אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט-2008

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט-2008

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, התשס"ט-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28כד1 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ושאר סמכויות המוקנות לי לפי החוק, אני קובע הנחיות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בהנחיות אלה -
"דין וחשבון כספי" - דין וחשבון הכולל פירוט ההכנסות של המועמד וכן ההוצאות שהוציא בקשר להתמודדותו במערכת הבחירות המקדימות, פירוט היתרות בחשבונות הזכות והחובה (אקטיב ופאסיב) לתום תקופת הבחירות המקדימות וכן ביאורים;
"הוצאות" - הוצאה כהגדרתה בסעיף 28א בחוק, ובכלל זה הוצאות מימון, בין שהוצאו בתקופת הבחירות המקדימות ובין שהוצאו לפניה, לרבות הערך הכלכלי של ערבות שניתנה לטובת המועמד;
"הוצאות מימון" - הוצאות מועמד על ריבית או על הפרשי הצמדה בגין הלוואות או חובות;
"הכנסות" - תרומה כהגדרתה בחוק, בין שהתקבלה בתקופת הבחירות המקדימות ובין שהתקבלה לפני תקופת הבחירות המקדימות, מתורם לרבות בן משפחה של המועמד כהגדרתו בסעיף 28ו(ה) לחוק, או ממקורותיו העצמיים של המועמד וכן הכנסות מימון;
"הכנסות מימון" - מריבית או מהפרשי הצמדה שהתקבלו בגין הכנסות שהופקדו בחשבון הבנק;
"חשבון בנק" - חשבון הבנק המנוהל על פי הוראת סעיף 28יט(א) ו-(א1) בחוק;
"כנס" - התקהלות מאורגנת בקשר להתמודדות של המועמד במערכת הבחירות המקדימות להוציא חוגי בית במתכונת מצומצמת;
"כרטיס חיוב" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;
"מועמד" - מועמד כהגדרתו בסעיף 28א בחוק, לרבות:
(1) כל מי שמנהל את מערכת הבחירות המקדימות למענו;
(2) אדם או חבר בני אדם כאמור בסעיף 28יב לחוק;
(3) מי שמנהל מטעם המועמד את מערכת החשבונות;
"מערכת חשבונות" - מערכת הנהלת החשבונות ורישומי המידע שבהם מפורטות כל פעולותיו הכספיות של המועמד, בין תוצאתיות ובין מאזניות, הנוגעות להשתתפותו במערכת הבחירות המקדימות, בין שנעשו בתקופת הבחירות המקדימות ובין שנעשו לפניה;
"מערכת לדיווח על תרומות" - מערכת ממוכנת, הנמצאת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, המיועדת לדיווח על כל קבלה של תרומה והחזר של תרומה או חלקה; מערכת זו מופעלת על פי כללי השימוש שקובע משרד מבקר המדינה, והכניסה אליה היא על פי הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד;
"ערבות" - כמשמעותה בחוק הערבות, התשכ"ז-1967;
"פרסום" - חומר הסברה או תעמולה בכל אמצעי שהוא, לרבות עיתונים, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו, טלפון, סרטי קולנוע, סרטי הסברה, סרטי הקלטה, תקליטורים ותקליטונים, מסרונים (SMS), לוחות מודעות, שלטי חוצות, שלטים נישאים, עלונים ודבקיות (סטיקרים).
פרק ב': ניהול מערכת החשבונות
2. רמת הניהול
מערכת החשבונות של מועמד תנוהל ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בשיטת "הרישום המצטבר.
3. רישום שוטף
הרישום במערכת החשבונות ייעשה באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף שהמערכת נועדה לשקף על פי הגדרתה בסעיף 1.
4. שלמות הרישום
(א) כל פעולה כספית הקשורה להשתתפות המועמד במערכת הבחירות המקדימות תירשם בשלמותה, לרבות הוצאה שטרם נפרעה והכנסה שטרם התקבלה, אך יש התחייבות לגביהן בכל דרך שהיא.
(ב) אם חויב המועמד לשלם או שילם סכום כולל בגין הוצאות שונות, יירשמו במערכת החשבונות כל פרטי ההוצאות לסוגיהן ולמטרותיהן.
(ג) המועמד ינהל את מערכת החשבונות שלו בצורה שתאפשר לזהות בבירור, לאמת ולסכם בדרכי ביקורת מקובלות את הוצאותיו ואת הכנסותיו על מקורותיהן.
(ד) תרומות יירשמו במערכת החשבונות ובמערכת לדיווח על תרומות בשלמותן בלא ניכוי הוצאות הפקדתן או הוצאות המרתן לשקלים חדשים; הוצאות הפקדת התרומות והוצאות המרתן לשקלים חדשים יירשמו בסעיפי ההוצאות במערכת החשבונות של המועמד.
5. אסמכתאות
בלי לגרוע מהאמור בהנחיות אלה לגבי סוגים מסוימים של הוצאות והכנסות המפורטים להלן, לכל רישום במערכת החשבונות ובמערכת לדיווח על תרומות צריך שתהיה אסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישום, וממנה ניתן ללמוד על פרטי הפעולה שבשלה נעשה הרישום; על המועמד לתייק את האסמכתאות באופן שיאפשר את איתורן, ועליו למסור אותן למבקר המדינה על פי דרישתו.
6. חשבון בנק
(א) המועמד יחזיק את כספיו בחשבון בנק שייוחד לבחירות המקדימות; בחשבון זה יופקדו כל הכספים שקיבל המועמד מכל מקור שהוא לרבות ממקורותיו העצמיים, ומחשבון זה ישולמו כל הוצאותיו והחזר הלוואותיו הקשורות למערכת הבחירות המקדימות.
(ב) המועמד לא יפתח יותר מחשבון בנק אחד שייוחד לבחירות המקדימות; חשבון בנק זה ייפתח בישראל.
(ג) חשבון הבנק ייפתח מיד עם ביצוע הפעולה הכספית הראשונה של המועמד.
(ד) חשבון הבנק יישא את שמו של המועמד בתוספת המילים "בחירות מקדימות ל '(התפקיד שעליו מתמודד המועמד)'".
(ה) המועמד יודיע למבקר המדינה, בתוך שבעה ימים מעת פתיחת חשבון הבנק שיוחד למערכת הבחירות המקדימות או מעת סגירת חשבון בנק זה את מספר החשבון, את שם הבנק וכתובת סניפו שבו נפתח או נסגר חשבון הבנק.
7. הלוואות וביטחונות
(א) המועמד ירשום במערכת החשבונות את כל ההלוואות, הערבויות והביטחונות שניתנו לטובתו כדי להבטיח את מילוי התחייבויותיו, בין שניתנו בידי המועמד ובין בידי צד שלישי, לרבות בן משפחה של המועמד.
(ב) המועמד יערוך הסכם בכתב לגבי כל הלוואה שהוא מקבל ולגבי כל ערבות או ביטחון הניתנים לטובתו.
(ג) המועמד ירשום במערכת החשבונות את ההוצאות בגין ערבות או כל ביטחון אחר שניתנו לטובתו, לרבות הערך הכלכלי של הערבות או הביטחון האחר.
8. רישום הכנסות והוצאות מיוחדות
(א) המועמד ירשום כהכנסה וכהוצאה במערכת החשבונות כל פעילות אישית בהתנדבות שהיא בגדר עיסוקו של המתנדב וכן כל פעילות אישית בהתנדבות שאינה בגדר עיסוקו של המתנדב אם ערכה עולה על 50,000 שקלים חדשים.
(ב) מועמד שהוא נבחר ציבור ירשום כתרומה גירעון שנוצר מחובות שמועד פירעונם עבר, ואשר על פי מצבו הכספי ניתן לקבוע שהוא לא יוכל לפרעם בתוך שישה חודשים מתום תקופת הבחירות המקדימות.
(ג) מועמד שאינו נבחר ציבור ירשום כתרומה גירעון שנוצר מחובות שמועד פירעונם עבר, ואשר על פי מצבו הכספי ניתן לקבוע שהוא לא יוכל לפרעם בתוך שנתיים ממועד הפירעון.
פרק ג': הכנסות
סימן א' - רישום וקבלות
9. הכנסות
כל הכנסה שמקבל המועמד תופקד בחשבון הבנק כמפורט בסעיף 6; המועמד ישמור את האסמכתאות לכל הכנסה שקיבל.
10 . קבלת תרומה מתורמים שונים
מועמד לא יקבל תרומות מתורמים שונים מחשבון אחד או בהמחאה אחת, אלא אם כן תורמים אלה הם בעלי אותו חשבון משותף.
11 . הפקדת תרומות
תרומות במזומן ובשיקים יופקדו בחשבון הבנק של המועמד ביום קבלתן ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום זה, ופרטיהן יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה.
12 . רישום הכנסות
מועמד ירשום במערכת החשבונות כל תרומה שיקבל; הרישום יכיל את כל הפרטים הנדרשים בסעיף 13 להלן, בהתאם לאמצעי התשלום שבאמצעותו ניתנה התרומה.
13 . קבלות
(א) מועמד יפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה, מיד עם קבלתה, בין שהיא תרומה בכסף ובין שהיא תרומה בשווה כסף; על גבי הקבלה יודפס שמו של המועמד והיא תופק באחת משתי הדרכים האלה:
(1) באופן ממוחשב: המועמד יוכל להפיק קבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת, המאושרת בידי רשות המסים בישראל, שבה ייכללו, בשינויים המחויבים, הפרטים שמצוינים להלן בנוגע לפנקס קבלות;
(2) מפנקס כרוך של קבלות ממוספרות מראש; אם אין סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח שלה, תופק קבלה עם העתק.
(ב) על גבי כל קבלה וכן בהעתקה או בספח שלה יירשמו הנתונים הנדרשים בסעיפים קטנים (ד) עד (ז) שלהלן בהתאמה וכן תאריך הוצאתה.
(ג) ניהול פנקסי הקבלות יתבצע כך:
(1) המועמד ינהל רישום של פנקסי הקבלות המתוארים בסעיף קטן (א) ויפרט בו את שמותיהם ואת מעניהם של מחזיקי הפנקסים;
(2) פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר למועמד בתוך שבוע; פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות המקדימות יוחזרו למועמד בתוך שבוע מתום אותה תקופה;
(3) בוטלה קבלה, יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס;
(4) אם הופקה הקבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת כאמור, יישמר עותק מודפס של הקבלה במערכת החשבונות של המועמד.
(ד) התקבלה תרומה בשיק, יצוינו בקבלה שמו, מענו ומספר הזהות של התורם, סכום התרומה, תאריך מתן השיק, זמן פירעון השיק, מספר השיק, שם הבנק ומספר הסניף שממנו נמשך השיק; על המועמד להשאיר בידיו תצלום של השיק לפני הפקדתו בבנק; תצלום זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של המועמד.
(ה) התקבלה תרומה בדרך של העברה בנקאית, יצוינו בקבלה שמו, מענו ומספר הזהות של התורם, סכום התרומה, פרטי חשבון הבנק וכתובת סניף הבנק שממנו הועברה התרומה, מועד זיכוי חשבון הבנק של המועמד והאסמכתה; אם סכום התרומה הועבר דרך כמה חשבונות בנק, יפורטו גם פרטי חשבונות הבנק שדרכם הועברה התרומה וכל פרט אחר הנדרש לשם התחקות אחר אותה העברה בנקאית.
(ו) התקבלה תרומה באמצעות כרטיס חיוב, יערוך המועמד רישום הכולל את שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, מספר כרטיס החיוב שלו, מועד תום תוקפו, שם מנפיק כרטיס החיוב, סכום התרומה, תאריך זיכוי חשבון המועמד בסכום התרומה, ואם התרומה ניתנה באמצעות כרטיס החיוב בטלפון - שמו המלא ומספר הזהות של מקבל התרומה מטעם המועמד; רישום זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של המועמד.
(ז) התקבלה תרומה במזומן, יצוינו בקבלה שמו, מענו ומספר הזהות של התורם, סכום התרומה ותאריך קבלתה.
(ח) בתרומות שמקורן מחוץ לישראל יירשם, נוסף על הפרטים האמורים לעיל, גם סוג המטבע שבו שולמה התרומה.
(ט) תרומה שניתנה במקורה במטבע חוץ, כולה או חלקה, תתורגם לשקלים חדשים לפי שער ההמרה בבנק ביום זיכוי חשבונו של המועמד בתמורה.
14 . רישום תרומות שהוחזרו או הועברו
(א) מועמד המחזיר תרומה או חלקה לתורם, או המעביר את התרומה בשלמותה או בחלקה למפלגה או לאוצר המדינה, לא יחזירה או יעבירה במזומן אלא רק בשיק או בהעברה בנקאית.
(ב) תרומות שהוחזרו לתורם ותרומות שהועברו למפלגה או לאוצר המדינה, ירשום אותן המועמד במערכת החשבונות באופן זה:
(1) המועמד ירשום את סכומה של התרומה שהוחזרה לתורם או הועברה למפלגה או לאוצר המדינה, את מועד החזרתה לתורם או העברתה למפלגה או לאוצר המדינה ואת סיבת החזרתה או העברתה;
(2) המועמד יציין את המסמכים המשמשים אסמכתה לרישום שלפיו התרומה הוחזרה לתורם או הועברה למפלגה או לאוצר המדינה.
(ג) לא יראו תרומה כתרומה שהוחזרה לתורם או כתרומה שהועברה למפלגה או לאוצר המדינה אלא לאחר שחשבון הבנק של המועמד חויב בסכום ההחזר או ההעברה.
(ד) מועמד המחזיר תרומה שאינה תרומה כספית יציין את האסמכתאות לרישום שלפיו התרומה הוחזרה או הועברה.
סימן ב' - דיווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות
15. דיווח על תרומות
(א) המועמד ידווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על כל תרומה שקיבל, בכסף או בשווה כסף, לרבות תרומות שלו ושל בני משפחתו כאמור בסעיף 28 ו(ה) לחוק;
הפרטים שיש לציין לגבי כל תרומה מפורטים במערכת לדיווח על תרומות ובהם, בין השאר, שם התורם ומספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום; על כל תרומה שניתנה למועמד לפני שקיבל הרשאת כניסה למערכת ידווח המועמד באמצעות המערכת מיד עם קבלת ההרשאה.
(ב) המועמד ידווח באמצעות המערכת לדיווח על תרומות על כל תרומה שתוחזר לתורם לפי סעיף 28כא(א) לחוק ובמועדים הקבועים בסעיף האמור וכן על כל תרומה שתוחזר לתורם או לאוצר המדינה כאמור בסעיף 28יז לחוק ועל פי המועדים האמורים בסעיף האמור.
(ג) לגבי כל תרומה שתוחזר כאמור בסעיף קטן (ב) יציין המועמד את כל הפרטים הנדרשים על ידי המערכת לדיווח על תרומות, לרבות שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה שהוחזר, מועד ההחזרה ואמצעי התשלום; על כל תרומה שהמועמד החזיר לפני שקיבל הרשאת כניסה למערכת, ידווח המועמד באמצעות המערכת מיד עם קבלת ההרשאה.
16 . ניהול המערכת לדיווח על תרומות
המערכת לדיווח על תרומות תוקם ותנוהל על ידי משרד מבקר המדינה, והוא יקבע את כללי השימוש בה; משרד מבקר המדינה יעדכן, יתקן וישנה את המערכת, את הכללים ואת מתכונת הדיווח מפעם לפעם על פי הדין וצורכי עבודת הביקורת שלו.
17 . הרשאת כניסה
(א) הגישה למערכת לדיווח על תרומות תיעשה באמצעות שם משתמש וסיסמה (להלן - הרשאת כניסה) שיקבל המועמד ממשרד מבקר המדינה.
(ב) מועמד שבכוונתו לאסוף תרומות יבקש ממבקר המדינה, עוד בטרם החל באיסוף תרומות, הרשאת כניסה למערכת לדיווח על תרומות ואת כללי השימוש במערכת.
(ג) בקשה לקבלת הרשאת הכניסה יגיש המועמד בכתב, בחתימת ידו, לפי טופס 1 שבתוספת.
(ד) הרשאת הכניסה הניתנת למועמד היא אישית; מסירתה בידי המועמד לאחרים היא באחריותו של המועמד.
18 . פרסום תרומות
(א) תרומה שהמועמד ידווח עליה באמצעות המערכת לדיווח על תרומות כאמור בסעיף 15(א), תפורסם במקום שייוחד לכך באתר האינטרנט של מבקר המדינה; הפרסום יכלול את שם התורם, מקום מגוריו וסכום התרומה שהתקבלה; המועמד יהיה אחראי לתוכן הפרסום.
(ב) הוחזרה תרומה בשלמותה או בחלקה כאמור בסעיף 15(ב) - יפורסם סכום התרומה המוחזר באתר האינטרנט של מבקר המדינה.
(ג) לאחר ביצוע הביקורת של מבקר המדינה על חשבונות המועמדים במערכת הבחירות המקדימות, יפרסם מבקר המדינה את רשימת התורמים הסופית במועד ובאמצעי הפרסום שיקבע; הפרסום יכלול את שם התורם, את מקום מגוריו ואת סכום התרומה שניתנה למועמד וסכום התרומה שתוחזר - אם תוחזר.
פרק ד': הוצאות
19 . תשלום הוצאות
(א) המועמד ישלם את כל הוצאותיו באמצעות שיקים, העברה בנקאית או כרטיס חיוב לחובת חשבון בנק כמפורט בסעיף 6.
(ב) שילם המועמד הוצאותיו בשיקים - ישמור כחלק מהאסמכתאות שלו העתק של כל שיק שהוציא.
(ג) שילם המועמד הוצאותיו בהעברה בנקאית - ישמור כחלק מהאסמכתאות שלו העתק של כל אישור של התאגיד הבנקאי לביצוע הפעולה.
20 . רישום הוצאות
מועמד ירשום במערכת החשבונות כל הוצאה שהוציא; הרישום יכיל את כל הפרטים הנדרשים בפרק זה בהתאם לאמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה ההוצאה.
21 . תשלום הוצאות במזומנים
על אף האמור בסעיף 19(א) רשאי מועמד לשלם הוצאות במזומנים אם סכומה הכולל של כל הוצאה אינו עולה על 400 שקלים חדשים, וביום הבחירות המקדימות או ביום הבחירות המקדימות החוזרות 700 - שקלים חדשים; המועמד ינהל רישום עזר של תשלומים כאמור, ובו יצוינו מקבלי התשלום, מאשר ההוצאה ופרטי ההוצאה.
22 . כרטיס חיוב
(א) המועמד יודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת שקיבל כרטיס חיוב שבשלו יחויב חשבונו על דבר קבלת הכרטיס.
(ב) המועמד ישמור כחלק מהאסמכתאות שלו העתק של כל שובר תשלום בכרטיס חיוב ואת ההודעות החודשיות של מנפיקי כרטיסי החיוב על חיוב חשבון הבנק שלו בשל תשלומים בכרטיסי חיוב.
(ג) המועמד יכין תרשומת של כל הודעה טלפונית בעניין תשלום בכרטיס חיוב באמצעות הטלפון; התרשומת תכלול את שמו המלא ומספר זהותו של מי שביצע את התשלום מטעם המועמד, מועד ביצוע העסקה, סכום התשלום, המועד והאופן שבהם יחויב כרטיס החיוב ובעבור מה בוצע התשלום.
23 . הזמנות והתקשרויות
כל הזמנה או התקשרות שסכומה הכולל עולה על 1,700 שקלים חדשים תיעשה בכתב, ויירשמו בה פרטים שיש בהם כדי להבהיר את מהות ההוצאה וסכומה.
24 . העסקת עובדים ופעילים
(א) כל העסקת עובדים או פעילים בשכר תיעשה על פי מסמך ובו יירשמו כל פרטי ההעסקה, פרטיו של העובד או הפעיל לרבות שמו, מספר זהותו, מענו והתמורה שתשולם לו.
(ב) המועמד ישמור בחשבונותיו אסמכתה בחתימת ידו של העובד או הפעיל המעידה על קבלת התשלום, למעט אם התשלום נעשה באמצעות העברה בנקאית או באמצעות שיק.
פרק ה': פרסומים, כנסים וסקרים
25 . תיעוד פרסומים
(א) המועמד ירכז את פרסומיו בכל עיתון בתיק נפרד ויתייק בו את הפרסומים בסדר כרונולוגי; פרסומים שלא נעשו בעיתון ירוכזו בתיק נפרד, יסודרו לפי שם ספק הפרסום ויתויקו בסדר כרונולוגי.
(ב) לכל פרסום או סדרת פרסומים יצורפו המסמכים האלה:
(1) עותק של הפרסום;
(2) העתק של הזמנת הפרסום או של ההסכם עם ספק הפרסום או המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ או כל הסכם אחר הכרוך בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין; ההזמנות או ההסכמים יכללו, בין השאר, פרטים אלה:
שטח הפרסום, מספר העמודים, מספר הפעמים שהמודעה תפורסם או תופץ, מספר יחידות הפרסום - הכול לפי העניין;
(3) הפרטים שצוינו בפסקה (2) לגבי הפרסום כפי שבוצע בפועל;
(4) מחיר הפרסום;
(5) העתק חשבונית או קבלה מאת המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ או כל הקשור בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין;
(6) העתק פקודות התשלום של המועמד;
(7) העתקי השיקים שמשך המועמד;
(8) העתק הרישומים במערכת החשבונות של המועמד הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר לפרסומים אלה.
(ג) לגבי פרסום חוצות ולגבי פרסום על כלי רכב ובתוך כלי רכב יפורטו, נוסף על האמור בסעיף קטן (ב), מקומו של כל פרסום, גודלו ותקופת הצבתו.
(ד) לגבי פרסום ברדיו או בטלוויזיה או באינטרנט יפורטו, נוסף על האמור בסעיף קטן (ב), התחנות או האתרים שבהם נעשה הפרסום, תקופת הפרסום ומשך הפרסום בכל אחת מהפעמים ששודר.
26 . תיעוד נכסים
(א) המועמד ירכז בתיק נפרד את כל המסמכים הקשורים לכנסים שקיים.
(ב) המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בקיומו של כל כנס יתויקו בנפרד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתויקו המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בפרסום, בשימוש במקום שבו מתקיים הכנס, באבטחה, בציוד, בהגברה, בתאורה, בהסעות, במזון, בתשלומים למשתתפים באירוע וכל תשלום אחר.
(ג) המסמכים יכללו, בין השאר:
(1) העתק של הזמנת השירות או ההסכם עם נותן השירות, שצוין בו המחיר שישולם בעד השירות;
(2) העתק חשבונית או קבלה מאת נותן השירות;
(3) העתק פקודות התשלום של המועמד;
(4) העתקי השיקים שמשך המועמד;
(5) העתק הרישומים במערכת החשבונות של המועמד הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות בקיום הכנס.
(ד) לאחר סיום מערכת הבחירות המקדימות יכין המועמד רשימה מרוכזת לפי סדר כרונולוגי של כל הכנסים שקיים; לגבי כל כנס יצוינו הפרטים האלה: תאריך הכנס והשעות שבהן התקיים הכנס, מקום הכנס, שם המופיעים בכנס מטעם המועמד וההוצאות לסוגיהן שהמועמד נשא בהן בשל הכנס.
27 . תיעוד סקרים
(א) המועמד ירכז בתיק מיוחד את כל הסקרים שנעשו בעבורו.
(ב) לגבי כל סקר בנפרד יתויקו המסמכים הנוגעים אליו; התיעוד יכלול, בין השאר:
(1) העתק של הזמנת הסקר או ההסכם עם עורך הסקר, שצוין בהם המחיר ששולם בעבור ביצועו;
(2) העתק חשבונית או קבלה מאת עורך הסקר;
(3) העתק פקודות התשלום של המועמד;
(4) העתקי השיקים שמשך המועמד;
(5) העתק הרישומים במערכת החשבונות של המועמד הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות בעריכת הסקר.
פרק ו': מסירת הודעות ודיווח על החשבונות
28 . הודעת מועמד
הודעת מועמד על פי סעיף 28 כ תוגש למבקר המדינה לפי טופס 2 שבתוספת.
29 . מועמד שלא קיבל תרומות או לא הוציא הוצאות
מועמד שלא קיבל תרומות או לא הוציא הוצאות ימסור על כך הודעה למבקר המדינה במועד הגשת הדין וחשבון הכספי והוא לא יהיה מחויב בהגשת דין וחשבון כספי לפי סעיף 30 להלן; ההודעה תימסר ותאומת לפי טופס 3 שבתוספת.
30 . דין וחשבון כספי
(א) מועמד ימסור למבקר המדינה דין וחשבון כספי ערוך וחתום ומאומת בתצהיר לפי טופס 4 שבתוספת; הדוח יימסר למשרד מבקר המדינה בשני העתקים.
(ב) בדין וחשבון הכספי לפי סעיף קטן (א) יוצגו ההוצאות וההכנסות לפי החלוקה הזאת:
(1) הוצאות בחירות והכנסות עד תום תקופת הבחירות המקדימות;
(2) הוצאות בחירות חוזרות והכנסות עד תום תקופת הבחירות המקדימות החוזרות.
(ג) לדין וחשבון הכספי יצורפו מלבד הנספחים המפורטים בו גם הנספחים האלה:
(1) רשימת תורמים סופית נכונה ליום מסירתו של הדין וחשבון הכספי; הרשימה תיערך ותיחתם לפי טופס 5 שבתוספת להנחיות אלה ותאומת בתצהיר;
(2) פירוט הכנסות המועמד שאינן מתרומות;
(3) היתרות בחשבונות הזכות והחובה (אקטיב ופאסיב) לתום תקופת הבחירות המקדימות, כגון: יתרות חובות המועמדים לספקים, נותני שירותים ומשרדי ממשלה ויתרות זכות או חובה בבנקים;
(4) הלוואות שקיבל המועמד, הנספח יכלול את המידע הזה: פרטי נותן ההלוואה; סכום ההלוואה, מועד מתן ההלוואה, תנאי ההלוואה, כגון: תקופת ההלוואה, שיעור הריבית עליה, לוח סילוקין - מועדי פירעון ההלוואה - קרן וריבית, ההוצאות הכרוכות בקבלת ההלוואה, הביטחונות שהעמיד המועמד לטובת נותן ההלוואה, פרטים על החזרי ההלוואה - קרן וריבית וכן כל מידע מהותי אחר;
(5) פירוט הערבויות והביטחונות האחרים שניתנו לטובת המועמד; הנספח יכלול את המידע הזה: פרטי נותן הערבות או הביטחון, סכום הערבות, סוג הביטחון, מועד מתן הערבות או הביטחון, לטובת מי ניתנו, ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות או הביטחון, תנאי הערבות או הביטחון, כגון: תקופת הערבות או הביטחון, מועד פקיעתם, תנאי מימושם, ערכם הכלכלי, חובותיו של המועמד כלפי הערב או נותן הביטחון אם חולטה הערבות או מומש הביטחון וכן כל מידע מהותי אחר.
(ד) מועמד שסך כל הוצאותיו עולה על 100,000 שקלים חדשים, יגיש את הדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א) בליווי חוות דעת של רואה חשבון, הערוכה לפי טופס 6 שבתוספת.
31 . מערכות בחירות מקדימות נפרדות
מועמד המתמודד ביותר ממערכת בחירות מקדימות אחת ימסור דין וחשבון כספי נפרד לכל מערכת בחירות מקדימות; קיימה מפלגה בחירות מקדימות לבחירת ראש המפלגה או מועמדה לראש הממשלה ובחירות מקדימות לבחירת מועמדיה לכנסת, ייחשבו אלה למערכות בחירות מקדימות נפרדות.
32 . הודעת מועמד שנבחר בידי גוף מצומצם
מועמד שנבחר או נקבע להיות מועמד של מפלגה על ידי גוף מצומצם כאמור בסעיף 28 ב 3 לחוק, ימסור למבקר המדינה הודעה על כך ופירוט הכנסות והוצאות לפי טופס 7 שבתוספת.
33 . הודעת מועמד שלא קיבל תרומות לפני יום הבחירות המקדימות
מועמד שלא קיבל תרומות עד שבעה ימים לפני יום הבחירות המקדימות ימסור על כך הודעה למבקר המדינה בתום היום השביעי שלפני יום הבחירות המקדימות לפי טופס 8 שבתוספת.
34 . דוח על פירעון הלוואות
דיווח של מועמד כנדרש בסעיף 28כב(ג) לחוק יינתן לפי טופס 9 שבתוספת; לדיווח יצרף המועמד את דפי חשבון הבנק לשנת הדיווח.
35 . דיווח שנתי
על פי דרישת מבקר המדינה ימסור מועמד, לא יאוחר מארבעה שבועות אחרי כל סוף שנה, דיווח למבקר המדינה לפי טופס 10 שבתוספת, בצירוף כל דפי חשבון הבנק לאותה שנה; מבקר המדינה יהיה רשאי לדרוש נתונים ואסמכתאות בקשר לכך לפי שיקול דעתו נוסף על המפורט בטופס 10 .
36 . החזר יתרת תרומות
מועמד שלא השתמש ביתרות הכספים למימון התמודדותו בבחירות המקדימות כאמור בסעיף 28יח(א) לחוק, יודיע למבקר המדינה מיד עם החזרת היתרות לתורמים או העברתן למפלגה או לאוצר המדינה לפי טופס 11 שבתוספת.
37 . דיווח מאת מנפיק כרטיס חיוב ותאגיד בנקאי
מנפיק כרטיס חיוב ותאגיד בנקאי ימסרו את פרטי הזיהוי האמורים בסעיף 28כג(ד) לחוק לא יאוחר משבוע ימים מיום שהועברה אליהם הדרישה, לפי טופס 12 או 13 שבתוספת, בהתאמה.
פרק ז': הוראות כלליות
38 . העמדה ומסירה של מסמכים
(א) המועמד ימסור למבקר המדינה, על פי בקשתו, כל מסמך, ידיעה, הסבר ותצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - פקודת הראיות), שלדעת מבקר המדינה דרושים לו לצורכי ביקורת מערכת החשבונות של המועמד - בדרך, במקום ובמועד שיקבע מבקר המדינה.
(ב) אדם או חבר בני אדם, בין מאוגד ובין שאינו מאוגד כאמור בסעיפים 28ט1 ו-28יב לחוק, ימסור למבקר המדינה, על פי בקשתו, כל מסמך, ידיעה, הסבר ותצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות, שלדעת מבקר המדינה דרושים לו לצורכי ביקורת מערכת החשבונות של המועמד, ובכלל זה כל מסמך, ידיעה, הסבר ותצהיר לפי סעיף 15 לפקודה בדבר פעילותו הכוללת - בדרך, במקום ובמועד שיקבע מבקר המדינה.
39 . התאמות בנק
בתום מערכת הבחירות המקדימות יעשה מועמד התאמת בנק ויוודא שכל הרישומים בבנק משתקפים כיאות במערכת החשבונות שלו.
40 . שמירת מסמכים
ספרי החשבונות והאסמכתאות ובכללן כל דפי חשבון הבנק של המועמד וכן עותק מכל פרסום שלו - לרבות כאלה שנוהלו ונעשו על ידי אחרים שניהלו בחלקה או בשלמותה את מערכת הבחירות המקדימות של המועמד - יישמרו בידי המועמד במשך שבע שנים מתום תקופת הבחירות המקדימות או זמן ארוך מזה לפי דרישת מבקר המדינה.
41 . אי-גריעה מחבות לפי כל דין
האמור בהנחיות אלה אינו בא לגרוע מחבות כלשהי לפי כל דין או נוהל, לרבות החובה לשמור מסמכים - אלא להוסיף עליה.
42 . ביטול הנחיות קודמות
הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007 בטלות.
תוספת 2
____________________________
1 ק"ת תשס"ט, 150.
2 נוסח התוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ