אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הנחיות הרשויות המקומיות (מימון הבחירות) (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008

הנחיות הרשויות המקומיות (מימון הבחירות) (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008

הנחיות הרשויות המקומיות (מימון הבחירות) (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(א) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני קובע הנחיות אלה:
1. הגדרות
בהנחיות אלה -
"דין וחשבון כספי" - דין וחשבון הכולל: פירוט ההכנסות וההוצאות שהוצאו בקשר למערכת הבחירות, פירוט היתרות בחשבונות הנכסים וההתחייבויות ליום הבחירות וכן ביאורים;
"המערכת לניהול חשבונות ולדיווח" - מערכת ממוכנת הנמצאת באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה, המיועדת לרישום כל הפעולות הכספיות של סיעה הנוגעות למערכת בחירות שבה היא משתתפת ולדיווח עליהן; מערכת זו מופעלת על פי כללי שימוש שקובע משרד מבקר המדינה, והכניסה אליה היא על פי הרשאה של משרד מבקר המדינה בלבד;
"כנס" - התקהלות בני אדם המאורגנת בקשר למערכת בחירות של סיעה להוציא חוגי בית במתכונת מצומצמת;
"כרטיס חיוב" - כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;
"מועמד", "רשימת מועמדים", "בחירות" - כמשמעותם בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו כהונתם), התשל"ה-1975, בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988, ובצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958;
"סיעה" - בכלל זה סיעה, רשימה, סיעת אם, סיעת בת, רשימת בת, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, כמשמעותם בחוק;
"פרסום" - חומר הסברה או תעמולה בכל אמצעי שהוא, לרבות עיתונים, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו, טלפון, סרטי קולנוע, סרטי הקלטה, תקליטורים ותקליטונים, מסרונים ( SMS ), לוחות מודעות, שלטי חוצות, שלטים נישאים, עלונים, דבקיות (סטיקרים) וכיוצא באלה;
"תרומה" - בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, במזומנים או בהתחייבות בכתב, לרבות מתן שירותים, טובין ונכסים בלא תמורה וחובות שלא נפרעו כאמור בסעיף 16(ד) להלן, אך למעט פעילות אישית בהתנדבות שאינה בגדר עיסוקו של המתנדב, והכול במסגרת מימון מערכת הבחירות של הסיעה.
2. הנחיות כלליות
(א) המערכת לניהול חשבונות ולדיווח, תוקם ותנוהל על ידי משרד מבקר המדינה, וכללי השימוש בה ומתכונת הדין וחשבון הכספי ייקבעו על ידיו; משרד מבקר המדינה יעדכן, יתקן וישנה את המערכת, את הכללים ואת מתכונת הדיווח מפעם לפעם על פי הדין הנוהג וצורכי עבודת הביקורת שלו.
(ב) סיעה תנהל מערכת חשבונות, באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח, ותרשום בה את כל הוצאותיה - לרבות הוצאות שנעשו באמצעות אחרים - למטרותיהן הגדרות הנחיות כלליות ולפרטיהן, והכנסותיה למקורותיהן ולפרטיהן, בצורה שתאפשר לזהותן, לאמתן ולסכמן בדרכי ביקורת מקובלות.
(ג) הוצאות והכנסות של סיעות בת ורשימות בת ישולבו במערכת החשבונות של סיעת האם, וסיעת האם תהיה אחראית לרישומן המלא והמפורט; בכל סעיף הוצאה או הכנסה ירוכזו ההוצאות או ההכנסות של כל סיעת בת ורשימת בת בנפרד מסיעות הבת ורשימות הבת האחרות, כדי לאפשר זיהוי סיעת הבת או רשימת הבת שהוציאה את ההוצאה או קיבלה את ההכנסה וריכוז כל ההוצאות וההכנסות של כל אחת מסיעות הבת ורשימות הבת בנפרד.
(ד) סיעת אם לא תרשום במערכת החשבונות האמורה הכנסות והוצאות לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 .
3. רמת הניהול
מערכת החשבונות של סיעה תנוהל ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים במוסדות בלא כוונת רווח והכול בכפוף להוראות הנחיות אלה.
4. רישום שוטף
הרישום בחשבונות ייעשה באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות שבוצעו.
5. הרשאת כניסה
(א) סיעה המבקשת להשתתף בבחירות תבקש ממבקר המדינה, עוד בטרם החלה באיסוף תרומות ובביצוע הוצאות, הרשאת כניסה למערכת לניהול חשבונות ולדיווח ואת כללי השימוש במערכת זו.
(ב) מיד לאחר קבלת ההרשאה כאמור בסעיף קטן (א) תרשום הסיעה במערכת לניהול חשבונות ולדיווח את כל הכנסותיה והוצאותיה הקשורות למערכת הבחירות.
(ג) לעניין סעיף זה וסעיפים 6 עד 16, "סיעה" - לרבות כל מי שמנהל בעבורה מערכת בחירות אף בטרם הוגשה רשימת מועמדים.
6. שלימות הרישום
(א) כל הוצאה והכנסה שבוצעה תירשם בשלמותה, לרבות הוצאה שטרם נפרעה והכנסה שטרם נתקבלה אך קיימת התחייבות לגביה.
(ב) הכנסות שמהן נוכו או קוזזו סכומים המגיעים למעביר ההכנסה יירשמו בשלמותן בסעיפי ההכנסות במערכת החשבונות של הסיעה, והסכומים שנוכו או קוזזו יירשמו בסעיפי ההוצאות במערכת החשבונות של הסיעה.
(ג) אם חויבה סיעה לשלם או שילמה סכום כולל בגין הוצאות שונות, יירשמו במערכת החשבונות של הסיעה כל פרטי ההוצאות למטרותיהן.
7. חשבונות בנק
(א) סיעה תחזיק את כספיה בחשבון בנק שיישא את שמה וייוחד למערכת הבחירות; חשבון בנק כאמור ייוחד למערכת בחירות אחת בלבד, לרבות בחירות חוזרות.
(ב) סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת פתיחת חשבון בנק שיוחד למערכת הבחירות או מעת סגירת חשבון בנק זה את מספר החשבון, את שם הבנק ואת כתובת הסניף שבו נפתח או נסגר החשבון.
8. כרטיסי חיוב
סיעה תודיע למבקר המדינה בתוך שבעה ימים מעת שקיבלה כרטיס חיוב שבגינו יחויב חשבונה מה הם שמות האנשים שעל שמם הוצא כרטיס החיוב, מספרי הזהות שלהם ומענם.
9. הכנסות
כל הכנסה שמקבלת הסיעה מכל מקור שהוא תופקד בחשבון הבנק של הסיעה; הסיעה תשמור את האסמכתאות לכל הכנסה שקיבלה.
10 . הפקדת תרומות
תרומות במזומן ובשיקים יופקדו בחשבון הבנק של הסיעה ביום קבלתם ולא יאוחר משלושה ימי עבודה מיום זה, ופרטיהן יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה.
11 . קבלות
(א) סיעה תפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה, מיד עם קבלתה, בין שהיא תרומה בכסף ובין שהיא תרומה בשווה כסף; הקבלה תופק באחת משתי הדרכים האלה:
(1) באופן ממוחשב: הסיעה תוכל להפיק קבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת, המאושרת בידי רשות המסים בישראל, שבה ייכללו בשינויים המחויבים הפרטים שמצוינים להלן בנוגע לפנקס קבלות;
(2) מפנקס כרוך של קבלות ממוספרות מראש; אם אין סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח שלה, תופק קבלה עם העתק.
(ב) בספח של כל קבלה או בהעתקה יירשמו סכום התרומה ותאריך קבלתה, שמו של התורם, מספר הזהות שלו, מענו ואמצעי מתן התרומה.
(ג) ניהול פנקסי הקבלות יתבצע כך:
(1) סיעה תנהל רישום של פנקסי הקבלות המתוארים בסעיף קטן (א), ברישום יפורטו שמותיהם ומעניהם של מחזיקי הפנקסים;
(2) פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לסיעה בתוך שבוע; פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות יוחזרו לסיעה בתוך שבוע מתום אותה תקופה;
(3) בוטלה קבלה, יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס;
(4) אם תופק הקבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת כאמור, יישמר עותק מודפס של הקבלה במערכת הנהלת החשבונות של הסיעה.
(ד) התקבלה תרומה בשיק, יצוינו בקבלה שמו ומענו של התורם, סכום התרומה ופרטי השיק; על הסיעה להשאיר בידיה תצלום של השיק לפני הפקדתו בבנק; תצלום זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה.
(ה) התקבלה תרומה בדרך של העברה בנקאית, יצוינו בקבלה שמו ומענו של התורם, סכום התרומה והאסמכתה; על הסיעה להשאיר בידיה העתק של כל האסמכתאות להעברה בנקאית וההעתקים ישמשו אסמכתה בהנהלת החשבונות של הסיעה.
(ו) התקבלה תרומה באמצעות כרטיס חיוב, תערוך הסיעה רישום הכולל את שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, מספר כרטיס החיוב שלו, מספר חשבון הבנק שבגינו מחויב כרטיס החיוב, שם בעלי החשבון, מספר הזהות שלהם ומענם, סכום התרומה, תאריך זיכוי חשבון הסיעה בסכום התרומה, וכן השם המלא ומספר הזהות של מקבל התרומה מטעם הסיעה או בעבורה; רישום זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה.
(ז) התקבלה תרומה במזומן, יצוינו בקבלה שמו ומענו של התורם, סכום התרומה ותאריך קבלת התרומה; לא תתקבל תרומה במזומן אלא אם כן יצהיר התורם, בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, בעת מתן התרומה כי התרומה ניתנת מכספו; תצהיר זה ישמש אסמכתה במערכת החשבונות של הסיעה.
12 . דיווח על תרומות
(א) סיעה תדווח באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח על כל תרומה שקיבלה מיד עם קבלתה ולא יאוחר מיום עבודה אחד מעת קבלתה; פרטי הדיווח הנדרשים לגבי כל תרומה מצויים במערכת לניהול חשבונות ולדיווח ובהם, בין השאר, שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום; הסיעה תדווח על כל תרומה שניתנה לה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת לניהול חשבונות ולדיווח, מיד עם קבלת ההרשאה.
(ב) סיעה המחזירה תרומה לתורם לא תחזירה במזומן אלא רק בשיק או בהעברה בנקאית.
(ג) הסיעה תדווח באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח על כל תרומה שתוחזר; לגבי כל תרומה שהוחזרה היא תרשום את כל הפרטים כמפורט במערכת לניהול חשבונות ולדיווח לרבות שם התורם, מספר זהותו, מקום מגוריו, סכום התרומה ואמצעי התשלום; על כל תרומה שהחזירה הסיעה לפני שקיבלה הרשאת כניסה למערכת לניהול חשבונות ולדיווח, תדווח הסיעה במערכת זו מיד עם קבלת ההרשאה; הסיעה תשמור במערכת החשבונות שלה את כל המסמכים המשמשים אסמכתה להחזר התרומה.
13 . פרסום תרומות
כל תרומה לסיעה ששווייה 500 שקלים חדשים או כל סכום אחר שיקבע מבקר המדינה לגבי מערכת בחירות כלשהי, תפורסם במקום שייוחד לכך באתר האינטרנט של מבקר המדינה, במועד שיקבע מבקר המדינה; הפרסום יכלול את שם התורם, מקום מגוריו וסכום התרומה.
14 . תשלום הוצאות
(א) סיעה תשלם את כל הוצאותיה בשיקים, בהעברה בנקאית או בכרטיס חיוב לחובת חשבון בנק שיוחד למערכת הבחירות שעליו הודיעה למבקר המדינה כמפורט בסעיף 7 לעיל.
(ב) סיעה תשמור כחלק מהאסמכתאות שלה העתק של כל שיק שהוציאה ושל כל הודעה של בנק על ביצוע העברה בנקאית.
(ג) סיעה תשמור כחלק מהאסמכתאות שלה העתק של כל שובר תשלום בכרטיס חיוב, את דפי חשבונות הבנקים שלה ואת ההודעות החודשיות של מנפיקי כרטיסי החיוב על חיוב חשבונות הבנק שלה בגין תשלומים בכרטיסי חיוב; הסיעה תכין תרשומת על כל הודעה בטלפון שבה נעשה תשלום בכרטיס חיוב.
15 . תשלום הוצאות במזומנים
על אף האמור בסעיף 14(א) רשאית סיעה לשלם הוצאה במזומנים אם סכומה הכולל של כל הוצאה אינו עולה על 400 שקלים חדשים, וביום הבחירות או ביום הבחירות החוזרות 700 - שקלים חדשים; הסיעה תנהל רישום עזר של תשלומים כאמור, ובו יצוינו שמות מקבלי התשלום, שמו של מאשר ההוצאה ופרטי ההוצאה.
16 . רישום הכנסות והוצאות מיוחדות
(א) סיעה תרשום כהכנסה וכהוצאה במערכת החשבונות שלה כל פעילות של התנדבות אם היא בגדר עיסוקו של המתנדב; הסיעה תפרט במסמך מיוחד את היקף הפעילות ואת שווייה.
(ב) סיעה תרשום במערכת החשבונות שלה את ההוצאות בגין ערבות שניתנה לטובתה לרבות הערך הכלכלי של הערבות.
(ג) סיעה תרשום במערכת החשבונות שלה כהכנסה מתרומה מימון עצמי של מועמד לראש רשות מקומית או של מי שמופיע ברשימת מועמדים בבחירות לרשות מקומית; ההוראות החלות על תרומה יחולו גם על מימון עצמי של המועמד.
(ד) סיעה תרשום כתרומה גירעון שנוצר מחובות שמועד פירעונם עבר, ואשר על פי מצבה הכספי של הסיעה ניתן לקבוע שהיא לא תוכל לפרעם בתוך שנתיים ממועד הפירעון.
17 . הזמנות והתקשרויות
כל הזמנה או התקשרות אחרת שסכומה הכולל עולה על 1,700 שקלים חדשים תיעשה במסמך כתוב, ובו יירשמו פרטים שיש בהם להבהיר את מהות ההוצאה וסכומה.
18. העסקת עובדים ופעילים
(א) כל העסקת עובדים או פעילים בשכר תיעשה על פי מסמך כתוב ובו יירשמו כל פרטי ההעסקה, פרטיו של העובד או הפעיל לרבות שמו ומספר זהותו, מענו והתמורה שתשולם לו.
(ב) הסיעה תשמור בחשבונותיה אסמכתה בחתימת ידו של העובד או הפעיל המעידה על קבלת התשלום.
19 . הלוואות וערבויות
(א) סיעה תערוך הסכם בכתב לגבי כל הלוואה שהיא מקבלת ולגבי כל ערבות הניתנת לטובתה.
(ב) סיעה תיתן בביאורים לדין וחשבון הכספי מידע מלא על הלוואות שקיבלה ועל הערבויות שניתנו לטובתה:
(1) המידע הנוגע להלוואות יכלול נתונים על נותן ההלוואה, סכום ההלוואה, מועד מתן ההלוואה, ותנאי ההלוואה, כגון: תקופת ההלוואה, שיעור הריבית על ההלוואה, מועדי פירעון ההלוואה קרן וריבית, ההוצאות הכרוכות בקבלת ההלוואה, הביטחונות שהעמידה הסיעה לטובת נותן ההלוואה וכן כל מידע מהותי אחר.
(2) המידע הנוגע לערבויות יכלול נתונים על נותן הערבות, סכום הערבות, מועד מתן הערבות, לטובת מי ניתנה הערבות, ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבות ותנאי הערבות, כגון: תקופת הערבות, מועד פקיעת הערבות, תנאי מימושה של הערבות, הערך הכלכלי של הערבות, חובותיה של הסיעה כלפי הערב אם חולטה הערבות וכן כל מידע מהותי אחר.
20 . אסמכתאות
על כל רישום במערכת לניהול החשבונות ולדיווח צריך שתהיה אסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישום וממנה ניתן ללמוד על פרטי הפעולה שבגינה נעשה הרישום; על הסיעה לתייק את האסמכתאות באופן שיאפשר את איתורן; תיוק האסמכתאות יעשה על פי מספרי הפעולות הניתנים לכל פעולה במערכת לניהול חשבונות ולדיווח.
21 . תיעוד פרסומים
(א) סיעה תרכז את הפרסומים שפרסמה בכל עיתון בתיק נפרד ותתייק בו את הפרסומים בסדר כרונולוגי; פרסומים שלא נעשו בעיתון ירוכזו בתיק נפרד, יסודרו לפי שם ספק הפרסום ויתויקו בסדר כרונולוגי.
(ב) לכל פרסום או סדרת פרסומים יצורפו המסמכים האלה:
(1) עותק הפרסום;
(2) העתק מהזמנת הפרסום או מההסכם עם ספק הפרסום או המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ או כל הסכם אחר הכרוך בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין; ההזמנות או ההסכמים יכללו, בין השאר, פרטים אלה: שטח הפרסום, מספר העמודים, מספר הפעמים שהמודעה תפורסם או תופץ, מספר יחידות הפרסום, והכול לפי העניין, וכן מחיר הפרסום;
(3) הפרטים שבפסקה 2 לגבי הפרסום כפי שבוצע בפועל;
(4) העתק חשבונית/קבלה מאת המפרסם או מפיק הפרסום או המפיץ או כל הקשור בהכנת הפרסום, בפרסומו ובהפצתו, הכול לפי העניין;
(5) העתק פקודות התשלום של הסיעה;
(6) העתקי השיקים שמשכה הסיעה;
(7) העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה המתייחסים לחיובים ולזיכויים בקשר לפרסומים אלה.
(ג) לגבי פרסום חוצות ולגבי פרסום על כלי רכב ובתוך כלי רכב - נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) יפורטו מקומו של כל פרסום, גודלו ותקופת הצבתו; כאשר הפרסום מוקרן או משודר יפורט משכו של הפרסום.
(ד) לגבי פרסום ברדיו או בטלוויזיה או באינטרנט - נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) יפורטו התחנות או האתרים שבהם נעשה הפרסום, משכו של כל פרסום ותקופת הפרסום.
(ה) לגבי פרסום באמצעות הטלפון - נוסף על האמור בסעיף קטן (ב) יפורטו ההודעה שניתנה, משך הזמן של ההודעה, מספר הנמענים שלהם נמסרה הודעה ומספר הפעמים שההודעה ניתנה לכל נמען.
22 . תיעוד כנסים
(א) סיעה תרכז בתיק נפרד את כל המסמכים הקשורים לכנסים שערכה.
(ב) המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בקיומו של כל כנס יתויקו בנפרד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - יתויקו המסמכים הנוגעים להוצאות הכרוכות בפרסום, בשימוש במקום שבו מתקיים הכנס, באבטחה, בציוד, בהגברה, בתאורה, בהסעות, במזון, בתשלומים למשתתפים בכנס ולכל תשלום אחר.
(ג) המסמכים יכללו, בין השאר:
(1) העתק מהזמנת השירות או מההסכם עם נותן השירות, שצוין בהם המחיר שישולם בעבור השירות;
(2) העתק חשבונית או קבלה מאת נותן השירות;
(3) העתק פקודות התשלום של הסיעה;
(4) העתקי השיקים שמשכה הסיעה;
(5) העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות בקיום הכנס.
(ד) לאחר סיום מערכת הבחירות תכין הסיעה רשימה מרוכזת לפי סדר כרונולוגי של כל הכנסים שקיימה; לגבי כל כנס יצוינו הפרטים האלה: תאריך הכנס, שעת הכנס, מקום הכנס, שם המופיעים בכנס מטעם הסיעה, ההוצאות השונות לסוגיהן שהסיעה נשאה בהן בגין הכנס.
23. תיעוד סקרים
(א) הסיעה תרכז בתיק מיוחד את כל הסקרים שנעשו בעבורה.
(ב) לגבי כל סקר בנפרד יתויקו המסמכים הנוגעים אליו; המסמכים יכללו, בין השאר:
(1) העתק של הזמנת הסקר או ההסכם עם מבצע הסקר, כולל המחיר;
(2) העתק חשבונית או קבלה מאת מבצע הסקר;
(3) העתק פקודות התשלום של הסיעה;
(4) העתקי השיקים שמשכה הסיעה;
(5) העתק הרישומים במערכת החשבונות של הסיעה הנוגעים לחיובים ולזיכויים בקשר להוצאות הכרוכות בביצוע הסקר.
24 . שמירת מסמכים
(א) ספרי החשבונות והאסמכתאות של סיעה וכן עותק של כל פרסום שלה - לרבות כאלה שנוהלו ונעשו על ידי אחרים שניהלו בחלקה או בשלמותה את מערכת הבחירות של הסיעה - יישמרו בידי הסיעה במשך שבע שנים מתום תקופת הבחירות או זמן ארוך מזה לפי דרישת מבקר המדינה.
(ב) סעיף קטן (א) אינו גורע מהחובה לשמור מסמכים על פי חיקוק אחר.
25 . התאמת בנק
בתום מערכת בחירות תערוך הסיעה התאמת בנק ותוודא שכל הרישומים בבנק על פעולותיה בחשבונה משתקפים כיאות בהנהלת החשבונות שלה.
26 . דין וחשבון כספי
(א) בתום תקופת הבחירות תערוך סיעה דין וחשבון כספי, במתכונת המפורטת בתוספת הראשונה, אשר יופק באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח; הדין וחשבון הכספי יהיה חתום על ידי נציגי הסיעה; הסיעה תגיש את הדין וחשבון הכספי בצירוף חוות דעת של רואה חשבון למבקר המדינה במועד שנקבע בחוק.
(ב) בדין וחשבון על פי סעיף קטן (א) יוצגו ההוצאות וההכנסות לפי החלוקה הזאת:
(1) הוצאות בחירות והכנסות עד ליום הבחירות;
(2) הוצאות בחירות חוזרות והכנסות.
(ג) הדין וחשבון הכספי של סיעת אם אשר יופק באמצעות המערכת לניהול חשבונות ולדיווח יכלול שני חלקים: החלק האחד - דיווח כולל על כל ההכנסות וההוצאות, הנכסים וההתחייבויות של סיעת האם, סיעות הבת ורשימות הבת שלה; החלק השני - דיווח פרטני על ההכנסות וההוצאות, הנכסים וההתחייבויות של כל סיעת בת וכל רשימת בת בנפרד; הדיווח על ההכנסות וההוצאות, הנכסים וההתחייבויות בשני החלקים יהיה על פי סעיפי ההכנסות וההוצאות.
(ד) לדין וחשבון הכספי של סיעה יצורפו רשימה של החייבים ויתרות החוב של כל אחד מהם ליום הבחירות וכן רשימה של הזכאים ויתרת החוב שהסיעה חייבת לכל אחד מהם ליום הבחירות.
27 . שינויים
סיעה לא תשנה את דרך ניהול חשבונותיה ואת מתכונת הדין וחשבון הכספי שלה כמפורט בהנחיות אלה אלא רק אם אישר זאת מבקר המדינה מראש בכתב.
28 . תצהיר
עם הדין וחשבון הכספי תגיש סיעה תצהיר, לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, בדבר שלמותם ונכונותם של הרישומים במערכת החשבונות; נוסח התצהיר יהיה כמפורט בתוספת השניה, והוא יהיה חתום בידי שניים מנציגי הסיעה שלפחות אחד מהם בקי במשק הכספים של הסיעה; אם מגישת הדין וחשבון היא סיעת אם, יחתמו על התצהיר שניים מנציגי הסיעה שלפחות אחד מהם הוא חבר כנסת ואחד מהם בקי במשק הכספים של הסיעה.
29. סגירת חשבונות של מערכת הבחירות של סיעת אם
(א) על סיעת אם להעביר את העודף או הגירעון שנוצרו בחשבונות במערכת הבחירות למערכת הנהלת החשבונות השוטפת שלה בסעיף מיוחד.
(ב) בתוך שנה מיום הבחירות על סיעת אם להעביר את חשבונות הזכאים והחייבים שבמערכת הנהלת החשבונות של הבחירות למערכת הנהלת החשבונות השוטפת של סיעת האם כקבוצה מיוחדת, וכן ולסגור את חשבון הבנק שיוחד למערכת הבחירות ולהעביר את יתרתו לחשבון הבנק של סיעת האם.
30 . שמירת דין
אין הנחיות אלה גורעות מחובותיה של סיעת אם כסיעה לעניין חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, ומחובותיה לפי הנחיות מימון מפלגות (ניהול חשבונות סיעה), התשל"ח-1978, ולפי כל דין.
31. ביטול הנחיות קודמות
הנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות), התשנ"ג-1993 - בטלות.
תוספת ראשונה
מתכונת דין וחשבון כספי
(סעיף 26 להנחיות)
בחירות לרשות המקומית...................
שם הסיעה.......................................
הודעת רואה חשבון לפי קווים מנחים לרואה חשבון
(מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשס"ח-2008
בדקתי את החשבונות ואת הדין וחשבון הכספי של סיעת/המועמד סיעה/רשימה/סיעת אם ........................... ......... לתקופת הבחירות ................... מ-......................עד .........................
בדיקתי נערכה בהתאם לתקני הביקורת הקבועים בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, ולתקנים המקובלים אצל רואי חשבון, וכן לפי קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשס"ח-2008; בהתאם לכך, נקטתי את אותם נהלי ביקורת אשר חשבתי אותם לדרושים לפי הנסיבות.
לדעתי, הדין וחשבון הכספי המצ"ב משקף/אינו משקף, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והנחיות מימון הבחירות ברשויות המקומיות (ניהול חשבונות), התשס"ח-2008, את ההכנסות וההוצאות של הסיעה/המועמד לתקופת הבחירות/ ולתקופת הבחירות החוזרות/לתקופת הבחירות המיוחדות לראש הרשות.
תאריך.................................. חתימה רואה חשבון
בחירות לרשות המקומית.......................
שם הסיעה...........................................
דוח הכנסות והוצאות
לתקופת הבחירות מ ............................. עד .................................
סעיפים מאזניים ליום הבחירות
נכסים התחייבויות
הכנסות לקבל ממשרד הפנים xxx משיכת יתר בבנק xxx
יתרת חשבון בנק xxx זכאים (רשימה ב') xxx
חייבים (רשימה א') xxx זכאים בגין הלוואות (רשימה ג') xxx
יתרת עודף/גירעון xxx
הביאורים והרשימות מהווים חלק מהדוח הכספי
תאריך: .................................................
שם נציג הסיעה: ........................... חתימה: ......................................
שם נציג הסיעה: ........................... חתימה: ......................................
בחירות לרשות המקומית..........................
שם הסיעה..............................................
דוח הכנסות והוצאות
לתקופת הבחירות מ ............................... עד ....................................
הכנסות:
מימון ממלכתי (100%) xxx
תרומות שהתקבלו xxx
בניכוי תרומות שהוחזרו (xxx)
הכנסות אחרות xxx
סך הכל הכנסות XXX
הוצאות:
שכר ונלוות xxx
פרסומים (רשימה ד') xxx
שירותי ייעוץ (רשימה ה') xxx
הוצאות תפעול (רשימה ו') xxx
הוצאות מימון (רשימה ז') xxx
סך הכל הוצאות XXX
עודף (גירעון) לתקופת הבחירות XXX
רשימות וביאורים לדוח הכספי:
לסעיפי הדוח הכספי יש לצרף רשימות על פי המפורט לעיל:
רשימה א' תכלול את פירוט החייבים ויתרות החוב שלהם ליום הבחירות.
רשימה ב' תכלול את פירוט הזכאים ויתרות החוב של הסיעה ליום הבחירות יש להפריד בין ספקים זכאים לבין עובדים ומוסדות.
רשימה ג' תכלול את פירוט ההתחייבויות בגין ההלוואות כולל קרן וריבית.
רשימה ד' - הוצאות פירסום
עיתונות xxx
שלטי חוצות xxx
דברי דפוס xxx
אינטרנט xxx
רדיו וטלוויזיה xxx
אחר xxx
סך הכל XXX
רשימה ה' - הוצאות ייעוץ
הנהלת חשבונות xxx
ביקורת חשבונות xxx
ייעוץ משפטי xxx
ניהול קמפיין xxx
סקרי דעת קבל xxx
ייעוץ תקשורתי xxx
סך הכל XXX
רשימה ו' - הוצאות תפעול
טלפון ותקשורת xxx
מחשוב xxx
כיבודים ואוכל xxx
דואר ושליחויות xxx
רכב ונסיעות xxx
ציוד משרדי ואחזקה xxx
ארנונה ומים xxx
חשמל xxx
שכירות xxx
אבטחה xxx
ציוד הגברה xxx
אחר xxx
סך הכל XXX
רשימה ז' - הוצאות מימון
ערך כלכלי על ערבות xxx
ריבית על הלוואות xxx
עמלות בנקים xxx
סך הכל XXX
בין הביאורים לדוח הכספי יש לכלול ביאורים כדלקמן:
1. ביאור ובו יפורטו פרטים על ערבויות שניתנו לסיעה כמפורט בסעיף 19 להנחיות;
2. ביאור ובו יפורטו פרטים על הלוואות (לרבות אשראי בנקאי) שלקחה הסיעה כמפורט בסעיף 19 להנחיות;
3. פירוט של כנסים שערכה הסיעה;
4. פירוט של קבלני משנה שהעסיקה הסיעה;
5. כל מידע נוסף הנחוץ לדעת נציגי הסיעה שלא בא לידי ביטוי בדוח הכספי.
תוספת שניה
תצהיר
(לפי סעיף 28 להנחיות)
בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 , אנו ממציאים בזה את חשבונות הסיעה* .......................... על הכנסותיהן והוצאותיה במערכת הבחירות לרשות המקומית ................................... שנערכו ביום ................................. תוך ציון מקור כל הכנסה, בצורה שתאפשר לזהות אם ישנה הכנסה שמקורה בתאגיד - בין בארץ ובין בחוץ לארץ.
אנו מצהירים בזה כי הרישומים במערכת החשבונות האמורה של הסיעה הם שלמים ונכונים ומשקפים את כל הכנסות הסיעה והוצאותיה.
הצהרה זו ניתנת ע ל ידי הצהרה זו ניתנת על ידי
לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי** לפי ידיעתי/לפי מיטב ידיעתי**
חתימה ........................ חתימה .................................
שם החותם ומענו ................... שם החותם ומענו .........................
ביום ........................... הופיעו לפניי .................................... המוכרים לי באופן אישי/שהזדהו לפניי במס' זהות ..........................................., ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו לפניי את נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפניי.
תאריך ............................... .................................................
חתימה וחותמת
הרשות המאשרת
* כאן יופיע שמה הרשמי של הסיעה.
** מחק את המיותר.
_______________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1366.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ