אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב–2012

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב–2012

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב 2012*
הגדרות
1.
בחוק זה"משקה משכר" כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 ;"משקה משכר חזק" משקה משכר המכיל יותר מ-15.5% אלכוהול לפי הנפח;"פרסומת" פרסומת מסחרית בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור או לחלקו;"צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ;"שיווק" מכירה, הספקה או ייבוא של משקה משכר למטרות מסחר, למעט
(1) ייצוא;
(2) מכירה בחנויות פטורות ממכס.

איסור פרסומת למשקה משכר
2.
לא יעשה אדם פרסומת למשקה משכר, ובכלל זה לשם מסחרי של יצרן של משקה משכר(1) בשלטי חוצות, כהגדרתם בסעיף 214א(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977 (להלן חוק העונשין);(2) בעיתון או בכל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18.

איסור פרסים או מתנות
3.
(א) לא ישווק אדם לצרכן משקה משכר חזק שאליו נלווים פרס או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.(ב) לא ישווק אדם משקה משכר חזק ללא תמורה לצרכן, למעט לשם צריכה במקום שבו המשקה המשכר משווק.(ג) לא יוענק משקה משכר כפרס בתכנית המשודרת בטלוויזיה או ברדיו ולא יוזכר שם מסחרי של יצרן של משקה משכר כמי שמעניק פרס כאמור.

הגבלת פרסומת
4.
פרסומת למשקה משכר לא תכלול אלא פרטים אלה, כולם או חלקם:(1) השם המסחרי של המשקה המשכר;(2) סימן המסחר של המשקה המשכר;(3) השם המסחרי של היצרן של המשקה המשכר;(4) סימן המסחר של היצרן של המשקה המשכר;(5) אריזת המשקה המשכר ומקום מכירתו;(6) מקום ייצור המשקה המשכר ותמונות המקום;(7) אחוז האלכוהול במשקה המשכר;(8) קיומה של תעודת הכשר למשקה המשכר;(9) תחרות שבה השתתף המשקה המשכר, לרבות ציון, דירוג וסוג זכייה בתחרות;(10) מחיר המשקה המשכר;(11) שנת הייצור של המשקה המשכר;(12) פרטי מידע נוספים שקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, אם הפרסום נעשה בכתב עת מקצועי שעניינו משקאות משכרים והשר אישר לעניין זה.

הגבלת מספר פרסומות בעיתון
5.
לא יעשה אדם במהדורה אחת של עיתון אחד או של כל דבר דפוס אחר, יותר משלוש פרסומות לשם מסחרי של משקה משכר אחד, אלא אם כן הפרסומת היא פרסומת מעורבת לכמה מוצרים שרובם אינם משקה משכר וגודל הפרסומת לשם המסחרי של המשקה המשכר אינו עולה על 5% משטח הפרסומת המעורבת כולה.

הגבלת הפרסומת בשידורים
6.
(א) בסעיף זה"חוק הרשות השנייה" חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן 1990 ;"חוק התקשורת" חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982 ;"משדר" בעל זיכיון לשידורים או רישיון לשידורים, כהגדרתם בחוק הרשות השנייה, בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בחוק התקשורת, או מפיק ערוץ עצמאי כהגדרתו בסעיף 6מג לחוק התקשורת.(ב) משדר לא ישדר תשדיר פרסומת למשקה משכר בתכנית המיועדת או המופנית לקטינים או המשודרת בשעות הצפייה לקטינים.(ג) מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כמשמעותה בחוק הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותה בחוק התקשורת, לפי העניין, יקבעו כללים לעניין סעיף זה.

חובת הכללת אזהרה בפרסום
7.
לא יפרסם אדם פרסומת למשקה משכר, אלא אם כן כלולה בה אזהרה בנוסח לפי סעיף 8.

אזהרה
8.
לא ישווק אדם משקה משכר במכל, אלא אם כן מודבקת או מודפסת על פני המכל או על תווית שעליו אזהרה באופן ובנוסח שקבע שר הבריאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ורשאי הוא לקבוע כאמור אזהרות שונות לגבי משקאות משכרים שונים.נאסרו שיווקם או העברתם של מכלי משקה בידי מפקח כאמור בסעיף 11(ג)(2), לא ישווקו אלא לאחר שניתן אישור משרד הבריאות כי הודבקה או הודפסה עליהם אזהרה כאמור בסעיף קטן (א).

עונשין
9.
העובר על הוראה מהוראות סעיפים 2 עד 8, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, אם נעברה העבירה על ידי יחיד, וקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור אם נעברה על ידי תאגיד.

אחריות נושא משרה בתאגיד
10.
(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 9 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "נושא משרה" מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.(ב) נעברה העבירה לפי סעיף 9 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

פיקוח
11.
(א) שר הבריאות רשאי להסמיך מפקחים מבין עובדי משרדו, שיהיו נתונות להם סמכויות לשם פיקוח על ביצוע הוראות סעיף 8, למעט לעניין משקה משכר מיובא (בסעיף זה מפקח); הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.(ב) לא יוסמך מפקח כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:
(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד פנייתו של שר הבריאות אליה וקבלת פרטי העובד, כי אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;
(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי שהורה שר הבריאות, בהסכמת השר לביטחון הפנים;
(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה שר הבריאות, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.(ג) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי סעיף 8, רשאי מפקח
(1) להיכנס למקום ממכר, ייצור או החסנה של משקה משכר, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט;
(2) להורות על איסור שיווק או העברה של מכלי משקה משכר שאין עליהם אזהרה בהתאם להוראות לפי סעיף 8;
(3) לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת.(ד) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים אלה:
(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2) יש בידו תעודה חתומה על ידי שר הבריאות המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח כאמור בסעיף זה, שאותה יציג על פי דרישה.(ה) בדיקת תווית האזהרה כאמור בסעיף 8 של משקה משכר מיובא, תבוצע בידי מי ששר התעשייה המסחר והתעסוקה הסמיכו או אישר אותו לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט 1979 , לעניין ייבוא משקה משכר.(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות שניתנו לפקיד מכס לפי פקודת המכס .(ז) סמכויות לפי סעיף זה לא יופעלו כלפי מערכת הביטחון; בסעיף זה "מערכת הביטחון" כל אחד מאלה:
(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;
(2) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
(3) צבא הגנה לישראל;
(4) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 1998 ;
(5) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנה על עדים.

ביצוע ותקנות
12.
(א) שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה, למעט סעיף 6, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו ובכלל זה
(1) לשנות את השיעור האמור בסעיף 5 לעניין גודל פרסומת;
(2) לקבוע, בהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ועם המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין כמשמעותן בסעיף 6, לפי העניין, הוראות לגבי אופן הכללת אזהרה לפי סעיף 7 בשידורי פרסומת בטלוויזיה וברדיו.(ב) שר הבריאות ושר התעשייה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאים לשנות את האחוזים שבהגדרה "משקה משכר חזק".

תחילה ותקנות ראשונות
13.
(א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום תחילתן של תקנות לפי סעיף 8 (בסעיף זה יום התחילה), ולגבי הדבקה או הדפסה של אזהרה לפי סעיף 8, לעניין משקה משכר שנתיים מיום התחילה, ולעניין משקה משכר חזק שנה מיום התחילה.(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 8 יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ