אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק דוד בן-גוריון, תשל"ז-1976

חוק דוד בן-גוריון, תשל"ז-1976

חוק דוד בן-גוריון, תשל"ז-1976 1
1. החוק
לזכרו ולפעלו של דוד בן-גוריון ולהנחלת מורשתו לדורות, מחוקקת הכנסת את חוק דוד בן-גוריון.
פרק א': המוסדות
2. שלושה מוסדות
המוסדות להנצחת זכרו של דוד בן-גוריון יהיו בית דוד בן-גוריון, המכון למורשת דוד בן-גוריון והמכון לחקר המדבר.
סימן א': בית דוד בן-גוריון
3. הקמה
מוקם בזה מוסד בשם בית דוד בן-גוריון.
4. המקום
בית דוד בן-גוריון יהיה בשדרות בן-גוריון תל-אביב בבית שציווה למדינה.
5. המטרות
בית דוד בן-גוריון יהא פתוח לציבור וישמש -
(1) מוזיאון לזכרו;
(2) מרכז לקריאה, לעיון, למחקר ולפרסום בנושאים שתקבע מועצת המוסד.
6. הרשויות
(א) לבית דוד בן-גוריון יהיו מועצה וועד מנהל.
(ב) המועצה תהיה של שלושה-עשר חברים שהם -
(1) שבעה שקבע דוד בן-גוריון בצוואתו, ואם אחד מהם לא יוכל או לא ירצה למלא תפקידו - ימנו הנותרים אחר במקומו;
(2) ששה שתמנה הממשלה.
(ג) המועצה תבחר מבין חבריה את הוועד המנהל, מחציתו מבין חברי המועצה האמורים בסעיף קטן (ב)(1) ומחציתו מבין האמורים בסעיף קטן (ב)(2); עליהם יווסף יושב - ראש שתבחר המועצה מבין חבריה.
סימן ב': המכון למורשת דוד בן-גוריון
7. הקמה
מוקם בזה מוסד בשם המכון למורשת דוד בן-גוריון.
8. מקומו ותכולתו
(א) המכון יהיה בשדה בוקר ויכיל את הצריף ששימש למגוריו של דוד בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר ואת ספרייתו במקום שהייתה בעת פטירתו.
(ב) המכון יכיל גם ארכיון ומרכז למחקר, להוראה ולכינוסים.
9. המטרות (תיקון : תשל"ח, תש"ע)
המכון יחזיק בחצרים המנויים בסעיף 8 וישמש -
(1) לכינוס החומר הספרותי, המדעי והתעודי הקשור באישיותו ותקופתו של בן-גוריון, בהגותו ובפעלו ובשליחותו במחנה העובדים, בתנועה הציונית ובמדינה;
(2) ללימוד ולמחקר של תקומת ישראל בארץ ישראל ולפרסום תוצאותיהם;
(3) לפעולות להנצחת זכרו ומורשתו של דוד בן-גוריון.
10. רשויות (תיקון: תש"ע)
(א) למכון יהיו מועצה ועד מנהל ומינהלת צריף המגורים של דוד בן-גוריון.
(ב) המועצה תהיה של שבעה-עשר חברים שמהם ימנו -
(1) שר החינוך והתרבות - שבעה, ובלבד שלא יהיו ביניהם יותר מארבעה עובדי המדינה;
(2) אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - ארבעה;
(3) יד בן-גוריון, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) - שלושה;
(4) החברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו) - שניים;
(5) קיבוץ שדה בוקר - אחד.
(ג) המועצה תמנה את הועד המנהל, ובהתייעצות עם רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - את מנהל המכון.
(ד) מינהלת צריף המגורים תהיה של חמישה; מהם ימנו -
(1) יד בן-גוריון, עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) - שניים;
(2) קיבוץ שדה בוקר - שניים;
(3) שר החינוך והתרבות - אחד.
(ה) באין מינוי מצד הגופים האמורים בסעיף זה, רשאי שר החינוך והתרבות למנות את החברים החסרים.
11. העברת תפקידים
המכון רשאי להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתפקידיו הכרוכים בלימוד ובמחקר, למעט תפקידיו הכרוכים בהחזקת החומר הארכיוני; פרטי ההעברה ייקבעו באמנה.
סימן ג': הוראות כלליות
12. מעמד
(א) בית דוד בן-גוריון והמכון למורשת דוד בן-גוריון (בסימן זה - המוסדות) יהיו תאגידים.
(ב) המכון לחקר המדבר יהיה חלק מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
13. הוצאות וביקורת
המדינה תשלים את הכנסותיהם של המוסדות כדי הדרוש להוצאות קיומם, החזקתם ופיתוחם, והם יעמדו לביקורת מבקר המדינה.
14. תקציב
הועד המנהל של כל מוסד יכין הצעת תקציב שנתי לשנת תקציב כשנת תקציב המדינה ויגישה לשר החינוך והתרבות; התקציב טעון אישור הממשלה ושאר דרכי קביעתו ייקבעו בתקנות.
15. תקנון
המועצות של המוסדות יתקינו, בהתייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, כל אחת תוך שנה לאחר הרכבתה, תקנון שיכיל בין השאר הוראות בדבר תקופת כהונתם של החברים ובדבר שינויים בתקנון.
16. עובדים
תנאי העסקתם של עובדי המוסדות יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות בשר האוצר לפי המלצת המועצה של כל מוסד.
17. פטור ממסים
לענין פקודת מס הכנסה יראו את המוסדות כמוסדות ציבוריים למטרת חינוך ותרבות ונכסי המקרקעין שלהם ועסקאותיהם בנכסים כאלה יהיו פטורים מכל מס, אגרה ותשלום חובה אחר המשתלמים למדינה ולרשויות מקומיות.
18. תפקידה של יד בן-גוריון
עד יום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000) תשמש יד בן-גוריון גוף מייעץ ומסייע למוסדות.
פרק ב': חומר ארכיוני
19. החומר שהניח דוד בן-גוריון (תיקון: תש"ע)
הבעלות בחומר שהניח אחריו דוד בן-גוריון ושזכות היוצרים בו הוריש בצוואתו לחברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון (כינוס, הוצאה לאור והפצת כתביו), מוקנית בזה למדינה, ואולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון למורשת דוד בן-גוריון.
20. ארכיון המכון למורשת דוד בן-גוריון
(א) ארכיון המכון למורשת דוד בן-גוריון יהיה חלק מגנזך המדינה, ויחולו עליו הוראות חוק הארכיונים, תשט"ו-1955, ואולם הפעלת סמכויותיו של גנז המדינה תהיה בתיאום עם מועצת המכון.
(ב) מנהל הארכיון יתמנה בידי הגנז בהתייעצות עם מועצת המכון, וגם עליו יחולו הוראות סעיף 16.
21. חומר ארכיוני
החומר הארכיוני הקשור באישיותו של דוד בן-גוריון, בפועלו וביצירתו יוחזק בארכיון המכון, וחומר כאמור הנמצא בגנזך המדינה או בידי מוסדות, גופים או אנשים אחרים, למעט חומר שברשות הפרט - יועבר לארכיון המכון, במקור או בהעתק, כפי שיורה הגנז.
פרק ג': יום הזכרון
22. יום הזכרון
(א) ו' בכסלו, יום פטירתו של דוד בן-גוריון, יהיה יום זכרון ממלכתי; יום זה יצויין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי-הספר.
(ב) חל ו' בכסלו בערב שבת או בשבת, יקויים יום הזכרון ביום א' שלאחריו.
פרק ד': אחוזת הקבר
23. אחוזת הקבר
אחוזת הקבר של דוד ופולה בן-גוריון בשדה בוקר תוחזק בידי המדינה או בידי גוף שהממשלה תסמיך לכך.
פרק ה': הוראות שונות
24. הוראות מעבר
הזכויות והחובות של המוסד לקריאה, לעיון ולמחקר ע"ש דוד בן-גוריון יעברו עם תחילת חוק זה לבית דוד בן-גוריון.
25. ביצוע
שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הקשור לביצועו, וכן תקנות בדבר ההחזקה של החצרים לפי סעיף 9.
______________________________
1 ס"ח תשל"ז, 10; תשל"ח, 118; תש"ע, 406.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ