אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949

חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949

חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949 1
(תיקון: תשס"ה)
1. פירושים (תיקון: תשס"ה)
(א) "דגל המדינה" - פירושו הדגל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום כ"ה בתשרי תש"ט (28 באוקטובר 1948) כעל דגל מדינת ישראל, או דגל, בכל גודל שהוא, שדמותו כדמות הדגל האמור, וכולל כל דבר שיש בו דמות דגל המדינה.
(ב) "סמל המדינה" - פירושו הסמל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום י"א בשבט תש"ט (10 בפברואר 1949) כעל סמל מדינת ישראל.
(ג) "המנון המדינה" - השיר "התקווה" בנוסח המובא בתוספת.
1א. חובת רכישת דגל המדינה מתוצרת הארץ (תיקון מס' 5- תשע"א)
(א) לא ירכשו המדינה וכל גוף אחר שחוק חובת המכרזים חל עליו או רשות מקומית את דגל המדינה, אלא אם כן הוא דגל מתוצרת הארץ.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו ככל שאינן סותרות התחייבויות של המדינה באמנה בין-לאומית.
(ג) בסעיף זה
"אזור" כהגדרתו בסעיף 3א לחוק חובת המכרזים;
"דגל מתוצרת הארץ" דגל המדינה שיוצר בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה 35% לפחות ממחירו; לעניין זה, "ייצור" הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים;
"חוק חובת המכרזים" חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 .
"רשות מקומית" עירייה או מועצה מקומית
2. שימוש בדגל המדינה לשם מסחר וכו'
(א) לא ישתמש אדם שימוש כל-שהוא בדגל המדינה לשם מסחר, עסק או משלח-יד, אלא על פי רשיון או כתב-היתר מאת שר הפנים; אך הנפת דגל המדינה, ייצור דגלי המדינה ומסחר בהם אינם בגדר שימוש בדגל המדינה כאמור בסעיף-קטן זה.
(ב) העובר על סעיף זה, דינו - מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמישים לירות או שני הענשים כאחד.
2א. חובת הנפת הדגל והצבתו (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ז)
(א) דגל המדינה יונף במקומות אלה:
(1) על המשרד הראשי של משרדי הממשלה ושל הרשויות והתאגידים שהוקמו בחוק;
(2) על הבנין שבו נמצאת לשכתו של ראש רשות מקומית;
(3) על בנין המינהלה של המוסדות להשכלה גבוהה;
(3א) על הבנין הראשי או בחזית הבנין הראשי של מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;
(4) על בנייני ציבור אחרים ובנינים של תאגידים המספקים שירותים לציבור, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
(ב) דגל המדינה יוצב בלשכות שרים ומנהלים כלליים של משרדי הממשלה, באולמות בתי המשפט ובלשכות נושאי משרה אחרים בשירות הציבורי, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר שנה.
(ד) לביצוע ההנפה וההצבה בכל מקום מהמקומות המנויים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יתמנו אחראים; נעברה עבירה על הוראות סעיף זה, ניתן להאשים בה גם אחראי שנתמנה כאמור.
(ה) נאשם אדם בעבירה על הוראות סעיף זה, תהא זו הגנה טובה אם הוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים לקיום ההוראות האמורות.
3. שימוש בסמל המדינה
(א) לא ייצר אדם דבר ובו סמל המדינה, אלא על פי רשיון או כתב-היתר מאת שר הפנים.
(ב) לא ישתמש אדם שימוש כל-שהוא בסמל המדינה, אלא על פי רשיון או כתב-היתר מאת שר הפנים.
(ג) העובר על סעיף זה, דינו - מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמשים לירות או שני הענשים כאחד.
4. תנאי רשיון או כתב-היתר
(א) רשיון או כתב-היתר הניתן על פי חוק זה יכול להיות כללי או לאדם מסויים או לסוג מסויים של בני-אדם, ושר הפנים רשאי לקבוע בו תנאים והגבלות כטוב בעיניו.
(ב) שר הפנים רשאי לבטל בכל עת רשיון או כתב-היתר שניתן על פי חוק זה.
5. פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה
הפוגע בכבוד דגל המדינה או בכבוד סמל המדינה, או גורם לפגיעה בכבודו, או משתמש בו באופן שיש בו כדי לפגוע בכבודו, דינו - מאסר עד שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד.
6. ביצוע ותקנות (תיקון: תשמ"א, תשמ"ז)
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ובכלל זה תקנות -
(1) הקובעות את דרכי חלוקת כבוד לדגל המדינה;
(2) הקובעות תנאים, הגבלות ואיסורים על השימוש בפומבי בדגל המדינה;
(3) (בוטלה)
(4) הקובעות את דרכי השימוש בדגל המדינה ובסמל המדינה בידי מוסדות המדינה ובני אדם בשירות המדינה;
(5) באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת - המסדירות את הנפת דגל המדינה על מוסדות ציבור או סוגים מסויימים מהם ואת דרכי הביצוע.
7. העברת-סמכויות (תיקון: תשמ"ז)2
(א) שר הפנים רשאי להעביר לאדם אחר את הסמכויות הנתונות בידיו על פי חוק זה, כולן או מקצתן, חוץ מן הסמכויות הנתונות בידיו על פי סעיף 2א ו-6.
(ב) הודעה על כל העברת סמכויות על פי סעיף זה תפורסם ברשומות.
8. דגלים וסמלים דומים
(א) דגל, או דבר שיש בו דמות של דגל, הדומה לדגל המדינה עד כדי שאפשר לטעות בו ולראותו כדגל המדינה - דינו כדין דגל המדינה לצורך סעיפים 2 ו-6.
(ב) סמל, הדומה לסמל המדינה עד כדי שאפשר לטעות בו ולראותו כסמל המדינה - דינו כדין סמל המדינה לצורך הסעיפים 3 ו- 6.
1. פירושים (תיקון: תשס"ה)
(א) "דגל המדינה" - פירושו הדגל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום כ"ה בתשרי תש"ט (28 באוקטובר 1948) כעל דגל מדינת ישראל, או דגל, בכל גודל שהוא, שדמותו כדמות הדגל האמור, וכולל כל דבר שיש בו דמות דגל המדינה.
(ב) "סמל המדינה" - פירושו הסמל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום י"א בשבט תש"ט (10 בפברואר 1949) כעל סמל מדינת ישראל.
(ג) "המנון המדינה" - השיר "התקווה" בנוסח המובא בתוספת.
תוספת
(סעיף 1(ג))
(המנון המדינה)
התקווה
כל עוד בלבב פנימה עוד לא אבדה תקותנו
נפש יהודי הומיה, התקוה בת-שנות אלפים,
ולפאתי מזרח קדימה להיות עם חפשי בארצנו,
לעין לציון צופיה, ארץ ציון וירושלים.
______________________________
1 ס"ח תש"ט, 37; תשמ"א, 272; תשמ"ז, 24; תשנ"ז, 194; תשס"ה, 6; תיקון מס' 5, תשע"א, 94, התקבל בכנסת ביום ל' בכסלו התשע"א (7 בדצמבר 2010); הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 354, מיום י' בכסלו התשע"א (17 בנובמבר 2010), עמ' 24.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ח, 1045; תשס"ח, 94, 1323) בדבר העברת סמכויות, לענין השימוש בסמל המדינה במשרדי ממשלה, למנהל הכללי של כל משרד, וביחידות סמך שאינן כפופות למנהל כללי - למנהל יחידת הסמך.
3 תחילה ותחולה (תיקון מס' 5- תשע"א)
תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), והוא יחול על מכרזים שיפורסמו מאותו יום ואילך.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ