אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק אזורי-נמל חפשיים, תשכ"ט-1969

חוק אזורי-נמל חפשיים, תשכ"ט-1969

חוק אזורי-נמל חפשיים, תשכ"ט-1969 1
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשל"ו)
בחוק זה -
"נמל" ו-"מנהל הנמל" - כמשמעותם בפקודת הנמלים;
"רשות הנמלים" - הרשות שהוקמה לפי חוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961;
"רשות המכס" - כמשמעותו בפקודת המכס;
"מסים עקיפים" - מכס, מס ערך מוסף, בלו, מס קניה או היטל לפי תקנות שעת-חירום (תשלומי-חובה), תשי"ח-1958.
פרק ב' : אזורי-נמל חפשיים
2. הקמת אזור נמל חפשי 2
הממשלה רשאית להקים בתחום נמל אזור-נמל חפשי.
3. מנהל אזור נמל חופשי
מנהל הנמל שבתחומו נמצא אזור-נמל חפשי יכהן כמנהל אזור-הנמל החפשי.
4. הקמת מועצה לאזורי נמל חפשיים
הממשלה תמנה מועצה לאזורי-נמל חפשיים (להלן - המועצה) שתמלא את התפקידים המפורטים בחוק זה.
5. הרכב המועצה
(א) חברי המועצה יהיו:
(1) יושב-ראש רשות הנמלים;
(2) המנהל הכללי של רשות הנמלים;
(3) מנהל מרכז ההשקעות שנתמנה על פי חוק לעידוד השקעות-הון, תשי"ט-1959.
(4) עובדי המדינה שהם חברי רשות הנמלים;
(5) נציג משרד התחבורה שיוצע על ידי שר התחבורה;
(6) נציג משרד המסחר והתעשיה שיוצע על ידי שר המסחר והתעשיה;
(7) נציג משרד האוצר שיוצע על ידי שר האוצר;
(8) נציג רשות מקומית שבתחומה נמצא אזור-נמל חפשי ושיוצע על ידי שר הפנים על פי המלצת הרשות המקומית;
(9) שלושה נציגים מקרב הציבור שיוצעו על ידי שר האוצר ושר המסחר והתעשיה.
(ב) בטרם יציעו שר האוצר ושר המסחר והתעשיה את חברי המועצה מקרב הציבור, יתייעצו בגופים ציבוריים שיש להם קשר עם עניני כלכלה.
(ג) הממשלה, על פי הצעת שר האוצר ושר התחבורה, תמנה אחד מחברי המועצה ליושב-ראש שלה ואחד לסגן יושב-ראש המועצה.
(ד) הועדה על מינוי המועצה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.
6. תקופת כהונתם של חברי המועצה
(א) תקופת-כהונתו של חבר המועצה מן המנויים בפיסקאות (5) עד (9) לסעיף 5(א) תהא ארבע שנים מיום מינויו, אלא ששניים מתוך הממונים לראשונה מקרב הציבור יתמנו לשלוש שנים בלבד.
(ב) חבר המועצה יכול להתמנות מחדש.
(ג) חבר המועצה שתקופת-כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.
7. תחולת חוק רשות הנמלים על המועצה
הוראות סעיפים 8 עד 14 ו-16 לחוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961, יחולו על המועצה וחבריה, בשינויים המחוייבים לפי הענין; אולם בכל מקום שבהוראות האמורות מדובר בשר התחבורה ייקרא כאילו מדובר בשר שעל פי הצעתו נתמנה חבר המועצה.
8. הנוהל במועצה
(א) רוב חברי המועצה, כשביניהם היושב-ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבות המועצה.
(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות כשהנמנעים אינם מובאים בחשבון.
9. ביצוע החלטות המועצה
(א) רשות הנמלים ממונה על ביצוע החלטות המועצה.
(ב) כל שיש להגישו למועצה, יוגש לה באמצעות רשות הנמלים.
10. סייג לסמכויות רשות הנמלים
(א) באזור-נמל חפשי לא תשתמש רשות הנמלים בסמכויותיה בדבר תכנון ובניה ובדבר פיתוח מפעלים אלא בהסכמתה המוקדמת של המועצה.
(ב) רשות הנמלים לא תהא רשאית להחכיר, לשעבד או למשכן מקרקעין באזור-נמל חפשי אלא בהסכמתה המוקדמת של המועצה; ואילו מכירתם או העברתם של מקרקעין כאמור או החכרתם, שעבודם או משכונם לתקופה העולה על עשרים שנה טעונה הסכמה כאמור ואישורה של הממשלה או של מי שהממשלה הסמיכה אותו לכך.
(ג) חכירה המקנה זכות לחדשה או להאריכה, וכן חכירה לתקופה נוספת, שבצירופה לקודמת הן עולות יחד על עשרים שנה, טעונות אישור כאמור בסעיף קטן (ב).
פרק ג' : מיזמים מורשים
11. תנאי לפעולה באזור נמל חפשי
(א) באזור נמל חפשי יוקמו ויפעלו מיזמים מורשים בלבד; ולא יפעל מיזם מורשה אלא באזור הנמל החפשי בלבד.
(ב) "מיזם מורשה", לענין זה, הוא מפעל שהמועצה אישרה אותו לפעולה באזור-נמל חפשי.
12. בקשה לאישור
המבקש אישור למיזם מורשה, יצרף לבקשתו תכנית המכילה תיאור מפורט של הפעולה שיש בדעתו לבצע באזור-נמל חפשי.
13. תנאי לאישור מיזם מורשה
לא תאשר המועצה מפעל כמיזם מורשה אלא אם הוא בבעלותה של חברה הרשומה בישראל, לרבות רשומה כחברה נכרית, או של אגודה שיתופית הרשומה בישראל.
14. פרסום אישורים
אישור מפעל כמיזם מורשה על פי סעיף 13 יפורסם ברבים בדרך שתיקבע בתקנות.
15. רשיון עיסוק
רשאית המועצה ליתן רשיון עיסוק באזור נמל חפשי גם למי שאינו בעל מיזם מורשה, אם, לדעתה, דרוש הדבר לפעילות באזור הנמל החפשי ובתנאים שתקבע; בעל רשיון כאמור לא ייהנה מן ההטבות והזכויות הניתנות בחוק זה לבעל מיזם מורשה.
16. הטבות לפי החוק לעידוד השקעות הון
(א) שר האוצר ושר המסחר והתעשיה רשאים, על פי המלצת המועצה, לאשר מיזם מורשה כמפעל מאושר או כמפעל מוכר לענין חוק לעידוד השקעות-הון, תשי"ט-1959, ולא יינתן אישור כאמור למיזם מורשה אלא מכוח חוק זה.
(ב) באישור לפי סעיף-קטן (א) מותר לקבוע תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתקפו וכן תנאים בקשר לביצוע התכנית ששימשה בסיס לאישור ובקשר לפעולות שלאחר מכן.
17. פטור ממסים ישירים
(א) שר האוצר רשאי, בתקנות, על פי המלצת המועצה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור מיזם מורשה מכל מס, היטל, אגרה, ארנונה או תשלום אחר (בסעיף זה - מסים), כולם או מקצתם, המוטלים עליו בשל הכנסותיו או בשל נכסיו. תקנות לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוגים של מיזמים מורשים.
(ב) פטור כאמור בסעיף-קטן (א) לגבי מסים של רשות מקומית לא יינתן אלא בהסכמת שר הפנים.
(ג) לא יוענק לפי סעיף זה פטור הניתן לפי חוק לעידוד השקעות-הון, תשי"ט-1959, אך מותר להעניק פטור לפי סעיף זה למיזם מורשה אף שלא אושר כאמור בסעיף 16.
18. פטור ממסים עקיפים
(א) לא יוטלו מסים עקיפים על טובין שיובאו מחוץ-לארץ אל אזור נמל חפשי או שיוצרו בתחומו, או על ייצואם ממנו לחוץ-לארץ, אם הטובין מיועדים להקמתו של המיזם המורשה, לניהולו, להפעלתו, לשימושו ולעסקיו באזור הנמל החפשי, כפי שפורט בכתב האישור.
(ב) לגבי רכב יינתן הפטור האמור רק לרכב-עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה.
19. שימוש במטבע-חוץ
באזור-נמל חפשי זכאי בעל מיזם מורשה להשתמש באופן חפשי במטבע-חוץ ככל שהדבר דרוש לניהולו; זולת אם שר האוצר הורה בענין זה הוראה אחרת כמפורש בכתב האישור.
20. פטור מהיתרי יבוא ויצוא
ייבואם של טובין מחוץ-לארץ אל אזור נמל חפשי וייצואם של טובין מאזור נמל חפשי לחוץ-לארץ, במסגרת עסקי המיזם המורשה כפי שפורשו בכתב האישור, לא יהיה טעון היתר יבוא או יצוא.
21. טובין שהוצאו מאזור נמל חפשי
טובין המוצאים מתוך אזור-נמל חפשי אך אינם מיוצאים יראו אותם כטובין המיובאים אותה שעה; אולם רשאי שר האוצר, באישור מוקדם של ועדת הכספים של הכנסת, לפטור טובין מסויימים כאלה או סוגים מסויימים של טובין כאלה מתשלום מסים עקיפים, כולם או מקצתם.
22. העברת טובין והחסנתם
(א) טובין המועברים בפיקוח רשות המכס מאזור נמל חפשי אחד לאזור נמל חפשי אחר או למחסנים שבפיקוח רשות המכס, לא יראו אותם כטובין שיובאו.
(ב) טובין המיועדים למיזם מורשה והובאו להחסנה במחסנים שבפיקוח רשות המכס לפני שהועברו ממנו לאזור נמל חפשי, יראו אותם כטובין שיובאו לאזור נמל חפשי.
23. טובין שיובאו לאזור נמל חפשי
(א) טובין המובאים שלא מחוץ-לארץ לתוך אזור נמל חפשי יראו אותם כטובין המיוצאים אותה שעה ותמורתם יש לשלם במטבע-חוץ, אלא ששר האוצר, באישור מוקדם של ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להורות לענין זה הוראה אחרת.
(ב) מי שרואים אותו לפי סעיף-קטן (א) כאילו ייצא טובין, רשאי שר האוצר שלא להעניק לו את הפטורים וההנחות הניתנים על פי דין ליצואנים.
24. טובין לצריכה אישית
טובין המיועדים לצריכה אישית או למכירה בקמעונות, באזור נמל חפשי, לא יובאו אל תוך אזור נמל חפשי מחוץ-לארץ ואינם פטורים מתשלום מסים עקיפים.
פרק ד' : הוראות שונות
25. זכות כניסה לאזור נמל חפשי
(א) מי שרשאי בתוקף תפקידיו או סמכויותיו על פי דין, להיכנס לנמל, רשאי להיכנס לאזור נמל חפשי אם הדבר דרוש לצורך מילוי תפקידיו או הפעלת סמכויותיו.
(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף-קטן (א) רשאים להיכנס לתוך אזור נמל חפשי מי שבידו רשיון לכך מאת שר הבטחון או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, או מאת מנהל אזור-הנמל החפשי.
26. הפיקוח על הכנסת והוצאת טובין
הפיקוח על הכנסת טובין לאזור נמל חפשי, על הוצאתם ממנו ועל שמירת טובין שלגביהם ניתן פטור או הקלה מתשלום מסים עקיפים, יהא בידי רשות המכס.
27. תחולת סעיפים 75 ו-75א לחוק לעידוד השקעות הון
הוראות סעיפים 75(א) עד (ג) ו-75א לחוק לעידוד השקעות-הון, תשי"ט-1959, יחולו לגבי מיזמים מורשים, בשינויים המחוייבים לפי הענין; ואולם בכל מקום שבהוראות האמורות מדובר ב"מינהלה" ייקרא "המועצה".
28. ביצוע ותקנות
שר האוצר ושר התחבורה ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין ביחד תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
29. תקנות ששר האוצר מתקין לבדו
על אף האמור בסעיף 28, רשאי שר האוצר להתקין לבדו תקנות בדבר -
(1) פעולות שמותר לבעל טובין לעשות בהם באזור נמל חפשי;
(2) פיקוח על הכנסתם, הוצאתם ושמירתם של טובין כאמור בסעיף 28.
30. תקנות ששר התחבורה מתקין לבדו
על אף האמור בסעיף 28 רשאי שר התחבורה להתקין לבדו תקנות בדבר -
(1) אגרות שיש לשלם בעד שירותים ופעולות המבוצעים באזור נמל חפשי או במתקניו; תקנות אלה יותקנו על פי הצעת רשות הנמלים בהתייעצות במועצה ובדרך הקבועה בסעיף 21 לחוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961;
(2) הסדרי כניסתם של רכב וכלי-שיט לתוך אזור נמל חפשי ויציאתם ממנו.
_________________________________
1 ס"ח תשכ"ט, 228; תשל"ו, 154.
2 פורסמה הודעה על הקמת אזור נמל חופשי בנמל חיפה, בנמל אילת ובנמל אשדוד (י"פ תש"ל, 2478; י"פ תשמ"ד, 1358)
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ