אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001 1
פרק א': מטרת החוק
1. - 10 (בוטלו) (תיקון: תשס"ז) 2
10א. אי שלילת זכאות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון: תשס"ז) 2
על אף האמור בהגדרה "נכה" שבסעיף 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, לא תימנע ההכרה באדם כנכה לפי החוק האמור רק עקב שהותו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש"ז (1 בינואר 1947), ובלבד שלא קיבל ואינו מקבל בשל נכותו תגמול, קצבה או פיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ולא קיבל ואינו מקבל תשלום לפי ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג (9 באוקטובר 1992), בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה.
11. דיווח
חברת דלק תדווח למנהל במועדים, במתכונת ובפירוט שקבע השר על כל ענין הנדרש לביצוע הוראות פרק זה, וכן תמציא למנהל מידע ומסמכים לפי דרישה.
12. מירשם
(א) במינהל הדלק ינוהל מירשם של חברות הדלק בהתאם לעיסוקן; חברת דלק תירשם במירשם לפני תחילת עיסוקה, ותוסיף לעסוק בעיסוקה רק כל עוד היא רשומה במירשם.
(ב) המנהל רשאי למחוק מן המירשם חברת דלק שאינה ממלאה אחר הוראות פרק זה, כולן או מקצתן.
(ג) השר רשאי לקבוע סוגי חברות דלק שיהיו פטורות מרישום במירשם.
13. עיצום כספי
(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי חברת דלק עשתה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:
(1) לא החזיקה מלאי בהתאם להוראות לפי סעיף 10(א) או (ב);
(2) לא דיווח למנהל או לא המציאה לו מידע בהתאם להוראות לפי סעיף 11;
(3) עסקה בעיסוקה בלי שהיתה רשומה במירשם כנדרש לפי הוראות סעיף 12(א) או 21(ב) ובלא שהיתה פטורה מרישום לפי סעיף 12(ג).
(ב) בהפרה נמשכת ייתוסף על העיצום הכספי הקבוע בסעיף קטן (א) עיצום כספי, בשיעור החלק ה20- מהעיצום הכספי האמור, לכל יום שבו נמשכת ההפרה לאחר שנמסרה לחברה המפרה דרישת המנהל לפי סעיף 15.
14. עדכון סכום העיצום הכספי
עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
15. דרישת העיצום הכספי ותשלומו
עיצום כספי ישולם לפי דרישת המנהל בכתב בתוך 30 ימים ממועד קבלת הדרישה; הדרישה תוצא לאחר שהודע למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה, וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
16. הפרשי הצמדה וריבית
לא שולם עיצום כספי במועד, ייתוספו עליו, לגבי תקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה - הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
17. גביה
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, ופקודת המסים (גביה).
18. שמירת אחריות פלילית
(א) אין בהוראות סעיף 13 כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשל ההפרה כתב אישום בשל עבירה לפי כל חיקוק, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו; לענין זה, "תובע" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982.
(ב) הוגש נגד חברת דלק כתב אישום כאמור בסעיף קטן (א), לא תחויב החברה בשל ההפרה בתשלום עיצום כספי, ואם שילמה - יוחזר לה הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו עד יום החזרתו.
19. ערעור על עיצום כספי
(א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערור לבית משפט השלום בתוך 30 ימים מיום שהודע לחברת הדלק על הטלת העיצום הכספי.
(ב) אין בהגשת הערר כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או הורה בית המשפט אחרת.
(ג) התקבל הערר, יוחזר סכום העיצום הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
(ד) על החלטת בית משפט השלום בערר ניתן לערער לבית משפט מחוזי ברשות; בית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.
20. תקנות וביצוע
השר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות בענין פיקוח וניהול המלאי.
21. הוראות מעבר
(א) הוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסדרים במשק הדלק), התשמ"ח-1988, ימשיכו לחול, כל עוד לא שונו או בוטלו וככל שאינן סותרות את הוראות פרק זה.
(ב) חברה שהיתה חברת דלק ערב תחילתו של חוק זה, תירשם במירשם לא יאוחר מיום י' בתמוז התשס"א (1 ביולי 2001).
פרק ו': דיור ציבורי
22. (שולב בחוק זכויות הדיור הציבורי, התשנ"ח-1998).
23. (בוטל) (תיקון: תשס"ח)
פרק ז': ביטוח לאומי
24. (שולב בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995).
25. (שולב בהערה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995).
פרק ח': העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
26. (שולב בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996).
27. (שולב בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996).
28. (שולב בהערה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996).
29. (שולב בהערה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996).
פרק ט': שונות
30. (שולב בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994).
31. (שולב בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000).
32. (שולב בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959).
33. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ח' בניסן התשס"א (1 באפריל 2001), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשס"א, 227; תשס"ב, 444; תשס"ד, 141; תשס"ו, 359; תשס"ז, 466; תשס"ח, 853.
2 סעיף 3 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001 (ס"ח תשס"ז, 466) קובע לגבי ביטול סעיפים 1 עד 10, ו-10א:
"3. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ביום ט"ז באב התשס"ז (1 באוגוסט 2007) (להלן - יום התחילה).
(ב) מי שהגיש בקשה ערב יום התחילה לפי סעיף 2 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, והוכר כנכה בשל האמור בסעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ישולמו לו, על פי הבקשה כאמור, תגמול או הטבה אחרת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים) מיום התחילה ואילך.
(ג) מי שהגיש בקשה ביום התחילה ואילך לפי סעיף 6 לחוק נכי רדיפות הנאצים והוכר כנכה בשל האמור בסעיף 10 א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ישולמו לו, על פי הבקשה כאמור, תגמול או הטבה אחרת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים מה1- בחודש שבו הוגשה הבקשה.
(ד) מי שהוכר כזכאי לתגמול לפי הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, ימשיך להשתלם לו תגמול לפי סעיף 11 א לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום התחילה ואילך; ואולם במניין התקופות המנויות בסעיף 11א האמור תבוא גם התקופה שבה שולם לו תגמול לפי סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה.
(ה) לא ישולמו תגמול או הטבה אחרת בשל האמור בסעיף 10א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, בעד תקופה שקדמה ליום התחילה. "
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ