אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 1
פרק א': מטרת החוק
1. מטרת החוק
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב, עמידה ביעד הגירעון לשנת הכספים 2003 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.
פרק ב': רשויות מקומיות
2. (שולב בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938).
3. (שולב בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938).
4. (שולב בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985).
5. (שולב בפקודת העיריות) [נוסח חדש].
6. (שולב בפקודת המועצות המקומיות) [נוסח חדש].
7. הוראת מעבר
על אף האמור בסעיף 274ב(ג) לפקודת העיריות כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, ובסעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, תשלם חברת תשתית בשל השנים 2003 ו-2004 ארנונה כללית בעבור קווי תשתית ומרווחי ביטחון, כמשמעותם בסעיפים האמורים כלהלן:
(1) לשנת 2003 - בגובה 90% מן הסכום ששילמה בפועל כארנונה כללית, בשל שנת 2002 לרשות המקומית, בעבור קווי תשתית ומרווחי ביטחון כמשמעותם ברישה (בסעיף זה - סכום ארנונה), עד יום כ"ו בכסלו התשס"ג (1 בדצמבר 2002) (בסעיף זה - המועד הקובע), ואם לא שילמה בפועל סכום ארנונה כלשהו עד למועד הקובע, אך לא שילמה כאמור לשנת 2001 - בגובה 90% מסכום הארנונה ששילמה בפועל לרשות המקומית בשל שנת 2001 (בסעיף זה - הסכום ששולם בפועל).
(2) לשנת 2004 - בגובה 75% מן הסכום ששולם בפועל.
פרק ג': חקלאות
8. בוטל (תיקון: תשס"ג)
9. בוטל (תיקון: תשס"ג)
10. בוטל (תיקון: תשס"ג)
11. בוטל (תיקון: תשס"ג)
12. בוטל (תיקון: תשס"ג)
13. (שולב בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963).
14. בוטל (תיקון: תשס"ג)
15. בוטל (תיקון: תשס"ג)
16. תחילה, הוראת מעבר ותקנות ראשונות (תיקון: תשס"ג)
(א) תחילתו של פרק זה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003 (בפרק זה - יום התחילה).
(ב) מי שערב תחילתו של פרק זה החזיק בהיתר לפי סעיף 48(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963, רשאי להמשיך ולייצא לפי ההיתר, ויראו אותו לענין החוק האמור כמי שקיבל היתר יצוא לפי הוראותיו כנוסחן לאחר תחילתו של פרק זה והכל עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף קטן (ג).
(ג) תקנות ראשונות לפי סעיף 49 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, יותקנו בתוך שנה מיום התחילה.
פרק ד': ביטוח לאומי ובריאות
17. - 18. (שולבו בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980).
19. - 21. (שולבו בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972).
22. - 23. (שולבו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994).
24. - 27. (שולבו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995).
28. (שולב בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958).
29. (שולב בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992).
פרק ה': עובדים זרים
30. (שולב בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא דין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991).
31. (שולב בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959).
32. חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) וחוק שירות התעסוקה - תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתם של פרק ד'1 וסעיפים 2(א)(2), 3א ו-6 (א) בחוק עובדים זרים, כנוסחם בסעיף 30(5), (6), (9) ו-(10) בחוק זה, ביום כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003).
(ב) תחילתם של סעיף 1ט, פרק ד'2, סעיף 2(ב) בחוק עובדים זרים, כנוסחם בסעיף 30(3), (5), (6) ו-(8) בחוק זה, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).
(ג) תחילתו של סעיף 31(1) ו-(3) בחוק זה, המבטל את סעיפים 32 עד 35א ו-73 לחוק שירות התעסוקה, ביום כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003).
(ד) תחילתם של סעיפים 75 עד 77 ו-80 בחוק שירות התעסוקה, כנוסחם בסעיף 31(4) עד (6) ו-(8) בחוק זה, ביום כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003).
(ה) תחילתו של סעיף 31(2) ו-(7) בחוק זה, המבטל את סעיפים 61א עד 61ו ו-78א בחוק שירות התעסוקה, ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).
(ו) בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום כ"ח בניסן התשס"ג (30 באפריל 2003) ייקראו סעיפים 1י(א) ו-(א1) בחוק עובדים זרים, כך שבמקום "סעיף 1יג" יבוא "סעיף 32 בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959".
(ז) (1) מי שניתן לו לפני יום כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003) היתר משירות התעסוקה לפי סעיף 32 בחוק שירות התעסוקה, כנוסחו לפני היום האמור, יראו אותו כבעל היתר לפי סעיף 1יג בחוק עובדים זרים, כנוסחו בסעיף 30(5) בחוק זה, ובלבד שתוקף ההיתר האמור יהיה עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003), או עד תום תקופת תוקפו של ההיתר שניתן משירות התעסוקה, לפי המוקדם.
(2) אין בהוראות פסקה (1) כדי למנוע מן הממונה, כהגדרתו בסעיף 1 בחוק עובדים זרים כנוסחו בסעיף 30(1) בחוק זה, לבטל היתר שניתן משירות התעסוקה לפני יום כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003).
(ח) עובד משרד העבודה והרווחה שהוסמך לפי סעיף 73 בחוק שירות התעסוקה, כנוסחו לפני יום כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003), יראו אותו כאילו הוסמך לפי סעיף 6 בחוק עובדים זרים, כנוסחו בסעיף 30(10) בחוק זה.
33. - 34. (שולבו בחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994).
35. - 36. (שולבו בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952).
37. - 38. (שולבו בחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994).
פרק ו': מס הכנסה
39. - 40. (שולבו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)).
פרק ז': תכנון ובניה
41. - 42. (שולבו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965).
פרק ח': העברת הלוואות שלהבטחת פירעונן ניתנה בטוחה בקשר למקרקעין
43. הגדרות
בפרק זה -
"בטוחה" - משכנתה, התחייבות לרישום משכנתה שבשלה נרשמה הערת אזהרה, או משכון על זכויות לגבי מקרקעין, הרשום לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967;
"הלוואה מובטחת" - הלוואה שלהבטחת פירעונה ניתנה בטוחה;
"הערת אזהרה", "משכנתה", "רשם" - כמשמעותם בחוק המקרקעין;
"חוזה" - חוזה בין תאגיד מעביר לתאגיד נעבר, שעל פיו מעביר התאגיד המעביר לתאגיד הנעבר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם למתן הלוואה מובטחת לרבות הבטוחות שניתנו בקשר להסכם כאמור;
"חוק המקרקעין" - חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
"לווה" - מי שנטל הלוואה מובטחת מתאגיד בנקאי או ממבטח;
"מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981;
"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;
"תאגיד מעביר" - מבטח, תאגיד בנקאי, או תאגיד אחר המעביר הלוואה מובטחת כאשר המלווה המקורי של ההלוואה האמורה הוא תאגיד בנקאי או מבטח;
"תאגיד נעבר" - תאגיד אשר כרת חוזה עם תאגיד מעביר.
44. הגנה על זכויות
(א) נחתם חוזה, לא ייפגעו בשל כך זכויות הלווה וזכויות בעל הנכס נושא הבטוחה, ויחולו על התאגיד הנעבר כל ההוראות שנקבעו לפי דין להגנת הלווה, וכל ההוראות שנקבעו בהסכם למתן ההלוואה המובטחת לטובת הלווה או לטובת בעל הנכס נושא הבטוחה, אשר היו חלות על התאגיד המעביר עד למועד העברת הזכויות והחובות לפי החוזה, לרבות הוראות לענין הסכמה להחלפת הבטוחה ולענין מתן בטוחות נוספות לגבי אותו נכס.
(ב) ביקש הלווה הלוואה נוספת מתאגיד בנקאי או ממבטח, והתאגיד הבנקאי או המבטח, לפי הענין, מוכן לתת הלוואה כאמור, לא יסרב התאגיד הנעבר לתת את הסכמתו לכך שתינתן בטוחה נוספת לגבי אותו נכס להבטחת ההלוואה הנוספת כאמור, הנמוכה בדרגה מהבטוחה שניתנה לזכותו, אלא אם כן קיימים נימוקים סבירים שיש בהם כדי להצדיק את הסירוב.
45. ניהול גביה ומימוש
על אף האמור בכל דין, תאגיד נעבר אינו רשאי לבצע פעולה כלשהי לניהול ההלוואה המובטחת, לגביית החזר ההלוואה או למימוש הבטוחה, לרבות משלוח התראה בדבר נקיטת פעולות גביה או מימוש, אלא כמפורט להלן:
(1) לגבי תאגיד נעבר שאינו תאגיד בנקאי ואינו מבטח -
(א) באמצעות תאגיד בנקאי - כאשר התאגיד המעביר שלזכותו ניתנה הבטוחה לראשונה (בסעיף זה - תאגיד מעביר) הוא תאגיד בנקאי;
(ב) באמצעות מבטח - כאשר התאגיד המעביר הוא מבטח;
(2) לגבי תאגיד נעבר שהוא תאגיד בנקאי -
(א) בעצמו או באמצעות תאגיד בנקאי אחר - כאשר התאגיד המעביר הוא תאגיד בנקאי, או כאשר התאגיד המעביר הוא מבטח והמפקח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, נתן את אישורו לכך;
(ב) באמצעות מבטח - כאשר התאגיד המעביר הוא מבטח;
(3) לגבי תאגיד נעבר שהוא מבטח -
(א) בעצמו או באמצעות מבטח אחר - כאשר התאגיד המעביר הוא מבטח או כאשר התאגיד המעביר הוא תאגיד בנקאי והמפקח כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, נתן את אישורו לכך;
(ב) באמצעות תאגיד בנקאי - כאשר התאגיד המעביר הוא תאגיד בנקאי.
46. העברת משכנתה
(א) על אף הוראות סעיף 87 לחוק המקרקעין, ובלי לגרוע מכל דין אחר, העברת משכנתה על פי חוזה תירשם בידי הרשם, לבקשת התאגיד המעביר והתאגיד הנעבר, ובלבד שהומצאה לרשם גם התחייבות של התאגיד המעביר והצהרה של עורך דינו, כי התקיימו כל אלה:
(1) לפי תנאי המשכנתה, הסכמת בעל המקרקעין אינה דרושה להעברת המשכנתה;
(2) החוזה כולל את הוראת סעיף 45 ואוסר על התאגיד הנעבר לבצע פעולה כלשהי לניהול ההלוואה המובטחת, לגביית החזר ההלוואה או למימוש המשכנתה, אלא כמפורט בסעיף האמור;
(3) התאגיד המעביר מתחייב לשאת במלוא האחריות לכל נזק שייגרם עקב הפרת התחייבותו לפי סעיף זה.
(ב) נרשמה העברת משכנתה לפי סעיף זה, יודיע התאגיד המעביר מיד על ההעברה ללווה ולבעל המקרקעין שביחס אליהם נרשמה המשכנתה.
47. העברת הערת אזהרה
(א) בלי לגרוע מן האמור בכל דין, העברה על פי חוזה של הערת אזהרה בשל התחייבות לרישום משכנתה תירשם בידי הרשם לבקשת התאגיד המעביר והתאגיד הנעבר, ובלבד שהומצאה לרשם גם התחייבות של התאגיד המעביר והצהרה של עורך דינו, כי התקיימו כל אלה:
(1) לפי תנאי ההסכם למתן ההלוואה שלהבטחת פירעונה ניתנה ההתחייבות לרישום משכנתה, ולפי תנאי ההתחייבות לרישום משכנתה, הסכמת הלווה או הסכמת בעל המקרקעין שביחס אליהם נרשמה הערת האזהרה אינה דרושה להעברת ההערה;
(2) החוזה כולל את הוראת סעיף 45 ואוסר על התאגיד הנעבר לבצע פעולה כלשהי לניהול ההלוואה המובטחת, לגביית החזר ההלוואה, לקיום ההתחייבות לרישום משכנתה או למימוש המשכנתה, אלא כמפורט בסעיף האמור;
(3) התאגיד המעביר מתחייב לשאת במלוא האחריות לכל נזק שייגרם עקב הפרת התחייבותו לפי סעיף זה.
(ב) נרשמה העברת הערת אזהרה לפי סעיף זה, יודיע התאגיד המעביר מיד על ההעברה ללווה ולבעל המקרקעין שביחס אליהם נרשמה ההערה.
48. ביצוע ותקנות
שר האוצר יחד עם שר המשפטים, ממונים על ביצוע פרק זה והם רשאים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
49. תחולה ותחילה
(א) הוראות פרק זה יחולו לגבי חוזים שנכרתו לאחר תחילתו, אף אם ההסכמים למתן ההלוואות המובטחות נושא החוזים כאמור, נחתמו לפני מועד תחילתו של חוק זה.
(ב) תחילתם של סעיפים 46 ו-47 לגבי העברת בטוחות שנרשמו לראשונה לזכות מבטח תהיה במועד שיקבע שר האוצר בתיאום עם שר המשפטים, ובלבד שלא יהיה מאוחר מיום כ"ח באדר ב' התשס"ג (1 באפריל 2003).
פרק ט': שונות
50. (שולב בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985).
51. (שולב בחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002).
52. (שולב בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000).
53. (שולב בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון), התש"ס-2000).
54. (שולב בחוק המים, התשי"ט-1959).
55. - 56. (שולבו בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950).
57. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989).
58. (שולב בחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992).
פרק י"ד: תחילה
59. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003), אלא אם כן נקבע בו אחרת.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ג, 150, 453.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ