אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983 1
(תיקון: תשס"ד)
1. הגדרות (תיקון: תשס"א2, תשס"ד3)
בחוק זה -
"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;
"מוצרי טבק"3 - טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת;
"פרסומת" - פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור, לרבות פרסומת עקיפה;
"פרסומת עקיפה" - פרסומת שלא למוצר טבק, שמטרתה, בין היתר, לקדם שיווק של מוצר טבק מסויים;
"שיווק" - מכירה, הספקה או יבוא של מוצרי טבק, למעט -
(1) יצוא;
(2) יבוא על ידי זכאים לפטור מתשלום מכס לפי כל חיקוק בר תוקף בעניני מכס;
(3) מכירה בחנויות פטורות מכס.
"פרסומת לשם מסחרי" - פרסומת לשם מסחרי של מוצרי טבק בלבד או לסוג או לסוגים מסויימים של סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת לרבות פרסומת עקיפה.
2. איסור פרסומת בשבח העישון
לא יעשה אדם פרסומת בשבח העישון כשלעצמו.
3. איסור פרסומת באמצעים מסויימים (תיקון: תשס"א2)
לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאלה:
(1) שידורי רדיו בישראל;
(2) שידורי טלויזיה בישראל;
(3) הקרנה פומבית או הצגה, פסטיבל או אירוע פומביים;
(4) עתונות או כל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18;
(4א) מדור או מוסף בעיתון המוקדש בעיקרו לספורט, לבידור או לבילוי;
(5) כלי תחבורה ציבוריים פנים-ארציים;
(6) קלטת וידאו, קלטת קולית או תקליטור, המיועדים למכירה, להשכרה או להצגה בציבור;
(7) משחק או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
4. הגבלות בפרסומת בשלטים
(א) לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בשלטי חוצות נייחים או ניידים, או בחצרים הפתוחים לציבור, למעט בשלט מותר.
(ב) לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בשלט מותר אלא אם מופיעה בו האזהרה שבסעיף 9 בעברית, במסגרת ובאותיות ברורות וקריאות ממרחק סביר לפי הענין.
(ג) בכל פרסומת בשלט מותר ייכללו רק הפרטים הבאים או מקצתם: שם מוצר הטבק, סימנו ושמו המסחרי, שם היצרן וסימנו המסחרי, דמות חפיסת המוצר ומקום מכירתו.
(ד) בסעיף זה, "שלט מותר" - שלט שהוצג כדין על פני בית עסק או בתוכו או על רכב של יצרן, יבואן, סוכן, משווק, מפיץ או מוכר של מוצרי טבק או על פני מקום ממכר של מוצרי טבק או בתוכו.
5. הגבלת פרסומת (תיקון: תשס"א2)
(א) לא יעשה אדם פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי של מוצר טבק, באמצעות שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של אבר מאבריהם, או של בעלי חיים, לרבות דמויות מצוירות או מונפשות.
(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על שימוש בשמו או בדמותו של בן אדם או של בעל חיים המהווים סימן מסחר רשום, כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, ובלבד שמוצר הטבק שווק בישראל לפני יום תחילתו של חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 2), התשס"א-2001 (להלן - תיקון מס' 2), תוך שימוש בשם או בדמות כאמור, והשם או הדמות מוצגים בפרסומת באותה הצורה של סימן המסחר הרשום.
6. הגבלת מספר מודעות בעתון
לא יעשה אדם במהדורה אחת של עתון אחד, או במהדורה אחת של כל דבר דפוס אחר, יותר מפרסומת אחת לאותו שם מסחרי.
7. חובת הכללת אזהרה בפרסום (תיקון: תשנ"ה)
לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בעתון או בכל דבר דפוס אחר אלא אם כלולה בה, בשורה האחרונה ובמסגרת, אזהרה לפי הנוסח שבסעיף 9; האזהרה תהיה בשפה שבה נתפרסם העתון או דבר הדפוס האחר ובאותיות ברורות שגדלן המזערי 12 נקודות דפוס שחור. השטח שבו כלולה האזהרה והתחום במסגרת, יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת.
7א. הגבלת השימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק (תיקון: תשס"א2)
(א) לא יעשה אדם פרסומת עקיפה במסגרת עסקית.
(ב) פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק או לעסק או לפעילות, שנעשה בה שימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק, רואים בה פרסומת עקיפה כל עוד לא הוכח אחרת.
(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על מוצר שאינו מוצר טבק או על עסק או פעילות, שהם בעלי שם זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר טבק, ולא על פרסומת למוצר, לעסק או לפעילות כאמור, אם מתקיימים לגביהם תנאים אלה:
(1) המוצר, העסק או הפעילות שווקו או היו קיימים בישראל ביום תחילתו של תיקון מס' 2;
(2) המוצר, העסק או הפעילות האמורים מוצגים בפרסומת באופן שונה בעיקרו ממותגו של מוצר הטבק, או שהמותג של מוצר הטבק מוצג על גבי המוצר שאינו מוצר טבק, באופן שאינו בולט לעין.
(ד) לא ישתמש יצרן או יבואן בשם מסחרי של מוצר טבק ששווק לראשונה לאחר תחילתו של תיקון מס' 2, אם הוא זהה או דומה בעיקרו לשמו של מוצר אחר שאינו מוצר טבק.
(ה) אין רואים במתן חסות, או בפרסומת שבה צוין מתן חסות, משום פרסומת עקיפה, אם מתן החסות או הפרסומת כאמור הם לאירועים בתחומי התרבות, האמנות או הרווחה שאינם מיועדים בעיקרם לילדים או לבני נוער עד גיל 18, או שהם לפעילות בתחומים אלה.
7ב. איסור הצבת מכונת מכירה (תיקון: תשס"א2 , מס' 6-תשע"א, הוראת שעה- תשע"א)
לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק במקום שקבע שר הבריאות, באישור הכלכלה של הכנסת. בלי לגרוע מהאמור, שר הבריאות יקבע הוראות בדבר איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבת בתי ספר ומוסדות חינוך; תקנות לעניין זה אינן טעונות את אישור הוועדה כאמור.
8. איסור מתנות
(א) לא ישווק אדם לצרכן ולא יפיץ לצרכן מוצר טבק אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.
(ב) לא יפיץ אדם לצרכן מוצרי טבק ללא תמורה.
8א. איסור מכירה לקטין (תיקון: תשס"ד3)
(א) לא ימכור אדם מוצר טבק לקטין.
(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
(ג) בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).
(ד) מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.
9. אזהרה (תיקון: תשנ"ה, תשס"א2)
(א) לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה - משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המלה "אזהרה תודגש על ידי קו מתחתיה".
(ב) במוצרי טבק שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.
(ג) שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וסעיפים 4 או 7, וכן לשנות את הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופן החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות - לגבי פרסום כאמור בסעיף 7 ותוך 8 חודשים מיום פרסומו כאמור - לגבי פרסום לפי סעיף 4 או סעיף זה.
10. דין המדינה
לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.
11. עונשין (תיקון: תשנ"ה, תשס"א2, תשס"ד3)
(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, למעט סעיף 8א, דינו, ביחיד - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ובתאגיד - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.
(א1) המוכר מוצר טבק לקטין בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 9, תחשב אי הדפסת אזהרה או הדבקתה על סדרת ייצור אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, וביבוא - על יחידת יבוא אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, כעבירה אחת.
(ג) חובת ההוכחה בענין סדרת הייצור היא על היצרן וביחידת היבוא - על היבואן; לענין סעיף זה, סדרת ייצור אחת היא מוצרי טבק שיוצרו ביום עבודה אחד, ויחידת יבוא אחת היא מוצרי טבק בעלי שם מסחרי אחד ארוזים בארגז אחד.
11א. קובלנה (תיקון: תשס"א2)
(א) גוף ציבורי שמטרתו הגנה על איכות הסביבה או שמירה על הבריאות, שאישר שר הבריאות , רשאי להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, על עבירה לפי חוק זה.
(ב) קובלנה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לא תוגש, אלא באישור פרקליט מחוז.
12. אחריות פרסומאי ובעל אמצעי הפרסום
בעבירה לפי סעיפים 2 עד 7 ייאשמו גם -
(1) מי שהביא את הפרסומת או את הפרסומת לשם מסחרי לפרסום וגרם בכך לפרסומה;
(2) מי שקיבל את הפרסומת או הפרסומת לשם מסחרי לפרסום ופרסם אותה.
13. חזקה (תיקון: תשס"א2)
נעשתה פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי רואים כאילו עשאה היצרן, ואם היה המוצר מיובא - היבואן, או נעשתה לפי הוראותיהם, כל עוד לא הוכח אחרת ובלבד שפרסומת שמקורה מחוץ לישראל לא יראו בה פרסומת אסורה לפי הוראות חוק זה, אם מהדרך שבה נעשתה הפרסומת עולה, כי היא לא כוונה בעיקרה לציבור בישראל.
14. תפיסות
מי ששר הבריאות הסמיכו לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 9, להיכנס לכל מקום ממכר, ייצור או החסנה של מוצרי טבק ולתפוס מוצרי טבק שעל חפיסותיהם או אריזותיהם אין אזהרה; מוצרי טבק שנתפסו כאמור יוחזרו רק לאחר שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה.
15. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"א2)
שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
16. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של סעיף 7 שלושה חדשים מיום פרסומו; תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.
(ב) פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי שעשה אדם לפני יום פרסומו של חוק זה לא תיחשב כעבירה על פי חוק זה אם הוכיח כי יצאה משליטתו או מרשותו לפני היום האמור או אם הוכיח כי אין הוא יכול או זכאי לבטלה או להסירה.
(ג) חובת הכללת אזהרה כאמור בסעיף 4 לא תחול על שלטים שהותרו בסעיף 4 והמוארים באור חשמל, אם הותקנו לפני ט"ז בטבת התשמ"ג (1 בינואר 1983); חובת הכללת אזהרה על שלטים שאינם מוארים באור חשמל תחול החל מתום שנה מיום פרסום חוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשמ"ג, 38; תשנ"ה, 342; תשס"א, 222; תשס"ד, 535. תיקון מס' 6-תשע"א, 1033. התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א (3 באוגוסט 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת- 370, מיום י"ח באדר א' התשע"א (22 בפברואר 2011), עמ' 106.
2 סעיף 11 לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 2), התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 224) קובע לענין סעיפים 1, 3, 5, 7א, 7ב, 9, 11, 11א, 13 ו-15:
"11. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט ההוראות המפורטות בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), 90 ימים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתו של איסור הפרסומת כאמור בסעיף 5 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, הנעשים בעיתון או בדבר דפוס אחר - 90 ימים מיום התחילה.
(ג) תחילתו של נוסח האזהרה הקבוע בסעיף 9(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(1) לחוק זה -
(1) לענין מוצרי טבק בחפיסה או באריזה - שישה חודשים מיום התחילה, ובלבד שבמשך שלושה חודשים מתום ששת החודשים האמורים מותר יהיה לעשות שימוש גם באזהרה כנוסחה ערב תחילתו של חוק זה;
(2) לענין שלט מותר, כהגדרתו בסעיף 4 לחוק העיקרי, שהוצג לפני יום התחילה - שנתיים מיום התחילה.
(ד) תחילת הגבלת השימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק, כאמור בסעיף 7א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה - שישה חודשים מיום התחילה. (החוק פורסם ביום 4.4.2001).
3 סעיפים 2(2) ו-5 לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 536) קובעים לענין תיקון סעיף 1, הוספת סעיף 8א ותיקון סעיף 11:
"2. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי -
(2) בהגדרה "מוצרי טבק", אחרי "לעישון," יבוא "להרחה, ללעיסה או למציצה", ובמקום "סיגרלות וטבק מקטרת" יבוא "סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת".
5. תחילה
(א) תחילתם של סעיפים 8א ו-11 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 3 ו-4 לחוק זה, בתום שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. (החוק פורסם ביום 12.8.2004).
(ב) ההגדרה "מוצרי טבק", כנוסחה בסעיף 2(2) לחוק זה, לענין הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי, תיכנס לתוקפה ביום י"ח בכסלו התשס"ה (1 בדצמבר 2004)."
4. תחילה והוראות שעה (תיקון מס' 6-תשע"א)
(א) תחילתו של תיקון זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) (להלן יום התחילה).
(ב) בתקופה שמיום פרסומו של תיקון זה זה ועד יום התחילה, יקראו את סעיף 7ב לחוק זה, כך שבסופו יבוא "בלי לגרוע מהאמור, שר הבריאות יקבע הוראות בדבר איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבת בתי ספר ומוסדות חינוך; תקנות לעניין זה אינן טעונות את אישור הוועדה כאמור.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ