אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס"ד-2004

חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס"ד-2004

חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס"ד-2004 1
פרק א': מטרות החוק ויישומן
1. מטרות
מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני.
2. יישום המטרות (תיקון: תשס"ז)
מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של עריכת טקס זיכרון ממלכתי ושל קיום יום הרצל ופעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה, בצה"ל ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור, הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילות בהר הרצל בירושלים, הכל לפי הוראות חוק זה.
פרק ב': המועצה הציבורית
3. מועצה ציבורית
(א) הממשלה תמנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל (בחוק זה - המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת עשרים ואחד חברים, ואלה הם:
(1) שבעה חברים עובדי המדינה נציגי הממשלה, וביניהם שני עובדי משרד ראש הממשלה ועובד מדינה נוסף, על פי המלצת ראש הממשלה, שני עובדי משרד הביטחון על פי המלצת שר הביטחון ושני עובדי משרד החינוך התרבות והספורט על פי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;
(2) חבר נציג צה"ל על פי המלצת שר הביטחון;
(3) שמונה חברים נציגי ההסתדרות הציונית העולמית בהסכמת ההסתדרות הציונית העולמית;
(4) חמישה חברים, נציגי ציבור שאינם עובדי המדינה, בהתייעצות עם ההסתדרות הציונית העולמית; שלושה מביניהם יהיו אנשי אקדמיה.
(ב) המועצה הציבורית תמנה, באישור ראש הממשלה, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א)(4).
4. תפקידי המועצה הציבורית
תפקידי המועצה הציבורית -
(1) לייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום החוק ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע החוק;
(2) להמליץ לראש הממשלה על מדיניות ויעדים לענין הפעילות לפי חוק זה
והגברתה;
(3) לייעץ לראש הממשלה לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בחוק זה - חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין השאר בענינים אלה:
(א) קיום פעילות בהר הרצל בירושלים;
(ב) שימור, שחזור והצגה של מוצגים ומסמכים הקשורים לחייו ולפועלו של הרצל;
(ג) קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הכנת תכניות לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים;
(ד) קיום אירועים;
(ה) פעילויות הנצחה;
(4) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 15(א), ולהגישה לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.
5. סדרי עבודת המועצה הציבורית
(א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.
(ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות ראש הממשלה, ההסתדרות הציונית העולמית וחברי המועצה הציבורית.
(ג) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
6. הוצאות וגמול
חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע ראש הממשלה, באישור שר האוצר.
7. תקופת כהנה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה
(א) חבר המועצה הציבורית, יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים, ולאחר הפסקה של שלוש שנים, ניתן לשוב ולמנותו לא ליותר משלוש תקופות כהונה רצופות נוספות כאמור.
(ב) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה;
(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.
(ג) ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.
(ד) ראש הממשלה רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.
8. ניגוד ענינים
(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אחר או תפקיד אחר שלו.
(ב) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהם עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין ענין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו במועצה בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את עניניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד ענינים בשל כך בלבד.
(ג) התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ד) בסעיף זה -
"ענין אחר" - לרבות ענין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
"קרוב" - בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.
9. תוקף פעולות
קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
פרק ג': יום הרצל וטקס זיכרון ממלכתי (תיקון: תשס"ז)
10. יום הרצל (תיקון: תשס"ז)
(א) אחת לשנה, בי' באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל, יקוים יום הרצל; ביום זה -
(1) (בוטלה)
(2) במחנות צה"ל ובבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו הציוני של בנימין זאב הרצל;
(3) יתקיים בירושלים כנס לזכרו של בנימין זאב הרצל; הכנס יאורגן על ידי המועצה הציבורית; בכנס יידונו נושאים מעולם הציונות ברוח חזונו של בנימין, זאב הרצל.
(ב) הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום הרצל במועדו או במועד סמוך.
(ג) חל י' באייר בשבת, יקוים יום הרצל ביום א' שלאחריו.
10א. טקס זיכרון ממלכתי (תיקון: תשס"ז)
(א) אחת לשנה, בכ' בתמוז, יום פטירתו של בנימין זאב הרצל, יתקיים טקס זיכרון ממלכתי בהר הרצל בירושלים.
(ב) חל כ' בתמוז ביום שישי, יתקיים טקס הזיכרון הממלכתי ביום חמישי שלפניו.
פרק ד': פעולות חינוכיות-ערכיות ומלגות
11. פעולות חינוכיות-ערכיות
מוסדות המדינה, צה"ל ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרצל.
12. מלגות
משרד החינוך התרבות והספורט יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ולחזונו הציוני של בנימין זאב הרצל, לפי כללים שיקבע שר החינוך התרבות והספורט.
פרק ה': תקציב ותמיכות
13. תקציב
(א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 12 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
(ב) המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לראש הממשלה ולשר האוצר; ראש הממשלה ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.
(ג) מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.
פרק ו': שונות
14. ביצוע ותקנות
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בענין סדרי עבודת המועצה הציבורית.
15. (שולב בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975).
16. תחילה ותחולה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט פרק ב', בתום שמונה חודשים מיום פרסומו.
(ב) עד תום ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה תמנה הממשלה את המועצה הציבורית לפי סעיף 3 בפרק ב'.
(ג) תחילתם של סעיפים 4 עד 9 בפרק ב' מיום מינוי המועצה הציבורית כאמור בסעיף קטן (ב).
(ד) סעיף 13(א) יחול החל משנת הכספים 2005 ואילך.
17. הוראת שעה לשנת הכספים 2005
השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה מיום תחילתו ועד תום שנת הכספים 2005 תיקבע בחוק התקציב השנתי לשנת 2005, והוראות סעיף 13(ב) לא יחולו.
______________________________
1 ס"ח תשס"ד, 438; תשס"ז, 396.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ