אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28יט(א)(2) ו-28כג לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, כנוסחם בחוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן - החוק), אני קובע הנחיות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
בהנחיות אלה -
"האחראי" - המועמד בבחירות המקדימות או מי שמנהל מטעמו את מערכת החשבונות;
"הכנסות" - תרומה כהגדרתה בחוק, מתורם, לרבות בן משפחה של המועמד כהגדרתו בסעיף 28ו-1 לחוק, או ממקורותיו העצמיים של המועמד, ובכלל זה הכנסות מימון, בין שהתקבלו בתקופת הבחירות ובין שהתקבלו לפני תקופת הבחירות;
"הכנסות מימון" מריבית או מהפרשי הצמדה, שהתקבלו בגין הכנסות שהופקדו בחשבון הבנק;
"הוצאות" - הוצאה כהגדרתה בחוק, ובכלל זה הוצאות מימון, בין שהוצאו בתקופת הבחירות ובין שהוצאו לפניה;
"הוצאות מימון" - הוצאות מועמד על ריבית או הפרשי הצמדה בגין הלוואות או חובות;
"חשבון הבנק" - חשבון הבנק שנפתח על פי הוראות סעיף 28יט(א)(1) לחוק;
"מערכת חשבונות" - הנהלת החשבונות ורישומי המידע שבהם מפורטים כל פעולותיו הכספיות של המועמד, בין תוצאתיות ובין מאזניות, הנוגעות להשתתפותו במערכת הבחירות המקדימות, בין שנעשו בתקופת הבחירות ובין שנעשו לפניה;
"המועמד" - לרבות אדם או חבר בני אדם כאמור בסעיף 28יב לחוק;
"פרסום" - חומר הסברה או תעמולה בכל אמצעי שהוא, לרבות עיתונים, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו, טלפון, סרטי קולנוע, סרטי הקלטה, תקליטורים ותקליטונים, מסרונים (SMS), לוחות מודעות, שלטי חוצות, שלטים נישאים, עלונים, דבקיות וכיוצא באלה.
2. העמדה ומסירה של מסמכים
האחראי ימסור למבקר המדינה לבקשתו כל מסמך, הסבר וידיעה שלדעת מבקר המדינה דרושים לו לצורכי ביקורת מערכת החשבונות של המועמד - בדרך, במקום ובמועד שיקבע מבקר המדינה.
3. שמירת מסמכים
כל ספרי החשבונות, הרשימות, המסמכים והאסמכתאות שהוכנו לפי הנחיות אלה, יישמרו בידי האחראי חמש שנים מתום השנה שבה התקיימו הבחירות.
4. אי-גריעה מחבות לפי כל דין
האמור בהנחיות אלה אינו בא לגרוע מחבות כלשהי לפי כל דין או נוהל - לרבות החובה לשמור מסמכים - אלא להוסיף עליה.
פרק ב': ניהול מערכת החשבונות
5. הנחיה כללית
האחראי יקיים מערכת חשבונות וירשום בה את כל פעולותיו הכספיות של המועמד בצורה שתאפשר, בדרכי ביקורת מקובלות, לזהותן, לאמתן ולסכמן, בין שפעולות אלה נעשו על ידי המועמד עצמו ובין על ידי צד שלישי בעבורו.
6. אסמכתאות
כל רישום במערכת החשבונות יפנה לאסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו ומאפשרת לעמוד על פרטי הפעולה הנוגעת בדבר; הרישום ייעשה בצורה שתאפשר לאתר את האסמכתה במערכת החשבונות.
7. ייחוד מערכת החשבונות וחשבון הבנק למערכת בחירות אחת
מערכת החשבונות וחשבון הבנק ייוחדו למערכת בחירות אחת בלבד, לרבות מערכת בחירות מפוצלת, כגון בחירות חוזרות לאותו תפקיד או בחירות שנדחו או בוטלו ונקבעו מחדש או בחירות שהמועמד הסיר את מועמדותו בהן, ואחר כך שב והגיש את מועמדותו; קיימה מפלגה בחירות מקדימות לבחירת ראש המפלגה או מועמדה לראש הממשלה ובחירות מקדימות לבחירת מועמדיה לכנסת, ייחשבו אלה למערכות בחירות נפרדות.
8. רמת הניהול
מערכת החשבונות תנוהל ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בשיטת "הרישום המצטבר".
9. רישום שוטף
הרישום במערכת החשבונות ייעשה באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף שהמערכת נועדה לשקף על פי הגדרתה בסעיף 1; רישום פעולה ייעשה לא יאוחר משבעה ימים אחרי ביצועה.
10. שלמות הרישום
כל פעולה כספית הקשורה להשתתפות המועמד במערכת הבחירות המקדימות תירשם בשלמותה, לרבות הוצאה שטרם נפרעה ותרומה שטרם התקבלה, אך יש התחייבות לגביהן בכל דרך שהיא.
11. חשבון הבנק
חשבון הבנק ייפתח עם הפקדת הכספים הראשונה בו ממקורותיו הכספיים העצמיים של המועמד או עם קבלת התרומה הכספית הראשונה, לפי המוקדם; החשבון יישא את שמו של המועמד בתוספת המילים "בחירות מקדימות ל '(התפקיד שעליו מתמודד המועמד)'".
12. הזמנות והתקשרויות
כל הזמנה או התקשרות אחרת שסכומה הכולל גדול מ-500 שקלים חדשים, תיעשה בכתב במועד ההזמנה או ההתקשרות, ויירשמו בה פרטים המבהירים את מהות ההוצאה וסכומה.
13. תשלומים
(א) מועמד ישלם את כל הוצאותיו למימון מערכת הבחירות בשיקים לחובת חשבון הבנק או בכרטיס אשראי שחיוביו משולמים מחשבון הבנק; התשלום ייעשה במישרין לספק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מועמד לשלם הוצאה במזומנים אם סכומה הכולל אינו גדול מ-400 שקלים חדשים, וביום הבחירות - אם סכומה הכולל אינו גדול מ-700 שקלים חדשים; האחראי ינהל רישום עזר של תשלומים כאלה: בין השאר, יירשמו פרטי ההוצאה - השירות או המוצר שנרכש, סכום הרכישה ותאריכה - וכן פרטיו המזהים של מקבל התשלום, לרבות שמו ומספר העוסק המורשה שלו או מספר הזהות שלו, ושמותיהם ופרטיהם של המשלם בפועל ושל מאשר התשלום.
14. תרומות
מועמד לא יקבל תרומות מתורמים שונים מחשבון אחד או בהמחאה אחת, אלא אם כן תורמים אלה הם בעלי אותו חשבון במשותף.
15. קבלות והפקדות
(א) האחראי יפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה, מיד עם קבלתה, בין שהיא תרומה בכסף ובין שהיא תרומה בשווה כסף; הקבלה תופק באחת משתי הדרכים האלה:
(1) באופן ממוחשב: האחראי יוכל להפיק קבלה ממערכת ניהול חשבונות
ממוחשבת, המאושרת בידי רשות המסים בישראל, שבה ייכללו בשינויים
המחויבים הפרטים שמצוינים להלן בנוגע לפנקס קבלות;
(2) מפנקס כרוך של קבלות ממוספרות מראש; אם אין סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח שלה, תופק קבלה עם העתק.
(ב) בספח של כל קבלה או בהעתקה יירשמו סכום התרומה, שמו של התורם ומענו.
(ג) ניהול פנקסי הקבלות יתבצע כך:
(1) האחראי ינהל רישום של פנקסי הקבלות האמורים בסעיף קטן (א) ויפרט בו את שמותיהם ואת מעניהם של מחזיקי הפנקסים;
(2) פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לאחראי בתוך שבוע; פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות יוחזרו לאחראי בתוך שבוע מתום אותה תקופה;
(3) בוטלה קבלה, יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס;
(4) אם תופק הקבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת כאמור, יישמר עותק מודפס של הקבלה במערכת החשבונות.
(ד) התקבלה הכנסה בשיק או בהעברה בנקאית - על האחראי להשאיר בידיו תצלום של השיק או העתק של כל האסמכתאות להעברה הבנקאית; התצלום או ההעתק ישמשו אסמכתה במערכת החשבונות של המועמד.
(ה) הכנסות יופקדו בחשבון הבנק ביום קבלתן או לכל המאוחר ביום העבודה שאחריו, ופרטיהן יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה.
(ו) התקבלה הכנסה במטבע ישראלי או במטבע חוץ בדרך של העברה בנקאית (בין בישראל ובין מחוץ לישראל), יצוינו בקבלה שהופקה בגינה סכומה, שמו של מעביר ההכנסה ומענו ופרטי החשבון שממנו הועברה ההכנסה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ