערבות ועיקול (תיקון: תשס"ח)
(א) זכות להטבה אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך. בסעיף זה, "הטבה" - קצבה לפי סעיף 3(ב)(1) ומענק שנתי לפי חוק זה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על הטבה ששולמה באמצעות תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (בסעיף זה - החברה), במשך שלושים ימים מיום ששולמה, ואולם רשאים התאגיד הבנקאי או החברה, לפי הענין, לנכות מן ההטבה כל סכום שנתנו לזכאי לה על חשבון ההטבה.
8א. הוראות מיוחדות לענין תשלום (תיקון: תשס"ז, תשס"ח)
קצבה לפי סעיף 3(ב)(1), קצבה המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה ומענק שנתי לפי חוק זה, לא ייחשבו כהכנסה-
(1) לענין פקודת מס הכנסה 2, או לענין תשלומי חובה או
היטלים אחרים, לפי כל דין;
(2) לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
(3) לענין שכר דירה בהשכרה ציבורית.
9. הגבלת שכר טרחה
(א) שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקבוע, בצו, שיעורים מרביים לשכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בבקשה לרשות המוסמכת, לפי חוק זה.
(ב) לא יידרש אדם, על אף האמור בכל הסכם, לשלם שכר טרחה בעד הטיפול בבקשה כאמור בסעיף קטן (א) בסכום העולה על השיעורים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן; שילם אדם בעד הטיפול בבקשה כאמור שכר טרחה בסכום העולה על השיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא לתבוע את החזרת הסכום העודף.
10. ביצוע ותקנות
השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
10א. חובת דיווח לכנסת - הוראת שעה (תיקון: תשס"ח)
(א) השר ידווח בכתב, מדי חצי שנה, לוועדה, על יישומו של חוק זה, ועל יישום החלטת הממשלה מס' 2534 מיום כ"ג בחשוון התשס"ח (4 בנובמבר 2007) והחלטת הממשלה מס' 2941 מיום ו' בשבט התשס"ח (13 בינואר 2008).
(ב) דיווח ראשון כאמור בסעיף קטן (א) יימסר לוועדה עד ליום י"ב בתמוז התשס"ח (15 ביולי 2008).
(ג) סעיף זה יעמוד בתוקפו עד תום שנתיים מיום הדיווח הראשון כאמור בסעיף קטן (ב).
11. תחילה ותחולה (תיקון: תשס"ח)
(א) תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) (בחוק זה - יום התחילה), ואולם לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום התחילה.
(ב) (בוטל) (תיקון: תשס"ח)
12. הוראת שעה
בתקופה שמיום התחילה ועד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) ייקרא סעיף 5(א) כך שבמקום "15%" יבוא "7.5%".
______________________________
1 ס"ח תשס"ז, 47, 375; תשס"ח, 236.
2 סעיף 5 לחוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ח, 236) קובע לגבי סעיפים 1, 2, 3, 4, 5, 5א, 6א, 7, 8, 8א ו10-א:
"5. תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה
(א) תחילתו של חוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן - יום התחילה).
(ב) מי שערב יום התחילה היה מוכר בידי הרשות המוסמכת כמי שמתקיימים בו כל התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (4) להגדרה "ניצול שואה נזקק", שבסעיף 1 לחוק ההטבות, כנוסחו ערב יום התחילה, יחולו עליו הוראות אלה, לפי העניין:
(1) לגבי מי שמקבל קצבה לפי ההסכם עם גרמניה - יראו אותו, החל ביום
התחילה, כמי שניתנה לגביו החלטה בידי הרשות המוסמכת לפי סעיף 2 לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, כי מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 4 רישה לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, בלא צורך בהגשת בקשה חדשה, אלא אם כן מצאה הרשות המוסמכת כי לא מתקיימים בו התנאים כאמור או כי חדל להתקיים בו תנאי מתנאים אלה;
(2) לגבי מי שאינו מקבל קצבה לפי ההסכם עם גרמניה - יראו אותו, החל ביום התחילה, כמי שניתנה לגביו החלטה בידי הרשות המוסמכת לפי סעיף 2 לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, כי מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 3(א) לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, בלא צורך בהגשת בקשה חדשה, אלא אם כן מצאה הרשות המוסמכת כי לא מתקיימים בו התנאים כאמור או כי חדל להתקיים בו תנאי מתנאים אלה;
(3) לגבי מי שאינו מקבל קצבה לפי ההסכם עם גרמניה ולא מתקיימים בו
התנאים האמורים בסעיף 3(א) לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה - יראו אותו, החל ביום התחילה, כמי שניתנה לגביו החלטה בידי הרשות המוסמכת לפי סעיף 2 לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, כי מתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 5א(א) לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, בלא צורך בהגשת בקשה חדשה, אלא אם כן מצאה הרשות המוסמכת כי לא מתקיימים בו התנאים כאמור או כי חדל להתקיים בו תנאי מתנאים אלה.
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א) -
(1) מי שמתקיים בו אחד מאלה, זכאי לקצבה חודשית לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, בעד התקופה שתחילתה ביום י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007), וכל עוד מתקיימים בו התנאים לקבלת ההטבות האמורות בסעיף 3(א) לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, וזאת על אף הוראות סעיף 6א לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה:
(א) מתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב)(2);
(ב) הוא הגיש בקשה לפי סעיף 2 לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, לקבלת ההטבות האמורות, עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), או שהגיש בקשה כאמור לאחר מועד זה וקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם נמנע ממנו להגיש את הבקשה עד המועד האמור, והרשות המוסמכת החליטה לגביו, לפי הוראות סעיף 2 האמור, כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבות האמורות;
(2) מי שמתקיים בו אחד מאלה, זכאי לקבלת הנחה בארנונה, לפטור מתשלומי אגרה או לקבלת מענק הטבות, לפי סעיפים 3(ב)(3) ו-(4), 4(2) ו-(3) או 5(א)(1) לחוק ההטבות, כנוסחם בפרק זה, לפי העניין, בעד התקופה שתחילתה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), וכל עוד מתקיימים בו התנאים לקבלת הטבה כאמור:
(א) מתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2), לפי העניין;
(ב) הוא הגיש בקשה, לפי סעיף 2 לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, לקבלת הטבה כאמור, עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), והרשות המוסמכת החליטה לגביו, לפי הוראות סעיף 2 האמור, כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבה;
(3) מי שמתקיים בו אחד מאלה, זכאי לפטור מתשלומי אגרה או לקבלת מענק הטבות לפי סעיף 5(א)(ב)(1) או (2) לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, לפי העניין, בעד התקופה שתחילתה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), וכל עוד מתקיימים בו התנאים לקבלת ההטבות כאמור:
(א) מתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב)(3);
(ב) הוא הגיש בקשה, לפי סעיף 2 לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, לקבלת הטבה כאמור, עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), והרשות המוסמכת החליטה לגביו, לפי הוראות סעיף 2 האמור, כי מתקיימים בו תנאי הזכאות לקבלת ההטבה;
(4) מי שזכאי למענק הטבות לפי סעיפים 5(א)(1) או 5א(ב)(2) לחוק ההטבות, כנוסחם בפרק זה, בעד שנת 2008, אינו זכאי למענק הטבות לפי סעיף 5 לחוק ההטבות, כנוסחו ערב יום התחילה, בעד אותה שנה;
(5) תחילתם של סעיפים 3(ב)(2) ו-4 (1) לחוק ההטבות, כנוסחם בפרק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009); לא תשולם קצובת הבראה ונופש לפי הסעיפים האמורים בעד התקופה שקדמה ליום תחילתם.
(ד) בשנת 2008 יקראו את סעיף 5(א)(1) לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, כך שבמקום "ב-1 בינואר של כל שנה" יבוא "ב-1 באפריל 2008".
(ה) בסעיף זה, "ההסכם עם גרמניה" ו"הרשות המוסמכת" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה.
6. הסדר זמני לתשלום לניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך
(א) בסעיף זה, "ההסדר הזמני" - הסדר למתן הטבה לניצולי שואה זכאים יוצאי מחנות וגטאות, לפי החלטת הממשלה מס' 2898 מיום כ"ח בטבת התשס"ח (6 בינואר 2008).
(ב) תוקף ההסדר הזמני יפוג ביום התחילה.
(ג) מי שהוכר לפי ההסדר הזמני כזכאי להטבה, יראו אותו, החל ביום התחילה, כמי שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 3(א) לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, בלא צורך בהגשת בקשה לפי סעיף 2 לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, אלא אם כן מצאה הרשות המוסמכת כי לא מתקיימים בו התנאים כאמור או כי חדל להתקיים בו תנאי מתנאים אלה; לעניין זה, "הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 5(ה).
(ד) שולמו לזכאי הטבות לפי ההסדר הזמני, לא ישולמו לו אותן ההטבות, לפי חוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, בעד אותה תקופה.
(ה) הרואה את עצמו נפגע מהחלטה שניתנה מכוח ההסדר הזמני רשאי לערור עליה לפני ועדת עררים, ויחולו הוראות סעיף 6 לחוק ההטבות; נפתח הליך בבית משפט בעניין החלטה כאמור לפני יום התחילה, יעביר בית המשפט את הדיון בהליך האמור לוועדת העררים בהתאם להוראות סעיף 6 האמור, אלא אם כן החליט אחרת.
(ו) הוראות סעיף 8א לחוק ההטבות, כנוסחו בפרק זה, יחולו גם על הטבה שניתנה לפי ההסדר הזמני."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ