אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958

חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958

חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958 1
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ד, תשס"ו-2, מס' 8 תשע"ג)
בחוק זה
"אתר אחסון"- מקום שבו מוחזק דלק לשם מסחר בו בסיטונות או שבו מוחזק דלק כמלאי לשעת חירום;
"בעל רישיון בלו"- כל אדם שניתן לו רישיון לפי סעיף 15;
"המנהל" - מנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;
"נפט" - כמשמעותו בחוק הנפט, תשי"ב-1952 (להלן - חוק הנפט);
"דלק" - נפט ודלק אחר בצורת גז, נוזל, מוצק, טבעי, סינטטי, גלמי או מעובד, שמנים מינרליים, לרבות שמנים משומשים, וכל המוצרים המופקים מהחמרים האמורים על ידי הפרדה, זיקוק, חידוש, פיצוח, או עיבוד בכל דרך אחרת, אך למעט נפט גלמי שלא נמסר לעיבוד ולא השתמשו בו לצורך שאיננו הפעלת שדה-נפט ולא מסרוהו לשימוש כאמור;
"דלק חב בלו" - דלק המיוצר בישראל שהוטל עליו בלו על פי סעיף 2;
"חוק מס ערך מוסף"- חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975
"ייצור" - לרבות הפקה, הפרדה, זיקוק, חידוש, פיצוח או עיבוד בכל דרך אחרת וכל תהליך בהם, ולרבות החזקת דלק לשם מסחר או בסיטונות, ומילוי גז נפט מעובה במיכלים.
"יצרן" - מי שמייצר דלק;
"מקום ייצור"- מקום שבו דלק מיוצר, מופק, מופרד, מזוקק, מחודש, מפוצח או מעובד בכל דרך אחרת;
"חוק זה" - לרבות התקנות שהותקנו לפיו.
2. הטלת בלו על דלק (תיקון: תש"ס)
(א) שר האוצר, רשאי, בצו, להטיל בלו על דלק המיוצר בישראל, בשיעורים שיקבע בצו, אם בדרך כלל או לסוגים של דלק.
(ב) שר האוצר רשאי לקבוע בצו כי יצרן יסמן, בדרך, במקום ובמועד שיקבע, סוגים מסוימים של דלק המיועד למטרות מסוימות שיקבע (להלן - דלק חב סימון).
(ג) קבע שר האוצר כאמור בסעיף קטן (ב), לא ישתמש אדם בדלק חב סימון אלא למטרות שנקבעו לאותו דלק.
3. תחולת חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)
על צו לפי סעיף 2 יחולו הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, כאילו היה צו לפי סעיף 1 לאותו חוק.
4. תשלום הבלו (תיקון: תשכ"ד, תש"ס, מס' 8 תשע"ג)
(א) יצרן המוציא דלק ממקום ייצור, ישלם את הבלו בעת הוצאת הדלק ממקום הייצור ובשיעור שיחול אותה שעה; המנהל רשאי לקבוע כי אם הוזרם הדלק בצנרת לאתר אחסון שאת מקומו אישר המנהל כאמור בסעיף 16, ישלם יצרן הדלק המוציא את הדלק מאתר האחסון, ישלם את הבלו מי שעשה בו שימוש ביום השימוש בדלק.
4א. איסור הוצאת דלק בדחיית תשלום בלו (תיקון: מס' 43 תשע"ג)
על אף האמור בסעיף 4(ב) היה חשש סביר כי הבלו לא ישולם במועד שנקבע, רשאי המנהל לאסור הוצאת דלק ממקום ייצור ומאתר אחסון, בדחיית תשלום הבלו, עד להסרת החשש כאמור, באמצעות הוראה לבעלי רישיון בלו- יצרן דלק או מפעיל אתר אחסון; הוטל איסור כאמור, תתאפשר הוצאת דלק רק לאחר שהמנהל אישר כי הוסר החשש להנחת דעתו.
(ב) המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות ובתנאים הנראים לו, לדחות תשלום הבלו, כולו או מקצתו, למועד אחר, בערובה או בלעדיה, ובלבד שתקופת הדחיה לא תעלה על עשרה ימים מהמועד כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) דחה המנהל תשלום בלו כאמור בסעיף קטן (ב) ולא שולם הבלו במועד שנקבע בדחיה כאמור, רשאי המנהל לדרוש תשלום הבלו, או חלק ממנו שטרם שולם, לפי שיעור הבלו החל בשעת התשלום למעשה.
5. לא יוטל בלו שנית
דלק ששולם עליו מכס או בלו לא יוטל עליו בלו שנית אלא על שניים אלה:
(1) דלק שעובד לסוג של דלק חב בלו, או
(2) דלק חב בלו שחודש אחרי השימוש בו.
6. ניכוי תשלום קודם
דלק שלא השתמשו בו לאחר ששולם עליו מכס או בלו אלא עובד לסוג אחר של דלק חב בלו, ינוכה סכום המכס או הבלו הקודם מסכום הבלו החדש.
7. גביית בלו ועיצום כספי (תיקון: תשס"ח)
הבלו ועיצום כספי כאמור בסעיף 25א ניתנים לגביה לפי פקודת המסים (גבייה), והוראות אותה פקודה, למעט סעיף 12 שבה, יחולו על הבלו ועל עיצום כספי כאמור כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.
8. פטור מבלו על יצוא דלק
הוכח, להנחת-דעתו של המנהל, כי דלק יוצא מהארץ, לא ייגבה הבלו עליו, ואם כבר שולם - יוחזר הבלו אם הוגשה למנהל בקשה על כך בכתב תוך ששה חדשים מיום היצוא.
9. פטור מיוחד והישבון (תיקון: תשס"ו-2 מס' 8 תשע"ג)
(א) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו
(1) פטור, מלא או חלקי, מהבלו המוטל על דלק שנמכר למפורטים בתוספת לחוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), התשי"ז1957 , או על דלק המיועד או המשמש למטרה מסוימת שקבע;
(2) הישבון, מלא או חלקי, של הבלו ששולם על דלק המיועד או המשמש למטרה מסוימת שקבע, שיינתן למי ששילם את הבלו או למי שהשתמש בדלק למטרה האמורה, הכל כפי שקבע.
(ב) קבע שר האוצר לפי הוראות סעיף קטן (א) פטור חלקי או הישבון חלקי, רשאי הוא לקבוע כי סכום הפטור או ההישבון לא יעלה על סכום מרבי שיקבע המנהל.
(ג) קבע שר האוצר לפי הוראות סעיף קטן (א) כי יינתן הישבון למי שהשתמש בדלק למטרה מסוימת, יינתן ההישבון למשתמש כאמור, ובלבד ששוכנע המנהל כי הדלק שרכש המשתמש הוא דלק ששולם עליו בלו בידי היצרן, והמשתמש הוכיח כי מתקיימים כל אלה:
(1) המשתמש עשה שימוש בדלק למטרה שקבע שר האוצר;
(2) הדלק נרכש במישרין ממי שנרשם כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף,;
(3) נרכש הדלק בתחנת תדלוק - תחנת התדלוק מנויה ברשימת התחנות, ולענין זה יראו תחנת תדלוק פנימית, כתחנה המנויה ברשימת התחנות; בפסקה זו - "רשימת התחנות", "תחנת תדלוק" ו"תחנת תדלוק פנימית" - כהגדרתן בחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשס"ה-2005.
(ד) הישבון כאמור בסעיף קטן (ג) יינתן אם הוגשה על כך בקשה בתוך שנה מיום הוצאת חשבונית מס כמשמעותה בסעיף 47 לחוק מס ערך מוסף, לגבי רכישת הדלק על ידי המשתמש;
(ה) המנהל רשאי להתנות את מתן הפטור או ההישבון שנקבעו לפי סעיף קטן (א) בתנאים, ובכלל זה לדרוש מתן ערובה לקיום התנאים למתן הפטור או ההישבון שנקבעו לפי סעיף זה.
10. החזרת בלו על דלק שחל עליו פטור מיוחד
המנהל רשאי, בתנאים הנראים לו, להחזיר בלו, כולו או מקצתו, ששולם על דלק שניתן עליו פטור כאמור בסעיף 9, אם הוגשה למנהל בקשה על כך בכתב תוך ששה חדשים ממסירת הדלק לזכאי לפטור.
10א. מניעת כפל הטבה (תיקון: תשס"ו-2)
לא יינתן לאדם הישבון או החזר של בלו ששולם על דלק, לפי סעיפים 9 או 10, אם ניתן פטור, הישבון או החזר בשל בלו כאמור, לאדם אחר.
11. העברת דלק פטור מבלו (תיקון: תשס"ו-2)
(א) דלק שניתן עליו פטור מבלו לפי סעיף 9, לרבות בדרך של החזר בלו ששולם, לפי סעיף 10, לא יעבירנו אדם לאחר ולא ישתמש בו למטרה אחרת מהמטרה שבשלה ניתן הפטור, אלא אם כן קיבל את הסכמת המנהל לכך ושילם את הבלו המלא החל בשעת תשלום הבלו, לפני ההעברה או השימוש כאמור.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי המנהל להתיר לאדם העברת דלק או שימוש בדלק, כמפורט להלן, בלא תשלום בלו לפי הוראות אותו סעיף קטן, בתנאים ובמגבלות שיורה:
(1) העברת הדלק למי שזכאי לפטור מבלו עליו לפי סעיף 9;
(2) שימוש בדלק למטרה אחרת מהמטרה שבשלה ניתן הפטור מבלו, ובלבד שנקבע פטור מבלו, לפי סעיף 9, גם לגבי שימוש בדלק למטרה האחרת.
11א. העברת דלק שניתן עליו הישבון (תיקון: תשס"ו-2)
דלק שניתן עליו הישבון לפי סעיף 9, לא יעבירנו אדם לאחר ולא ישתמש בו למטרה אחרת מהמטרה שבשלה ניתן ההישבון.
12. החזרת בלו על דלק שניזוק
הוכח, להנחתדעתו של המנהל, שדלק חב בלו ניזוק לפני השימוש בו בהיותו בהחזקתו של החייב בבלו, רשאי המנהל, לפי ראותעיניו, להורות כי הבלו בעד הדלק שניזוק כאמור, כולו או מקצתו, לא ייגבה או יופחת או יוחזר, אם הוגשה למנהל בקשה על כך בכתב תוך זמן סביר מיום קרות הנזק.
12א. לא יוכרו חובות אבודים (תיקון: מס' 8 תשע"ג)
שולם בלו על דלק שהוצא ממקום ייצור ולא נמכר או שנמכר בלי ששולמה עליו תמורה- לא יינתן עליו החזר בלו.
14 ו-13. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ח)
15. רשיון לייצור ולהפעלת אתר אחסון (תיקון: מס' 8 תשע"ג)
(א) לא ייצר אדם דלק ולא יפעיל אתר אחסון אלא אם כן קיבל רשיון לכך מהמנהל, ונתן ערובה כפי שקבע המנהל למילוי התחייבויותיו; הוראה זו לא תחול על הפקת נפט על ידי בעל זכות נפט לפי חוק הנפט.
(ב) רשאי המנהל להתלות, לצמצם או לבטל רשיון שניתן לפי חוק זה, אם שוכנע כי בעל רישיון בלו עבר על הוראה מהוראות חוק זה או ביצע מעשה מהמעשים המפורטים בסעיף 117(ב) לחוק מס ערך מוסף או בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה, במטרה להתחמק מתשלום מס, ובלבד שהמעשה בוצע בנסיבות פעילותו של בעל הרישיון בתחום הדלק; החלטת המנהל לפי סעיף-קטן זה ניתנת לערעור בפני בית-משפט שלום תוך חודש מיום שניתנה, אך אין הערעור מעכב את ביצועה.
(ג) לא הוגש ערעור על החלטה לפי סעיף-קטן (ב) או הוגש ובית-המשפט אישר את החלטת המנהל בשינוי או ללא שינוי, יפוג תקפה כעבור שנה אם לא הוגשה תובענה פלילית על העבירה אשר שימשה עילה להחלטת המנהל.
(ד) בוטל;
16. אישור מקום ייצור ומקום אתר אחסון (תיקון: מס' 8 תשע"ג)
לא ייצר אדם ולא יפעיל אתר אחסון דלק אלא במקום שקיבל עליו אישור מאת המנהל על סמך בקשה שהגיש לו בכתב והמכילה את תיאור מקום הייצור ומקום אתר אחסון. הוראה זו לא תחול על בעל זכות נפט לפי חוק הנפט.
17. פטור מהחובה לפי סעיפים 15 ו-16 (תיקון מס' 8 תשע"ג)
שר האוצר, רשאי, בצו, לפטור יצרנים ומפעילי אתר אחסון מן החובות שעליהם לפי סעיפים 15 ו-16.
18. הוצאת דלק ממקום הייצור (תיקון: מס 8 תשע"ג)
(א) לא יוציא אדם דלק חב בלו ממקום הייצור או מאתר אחסון בלי אישור המנהל כי הבלו עליו שולם או כי תשלומו נדחה.
(ב) המנהל רשאי, במקרים הנראים לו, לפטור אדם או סוג בני-אדם מהחובה לקבל אישור כאמור בסעיף-קטן (א), וכן להרשות הזרמת דלק ממקום ייצור דלק למקום ייצור דלק אחר או לאתר אחסון בלי תשלום בלו, כולו או מקצתו.
(ג) הוצא דלק חב בלו ממקום הייצור או מאתר אחסון בניגוד להוראות סעיף זה, ישלם בעל רישיון הבלו שקיבל אישור לפי סעיף 16 למקום ייצור או לאתר האחסון שממנו הוצא הדלק כפל הבלו, אלא אם כן הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת הוצאת הדלק.
19. החזקת דלק
לא יחזיק אדם דלק חב בלו ולא יעבירנו לאדם אחר בכל דרך שהיא, אלא אם שולם הבלו החל על הדלק או נדחה התשלום או ניתן עליו פטור לפי חוק זה, ובלבד שמי שמחזיק דלק לשימושו האישי ורכש אותו מידי אדם המורשה למכור דלק, לא ייאשם בעבירה על סעיף זה אם לא ידע ולא היה צריך לדעת בנסיבות המקרה, שהבלו על אותו דלק לא שולם, כולו או מקצתו.
20. חובת הראיה
בתובענה על עבירה לפי סעיף 19 שיצרן הוא בעל-דין בה, חובת הראיה כי הבלו שולם או כי התשלום נדחה או כי ניתן עליו פטור היא על היצרן.
21. פנקסים, ידיעות ומאזן מלאי (תיקון: תשס"ו-2, מס' 8 תשע"ג)
(א) חייב בדיווח ינהל פנקסים וימסור דיניםוחשבונות כפי שנקבע בתקנות.
(ב) המנהל, או אדם שהורשה על ידיו, רשאי בכל עת סבירה לבדוק את הפנקסים של החייב בדיווח.
(ג) חייב בדיוח ימסור למנהל או למי שהורשה על ידיו, לפי דרישתם ותוך התקופה שיקבעו, ידיעות, פרטים או הצהרות לענין חוק זה ויערוך מאזן מלאי הדלק שבידו; נמצא במלאי פחות מכמות הדלק שצריכה להימצא בו ואין לחייב בדיווח נימוקים סבירים לחסר, ישלם החייב בדיווח כפל הבלו על החסר שיקבע המנהל.
(ד) בסעיף זה, "חייב בדיווח" בעל רישיון בלו, וכן משתמש בדלק שניתן לגביו פטור מבלו לפי סעיף 9 או משתמש בדלק שניתן לו הישבון לפי הסעיף האמור.
22. מתן מקום עבודה לפקיד הממונה
יצרן יספק במקום הייצור מקום וציוד סביר, להנחת-דעתו של המנהל, לעבודה משרדית בשביל פקיד שימונה על ידי המנהל.
22א. פיקוח על הכנסת דלק והוצאתו מהאזור ומשטחי עזה ויריחו (תיקון: תשס"ז, מס' 8 תשע"ג)
לצורך פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הביטחון, להורות על מקומות שבהם תותר הכנסה של דלק לאזור ולשטחי עזה ויריחו והוצאתו מהם ועל הימים והשעות שבהם תותר הכנסה או הוצאה כאמור, וכן להורות כי יידרש אישור מאת המנהל, בדרך שיקבע, על כך שהדלק הוכנס או הוצא בהתאם להוראות כאמור; הוראה לפי סעיף זה יכול שתהיה כללית או לסוגים של דלק; לענין סעיף זה, "האזור" ו"שטחי עזה ויריחו" - כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף.
23. סמכויות עזר (תיקון: תש"ס, תשס"ו-2מס' 8 תשע"ג)
(א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך
(1) לדרוש מידע ומסמכים וכן ליטול דוגמאות דלק, ככל הדרוש לביצוע הוראות חוק זה, מכל אדם שיש לו יסוד סביר להניח כי הוא מייצר דלק או מוכר דלק או משתמש בדלק חב סימון או בדלק הפטור מבלו או שניתן בשלו הישבון בהתאם לצו לפי סעיף 9 או בדלק המשמש לייצור מוצרים;
(2) להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שהוא משמש מקום לייצור לדלק או למכירתו או לשימוש בו כמפורט בפסקה (1);
(3) לבדוק דלק ברכב מנועי, למעט ברכב פרטי, כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת התעבורה; ואולם ניתן לבדוק דלק ברכב פרטי הנמצא במקום שבו משתמשים בדלק חב סימון.
(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי הוראות חוק זה, רשאי המנהל או מי שהוא הסמיך -
(1) לחקור כל אדם שלדעתו קשור לביצוע עבירה כאמור, או שיש לו מידע לגבי עבירה כאמור, או שעשוי להיות לו מידע לגבי עבירה כאמור; על חקירה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות);
(2) לתפוס חפץ, דלק או מסמך (להלן - חפץ), כאמור בסעיף 32(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), התשכ"ט 1969 (להלן-פקודת מעצר וחיפוש) או לחסום דלק הניתן לתפיסה כאמור באותו סעיף הקשור לביצוע עבירה כאמור.
(3) לערוך חיפוש בכל בית או מקום לפי צו חיפוש, כמשמעותו בסעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש; על חיפוש כאמור יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.
23א. תפיסת חפצים (תיקון: תש"ס, מס' 8 תשע"ג)
על תפיסה וחילוט של חפצים או על חסימה של דלק כאמור בסעיף 23(ב)(2), יחולו הוראות הפרק הרביעי בפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.
24 ו-25 בוטלו (תיקון : מס' 8 תשע"ג)
25א. עיצום כספי (תיקון: תש"ס, תשס"ו-2, תשס"ז)
(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי מכר אדם דלק חב סימון שלא למטרות שנקבעו בצו לפי סעיף 2(ב), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז1977 (להלן - חוק העונשין), או פי שלושה מסכום הבלו שנחסך, לפי הגבוה.
(ב) היה למנהל יסוד סביר להניח כי השתמש אדם שימוש שאינו מכירה בדלק חב סימון שלא למטרות שנקבעו בצו לפי סעיף 2(ב), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב-1) היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם העביר דלק שניתן עליו פטור מבלו לפי סעיף 9, או השתמש בו, בלי שקיבל הסכמה לכך או בלי ששילם את הבלו החל לפני ההעברה או השימוש, בניגוד להוראות סעיף 11, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור כפל הבלו כאמור.
(ב-2) היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם שניתן לו הישבון לפי סעיף 9 העביר דלק או השתמש בו, בניגוד להוראות סעיף 11א, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור כפל הבלו שהושב.
(ב-3) היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הכניס דלק לאזור או לשטחי עזה ויריחו או הוציאו מהם, בניגוד להוראות לפי סעיף 22א, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור הבלו החל על אותו דלק.
(ג) בסעיף זה ובסעיפים 25ב עד 25ה, "המנהל" לרבות מי שהוא הסמיך לענין זה.
25ב. דרישת העיצום הכספי ותשלומו (תיקון: תש"ס)
עיצום כספי ישולם, לפי דרישת המנהל בכתב, בתוך שלושים ימים מיום קבלת הדרישה; הדרישה תוצא לאחר שהודע למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו.
25ג. הפרשי הצמדה וריבית (תיקון: תש"ס)
לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו הפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א1961 (להלן הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
25ד. ערעור על עיצום כספי (תיקון: תש"ס)
(א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.
(ב) הערעור יוגש בתוך שלושים ימים מיום שהודע על הטלת העיצום הכספי.
(ג) אין בערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.
(ד) התקבל הערעור, יוחזר סכום העיצום הכספי וייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד ליום החזרתו.
(ה) על החלטת בית משפט השלום בערעור ניתן לערער ברשות בפני בית המשפט המחוזי שידון בערעור בשופט אחד.
25ה. כתב אישום (תיקון: תש"ס)
(א) אין בהוראות סעיף 25א כדי לגרוע מסמכותו של המנהל להגיש כתב אישום כאמור בסעיף 26 בשל ההפרה, אם הוא סבור כי הנסיבות מצדיקות זאת, מטעמים שיירשמו.
(ב) הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה כאמור בסעיף 26, לא יחויב בשלה בתשלום עיצום כספי ואם שולם, יוחזר לו הקנס וייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
25ו. איסור מינהלי (תיקון: תש"ס)
(א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי נמכר דלק חב סימון לשימוש שלא למטרות שנקבעו לגביו, רשאי הוא לאסור על מכירת דלק בכלל או על מכירת סוג מסוים של דלק באותו מקום, לתקופה שיורה.
(ב) איסור המכירה יבוצע לפי דרישת המנהל בכתב; הדרישה תוצא לאחר שהמנהל הודיע למי שאליו נועדה הדרישה על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו.
(ג) על איסור מכירה ניתן לערער בפני בית משפט שלום.
(ד) על החלטת בית המשפט ניתן לערער ברשות בפני בית משפט מחוזי.
(ה) לא הוגשה בתוך שלושה חודשים מיום שנאסרה מכירת דלק מסוג מסוים, או בתוך שלושים ימים מיום שנאסרה מכירת דלק בכלל, לפי הענין, תובענה פלילית על עבירה שבגללה נאסרה המכירה, יבוטל האיסור.
26. עונשין (תיקון: תש"ס)
(א) מי שעבר על הוראה מהוראות חוק זה או שמסר למנהל או למי שהוסמך על ידיו או לפקיד-בלו ידיעה או הצהרה בלתי-נכונה או הטעה אותם בפרט מסויים העלול לפגוע במילוי תפקידם, דינו - מאסר שנתיים, או קנס 5000 לירות או פי-שלושה מן הבלו החל על הדלק שבו נעברה העבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.
(א1) מכר אדם דלק חב סימון שלא למטרות שנקבעו בצו לפי סעיף 2ב, דינו - מאסר 5 שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(ב) יצא אדם חייב בדין על עבירה כאמור, רשאי בית-המשפט, נוסף לכל עונש אחר, לצוות כי הדלק וכל דבר אחר שבו נעברה העבירה יחולט, כולו או מקצתו, לטובת המדינה; ציווה בית-המשפט על חילוט, ינהגו בדבר שחולט כפי שיורה המנהל.
27. חילוט (תיקון מס' 8 תשע"ג)
בית המשפט רשאי לצוות על חילוט דלק שנעברה בו עבירה אף אם החשוד בעבירה אינו ידוע, או אם נמלט, או נפטר לפני סיום המשפט.
28. אחריותם של מנהלים ופקידים
חברה, אגודה שיתופית וכל חבר בני-אדם אחר שעברו עבירה לפי חוק זה, ייאשם בה גם כל מנהל, שותף, מנהל-חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו חבר, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט בכל האמצעים הנאותים כרי להבטיח קיום הוראות חוק זה.
29. כופר כסף
שוכנע המנהל כי אדם עבר עבירה על הוראה מהוראות חוק זה, רשאי הוא, בהסכמתו של אותו אדם, לקחת מידו כופר כסף שלא יפחת מפי-שניים מהבלו החל על הדלק שבו נעברה העבירה ושלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל בשל אותה עבירה; הוגשה תובענה פלילית, אין לקבל כופר כל עוד לא ציווה היועץ המשפטי לממשלה על הפסקת ההליכים.
30. אצילת סמכויות
המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו ומתפקידיו לפי חוק זה, למעט הסמכויות לפי סעיף 15(ב), לעובד-מדינה אחר, אם בדרך כלל או לענין מסויים או לאזור או למקום מסויים.
31. ביצוע ותקנות (תיקון: מס' 8 תשע"ג)
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר -
(1) סדרי החסנתו והחזקתו של דלק והובלתו ממקום למקום במידה שהדבר דרוש לשם ביצוע יעיל של חוק זה;
(2) פיקוח על תהליך הייצור של דלק, במידה שהדבר דרוש לשם ביצוע יעיל של חוק זה;
(3) התנאים להוצאת דלק המיועד לייצוא ממקום ועל העברת דלק ממקום הייצור למקום-ייצור אחר בלי תשלום בלו;
בפסקה זו, "מקום ייצור"- לרבות אתר אחסון;
(4) אגרה שישלם בעל רישיון בלו בעד רשיון לפי סעיף 15, או בעד אישור לפי סעיף 16, וכן בדבר משך תקפו של רשיון או אישור כאמור;
(5) אגרה שישלם יצרן בעד עבודה של פקידי מכס ובלו שנעשתה במקום-ייצורו של דלק מחוץ לשעות שקבע המנהל כשעות-עבודה רגילות.
______________________________
1 ס"ח תשי"ח, 160; תשכ"ד, 2; תשכ"ח, 157; תש"ס, 82, 280; תשס"ו, 580; תשס"ז, 66; תשס"ח, 232, מס' 8 תשע"ג ס"ח 2405
2 סעיף 8 לחוק הבלו על דלק (תיקון מס' 5), התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 582) קובע לגבי תיקון סעיפים 1, 9, 10א, 11, 11א, 21, 23 ו-25א:
"8. תחילה ותוקף צווים
תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) ויראו את צו הבלו על הדלק (פטור) (תיקון), התשס"ה-2005, ואת צו הבלו על הדלק (פטור) (תיקון) (תיקון), התשס"ה-2005, כאילו הותקנו מכוח סעיף 9 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ