אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000

חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000

חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 1
1. מטרה (תיקון: תשס"ה11)
חוק זה מטרתו להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בבתי משפט אחרים, על ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שייקבעו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו.
2. הגדרות
בחוק זה -
"ענינים מינהליים" - ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות;
"רשות" - רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין;
"החלטה של רשות" - החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל.
3. בית משפט לענינים מינהליים (תיקון: תשס"ז) 21
(א) בית משפט מחוזי ישב כבית משפט לענינים מינהליים בהתאם להוראות חוק זה (להלן - בית משפט לענינים מינהליים).
(ב) שופטי בית משפט לענינים מינהליים יהיו נשיא בית המשפט המחוזי ושופטים אחרים של בית המשפט המחוזי, שיקבע נשיא בית המשפט המחוזי, על פי הנחיות שקבע נשיא בית המשפט העליון לענין זה; תקופת הכהונה של שופט בית משפט לענינים מינהליים תהא ארבע שנים וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות של ארבע שנים כל אחת; ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה יותר בהתאם לצורכי בית המשפט.
(ג) מקרב השופטים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ב) ימונה סגן נשיא לענינים מינהליים (להלן - סגן הנשיא). על מינוי של סגן הנשיא ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף 9 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, ואולם כהונתו של סגן הנשיא תיפסק אם חדל לכהן כשופט של בית משפט לענינים מינהליים.
4. הרכב
(א) בית משפט לענינים מינהליים ידון בשופט אחד, ואולם רשאי נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא לקבוע כי ענין מסוים יידון בשלושה.
(ב) נשיא בית המשפט העליון רשאי לקבוע סוגי ענינים שיידונו בשלושה; הודעה על סוגי ענינים שנקבעו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.
5. סמכות בית המשפט (תיקון: תשס"א2, תשס"ה11)
בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה -
(1) עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן - עתירה מינהלית);
(2) ערעור המנוי בתוספת השניה (להלן - ערעור מינהלי);
(3) תובענה המנויה בתוספת השלישית (להלן - תובענה מינהלית).
(4) ענין מינהלי או ענין אחר שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק.
6. העברת דיון בעתירה מינהלית
מצא בית משפט לענינים מינהליים, לבקשת בעל דין, היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, כי עתירה מינהלית שבפניו מעלה ענין בעל חשיבות, רגישות או דחיפות מיוחדת, רשאי הוא, לאחר שקיבל את תגובת בעלי הדין, להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
7. שינוי התוספות
שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה, ובכלל זה להרחיבן או לגרוע מהן.
8. עילות, סמכויות וסעדים
בית משפט לענינים מינהליים ידון בעתירה מינהלית ובערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים המחויבים לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור מינהלי.
9. צו ביניים
בית משפט לענינים מינהליים רשאי, בכל שלב של הדיון, ליתן צו ביניים בתנאים שיקבע.
10. רשם
(א) רשם של בית משפט מחוזי יכהן גם כרשם של בית משפט לענינים מינהליים (להלן - הרשם).
(ב) פסק דין של הרשם דינו, לענין ערעור, כדין פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים.
(ג) ערעור על החלטה של הרשם יידון לפני שופט בית משפט לענינים מינהליים.
11. ערעור
פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים, בעתירה מינהלית ובתובענה מינהלית, ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון.
12. בקשת רשות ערעור (תיקון: תשס"ה11, תשס"ח, תיקון מס' 49, תש"ע)
(א) פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים בערעור מינהלי ובערעור על החלטת הרשם, והחלטה אחרת של בית משפט לענינים מינהליים יהיו נתונים לערעור לפני בית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.
(ב) לענין סעיף זה, "החלטה אחרת" -
(1) החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית;
(1א) החלטה בבקשה למתן סעד זמני בערעור מיהלי ובתובענה מינהלית;
(2) החלטה שניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו;
(3) החלטה בענין חיסיון;
(3א) החלטה בענין סמכות ענינית או סמכות שיפוט בין לאומית, למעט החלטה בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי-מינהלי, אם לאו, כאמור בסעיף 41(ג)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984;
(3ב) החלטה בעניין התיישנות בתובענה מינהלית;
(3ג) החלטה בעניין אגרה, עירבון או ערובה;
(3ד) החלטה בעניין מינוי או פסילת מומחה בתובענה מינהלית;
(3ה) החלטה בעניין בקשה לצירוף בעל דין או החלטה בעניין בקשה להגיש הודעת צד שלישי;
(3ו) אישור תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, לרבות החלטה ולפיה רשות לא הוכיחה כי חדלה מגביה לפי סעיף 9(ב) לחוק ה אמור;
(3ז) דחיית בקשה להארכת מועד שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך;
(3ח) דחיית בקשה לדחות תובענה מינהלית על הסף מחמת מעשה בית דין;
(3ט) דחיית בקשה לעיכוב הליכים בשל הסכם בוררות, תניית שיפוט, פורום לא נאות או הליכים המתקיימים בערכאה אחרת;
(3י) החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית.
(4) ענינים נוספים שקבע שר המשפטים בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
13. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר -
(1) קביעת אגרות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
(2) סדרי הדין בעתירה מינהלית, בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית, לרבות לענין המועד להגשת עתירה, מועדים אחרים, צו ביניים וקביעת ערובה למתן צו ביניים; סדרי הדין בעתירה מינהלית יהיו במתכונת דומה לסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים שיקבע שר המשפטים, באופן שיבטיחו סעד מהיר ויעיל תוך אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהדבר דרוש;
(3) הוצאה לפועל של פסקי דין והחלטות לפי חוק זה.
14. תחולת חוק בתי המשפט
הוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, יחולו על הליך לפי חוק זה אם אין בחוק זה הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הוראות חוק זה.
15. (שולב בפקודת האגודות השיתופיות)
16. (שולב בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938).
17. (שולב בפקודת התעבורה)
18. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961).
19. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962).
20. (שולב בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965).
21. (שולב בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968).
22. (שולב בחוק פיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969).
23. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976).
24. (שולב בחוק העונשין, התשל"ז-1977).
25. (שולב בחוק העתיקות, התשל"ח-1978).
26. (שולב בחוק העמותות, התש"ם-1980).
27. (שולב בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984).
28. (שולב בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998).
29. (שולב בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998).
30. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם.
31. הוראות מעבר
הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשה קודם לתחילתו.
תוספת ראשונה
(תיקון: תשס"א, תשס"ב-3, תשס"ג4, תשס"ה5,6,8,9,11, תשס"ו15,16,17, תשס"ז,תשס"ח, תשס"ט, תש"ע21, 23, 28, 29, 30 , תיקון מס' 49, תש"ע, מס' 52 - תשע"א, מס' 53- תשע"א,מס' 54- תשע"א, מס' 56- תשע"א, מס' 58'- תשע"א, מס' 59-תשע"א, מס' 61- תשע"א, מס' 62 תשע"א, מס' 63 תשע"א, מס' 64- תשע"א, מס' 65- תשע"א,מס' 66- תשע"א, מס' 67- תשע"א, מס' 68-תשע"א, מס' 70 תשע"ב, מס' 71 תשע"ב, מס' 73 תשע"ב, תיקון טעות התשע"ב, תשע"ב- מס' 74. מס' 77 תשע"ב ,מס' 78 תשע"ב, מס' 79-תשע"ג), מס' 80 תשע"ג
1. ארנונות עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד.
2. חופש המידע - החלטה של רשות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.
3. חינוך - החלטה של רשות בעניני חינוך, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר, ולמעט:
(1) החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית הקובעת כללים או הנחיות בענינים האלה:
(א) תקצוב;
(ב) תכניות לימודים;
(ג) הכשרת עובדי הוראה;
(2) החלטה בענין מתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(3) החלטה בעניני השכלה גבוהה.
4. מועצות דתיות -
(א) החלטה של מועצה דתית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט רב מקומי, ולמעט החלטה כאמור הטעונה אישור הממשלה או אישור שר; לענין זה, "אישור" - בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר.
(ב) עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971, לרבות כהונה בועדה ממונה לפי סעיף 10ב לחוק האמור.
5. מכרזים - עניני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, ועניני מכרזים של רשות מקומית, שענינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, וכן מכרזים שענינם מתן רישיון או זיכיון לפי דין.
6. עמותות וחברות לתועלת הציבור- (תיקון: מס' 49-תש"ע)
(1) החלטה של רשות לפי חוק העמותות, התש"ם-1980, למעט לפי פרק ז' לחוק האמור .
(2) החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, הנוגעת לחברה לתועלת הציבור, למעט החלטה של רשם ההקדשות להגיש לבית המשפט בקשות לפי החוק האמור כדי שיכריע בעניין ושיידונו בבית המשפט, לרבות לעניין פירוק, וכן החלטה לעניין אישור עסקאות לפי סעיף 345יב לחוק האמור ולעניין התראות לפירוק לפי סעיף 345יט לחוק האמור.
7. רישוי עסקים (תיקון מס' 51, התשע"א) - עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
7א. הסדרת הפעלת עסק- החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1) חוק הדיור המוגן, התשע"ב- 2012 .
8. רשויות מקומיות -
(א) החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט החלטה הטעונה אישור שר הפנים; לענין זה, "אישור" - בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר.
(ב) עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ראש רשות מקומית ושל חבר מועצת רשות מקומית לפי כל דין; לענין זה, "מועצת רשות מקומית" - לרבות מועצה ממונה או ועדה ממונה.
9. תיירות - עניני שירותי תיירות לפי חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976.
10. תכנון ובניה -
(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק ח'1: היטל השבחה ולפי פרק י': עבירות ועונשין, והליכי תכנון ובנייה לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א- 2011 , ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים. (תיקון: מס' 63- תשע"א)
(ב) החלטה של רשות בעניני תכנון ובניה אחרים, למעט החלטות שר, לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1) סעיף 5 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד-1964;
(2) פרק ג' לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965;
(3) חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966;
(4) סעיף 21א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;
(5) חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990;
(6) סימן ה' בפרק ו' לחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994;
(7) חוק זיכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות), התשנ"ד-1994.
(8) 27 סעיף 23 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008.
11. כלי היריה - החלטה של רשות לפי חוק כלי היריה, התש"ט-1949, למעט החלטות של הממשלה או של שר.
12. מינהל אוכלוסין עובדים זרים ומסתננים (תיקון מס' 70- תשע"ב) - החלטה של רשות לפי חוקים אלה, למעט החלטות הממשלה בענייני מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים, ולמעט החלטות הנתונות לערר לפני בית הדין לעררים לפי פרק רביעי 1 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952 :
(1) חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
(2) סעיף 7 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;
(3) חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג -2003, למעט החלטות לפי סעיפים 3א ו-3ג;
(4) חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט החלטה לפי פרקים ד'3 או ה' בחוק האמור;
(5) חוק הדרכונים, התשי"ב-1952;
(6) חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005;
(7) חוק השמות, התשט"ז-1956.
(8) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 .
13. דיור ציבורי - החלטה של רשות בענין דיור ציבורי לפי חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998, למעט סעיף 12, ולפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998, וכן עניני דיור ציבורי לפי כל נוהל.
14. תעבורה -
(א) החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה, לרבות החלטה בעניני רישוי ובטיחות של נהגים, רכב, שירותי אוטובוסים, שירותי מוניות והוראת נהיגה, למעט החלטות שר, ולמעט כל ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה.
(ב) החלטה של הממונה על הרישום לפי סעיף 5 בחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005.
(ג) החלטה של המנהל לפי סעיפים 2 ו-6 עד 9 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005.
(ד) החלטה של רשות לפי חוק הטיס, התשע"א-2011.(תיקון מס' 59- תשע"א)
(ה) החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל מקומית, לפי פרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב- 1972 (תיקון מס 68- תשע"א).
15. שיפוץ בתים ואחזקתם - החלטה של רשות לפי חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם-1980.
16. מפלגות - שינוי שם של מפלגה לפי הוראות סעיף 8(ב) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992.
3.17 שירות נתוני אשראי - החלטה של רשות לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.
18. רישום נותני שירותי מטבע - החלטה של הרשם לענין רישום נותני שירותי מטבע כאמור בסעיף 11י לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
4.19 בעלי חיים (1) החלטה של המנהל לפי סעיף 16 בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002.
(2) החלטה של רשות לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה 1985.
5.20 משק הדלק - החלטה של המנהל בבקשה לפי סעיף 3(ג) לחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשס"ה-2005.
21. הסדרת עיסוק (תיקון: מס' 53- תשע"א, מס' 79 תשע"ג)- החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1) החלטה של המועצה לפי סעיפים 7, 10, 11, 29(ב) או 37(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005.
(2) בוטל (תיקון מס' 58- תשע"א)
(2א) החלטה של הממונה לפי סעיפים 5, 6, 9(א) ו-(ג), 10 (א) ו-(ד), 31ב, 31ג, 31ד, 31ה, 31ו, 31יא ו-42א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.
(2ב) פקודת המיילדות;
(3) חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955;
(4) חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;
(5) חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, למעט סעיפים 25א עד 25ה, ולמעט החלטות שר המשפטים לפי החוק האמור;
(6) חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964;
(7) חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 - פרק ט';
(8) החלטות ועדת האישורים ומינהל בתי המשפט לפי סעיפים 5א עד 5ז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
(9) חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976;
(10) פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;
(11) חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;
(12) פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979;
(13) חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט-1979;
(14) פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, למעט החלטה לפי סעיפים 44, 47א עד 47ג ו-63 לפקודה;
(15) חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984;
(16) חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991;
(17) חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991;
(18) חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 - פרק ב' וסעיף 48(ה);
(18)22 בוטל;
(19) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996;
(20) חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;
(21) חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;
(22) חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001;
(23) חוק הפיקוח עליצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;
(24) החלטת המנהל לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989.
(25) 24 החלטה לפי סעיפים 7, 8 ו-16 לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008.
(26) 26החלטה של המנהל לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות , התשס"ח-2008.
(27) החלטה של רשות לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 .
6.22 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות13 -
(1) החלטה של מהנדס רשות מקומית ומתכנן מחוז לפי סעיף 19לט(ז) או (ח), החלטה של הנציב לפי סעיף 19יג, 19יג1, 19יד1, 19כט1, ו-19מג והחלטה של הרשם לפי סימן י"א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
(2)13 החלטה של גוף מפקח לפי סעיף 10(א) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005.
23. איכות הסביבה - (תיקון: תשס"ז, תשס"ט28, מס' 52 - תשע"א, מס' 64- תשע"א, מס' 73- תשע"ב)
(1) החלטה של רשות לפי סעיף 3א לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988.
(2)16 החלטת ממונה לפי פרק ג' לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005.
(3)19 החלטת ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007.
(4) 27 החלטות הממונה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, למעט החלטות הממונה לפי סעיף 6(ה) לחוק האמור;
(5) 27 אישור שנתן גורם ביטחוני בכיר לפי סעיף 21(ד)(1) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008.
(6) 28 החלטת הממונה והחלטת המפקח לפי חלק י"ד לפקודת המכרות, למעט לפי פק ד' לחלק האמור.
(7) החלטת המנהל לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - 2011
(8) החלטות המנהל או הממונה לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א- 2011 (תיקון מס' 57- תשע"א)
(9) החלטת חשב המשרד להגנת הסביבה לפי סעיף 11ח לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984 ; (תיקון 64- תשע"א)
(10) החלטה של רשות לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012 . (תיקון מס' 73- תשע"ב)
24. היטלי סחר - החלטה של רשות לפי חוק היטלי סחר, התשנ"א-1991; בפרט זה, "החלטה" - למעט התקנת תקנות.
12.25 פדויי שבי - החלטה של הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי, לפי סעיף 2 לחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005.
26. הטבות וסיוע לנכים ולמשפחות חיילים שנספו במערכה -
(1) החלטה של רשות בעניני הטבות וסיוע הניתנים מכוח נוהלי אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון;
(2) החלטה של רשות לפי החיקוקים המפורטים בזה:
(1) החלטה של רופא מוסמך ראשי לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954;
(2) תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי"ט-1959;
(3) תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), התשי"ט-1959;
(4) תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכישת השכלה מקצועית או השכלה גבוהה), התשכ"ד-1964;
(5) תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשס"א-1987;
27. חתימה אלקטרונית - החלטה של הרשם לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001;
28. מאגרי מידע - החלטה של הרשם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;
29. משק הגז הטבעי - החלטה של רשות לפי סעיפים 18(ב), 21, 30(ג) ו-74 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;
30. ספורט - החלטה של הרשות המוסמכת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, וכן החלטה של שר החינוך התרבות והספורט לפי הוראות סעיף 4(א) לחוק האמור.
31. תאגידים ביטחוניים - החלטות לפי חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006.
32. עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים - (תיקון: תשס"ז, תשס"ח22, תשס"ט28 מס' 76 תשע"ב)
(1) החלטה של רשות לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
(2)19 החלטת ממונה לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007.
(3) (בוטל)
(4) החלטה של הרשות המוסמכת לפי פרק ט' לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007.
(5) החלטה של המנהל לפי סימן ו' בפרק שני לפקודת מס הכנסה.
(6) החלטה של המנהל לפי סעיף 18א לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991.
(7) 27 החלטת הממונה לפי סעיף 52 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008.
(8) החלטת הממונה לפי חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988.
(9) החלטת מנהל לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג -1993.
(10) החלטת מנהל רשות המים לפי סעיך 96 לחוק התייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009.
(11) 28 החלטת הממונה לפי פרק ד' בחלק י"ד לפקודת המכרות.
33 בריאות החלטת ועדת הערכה או החלטת המנהל לפי פרק ד' לחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008.
34. קשר עסקי עם איראן - החלטת רשות לפי חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008.
34-.יבוטל
35. רכישה לצורכי ציבור - החלטה של רשות לפי סעיף 9א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943.
בתוקף מיום 16.8.2010 (לפי ס"ח תש"ע, 383 23)
36. חיילים בשירות קבע - החלטה של רשות, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בעניין מהעניינים המפורטים להלן, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר; לעניין זה, "חייל בשירות קבע" -כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לשירות קבע), התש"ע-2010 (להלן - חוק שירות הקבע):
(1) סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה:
(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו;
(ב) הרשעה בבית דין צבאי או בבית משפט בביצוע עבירה פלילית;
(2) הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;
(3) אי-קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;
(4) אי-מינויו של חייל בשירות קבע לתפקיד או הפסקת מינויו כאמור.
38. החלטה של רשות לפי חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011 למעט החלטה לפי סעיפים 4(א)(1), 18(ג), 19 ו-27 עד 30 לחוק האמור (תיקון מס' 54 -תשע"א)
39.אגודות שיתופיות החלטה של ועדת השגות לפי סעיף 6ב לפקודת האגודות השיתופיות (תיקון: מס' 55 - תשע"א).
40. הפחתת סכומי תמיכה החלטה של שר האוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985(תיקון מס' 56 - תשע"א )
41.חקלאות (תיקון מס' 58 תשע"א, מס' 66- תשע"א, מס' 71 תשע"ב)
(1) החלטה של המנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה- 2005 ;
(2) החלטה של רשות לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 ;
(3) החלטה של רשות לפי פקודת היערות .
(4) החלטה של רשות לפי חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011 .
42. בדיקת מינויים החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:
(1)סעיפים 10ב ו-11(ב) עד (ד) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988. (תיקון מס' 62 תשע"א)
43. החלטה של רשות לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א- 2011, למעט החלטות לפי סעיף 3 לחוק האמור ובין השאר החלטות הממשלה לפי אותו סעיף. (תיקון מס' 61 תשע"א)
44. הגנה על הציבור מפני עברייני מין החלטה של רשות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התס"ו 2006, למעט החלטת ראש ענף טיפול ושיקום בבתי הסוהר לפי סעיף 20ז(ה) לחוק האמור.
45. (תיקון מס' 78 תשע"ב) כבאות והצלה- החלטה של רשות לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 למעט:
(1) החלטות ממשלה והחלטות היועץ המשפטי לממשלה לפי החוק כאמור;
(2) החלטה בעניין מינוי נציב כבאות והצלה, הפסקת כהונתו של הנציב או השעייתו;
(3) החלטת שר לפי סעיף 34 לחוק האמור;
(4) החלטה בעניין צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 51 לחוק האמור.
46. תאגידי מים וביוב החלטה של רשות לפי סעיף 6ט(ד) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2001.
47. תרבות החלטה של רשות לפי סעיפים 4(ד), 8(ד) ו- 36 לחוק הגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג 2013
48. תקינה
(1) החלטה של רשות לפי חוק התקנים, התשי"ג 1953 , ולמעט החלטה לפי סעיף 6 עד 8(א), 9(ב), 9(ג), 11(א), 12א או 16 לחוק האמור;
(2) החלטה של רשות לפי סעיף 2א(ו) לפקדות הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשלי"ט -1979 .
תוספת שניה
(תיקון: תשס"ב, תשס"ה6,7,11, תשס"ח 25, תש"ע, מס' 58 תשע"א, מס' 59 תשע"א, מס' 60,- תשע"א, מס' 65- תשע"א, מס' 66- תשע"א, מס' 69 תשע"ב, מס' 70 תשע"ב, מס' 72 תשע"ב, מס' 78 תשע"ב)
(סעיף 5(2))
1. ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות למעט בעניני פירוק אגודות שיתופיות, בוררות בסכסוכים ועיקול זמני על נכסים.
2. ערעור לפי סעיף 14ו וערעור לפי סעיף 55(א1) לפקודת התעבורה.
2א. ערעור לפי סעיף 64(ג1) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981.
2ב. ערעור לפי סעיף 8 לחוק החשמל, התשי"ד-1954.
3. ערעור לפי סעיף 14א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961.
4. ערעור לפי סעיף 31 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962.
5. ערעור לפי סעיפים 198(ז), 14(ד) לתוספת השלישית ו-16 (ג) לתוספת הרביעית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
6. ערעור לפי סעיף 14א לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.
6א. ערעור לפי סעיף 11(ג) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969.
7. ערעור לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976.
8. ערעור לפי סעיף 36א לחוק העתיקות, התשל"ח-1978.
9. ערעור לפי סעיף 8(ו) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.
10. ערעור לפי סעיפים 13כא, 13לא, ו-13לב לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. (תיקון מס' 65 תשע"א)
10א.ערעור לפי סעיף 30ו לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954. (תיקון מס' 70- תשע"ב)
11. ערעור לפי סעיף 28(ב)(7) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002.
12. ערעור לפי סעיף 10 בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005.
13. ערעור לפי סעיף 102ה(ד) לחוק המשטרה, התשס"ו-2006. (תיקון מס' 60 תשע"א)
14. ערעור לפי סעיפים 3(ו), 4 ו-17 (ו) לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008
15. ערעור על הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים לפי סעיף 59לא לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
בתוקף מיום 16.8.2010 (לפי ס"ח תש"ע, 383 23)
16. ערעור לפי סעיף 28(ד) לחוק בתי דין מינהליים כפי שהוא מוחל בסעיף 12 לחוק שירות הקבע, וכן ערעור לפי סעיף 13 לחוק שירות הקבע ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 5ב(א) לחוק שירות.
17 ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.
18. ערעור לפי סעיף 11(ד) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 .
19. ערעור לפי סעיפים 7(ה) ו-39(ה) לחוק הטיס, התשע"א-2011 (תיקון מס' 59-תשע"א).
20. ערעור לפי סעיף 16(ד) לחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011. (תיקון מס' 66- תשע"א)
21. ערעור לפי סעיף 4א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב -1992 .
22. ערעור לפי סעיף 2(ט) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 (תיקון מס' 72- תשע"ב)
23. (תיקון מס' 78 תשע"ב) ערעור לפי סעיפים 38(ו) ו-110(ג)(5) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012.
תוספת שלישית (תיקון: תשס"ו)
(סעיף 5(3))
1. תובענה לפיצויים שעילתה במכרז, כאמור בפסקה 5 לתוספת הראשונה.
2. תביעה כאמור בסעיף 5(ב)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

______________________________
1 ס"ח תש"ס, 190; תשס"א, 401, 422; תשס"ב, 17, 85, 116, 395; תשס"ג, 223; תשס"ה, 65, 124, 212, 332, 515, 689, 738, 935, 963, 980, 992; תשס"ו, 15, 124, 167, 257, 280; תשס"ז, 28, 64, 101, 316, 384, 388, 411; תשס"ח, 95, 129, 438, 447, 638, 670, 730, 749, 785, 810, 874; תשס"ט, 164, 236; תש"ע, 366, 379, 382, 502.
ק"ת תשס"ב, 146; תשס"ח, 171, תש"ע , 617, התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע (21 ביולי 2010); הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 484, מיום י"ג בשבט התש"ע (3 בפבואר 2010), עמ' 358. תשע"א, 49. התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"א (15 בנובמבר 2010); הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 436, מיום כ"ב בסיוון התשס"ט (16 ביוני 2009), עמ' 348.; תיקון טעות, תשע"א, 200. התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשע"א (29 בדצמבר 2010). תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק, תשע"ב, תיקון 76 תשע"ב, תיקון 77 תשע"ב,649; תיקון מס' 78 התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעות החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה- 672, מיום כ"ה באדר התשע"ב (19 במרס 2012), עמ' 600.; תשע"ג, 29, ס"ח 2405 תשע"ג; ס"ח 2407 תשע"ג; ס"ח 2410 תיקון מס' 82 תשע"ד; ס"ח 2412 תיקון מס' 83 תשע"ד עמ' 36;
2 סעיף 46 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 422) קובע תחילתה של פסקה (4) לסעיף 5 ב-1 בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 20.6.2001).
3 סעיף 59 לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 (ס"ח תשס"ב, 116) קובע תחילתו של פרט 17 לתוספת הראשונה ב-1 בחודש שלאחר תום שנה מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 29.1.2002).
8 סעיפים 4(6) ו-43 (1) לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 739) קובעים לגבי תיקון פרט 10 שבתוספת הראשונה:
"4. תיקון התוספת הראשונה
(6) בפרט 10 -
(1) בסעיף קטן (א), המילים "פרק ח'1: היטל השבחה ולפי" - יימחקו;
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "כמפורט להלן" יבוא "המפורטים בזה";
43. תחילה
תחילתם של הסעיפים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 198(ט) וסעיף 14(ג3)(2) בתוספת השלישית בחוק התכנוו והבניה:
(1) פרט 10 בתוספת הראשונה בחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4(6) בחוק זה;"
9 סעיף 21 לחוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 739) קובע תחילת פרט 22 לתוספת הראשונה ביום 1 בינואר 2006.
10 (בוטלה).
11 סעיף 44(א) ו-(ב) לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 752) וסעיפים 9(4) ו-10 לחוק לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 632), קובעים:
"43. תחילה
תחילתם של הסעיפים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 198(ט) וסעיף 14(ג3)(2) בתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה:
(1) פרט 10 בתוספת הראשונה בחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4(6) בחוק זה;
(2) פרט 5 בתוספת השניה בחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5(3) בחוק זה.
44. תחולה
(א) סעיפים 1, 5, התוספת הראשונה - למעט פרט 10 שבה, והתוספת השניה - למעט פרט 5 שבה, בחוק העיקרי כנוסחם בסעיפים 1, 2, 4 למעט 4(6), ו-5 למעט 5(3), בחוק זה, בהתאמה, יחולו על ערעורים ועתירות שיוגשו ביום תחילתו של חוק זה ולאחריו.
(ב) סעיף 12 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה יחול גם על עתירות וערעורים אשר היו תלויים ועומדים ערב יום פרסומו של חוק זה ובלבד שעד אותו מועד טרם החל הדיון בהם."
"9..תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 15) מס' 2
"בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005 -
(4) בסעיף 44
(א) בסעיף קטן (א), במקום הקטע החל במילה "הראשונה" ועד המילים "למעט 5(3)" יבוא "הראשונה והתוספת השניה לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1, 2, 4ו-5;
(ב) סעיף קטן (ג) בטל."
10.תחילה
"(א) תחילתן של סעיפים אלה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו של שמאי מכריע ולעניין סדרי דין, לפי סעיף 202יג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, לפי המאוחר, ובלבד ששר המשפטים מינה לכל הפחות עשרה שמאים מכריעים:
(5) סעיפים 5, 28 ו-42 עד 44 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005, כנוסחם בסעיף 9 לחוק זה.
(ב) הודעה בדבר מינוי עשרה שמאים מכריעים לפחות כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר, בצו, לדחות את תחילתם של הסעיפים המנויים בפסקאות (1) ו-(3) עד (5) של אותו סעיף קטן, לעניין תביעות או הודעות שומה שאינן עולות על 50,000 שקלים חדשים, למועד שאינו מאוחר מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).
12 סעיף 11 לחוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 19), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 980) קובע:
"11. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו (בסעיף זה - יום התחילה).
(ב) על אף הוראת סעיף 5(1), פדוי שבי שנפל בשבי האויב לפני יום התחילה, זכאי לתשלום למפרע בסך 1,000 שקלים חדשים בעבור כל חודש החל ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) ועד תום החודש שבו הוכר כפדוי שבי.
(ג) על אף הוראות סעיף 9, אדם ששוחרר משבי האויב לפני יום התחילה, תתיישן זכותו להגיש בקשה להכרה בתוך שנתיים מיום התחילה."
13 סעיף 21 לחוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 964) קובע תחילתו של פרט 22(2) בתוספת הראשונה ב-1 בינואר 2006.
14 (א) במקור מובאת פסקה (2) כנראה מתוך טעות.
(ב) תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 49(א) ו-50 (א), שישה חודשים מיום פרסומו (בפרק זה - יום התחילה), ולענין מבטח, לרבות חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה, ומי שמועסק על ידו - שנה מיום פרסומו.
15 (בוטל)
16 סעיף 32 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005 (ס"ח תשס"ו, 124) קובע תחילתו של פרט 23(2) לתוספת הראשונה בתום שנה מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 1.1.2006).
17 סעיף 17 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005 (ס"ח תשס"ו, 16) קובע תחילתו של פרט 14(ג) לתוספת הראשונה:
"17. הוראת מעבר
על אף הוראות סעיף 2, מי שביצע ספנות חופית באמצעות כלי שיט זר ערב תחילתו של חוק זה, רשאי להמשיך ולבצע ספנות חופית באמצעות כלי השיט הזר עד תום שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה. (החוק פורסם ביום 22.11.2005).
19 סעיף 22 לחוק בתי משפט לענינים מנהליים - מס' 26 (ס"ח תשס"ז 101) קובע לגבי פסקה 3 בפרט 23:
"22. תחילה
תחילתו של יום זה ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007)."
20 סעיף 10 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 45), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 384) קובע:
"10. הוראות מעבר
(א) מי שכיהן ערב תחילתו של חוק זה כנשיא בית המשפט העליון, כמשנה לנשיא ות מעבר בית המשפט העליון, כנשיא בית הדין הארצי לעבודה, כסגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, כשופט ראשי בבית דין אזורי לעבודה או כסגן שופט ראשי בבית דין אזורי לעבודה, לא יחולו על מינויו ועל כהונתו בתפקיד האמור הוראות סעיף 8(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, או הוראות סעיפים 5(ג) ו 6(ב) לחוק בית הדין לעבודה, כנוסחם בסעיף 7(1) ו (2) לחוק זה, לפי הענין.
(ב) מי שכיהן ביום תחילתו של חוק זה (להלן - יום התחילה) כנשיא או כסגן נשיא בבית משפט מחוזי או בבית משפט שלום, תהיה תקופת כהונתו המצטברת בתפקיד האמור כמפורט להלן, לפי הענין, ולא ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת באותו תפקיד בבית משפט שדרגתו זהה לדרגת בית המשפט שבו כיהן בתפקיד זה:
(1) לענין מי שמונה לראשונה לתפקיד האמור במהלך ארבע השנים שקדמו ליום התחילה - שמונה שנים;
(2) לענין מי שמונה לראשונה לתפקיד האמור לפני ארבע השנים שקדמו ליום התחילה אך לא לפני שמונה שנים מיום התחילה - תשע שנים או עד תום התקופה הנקובה בכתב המינוי, לפי המאוחר;
(3) לענין מי שמונה לראשונה לתפקיד האמור לפני שמונה השנים שקדמו ליום התחילה - עד יום ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009) או עד תום התקופה הנקובה בכתב המינוי, לפי המאוחר.
(ג) מי שכיהן ביום התחילה כשופט ראשי או כסגן שופט ראשי בבית דין אזורי לעבודה, יהיה תוארו החל ביום התחילה "נשיא" או "סגן נשיא", לפי הענין, בהתאם להוראות סעיף 6(א) לחוק בית הדין לעבודה, כנוסחו בסעיף 7(2) לחוק זה.
21 תקנה 2 לתנות צו בתי משפט לעיניינים מינהליים (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשס"ח-2007 קובעת
"2. תחילתו של צו זה ביום כ"ה באדר א' התשס"ח (2 במרס 2008)."
22 סעיף 28 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007קובע לגבי סעיפים 1, 166, 195ב עד 195ט, 216 וכן בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים בתוספת הראשונה בפרט 32 כי:
"28 . פרק ה' - תחילה, תחולה והוראת שעה
(א) תחילתם של סעיפים 1, 166 , 195 ב עד 195 ט ו 216 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24 (1), (4), (5) ו-(6) לחוק זה, ופרט 32 (5) בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס -2000 , כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008),
והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון שיש להגישם לגבי שנת המס 2007 ; ואולם, בשנת המס 2008 , בסעיף 166 (ב) לפקודה, כנוסחו בסעיף 24 (4) לחוק זה, במקום " 30 באפריל" יקראו " 30 ביוני".
(ב) תחילתם של סעיפים 131 ו- 132 לפקודה, כנוסחם בסעיף 24 (2) ו-(3) לחוק זה, ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והוראות הסעיפים האמורים יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2008 ."
23סעיפים 5 ו-6 לחוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008 קובעים לגבי סעיפים 1, 2, 3א, 4, תוספת 1א, כי:
"5. תחילה
(א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)(להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתם של סעיפים 17 א ו 18 א(1) לחוק הסדרים 1989 , כנוסחם בסעיף 1(2) ו-(3) לחוק זה, ביום כ"ד באדר א' התשס"ח (1 במרס 2008).
(ג) תחילתם של סעיף 19 (א)(1) לחוק הסדרים 1989 , כנוסחו בסעיף 1(4) לחוק זה ושל סעיפים 3א, ו- 1א לתוספת לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א-1991 , כנוסחם בסעיף 2(3) ו-(5) לחוק זה, ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח (31 במרס 2008);
לא נקבעו עד אותו מועד הוראות בדבר מחיר מכלים נייחים כאמור בסעיף 19 (א)(1) לחוק הסדרים 1989 , רשאי שר התשתיות הלאומיות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לדחות את תחילתם של הסעיפים האמורים בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
(ד) תחילתה של התוספת השנייה לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט -1989 , כנוסחה בסעיף 3(6) לחוק זה ביום כ"ז באייר התשס"ח (1 ביוני 2008), ואולם בתקופה שמיום התחילה ועד המועד האמור, ביטוח שיערוך ספק גז לכיסוי חבותו ייעשה אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א -1981 .
6. הוראות מעבר
סעיף 2 לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א -1991 , כנוסחו ערב ביטולו בחוק זה, ימשיך לחול על התקשרות בחוזה להתקנת מערכת גז מרכזית או להספקת גז שנעשתה לפני יום התחילה, ובלבד שהפעלת מערכת הגז המרכזית מכוח ההתקשרות האמורה החלה לא יאוחר מיום כ"ב באלול התש"ע (1 בספטמבר 2010)."
24 סעיף 12 לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 438) קובע לגבי הוספת פרט 21(25) לתוספת הראשונה:
"12. תחילתו של חוק זה ביום ז' בשבט התשס"ט (1 בפברואר 2009) (בחוק זה - יום התחילה)."
25 סעיפים 8, 9(1) ו-10 (א)(4) ו-(5) לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 632), קובעים לגבי שינוי פרט 5 בתוספת השניה:
8.תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים-מס' 36
"בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת השניה, במקום פרט 5 יבוא:
"5.ערעור לפי סעיפים 198(ז), 14(ד) לתוספת השלישית ו-16 (ג) לתוספת הרביעית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965."
9. .תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 15) מס' 2
"בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005 -
(1) בסעיף 5, פסקה (3) תימחק;
10.תחילה
"(א) תחילתן של סעיפים אלה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) או ביום כניסתן לתוקף של תקנות לעניין שכרו של שמאי מכריע ולעניין סדרי דין, לפי סעיף 202יג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, לפי המאוחר, ובלבד ששר המשפטים מינה לכל הפחות עשרה שמאים מכריעים:
(4) פרט (5) בתוספת השניה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה;
(5) סעיפים 5, 28 ו-42 עד 44 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005, כנוסחם בסעיף 9 לחוק זה.
(ב) הודעה בדבר מינוי עשרה שמאים מכריעים לפחות כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר, בצו, לדחות את תחילתם של הסעיפים המנויים בפסקאות (1) ו-(3) עד (5) של אותו סעיף קטן, לעניין תביעות או הודעות שומה שאינן עולות על 50,000 שקלים חדשים, למועד שאינו מאוחר מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).
26 סעיף 57 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 730)
קובע לגבי הוספת.סעיף 26 בפרט 21 בתוספת הראשונה:
"57.תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן -יום התחילה) ."(החוק פורסם ביום 30.7.2008)
27 סעיף 93(א) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 785) קובע לגבי הוספות פסקה (8) בפרט 10(ב), פסקאות (4) ו-(5) בפרט 23, ופסקה (7) בפרט 32 בתוספת הראשונה:
"93.תחילה
(א) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) (בחוק זה יום התחילה)."
28 ס' 4 לחוק ההתיעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט- 2009 (ס"ח תשס"ט 164) קובע:
"4. תיקון פקודת המכרות וחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים- תחילה
תחילתם של חלק י"ד לפקודת המכרות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ופרטים 23 (6) ו- 32 (11) בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט מנהליים, התש"ס 2000, כנוסחם בסעיף 3 לחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)."
29 סעיף 34 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 13), התש"ע-2010 קובע לגבי תיקון פרט 21(8) בתוספת הראשונה:
"34. תחילה
(א) תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), תחילתם של פרק ב'1, וסעיפים 39(ג) ו-41 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 10, 27 ו-28 לחוק זה, ושל פרט 21(18) בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כנוסחו בסעיף 32 לחוק זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 10ה לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10 לחוק זה.
30 סעיף 21 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2010 (ס"ח תש"ע, 383) קובע לגבי תיקון תוספות ראשונה ושניה:
"21. תחילה, תחולה והוראות מעבר
(ב) הוראות חוק זה יחולו גם על הליכים בעניינים המנויים בסעיף 4 לחוק זה ובפרט 36 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, כנוסחו בסעיף 17 לחוק זה, שביום התחילה הם תלויים ועומדים, והם יועברו לערכאה המוסמכת לדון בהם לפי ההוראות האמורות, למעט אם עד יום התחילה הסתיימו להישמע בהם טענות הצדדים.
(ג) לעניין הגשת ערר או עתירה על החלטה שניתנה בתקופה של 60 הימים שלפני יום התחילה, יראו את יום התחילה כמועד מתן ההחלטה; בסעיף קטן זה, "החלטה" - החלטה של גורם מוסמך או החלטה של רשות האמורה בפרט כאמור בסעיף קטן (ב)."
31.תחולה
הוראות חוק זה יחולו על הליכים בוועדות קבלה ביישובים קהילתיים שיחלו מיום התחילה ואילך; בסעיף זה "ועדת קבלה" ויישוב קהילתי" כהגדרתם בסעיף 2 לפקודה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.
_____________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ