אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998 1, 5
(תיקון: תשס"ה)
1. הגדרות (תיקון: תשס"ה3)
בחוק זה -
"בעל רכב" - הבעל הרשום ברשיון הרכב שניתן על פי הפקודה;
"הפקודה" - פקודת התעבורה;
"חלק" - חלק מרכב כמפורט בתוספת;
"חלק משומש" - חלק שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;
"מבטח" - כהגדרתו בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970;
"פעולה" - רכישה, מכירה, מסחר, העברה לאחר הרכבה על רכב אחר, החזקה כחלק ממלאי, וכל פעולה כיוצא באלה;
"רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בפקודה, למעט סוגים של רכב מבצעי של צבא הגנה לישראל או של משטרת ישראל, שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
"השר" - שר התחבורה.
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח) 4
בחוק זה -
"בעל רכב" - הבעל הרשום ברשיון הרכב שניתן על פי הפקודה;
"הפקודה" - פקודת התעבורה;
"חלק" - חלק מרכב כמפורט בתוספת הראשונה;
"חלק משומש" - חלק שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;
"מבטח" - כהגדרתו בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970;
"פעולה" - רכישה, מכירה, מסחר, העברה לאחר הרכבה על רכב אחר, החזקה כחלק ממלאי, וכל פעולה כיוצא באלה;
"רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בפקודה, למעט סוגים של רכב מבצעי של צבא הגנה לישראל או של משטרת ישראל, שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
"השר" - שר התחבורה.
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח) 4
בחוק זה -
"בעל רכב" - הבעל הרשום ברשיון הרכב שניתן על פי הפקודה;
"הפקודה" - פקודת התעבורה;
"חלק" - חלק מרכב כמפורט בתוספת הראשונה;
"חלק משומש" - חלק שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;
"מבטח" - כהגדרתו בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970;
"פעולה" - רכישה, מכירה, מסחר, העברה לאחר הרכבה על רכב אחר, החזקה כחלק ממלאי, וכל פעולה כיוצא באלה;
"רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בפקודה, למעט סוגים של רכב מבצעי של צבא הגנה לישראל או של משטרת ישראל, שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
"השר" - שר התחבורה.
2. (בוטל) (תיקון: תשס"ה3)
3. חובת מבטח (תיקון: תשס"ה3)
(א) שילם מבטח תגמולי ביטוח לבעל רכב ורכש בו זכות לבעלות מכוח הסכם עם בעל הרכב או מכוח הוראה על פי דין, יחולו הוראות אלה:
(1) החליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק כללי - יעבירו רק למי שמורשה לכך לפי דין, ויחזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי;
(2) מכר המבטח את הרכב, שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון, יחזיק המבטח ברשיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב אלא אם כן הרוכש המציא לו אישור של מוסך, שניתן לו רשיון לפי דין, ולפיו תוקן הרכב, ואם הוחלף חלק, הורכב במקומו חלק חדש, או חלק משומש שנרשם לפי הוראות חוק זה.
(3) הורכב חלק ברכב כאמור בפסקה (2), יצורפו לאישור של המוסך בהתאם לפסקה האמורה גם חוות דעת של שמאי רכב, חשבונית מס בשל התיקון ותעודת בדיקה.
(א1) בסעיף זה -
"חוות דעת של שמאי רכב" - בין שניתנה לפני תיקון הרכב, ובין שניתנה במהלכו או לאחר התיקון;
"פירוק כללי" - פירוק הרכב באופן שהרכב לא יהיה כשיר עוד לנסיעה בו;
"תעודת בדיקה" - כפי שקבע השר.
(ב) (בוטל)
3א. חובת תאגיד שרכביו אינם מבוטחים בביטוח רכב (רכוש) (תיקון: תשס"ה3)
על תאגיד שבבעלותו 25 כלי רכב לפחות שאינם מבוטחים בפוליסה לביטוח רכב (רכוש), המוכר רכב שניזוק בתאונה, בין שהיה הרכב בבעלותו ובין שרכש בו זכות לבעלות כאמור ברישה של סעיף קטן (א) בסעיף 3, יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של אותו סעיף קטן, בשינויים המחויבים.
4. - 6. (בוטלו) (תיקון: תשס"ה3)
7. חובת רישום ודיווח על פעולות בחלק משומש (תיקון: תשס"ה3)
(א) הורכב ברכב חלק משומש שמקורו ברכב אחר, ירשום בעל העסק שבו הורכב החלק את פרטי הרכב שבו הורכב החלק, וכן פרטים נוספים בענין זה שייקבעו בתקנות, ובדרך שתיקבע בתקנות.
(א1) פורק מרכב חלק שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב, ירשום בעל העסק שבו פורק החלק את פרטי החלק, את תאריך הפירוק וכן פרטים נוספים כפי שייקבעו בתקנות, ובדרך שתיקבע בהן.
(ב) יובא, נקנה, נמכר, או הועבר לאחר בדרך אחרת חלק משומש, ירשום בעל העסק שייבא, שקנה, שמכר, שקיבל או שהעביר חלק משומש באמור, את פרטי החלק, תאריך העסקה, זהות היבואן, הקונה, המוכר, המעביר או המקבל לפי הענין, ופרטים נוספים בענין זה, הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ג) נגנב חלק משומש מאדם שעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים או בפירוקם או במסחר בהם, ידווח על כך למי שייקבע בתקנות ובדרך שתיקבע בהן.
(ד) (בוטל)
8. - 9. (בוטלו) (תיקון: תשס"ה3)
10. עונשין (תיקון: תש"ס, תשס"ה3)
(א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:
(1) - (4) (בוטלו)
(5) העושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראת סעיף 18א; ואולם לענין סעיף 18א(ב) תהיה זו הגנה למי שעשה את הפעולה, אם יוכיח אחד מאלה:
(א) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש כדין לפני יום כ"ט באלול התשנ"ח (20 בספטמבר 1998);
(ב) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק במכירתו, וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל.
(ב) בעל עסק שלא רשם פרטים לפי הוראות סעיף 7(א), (א1) או (ב), דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין);
(ג) העושה אחת מאלה, דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:
(1) מבטח שלא החזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות סעיף 3(א)(1), או שהעביר את הרשיון לרוכש הרכב בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2);
(2) - (4) (בוטלו)
(ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג)(3), שאותה ביצע תוך כדי עיסוקו בעסק הטעון רישוי על פי כל דין, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לשלול את רשיון העסק לפרק זמן שיקבע.
10. עונשין (תיקון: תש"ס, תשס"ח) 4
(א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:
(1) - (4) (בוטלו)
(5) העושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראת סעיף 18א; ואולם לענין סעיף 18א(ב) תהיה זו הגנה למי שעשה את הפעולה, אם יוכיח אחד מאלה:
(א) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש כדין לפני יום כ"ט באלול התשנ"ח (20 בספטמבר 1998);
(ב) כי רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק במכירתו, וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל.
(6) מוסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, בניגוד להוראות סעיף 18א(ב-1)(1); ואולם לעניין הוראות הסעיף האמור, תהיה זו הגנה למי שמסר רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, אם יוכיח כי נסיעתו בהם לא היתה למטרת תיקון הרכב, וכי התקיים אחד מאלה:
(א) לא ניתן היה להמשיך את הנסיעה ברכב בלא תיקונו;
(ב) בהמשך הנסיעה ברכב היה כדי לסכן עוברי דרך;
(7) מעביר רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית בניגוד להוראות סעיף 18א(ב-1)(2);
(א1) לעניין סעיף קטן (א), הואשם אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(5), לא יואשם, בשל אותו מעשה, גם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(6) או (7);
(ב) בעל עסק שלא רשם פרטים לפי הוראות סעיף 7(א), (א1) או (ב), דינו כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז1977 (להלן - חוק העונשין);
(ג) העושה אחת מאלה, דינו - קנס בשיעור הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:
(1) מבטח שלא החזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי בניגוד להוראות סעיף 3(א)(1), או שהעביר את הרשיון לרוכש הרכב בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2);
(2) - (4) (בוטלו)
(ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג)(3), שאותה ביצע תוך כדי עיסוקו בעסק הטעון רישוי על פי כל דין, רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לשלול את רשיון העסק לפרק זמן שיקבע.
(ה) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א)(7), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 90 ימים.
11. אחריות נושא משרה בתאגיד
(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע שהתאגיד או שעובד מטעמו יעבור עבירה לפי סעיף 10; המפר הוראה זו - דינו כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" - דירקטור, המנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעמו על התחום שבו נעברה העבירה.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 10 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא, כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
12. (בוטל) (תיקון: תשס"ה3)
13. סמכויות מפקחים
(א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה רשאי מפקח וכל שוטר:
(1) להיכנס לכל מקום בכל עת סבירה, למעט למקום המשמש למגורים בלבד, כדי לבדוק את קיום הוראות חוק זה;
(2) לדרוש מכל אדם שיציג בפניו כל מסמך שקיבל לפי חוק זה, וכל רישום שניהל לפי חוק זה;
(3) לתפוס דבר, שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או שעשוי לשמש ראיה במשפט לפי חוק זה.
(ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה רשאי מפקח -
(1) לבקש מבית המשפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24 (א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969;
(2) לחקור כל אדם בנוגע לעבירה לפי חוק זה; לענין זה תהיינה לו הסמכויות המסורות לקצין משטרה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
(ג) הוראות פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים לפי חוק זה כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין, בשינויים המחויבים.
14. - 15. (בוטלו) (תיקון: תשס"ה3)
16. תחולה על המדינה
הוראות חוק זה יחולו על המדינה.
17. תקנות (תיקון: תש"ס2)
(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, תקנות לביצוע הוראות חוק זה.
(א1) השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי לאסור בתקנות התקנת חלקים משומשים ברכב בהתאם לגיל הרכב כפי שיקבע.
(ב) תקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
(ג) תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בתוך שישה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.
17א. שינוי התוספת (תיקון: תשס"ה3)
השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת.
17א. שינוי התוספות (תיקון: תשס"ח) 4
(א) השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה.
(ב) תוקנה הפקודה לאחר תחילתו של חוק הגבלת השימוש ורישום עולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקן מס' 4 - הוראת שעה), התשס"ח-2008, רשאי השר, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את התוספת השניה לצורך החלת תיקון כאמור על איסור שימוש ברכב בשינויים המחויבים.
18. הוראת מעבר (תיקון: תשס"ה3)
בעל עסק שברשותו, ערב המועד שיקבע בתקנות, חלק משומש, ירשום את פרטי החלק וכן פרטים נוספים, הכל כפי שייקבע בתקנות ועד המועד שייקבע בהן.
18א. איסור שימוש במוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית (תיקון: תש"ס, תשס"ה3)
(א) בסעיף זה -
"ההסכם" ו"שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" - כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;
"מוצר תעבורה" - מכלל, מכשיר או אבזר וכל חלק המשמש או המורכב ברכב לרבות חלק חילוף וכל מוצר שהוא חלק מציוד הרכב;
"מוצר תעבורה משומש" - מוצר תעבורה שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;
"רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בפקודה;
(ב) לא יעשה אדם כל פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.
(ג) (בוטל)
(ד) השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיף זה, והוא רשאי, בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
18א. איסור שימוש במוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ואיסור תיקון רכב בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית (תיקון: תש"ס, תשס"ה3, תשס"ח) 4
(א) בסעיף זה -
"ההסכם" ו"שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" - כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;
"מוצר תעבורה" - מכלל, מכשיר או אבזר וכל חלק המשמש או המורכב ברכב לרבות חלק חילוף וכל מוצר שהוא חלק מציוד הרכב;
"מוצר תעבורה משומש" - מוצר תעבורה שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב;
"רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בפקודה;
"תיקון רכב" - תיקון או טיפול מכני, חשמלי או אלקטרוני שבוצע ברכב, לרבות פחחות וצביעה וכן תיקון מערכת מיזוג אוויר או טיפול בה.";
(ב) לא יעשה אדם כל פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.
(ב-1) (1) לא ימסור אדם רכב לתיקון בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.
(2) לא יעביר אדם רכב באמצעות רכב אחר כדי לתקנו בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.
(ב-2) היה לשוטר יסוד להניח כי אדם עבר עבירה לפי סעיף קטן (ב1), רשאי הוא לדרוש מאותו אדם להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הרכב, והוראות סעיף 47(ג), (ד) ו (ו) לפקודה יחולו, בשינויים המחויבים; היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד אותו אדם, רשאי הוא למסור לו הודעת איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה וליטול את רישיון הרכב שלו לתקופות המפורטות להלן:
(1) אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית באמצעות רכב אחר לתקופה של עד 30 ימים ברכב וברכב שבאמצעותו הועבר כאמור, ואם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה הודעת איסור שימוש לפי פסקה זו - לתקופה של עד 60 ימים;
(2) אם הרכב הועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית שלא באמצעות רכב אחר - לתקופה של עד שבעה ימים.
(ב-3) בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב2) תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב ולנטילת רישיון הרכב.
(ב-4) על איסור שימוש ברכב לפי סעיף זה יחולו הוראות הפקודה כמפורט בתוספת השניה.
(ג) (בוטל)
(ד) השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיף זה, והוא רשאי, בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
19. תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו; ואולם השר רשאי לקבוע בצו מועד מוקדם יותר לתחילת תוקפו של החוק או של סעיפים בו.
20. (בוטל) (תיקון: תשס"ה3)
תוספת
(סעיף 1 להגדרה "חלק")
(1) דלתות
(2) מכסה מנוע
(3) מכסה תא מטען
(4) כנפיים קדמיות
(5) כנפיים אחוריות
(6) מנוע
(7) פגושים
(8) תיבת ההילוכים
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ח) 4
(סעיף 1 להגדרה "חלק")
(1) דלתות
(2) מכסה מנוע
(3) מכסה תא מטען
(4) כנפיים קדמיות
(5) כנפיים אחוריות
(6) מנוע
(7) פגושים
(8) תיבת ההילוכים
"תוספת שניה (תיקון: תשס"ח) 4
(סעיף 18א(ב-4) תחולת סעיפים מהפקודה)
על איסור שימוש ברכב יחולו הוראות לפי סעיפים 57א(ב)(2) ו (ג) עד (ו), 57ב עד 57ז, בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:
(1) לעניין סעיף 57ב, במקום "מבית המשפט, המוסמך לדון בעבירות תעבורה" יבוא "מבית משפט השלום" ובמקום "העבירה כאמור בסעיף 57א(א)" יבוא "עבירות כאמור בסעיף 18א(ב1) לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח1998 (להלן - חוק מניעת גניבות)";
(2) לעניין סעיף 57ג(א), במקום "מן העבירות המנויות בתוספת השביעית" יבוא "לפי סעיף 18א(ב-1) לחוק מניעת גניבות";
(3) לעניין סעיף 57ד, במקום "בית המשפט המוסמך לדון בעבירות תעבורה" יבוא "בית משפט השלום"."
7.(בוטל) (תיקון תשע"ב)
____________________________
1 ס"ח תשנ"ח, 290; תש"ס, 206; תשס"ד, 480; ק"ת תשס"ה, 710; תשס"ז, 860; תשס"ח, 427. תיקון תשע"ב, 284. התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב (21 במרס 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 674, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012 ), עמ' 684.
2 סעיף 3 לחוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ס2000 (ס"ח תש"ס, 207) קובע לענין תיקון סעיף 17:
"4. הוראה מיוחדת
תקנה לענין איסור התקנת חלקים משומשים ברכב, כאמור בסעיף 17(א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים ממועד תחילתו של חוק זה."
3 סעיף 15 לחוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 712) קובע:
"15. תחילה
תחילתו של חוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998, כנוסחו בחוק סימון כלי רכב (מניעת גניבות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (בסעיף זה - תיקון מס' 3), למעט סעיף 20, ביום כניסתן לתוקף של התקנות שיותקנו מכוח הוראות סעיף 17 בחוק העיקרי.
(ב) ביטולו של סעיף 20 בחוק העיקרי, כאמור בסעיף 14 בתיקון מס' 3, ייכנס לתוקף ביום כ"ד בתמוז התשס"ה (31 ביולי 2005)."
4 סעיף 7 לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 4 - הוראת שעה), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 427) קובע לגבי תיקון סעיפים 1, 17, 18א, והתוספת השניה:
"7. הוראת שעה
חוק זה יעמוד בתוקפו שנתיים מיום תחילתו; ואולם השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להעתיק את תוקפן לשנתיים נוספות". (תחילת החוק ביום 6.4.2008).
5 סעיף 1 לצו הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)(תיקון מס' 4 - הוראת שעה)(הארכת תוקף), התש"ע - 2010 (ק"ת תש"ע, 996) קובע:
"1. הארכת תוקף החוק
תוקפו של החוק מוארך בזה לשנתיים נוספות עד יום י"ד בניסן התשע"ב (6 באפריל 2012)."
6. חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 4 הוראת שעה)( תיקון), התשע"ב-2012 קובע:
"1. תיקון שם החוק
בחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (תיקון מס' 4 הוראת שעה), התשס"ח-2008 (להלן החוק העיקרי), בשם החוק, המילים "- הוראת שעה" יימחקו.
2. סעיף 7 לחוק העיקרי בטל."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ