אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 1
פרק י"ז: הגדלת קצבאות הילדים והתנייתן
61. תיקון חוק הביטוח הלאומי - מס' 113
בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (בפרק זה - חוק הביטוח .הלאומי) -
(1) בסעיף 1, בהגדרה "הסכום הבסיסי" -
(א) ברישה -
(1) בפסקה (2), אחרי "בפרק ד'" יבוא "למעט קצבה המשתלמת בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה";
(2) אחרי פסקה (2) יבוא:
"(2א) לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה - 259 שקלים חדשים;
(ב) בסיפה, שתחילתה במילים "הסכום הבסיסי יעודכן כמפורט להלן" -
(1) בפסקה (2), במקום "משנת 2007 ואילך" יבוא "לעניין כל גמלה למעט קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה - משנת 2007 ואילך";
(2) אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) לעניין קצבת ילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה - משנת 2013 ואילך ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת;
(2) (א) - (ג) (שולב בחוק העיקרי)
(ד) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
(ד)(1) התקיים בילד האמור בפסקה (2) תופחת קצבת הילדים לחודש המשתלמת בעדו, בסכום של 100 שקלים חדשים (בסעיף זה סכום ההפחתה), ובלבד שניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (ה) וחלפה תקופת 14 הימים כאמור באותו סעיף קטן מיום המצאת ההודעה לפי הוראות סעיף קטן (ח)(2); ההפחתה תחל ב-1 בחודש שלאחר מסירת ההודעה למוסד כאמור בפסקה (2).
(2) משרד הבריאות הודיע למוסד כי חלפו שישה חודשים מהמועד שבו היה על הילד לקבל את החיסונים הנדרשים בהתאם לגילו ולמצבו הבריאותי ועל פי תכנית החיסונים שעליה הורה המנהל הכללי של משרד הבריאות; הודעה כאמור תישלח למוסד לא יאוחר מתום שבעה ימים מהיום שבו חלפו שישה חודשים כאמור .
(3) תכנית כאמור בפסקה (2) תפורסם ברשומות והיא תכלול הוראות בדבר סוג החיסון, מועדי החיסון, ומועדים נוספים שבהם ניתן להשלים חיסון שלא ניתן במועד שנקבע לו, ואת הגיל המרבי שבו ניתן לקבל כל חיסון (בסעיף זה - תכנית החיסונים).
(ה) עובד משרד הבריאות, ששר הבריאות הסמיכו לעניין זה, ישלח הודעה להורה שילדו לא קיבל חיסון בהתאם לנדרש בתכנית החיסונים; ההודעה תישלח להורה בתום ארבעה חודשים לאחר המועד שבו היה על ילדו לקבל את החיסון האמור; בהודעה יצוינו הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ז); הורה הילד יוכל לפנות לעובד משרד הבריאות בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה לפי סעיף קטן (ח)(2) ולהוכיח כי הילד קיבל את החיסון כנדרש או כי בשל מצבו הבריאותי של הילד לא ניתן לחסנו; הוכיח הורה הילד כאמור לא תישלח הודעה למוסד בדבר הפחתת קצבת הילדים לפי הוראות סעיף קטן (ד).
(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ד), סכום ההפחתה לא יעלה על אלה:
(1) לגבי הורה שמניין ילדיו אינו עולה על שניים - 100 שקלים חדשים;
(2) לגבי הורה שמניין ילדיו הוא שלושה - 200 שקלים חדשים;
(3) לגבי הורה שמניין ילדיו עולה על שלושה - 300 שקלים חדשים;
הסכומים האמורים בסעיף קטן זה ובסעיף קטן (ד) יעודכנו משנת 2013 ואילך - ב-1 בינואר של כל שנה, לפי השיעור שבו מתעדכן הסכום הבסיסי לעניין קצבת ילדים.
(ז) הופחתה קצבת הילדים לפי סעיף קטן (ד), תחושב קצבת הילדים מחדש, לפי אותו סעיף קטן, החל ב-1 בחודש שלאחר המועד שבו משרד הבריאות הודיע למוסד כי הילד קיבל את כל החיסונים הנדרשים על פי תכנית החיסונים כאמור בסעיף קטן (ד), בהתאם לגילו ולמצבו הבריאותי, או כי על פי תכנית החיסונים חלף המועד האחרון שבו היה ניתן לקבל את החיסון שבשלו ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן (ד), וכי הילד קיבל את יתרת החיסונים בהתאם לגילו.
(ח)(1) הודעה למוסד כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ז) תימסר באמצעות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן - מסר אלקטרוני).
(2) כל הודעה לפי סעיפים קטנים (ה) ו-(ט), תישלח בדואר רשום לפי מענו של הורה הילד, כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין; נשלחה הודעה כאמור, יראוה כהודעה שהומצאה ביום השישי שלאחר יום המשלוח, ולהוכחת המצאה בדרך זו דיה הוכחה שהמכתב המכיל את ההודעה נשלח כראוי ומוען כראוי; הודעה שנשלחה כאמור והנמען סירב לקבלה, יראוה כאילו הומצאה כדין.
(3) הודעה לפי סעיפים קטנים (ד) ו-(ז) תישלח להורה הילד כאמור בפסקה (2) ותחול עליה הוראת פסקה (2).
(4) הודעה שנמסרה למוסד ולהורה הילד לפי סעיף קטן (ד), תעמוד בתוקפה עד למתן הודעה אחרת לפי הוראות סעיף קטן (ז).
(ט) הרואה את עצמו נפגע מהודעה שניתנה לפי סעיף קטן (ד), רשאי להשיג עליה לפני עובד משרד הבריאות ששר הבריאות הסמיכו לכך, בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה לפי סעיף קטן (ח)(3); החלטה בהשגה תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשתה ותינתן עליה הודעה להורה הילד; ההודעה בדבר הפחתת קצבת הילדים תעמוד בתוקפה עד מתן החלטה בהשגה; ניתנה החלטה - תימסר על כך הודעה למוסד במסר אלקטרוני.
(י) על החלטה של עובד משרד הבריאות, שניתנה לפי הוראות סעיף קטן (ט), ניתן לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה; ערעור לפי סעיף קטן זה יוגש בתוך 45 ימים ממועד המצאת ההחלטה לפי סעיף קטן (ח)(2); אין בהגשת ערעור כדי לעכב את ההחלטה בדבר הפחתת קצבת הילדים אלא אם כן הורה בית הדין אחרת.
(יא) הוראות סעיפים קטנים (ד) עד (י) יחולו על ילד שהוא עולה או תושב חוזר, רק בתום שלושה חודשים מיום שבו נעשה עולה ואם הוא תושב חוזר - מיום חזרתו ארצה; בסעיף זה
"עולה" - כהגדרתו בסעיף 197(ג);
"תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות;
(3) (שולב בחוק העיקרי)
(4) אחרי סעיף 384א יבוא:
384ב. קבלת מידע ממשרד הבריאות
(א) משרד הבריאות יעביר למוסד את רשימת מספרי הזהות, .תאריכי הלידה והמין של ילדים אשר לא חוסנו בהתאם לנדרש בתכנית החיסונים, והכל לשם ביצוע הוראות סעיף 68.
(ב) העברת המידע כאמור בסעיף קטן (א), תהיה לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף 68(ד).
(5) בסעיף 392, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בעלי הדין בערעור לפי הוראות סעיף 68(י) יהיו הורה הילד או מי שמקבל קצבת ילדים בעדו והמדינה.
62. תיקון חוק הביטוח הלאומי - תחילה ותחולה
(א) תחילתה של פסקה )2( ברישה של ההגדרה "הסכום הבסיסי", כנוסחה בסעיף .61(1)(א)(1) לחוק זה, ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010), והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד היום האמור ואילך.
(ב) תחילתה של פסקה (2א) ברישה של ההגדרה "הסכום הבסיסי", כנוסחה בסעיף 61(1)(א)(2) לחוק זה, ביום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012), והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד היום האמור ואילך.
(ג) תחילתה של פסקה (2) בסיפה של ההגדרה "הסכום הבסיסי", כנוסחה בסעיף 61(1)(ב)(1) לחוק זה, ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010), והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד היום האמור ואילך.
(ד) תחילתה של פסקה (3) בסיפה של ההגדרה "הסכום הבסיסי", כנוסחה בסעיף 61(1)(ב)(2) לחוק זה, ביום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד היום האמור ואילך .
(ה) תחילתו של סעיף 68 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 61(2) לחוק זה תהיה כמפורט בפסקאות להלן:
(1) סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג) - ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009);
(2) סעיפים קטנים (ד) עד (יא) - ביום ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010); הוראות פסקה זו יחולו גם על חיסונים שהמועד לנתינתם חל שישה חודשים לפני היום האמור, ובלבד שארבעה חודשים לאחר המועד שבו היה על הילד לקבל את החיסון נשלחה הודעה כאמור בסעיף 68(ה) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף 61(2)(ד) לחוק זה; לא הושלמה הקמתו של מאגר מידע ממוחשב לפי הוראות סעיף 65ב1 לפקודת בריאות העם, כנוסחו בסעיף 66 לחוק זה, רשאי שר הבריאות לקבוע, בצו, יום תחילה מאוחר יותר ובלבד שלא יהיה מאוחר מיום כ"ה באדר א' התשע"א (1 במרס 2011).
(ו) תחילתו של סעיף 69א לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 61(3) לחוק זה, ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009).
(ז) תחילתו של סעיף 384ב לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 61(4) לחוק זה ביום ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010), ואם קבע שר הבריאות מועד מאוחר יותר לפי הוראות סעיף קטן (ה)(2) סיפה - במועד שקבע.
(ח) תחילתו של סעיף 392(ג) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 61(5) לחוק זה, ביום ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010).
63. חוק הביטוח הלאומי - הוראת מעבר לעניין הגבלת סכום ההפחתה של קצבת ילדים
בתקופה שמיום ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010), עד יום כ"ח בסיוון התשע"א (30 ביוני 2011) ייקרא סעיף 68(ו) לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 61(2)(ד) לחוק זה כך:
"(ו) התקיים בילד שמניין הילדים במשפחתו עולה על שניים האמור בסעיף קטן (ד), תופחת להורה קצבת הילדים לחודש המשתלמת בעדו בסכום של 100 שקלים חדשים (להלן - סכום ההפחתה), ואולם סכום ההפחתה לא יעלה על אלה:
(1) לגבי הורה שמניין ילדיו הוא שלושה - 100 שקלים חדשים;
(2) לגבי הורה שמניין ילדיו עולה על שלושה - 200 שקלים חדשים.
64. (שולב בחוק העיקרי)
65. חוק הביטוח הלאומי - הוראות שעה לעניין הסכום הבסיסי של קצבת ילדים65
בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, בהגדרה "הסכום הבסיסי", ברישה, בפסקה (2א), במקום."259 שקלים חדשים" יבוא:
"(א) בעד הילד השני במשפחה -
(1) בתקופה שמיום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרס 2011) - 195 שקלים חדשים;
(2) בתקופה שמיום כ"ו באדר ב' התשע"א (1 באפריל 2011) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012) - 252 שקלים חדשים;
(ב) בעד הילד השלישי במשפחה
(1) בתקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד יום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) - 219 שקלים חדשים;
(2) בתקופה שמיום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012) - 252 שקלים חדשים;
(ג) בעד הילד הרביעי במשפחה -
בתקופה שמיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012) - 252 שקלים חדשים".
_________________________________
1 (א) ס"ח תשס"ט, 211.
(ב) מובא רק מה שנוגע לחוק הביטוח הלאומי.
________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ