אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק אגרה בעבור רשות השידור (הקפאת ההפחתה באגרה) (תיקוני חקיקה), התש"ע – 2010

חוק אגרה בעבור רשות השידור (הקפאת ההפחתה באגרה) (תיקוני חקיקה), התש"ע – 2010

חוק אגרה בעבור רשות השידור (הקפאת ההפחתה באגרה) (תיקוני חקיקה), התש"ע 2010
שולב בחוק רשות השידור התשכ"ה -1965 ובפקודת התעבורה
_________________
ס"ח תש"ע, 304.
___________________________________________________________חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 1
1 - 31. (שולבו בחוק העיקרי).
32. תיקון חוק רשות השידור - מס' 16
בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (בפרק זה - חוק רשות השידור) -
(1) בסעיף 1 -
(א) בהגדרה "הפקה מקומית", במקום האמור בה יבוא "תכנית טלוויזיה שרוב יוצריה, רוב מבצעיה, רוב הצוות הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקתה ורוב צוות ההפקה, הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, ואשר הופקה בעבור קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית, בערבית, ברוסית או בשפה אחרת שאישר המנהל הכללי מראש, למעט שידורי חדשות, תכניות ספורט ותכניות בעניני היום; בהגדרה זו -
"רוב" 75% - לפחות;
"שידורי חדשות" - שידורי מהדורות חדשות ויומני חדשות;
(ב) בהגדרה "זמן שידורים", במקום האמור בה יבוא "כלל שעות שידורי הטלוויזיה של הרשות, במהלך שנה, בין השעות 8:00 ו-24:00, למעט שידורים כאמור המשודרים על ידי הטלוויזיה הלימודית;
(2) בסעיף 13, אחרי פסקה (6) יבוא:
"(7) לקבוע כללים לפי סעיף 44 ג(ד).";
(3) במקום סעיף 44 ג יבוא:
44ג. הפקות מקומיות קנויות
(א) חמישים אחוזים לפחות מזמן השידורים יוקצה להפקות מקומיות קנויות, ושבעים אחוזים לפחות מזמן השידורים שהוקצה להפקות מקומיות קנויות, יוקצה לשידור הפקות כאמור בשידור ראשוני.
(ב) מתוך כלל ההפקות המקומיות הקנויות, תשדר הרשות, בכל שנה, תכניות כמפורט בתוספת, בכמות שלא תפחת מן המכסות השנתיות הקבועות בה ובמסגרת שעות שידור כמפורט בה.
(ג) הרשות תוציא, בכל שנה, הוצאה למימון רכישה של הפקות מקומיות; מרכיבי ההוצאה יהיו כמפורט בתוספת וסכומה לא יפחת מהסכום הקבוע בה (בסעיף קטן זה - הוצאה שנתית להפקות מקומיות); מתוך ההוצאה השנתית להפקות מקומיות תוציא הרשות למימון רכישת תכניות כאמור בסעיף קטן (ב) הוצאה שסכומה לא יפחת מהסכום הקבוע בתוספת.
(ד) המליאה רשאית לקבוע כללים לביצוע סעיף זה והתוספת, לרבות בדבר הקצאת תקציבים שיאפשרו ביצוע הפקות מקומיות קנויות ברמה ובאיכות הולמים, וכן רשאית היא לקבוע בכללים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הוראת שעה בדבר מתן העדפה, ככל שניתן ולתקופה מוגבלת, להתקשרויות עם עובדי הרשות שפרשו מעבודתם במסגרת תכנית פרישה.
(ה) המליאה רשאית, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את התוספת.
(ו) על אף הוראות סעיף זה, רשאי השר להתיר, למשך התקופה שמיום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ועד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), הפחתה בהיקף השידורים ובסכומי ההוצאה המפורטים בתוספת שבהם מחויבת הרשות.
(4) אחרי סעיף 52 יבוא:
תוספת
(סעיף 44ג)
1. הגדרות
בתוספת זו -
"חצי שעה", במכסת תכניות הקבועה בחצאי שעות 24 - דקות תכנית לפחות;
"ערוץ השידור" - הערוץ הראשון של הרשות;
"הכנסות" - כל אחד מאלה: הכנסות מאגרות המשתלמות לפי סעיף 28א; הכנסות משידורי חסות; הכנסות מתשדירי שירות; הכנסות מימון נטו; הכנסות מתקציב המדינה שיועדו לשידורי טלוויזיה;
"שידור חוזר" - שידור מחודש בערוץ השידור של תכנית ששודרה בו קודם לכן, או של תכנית ששודרה קודם לכן בערוץ כלל - ארצי בישראל, לרבות תכנית שנערכה מחדש, שהיא זהה במהותה, לדעת המליאה, לתכנית ששודרה בעבר; לענין זה, "ערוץ כלל-ארצי" - ערוץ שבו משודרים שידורי טלוויזיה לפי כל חוק לציבור בישראל, והניתן לקליטה מהאוויר בשידור קרקעי או בשידור לווייני, למעט שידור מוצפן שקליטתו מותנית בתשלום;
"שעה", במכסת תכניות הקבועה בשעות 48 - דקות תכנית לפחות;
"תכנית" - יחידת שידורים בסיסית בעלת תוכן והיקף ידועים ומוגדרים, במתכונת הערוכה לשידור בטלוויזיה, הכוללת רצף של תמונות וקול;
"תכנית סוגה (ז'נר) עילית" - הפקות מקומיות קנויות מהסוגים האלה:
(1) "תכנית תעודה" - תכנית העוסקת בתיעוד של תופעות חברתיות, תרבותיות או פוליטיות, או בתיעוד תופעות או תגליות בטבע או במדע, והיא אינה תכנית בעניני היום;
(2) "תכנית דרמה" - תכנית המגוללת סיפור עלילה בעל אופי קומי, דרמטי, מלודרמטי, טרגי או כיוצא בזה, בין השאר מסוגים אלה:
(א) דרמה בודדת - דרמה בהיקף של פרק אחד המשודרת במלואה במהלך שידור אחד, או המהווה חלק מסדרה קצרה, ומשלבת בתוכה בדרך כלל צילומי אולפן עם צילומים מחוץ לאולפן, ואורכה 50 דקות לפחות;
(ב) דרמה תיעודית (דוקודרמה) - דרמה העוסקת בדמויות או באירועים אמיתיים והחותרת לשחזר דמויות ואירועים אלה, מתוך נאמנות מרבית לעדויות ולמסמכים המתארים אותם;
(ג) סדרת דרמה - דרמה שבה מספר פרקים, שאורך כל אחד מהם 24 דקות לפחות;
(ד) סרט טלוויזיה - תכנית במתכונת הדומה לדרמה בודדת אך מתאפיינת, בדרך כלל, באורך של 80 דקות לפחות ובתסריט המחייב צילומים מחוץ לאולפן;
(3) "תכנית מיוחדת" - תכנית במתכונת מקורית ובעלת ערך מיוחד, אשר הוכח להנחת דעתה של המליאה כי היא באיכות יוצאת דופן של כתיבה תסריטית, משחק ובימוי, מסוגים אלה:
(א) תכנית מערכונים המופקת ברמת הפקה גבוהה באורך של רבע שעה לפחות;
(ב) תכנית במתכונת מקורית וחדשנית, באורך של רבע שעה לפחות;
(ג) דרמה בודדת, דרמה תיעודית וסדרה דרמטית - כל אלה באורך של חצי שעה לפחות.
2. תכניות סוגה עילית
מתוך כלל ההפקות המקומיות הקנויות תשדר הרשות, בכל שנה, תכניות סוגה עילית, בהיקף שלא יפחת מ-180 שעות, ולענין זה לא יבואו במנין שידורים חוזרים.
3. שעות שידור
רשות תשדר תכניות סוגה עילית בין השעות 19:00 ו-24:00 בימי חול, ואולם רשאי המנהל הכללי לאשר שידורים גם בשעות אחרות, בשבתות, בחגים ובמועדים מיוחדים.
4. הוצאה שנתית למימון רכישה של הפקות מקומיות
ההוצאה השנתית שתוציא הרשות למימון רכישה של הפקות מקומיות קנויות באותה שנה (בתוספת זו - הוצאה שנתית להפקות מקומיות), לא תפחת מסכום השווה לשלושים ושישה אחוזים מכלל ההכנסות באותה שנה.
5. הוצאה שנתית למימון רכישה של תכניות סוגה עילית
מתוך ההוצאה השנתית להפקות מקומיות קנויות תוציא הרשות, למימון רכישה של תכניות סוגה עילית, סכום שלא יפחת מעשרה אחוזים מכלל ההכנסות באותה שנה.
33. חוק רשות השידור - תחילה
תחילתו של חוק רשות השידור, כנוסחו בסעיף 32 לחוק זה, ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).
_________________________________
1 ס"ח תשס"ו, 323.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ