אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28יט(א)(2) ו-28כג לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, כנוסחם בחוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן - החוק), אני קובע הנחיות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
בהנחיות אלה -
"האחראי" - המועמד בבחירות המקדימות או מי שמנהל מטעמו את מערכת החשבונות;
"הכנסות" - תרומה כהגדרתה בחוק, מתורם, לרבות בן משפחה של המועמד כהגדרתו בסעיף 28ו-1 לחוק, או ממקורותיו העצמיים של המועמד, ובכלל זה הכנסות מימון, בין שהתקבלו בתקופת הבחירות ובין שהתקבלו לפני תקופת הבחירות;
"הכנסות מימון" מריבית או מהפרשי הצמדה, שהתקבלו בגין הכנסות שהופקדו בחשבון הבנק;
"הוצאות" - הוצאה כהגדרתה בחוק, ובכלל זה הוצאות מימון, בין שהוצאו בתקופת הבחירות ובין שהוצאו לפניה;
"הוצאות מימון" - הוצאות מועמד על ריבית או הפרשי הצמדה בגין הלוואות או חובות;
"חשבון הבנק" - חשבון הבנק שנפתח על פי הוראות סעיף 28יט(א)(1) לחוק;
"מערכת חשבונות" - הנהלת החשבונות ורישומי המידע שבהם מפורטים כל פעולותיו הכספיות של המועמד, בין תוצאתיות ובין מאזניות, הנוגעות להשתתפותו במערכת הבחירות המקדימות, בין שנעשו בתקופת הבחירות ובין שנעשו לפניה;
"המועמד" - לרבות אדם או חבר בני אדם כאמור בסעיף 28יב לחוק;
"פרסום" - חומר הסברה או תעמולה בכל אמצעי שהוא, לרבות עיתונים, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו, טלפון, סרטי קולנוע, סרטי הקלטה, תקליטורים ותקליטונים, מסרונים (SMS), לוחות מודעות, שלטי חוצות, שלטים נישאים, עלונים, דבקיות וכיוצא באלה.
2. העמדה ומסירה של מסמכים
האחראי ימסור למבקר המדינה לבקשתו כל מסמך, הסבר וידיעה שלדעת מבקר המדינה דרושים לו לצורכי ביקורת מערכת החשבונות של המועמד - בדרך, במקום ובמועד שיקבע מבקר המדינה.
3. שמירת מסמכים
כל ספרי החשבונות, הרשימות, המסמכים והאסמכתאות שהוכנו לפי הנחיות אלה, יישמרו בידי האחראי חמש שנים מתום השנה שבה התקיימו הבחירות.
4. אי-גריעה מחבות לפי כל דין
האמור בהנחיות אלה אינו בא לגרוע מחבות כלשהי לפי כל דין או נוהל - לרבות החובה לשמור מסמכים - אלא להוסיף עליה.
פרק ב': ניהול מערכת החשבונות
5. הנחיה כללית
האחראי יקיים מערכת חשבונות וירשום בה את כל פעולותיו הכספיות של המועמד בצורה שתאפשר, בדרכי ביקורת מקובלות, לזהותן, לאמתן ולסכמן, בין שפעולות אלה נעשו על ידי המועמד עצמו ובין על ידי צד שלישי בעבורו.
6. אסמכתאות
כל רישום במערכת החשבונות יפנה לאסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו ומאפשרת לעמוד על פרטי הפעולה הנוגעת בדבר; הרישום ייעשה בצורה שתאפשר לאתר את האסמכתה במערכת החשבונות.
7. ייחוד מערכת החשבונות וחשבון הבנק למערכת בחירות אחת
מערכת החשבונות וחשבון הבנק ייוחדו למערכת בחירות אחת בלבד, לרבות מערכת בחירות מפוצלת, כגון בחירות חוזרות לאותו תפקיד או בחירות שנדחו או בוטלו ונקבעו מחדש או בחירות שהמועמד הסיר את מועמדותו בהן, ואחר כך שב והגיש את מועמדותו; קיימה מפלגה בחירות מקדימות לבחירת ראש המפלגה או מועמדה לראש הממשלה ובחירות מקדימות לבחירת מועמדיה לכנסת, ייחשבו אלה למערכות בחירות נפרדות.
8. רמת הניהול
מערכת החשבונות תנוהל ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בשיטת "הרישום המצטבר".
9. רישום שוטף
הרישום במערכת החשבונות ייעשה באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף שהמערכת נועדה לשקף על פי הגדרתה בסעיף 1; רישום פעולה ייעשה לא יאוחר משבעה ימים אחרי ביצועה.
10. שלמות הרישום
כל פעולה כספית הקשורה להשתתפות המועמד במערכת הבחירות המקדימות תירשם בשלמותה, לרבות הוצאה שטרם נפרעה ותרומה שטרם התקבלה, אך יש התחייבות לגביהן בכל דרך שהיא.
11. חשבון הבנק
חשבון הבנק ייפתח עם הפקדת הכספים הראשונה בו ממקורותיו הכספיים העצמיים של המועמד או עם קבלת התרומה הכספית הראשונה, לפי המוקדם; החשבון יישא את שמו של המועמד בתוספת המילים "בחירות מקדימות ל '(התפקיד שעליו מתמודד המועמד)'".
12. הזמנות והתקשרויות
כל הזמנה או התקשרות אחרת שסכומה הכולל גדול מ-500 שקלים חדשים, תיעשה בכתב במועד ההזמנה או ההתקשרות, ויירשמו בה פרטים המבהירים את מהות ההוצאה וסכומה.
13. תשלומים
(א) מועמד ישלם את כל הוצאותיו למימון מערכת הבחירות בשיקים לחובת חשבון הבנק או בכרטיס אשראי שחיוביו משולמים מחשבון הבנק; התשלום ייעשה במישרין לספק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מועמד לשלם הוצאה במזומנים אם סכומה הכולל אינו גדול מ-400 שקלים חדשים, וביום הבחירות - אם סכומה הכולל אינו גדול מ-700 שקלים חדשים; האחראי ינהל רישום עזר של תשלומים כאלה: בין השאר, יירשמו פרטי ההוצאה - השירות או המוצר שנרכש, סכום הרכישה ותאריכה - וכן פרטיו המזהים של מקבל התשלום, לרבות שמו ומספר העוסק המורשה שלו או מספר הזהות שלו, ושמותיהם ופרטיהם של המשלם בפועל ושל מאשר התשלום.
14. תרומות
מועמד לא יקבל תרומות מתורמים שונים מחשבון אחד או בהמחאה אחת, אלא אם כן תורמים אלה הם בעלי אותו חשבון במשותף.
15. קבלות והפקדות
(א) האחראי יפיק לתורם קבלה על כל תרומה שהתקבלה, מיד עם קבלתה, בין שהיא תרומה בכסף ובין שהיא תרומה בשווה כסף; הקבלה תופק באחת משתי הדרכים האלה:
(1) באופן ממוחשב: האחראי יוכל להפיק קבלה ממערכת ניהול חשבונות
ממוחשבת, המאושרת בידי רשות המסים בישראל, שבה ייכללו בשינויים
המחויבים הפרטים שמצוינים להלן בנוגע לפנקס קבלות;
(2) מפנקס כרוך של קבלות ממוספרות מראש; אם אין סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח שלה, תופק קבלה עם העתק.
(ב) בספח של כל קבלה או בהעתקה יירשמו סכום התרומה, שמו של התורם ומענו.
(ג) ניהול פנקסי הקבלות יתבצע כך:
(1) האחראי ינהל רישום של פנקסי הקבלות האמורים בסעיף קטן (א) ויפרט בו את שמותיהם ואת מעניהם של מחזיקי הפנקסים;
(2) פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לאחראי בתוך שבוע; פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות יוחזרו לאחראי בתוך שבוע מתום אותה תקופה;
(3) בוטלה קבלה, יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס;
(4) אם תופק הקבלה ממערכת ניהול חשבונות ממוחשבת כאמור, יישמר עותק מודפס של הקבלה במערכת החשבונות.
(ד) התקבלה הכנסה בשיק או בהעברה בנקאית - על האחראי להשאיר בידיו תצלום של השיק או העתק של כל האסמכתאות להעברה הבנקאית; התצלום או ההעתק ישמשו אסמכתה במערכת החשבונות של המועמד.
(ה) הכנסות יופקדו בחשבון הבנק ביום קבלתן או לכל המאוחר ביום העבודה שאחריו, ופרטיהן יירשמו באסמכתה המאשרת את ההפקדה.
(ו) התקבלה הכנסה במטבע ישראלי או במטבע חוץ בדרך של העברה בנקאית (בין בישראל ובין מחוץ לישראל), יצוינו בקבלה שהופקה בגינה סכומה, שמו של מעביר ההכנסה ומענו ופרטי החשבון שממנו הועברה ההכנסה.
16. רישום התרומות ברשימות
(א) תרומות שהתקבלו ירשום אותן האחראי בשתי רשימות: רשימת התרומות שניתנו בכסף (להלן - רשימה א'), ורשימת התרומות שניתנו בשווה כסף (להלן - רשימה ב'); ברשימות יש לכלול את כל התרומות, לרבות תרומה חומרית שהיקפה עולה על זה שהיה לפני תקופת הבחירות, כמשמעות הדבר בסעיף 28יא לחוק (להלן - תרומה חומרית עודפת), ותרומה שניתנה לאדם או לחבר בני אדם שלפי סעיף 28יב לחוק יש לראותה כתרומה שניתנה למועמד (להלן - תרומה עקיפה).
(ב) בראש כל אחת מן הרשימות יצוין שמו של המועמד, התפקיד שלמילויו מיועדות הבחירות ומועדן וסוג הרשימה לפי סעיף קטן (א); בתחתיתו של כל עמוד ברשימה יירשם סכום התרומות שנרשמו בו, ובעמוד האחרון שלה יירשם סכומן הכולל של התרומות.
(ג) התרומות יירשמו ברשימות א' וב' לפי סדר קבלתן, ולגבי כל אחת מהן יצוינו הפרטים האלה:
(1) המספר הסידורי ברשימה;
(2) תאריך הקבלה ומספרה;
(3) תרומת כסף - הסכום; תרומת שווה כסף - מהותה ושווייה המוערך בשקלים חדשים;
(4) שמו המלא של התורם, מספר הזהות שלו ומענו;
(5) המסמכים המשמשים אסמכתה לרישום, ולגבי תרומה חומרית עודפת ותרומה עקיפה - הבהרה בדבר מקורה ושיטת חישובה;
(6) אם התקבלה במזומן;
(7) בתרומות שמקורן מחוץ לישראל יירשמו, מלבד שם התורם ומענו, גם פרטי החשבון שממנו הועברה התרומה (להלן - החשבון הנגדי), כתובת הבנק שבו התנהל החשבון הנגדי, סוג המטבע שבו שולמה התרומה ותאריך הערך של הפעולה; האחראי יעביר לידי מבקר המדינה תצהיר מטעם התורם ובו יצהיר התורם כי התרומה אינה מתאגיד, ואף יבהיר בתצהירו אם התרומה ניתנה על ידו או על ידי צד שלישי.
(8) צתרומה שקיבל המועמד במטבע חוץ (להלן - תרומה במט"ח), יצוינו לגביה כל הפרטים הקשורים בחשבונות הבנק שדרכם היא הועברה (לרבות אסמכתאות), שערי החליפין הרלוונטיים, אישורי המרת מטבע חוץ על ידי הגופים שהמירו את הכסף, וכיוצא בזה כל פרט שנדרש לשם הבנת גלגוליה; לשם חישוב סכום התרומות בשקלים תתורגם תרומה במט"ח לשקלים חדשים לפי שער מטבע החוץ היציג הידוע במועד שבו יצאה התרומה משליטת התורם.
(ד) האחראי יחתום על רשימות א' וב', ובצד חתימתו יכתוב את שמו המלא ואת תאריך החתימה.
17. ביטחונות שניתנו להתחייבויות המועמד
האחראי ירשום במערכת החשבונות את כל הביטחונות שניתנו לטובת המועמד כדי להבטיח את מילוי התחייבויותיו, בין שניתנו בידי המועמד ובין בידי צד שלישי, לרבות בן משפחה של המועמד.
18. רישום תרומות שהוחזרו או הועברו לאוצר המדינה
תרומות שהוחזרו לתורם ותרומות שהועברו לאוצר המדינה לפי סעיף 28יז לחוק, ירשום אותן האחראי במערכת החשבונות באופן הזה:
(1) האחראי יפנה לרישום התרומה ברשימה א' או ב';
(2) האחראי ירשום את סכומה של התרומה שהוחזרה או הועברה לאוצר המדינה, מועד החזרתה או העברתה לאוצר המדינה את סיבת החזרתה או העברתה לאוצר המדינה;
(3) האחראי יציין את המסמכים המשמשים אסמכתה לרישום שלפיו התרומה הוחזרה או הועברה לאוצר המדינה, לרבות אישור מסניף הבנק שבו בוצעה ההעברה או תצהיר מהתורם שקיבל בחזרה מהמועמד את כספי התרומה שתרם או את שווייה או חלק מהם.
19. פרסום, כנסים וסקרים
(א) האחראי יתייק בתיק מיוחד את כל פרסומי המועמד בסדר כרונולוגי; לכל אמצעי פרסום ייוחד חוצץ נפרד בתיק; לכל פרסום או סדרת פרסומים יצורפו המסמכים הנוגעים אליהם: עותק מהפרסום, העתק מהזמנת הפרסום (הכוללת נתונים כגון שטח הפרסום, מספר העמודים או תדירות הפרסום) מחירו, העתק קבלה או חשבונית מהמפרסם, העתק השיק ששולם וכל מסמך רלוונטי אחר; לגבי פרסום חוצות, נוסף על האמור לעיל, יפורטו מקומו של כל פרסום, גודלו ותקופת הצבתו.
(ב) האחראי יתייק בתיק מיוחד את כל המסמכים הנוגעים לכנסים שקיים המועמד; בתיק יתויקו המסמכים הקשורים לקיומו של כל כנס, לרבות מסמכים המעידים על הוצאות פרסומו, המסמכים הנוגעים לשכירת המקום שבו התקיים, חשבוניות וקבלות בגין תשלומים בעבור אבטחה, ציוד, הגברה, תאורה, הסעות, מזון, תשלום למשתתפים וכל תשלום אחר.
(ג) האחראי יתייק בתיק מיוחד את כל הסקרים שנעשו בעבור המועמד את כל המסמכים הנוגעים אליהם, לרבות ההזמנות, החשבוניות והקבלות שהוצאו בגינם.
20. התאמת חשבונות
בתום מערכת הבחירות יעשה האחראי התאמה בין חשבונות המועמד לבין חשבונות כל החייבים והזכאים, ובין השאר הבנק והספקים.
פרק ג': הצהרה ודיווח
21. הצהרת המועמד
התצהיר שעל מועמד להגיש למבקר המדינה על פי סעיף 28כה1 לחוק ייעשה, ייחתם ויאומת לפי טופס 1 שבתוספת.
22. רשימת תורמים
(א) רשימת התורמים שתימסר למבקר המדינה על פי סעיף 28כ(א) לחוק תכלול את כל התורמים לפי רשימה א' ולפי רשימה ב' כהגדרתן בסעיף 16(א).
(ב) רשימת התורמים תיערך, תאומת ותיחתם בהתאם לטופס 2 שבתוספת.
(ג) רשימת התורמים תישמר על ידי האחראי בקבצים ממוחשבים ותימסר למבקר המדינה מודפסת, במדיה מגנטית וכן באמצעות אתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.
(ד) מועמד שלא קיבל כל תרומה יגיש, בהתאם לסעיף 28כ(ד) לחוק, תצהיר שבו יאשר כי לא קיבל תרומה כלשהי; התצהיר ייעשה, ייחתם ויאומת לפי טופס 2 שבתוספת, בשינויים המחויבים.
23. עדכון רשימת התורמים
הודעה למבקר המדינה על תרומה שהתקבלה לאחר מסירת רשימת התורמים, בהתאם לסעיף 28כ(ב) לחוק, תציין את שמו המלא של התורם, מספר הזהות שלו, מענו, סכום התרומה שתרם או שווייה המוערך, תאריך קבלתה וציון אם התקבלה במזומן; ההודעה תהיה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת ותימסר למבקר המדינה מודפסת, במדיה מגנטית וכן באמצעות אתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.
24. דוח מסכם
(א) הדוח על תרומות שקיבל והוצאות שהוציא המועמד למימון מערכת הבחירות, בהתאם לסעיף 28כא(א) לחוק (להלן - הדוח המסכם), ייערך, ייחתם ויאומת לפי טופס 4 שבתוספת; הדוח המסכם יימסר למשרד מבקר המדינה בשני עותקים ובמדיה מגנטית.
(ב) לדוח המסכם יצורפו הנספחים האלה:
(1) רשימת תורמים סופית נכונה ליום מסירתו של הדוח המסכם; הרשימה תיערך, תיחתם ותאומת לפי טופס 5 שבתוספת; כל ההוראות בענין הכנת רשימת התורמים לפי סעיף 22 יחולו, בשינויים המחויבים, אף על הרשימה המצורפת לדוח המסכם;
(2) פירוט הכנסות המועמד שאינן מפורטות בסעיף קטן (ב)(1);
(3) היתרות בחשבונות הזכות והחובה (אקטיב ופאסיב) ביום הבחירות;
(4) פירוט ההלוואות שקיבל המועמד בציון מועד קבלתן, סכומן, שם נותן ההלוואה וכתובתו, שיעור הריבית וההצמדה וכן לוחות סילוקין;
(5) רשימת ההתחייבויות בגין הוצאות הבחירות שבהן התחייב המועמד והן טרם נרשמו בחשבונותיו, בציון מועדי מימושן;
(6) פירוט הביטחונות שניתנו לטובת המועמד בציון היקפם, ההוצאות הכרוכות בנתינתם ותנאי מימושם.
(ג) מועמד שסך הוצאותיו עולה על 100,000 שקלים חדשים, יגיש את הדוח המסכם בליווי חוות דעת של רואה חשבון, הערוכה לפי טופס 6 שבתוספת.
25. מערכות בחירות נפרדות
מועמד המתמודד ביותר ממערכת בחירות אחת ימסור דוח מסכם נפרד לכל מערכת בחירות; ערכה מפלגה בחירות מקדימות לבחירת ראש המפלגה או מועמדה לראש הממשלה ובחירות מקדימות לבחירת מועמדיה לכנסת, ייחשבו אלה למערכות בחירות נפרדות.
26. הלוואות - המשך דיווח למשרד מבקר המדינה
נטל המועמד הלוואה, ידווח האחראי למשרד מבקר המדינה בסוף כל שנה, עד לפירעונה המלא של ההלוואה, איזה חלק ממנה נפרע באותה שנה ויפרט את מקורות המימון ששימשו לפירעון אותו חלק.
תוספת
טופס 1
(סעיף 28כה1 לחוק וסעיף 21 להנחיות אלה)
תצהיר 1
אני החתום מטה(שמו המלא של המועמד, מס' הזהות שלו, מענו, מספר הטלפון הקבוע, הטלפון הנייד והפקס' שלו, וכן כתובת הדואר האלקטרוני שלו)
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה, לפי סעיף 28כה1 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, כי קראתי את כל ההוראות הנוגעות לתרומות, להוצאות ולניהול חשבונות בבחירות מקדימות, כפי שנקבעו בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, כנוסחו בחוק המפלגות (בחירות מקדימות) (הוראת שעה), התשס"ז-2007, בתקנות לפיו ובהנחיות מבקר המדינה, אני יודע את תוכנן ואפעל על פיהן.

(חתימת המועמד)
אישור
אני, עורך הדין , מאשר בזה כי ביום הופיע לפניי, במשרדי ב , מר , המוכר לי אישית/ שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' , ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.

(חתימה וחותמת) (מספר הרישיון) (שם עורך הדין)
__________
1 מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד.
טופס 2
(סעיף 28כ(א) לחוק וסעיף 22 להנחיות אלה)
רשימת התורמים
התאריך:
אל: מבקר המדינה
מאת:
(שם המועמד) (שם האב) (מס' הזהות)
המפלגה שבמסגרתה התמודדתי/אתמודד:
מען: מס' טל':
מס' טל' נייד: , מס' פקס':
דוא"ל:
לפי סעיף 28כ(א) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, אני מגיש בזה את רשימת התורמים שסייעו לי בהתמודדותי לתפקיד ,
בבחירות המקדימות שמועדן
סך הכול תרומות בכסף:
סך הכול תרומות בשווה כסף:
סכום התרומות הכולל שקיבלתי, בכסף ובשווה כסף:

תורמי כסף עמוד מספר .

שם המועמד
שם המפלגה
תאריך מילוי הטופספרטי התורם פרטי התרומה


מספר
סדורי

מספר
זהות

שם
משפחה

שם
פרטי
שם הרחוב
ומספר הבית


עיר


מדינה
סכום
התרומה
שהתקבלה
בארץ
סכום
התרומה
שהתקבלה
מחו"ל
שווי
התרומה
בשקלים
חדשיםסה"כ עמוד זה

סה"כ עמודים קודמים

סה"כ כולל עמוד זה - עובר לעמוד הבא


תורמים בשווה כסף עמוד מספר .

שם המועמד
שם המפלגה
תאריך מילוי הטופספרטי התורם פרטי התרומה
מספר
סדורי

מספר
זהות

שם
משפחה

שם
פרטי
שם הרחוב
ומספר הבית


עיר


מדינה
מהות התרומה
שווי
התרומה
בשקלים
חדשים

סה"כ עמוד זה
סה"כ עמודים קודמים
סה"כ כולל עמוד זה - עובר לעמוד הבא

תצהיר 2
אני החתום מטה,
(שמו המלא של המועמד, מס' הזהות שלו ומענו)
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה, לפי סעיף 28כב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, כי האמור ברשימת התורמים הוא שלם ונכון.
אני מצהיר כי זה הוא שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהיר אמת ונכון.

(חתימת המועמד)
אישור
אני, עורך הדין , מאשר בזה כי ביום הופיע לפניי, במשרדי ב , מר , המוכר לי אישית/ שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' , ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.

(חתימה וחותמת) (מספר הרישיון) (שם עורך הדין)
__________
1 מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד.
טופס 3
(סעיף 28כ(ב) לחוק וסעיף 23 להנחיות אלה)
עדכון רשימת התורמים
התאריך:
אל: מבקר המדינה
מאת:
(שם המועמד) (שם האב) (מס' הזהות)
המפלגה שבמסגרתה התמודדתי/אתמודד:
מען: מס' טל':
מס' טל' נייד: , מס' פקס':
דוא"ל:
לפי סעיף 28כ(ב) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, אני מגיש בזה הודעה על תרומות שהתקבלו לאחר מסירת רשימת התורמים לפי סעיף 28כ(א) לחוק.
סך הכול תרומות בכסף:
סך הכול תרומות בשווה כסף:
סכום התרומות הכולל שקיבלתי, בכסף ובשווה כסף:

תורמי כסף עמוד מספר .

שם המועמד
שם המפלגה
תאריך מילוי הטופספרטי התורם פרטי התרומה


מספר
סדורי

מספר
זהות

שם
משפחה

שם
פרטי
שם הרחוב
ומספר הבית


עיר


מדינה
סכום
התרומה
שהתקבלה
בארץ
סכום
התרומה
שהתקבלה
מחו"ל
שווי
התרומה
בשקלים
חדשיםסה"כ עמוד זה

סה"כ עמודים קודמים

סה"כ כולל עמוד זה - עובר לעמוד הבא


תורמים בשווה כסף עמוד מספר .

שם המועמד
שם המפלגה
תאריך מילוי הטופספרטי התורם פרטי התרומה
מספר
סדורי

מספר
זהות

שם
משפחה

שם
פרטי
שם הרחוב
ומספר הבית


עיר


מדינה

מהות התרומה
שווי
התרומה
בשקלים
חדשים

סה"כ עמוד זה
סה"כ עמודים קודמים
סה"כ כולל עמוד זה - עובר לעמוד הבא

טופס 4
(סעיף 28כא(א) לחוק וסעיף 24 להנחיות אלה)
דוח מסכם
התאריך:
אל: מבקר המדינה
מאת:
(שם המועמד) (שם האב) (מס' הזהות)
המפלגה שבמסגרתה התמודדתי/אתמודד:
מען: מס' טל':
מס' טל' נייד: , מס' פקס':
דוא"ל:
לפי סעיף 28כא(א) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, ולפי סעיף 24 להנחיות אלה אני מגיש בזה דוח מסכם, כמועמד לתפקיד ,
לתקופת הבחירות שהתקיימו ביום .
בד בבד הייתי מועמד אף בבחירות שהתקיימו ביום
לתפקיד , ובגין מועמדותי הנוספת אני מגיש/אגיש דוח נפרד.
חלק 1: תקרת ההוצאות
הסכום המרבי שמותר למועמד להוציא בגין מועמדותו בבחירות מקדימות אלה (להלן - תקרת ההוצאות), על פי סעיפים 28ח ו-28ט לחוק, היא שקלים חדשים.
(הערה: אם החליטה המפלגה, לפי סעיף 28ט לחוק, על תקרה נמוכה מהסכומים על פי סעיף 28ח לחוק, יש לציין את פרטי ההחלטה ותאריכה; אם חלה הגבלה על סכום ההוצאות לפי סעיף 28ח(ב)(2) לחוק - יש לציין את התקרה המותאמת לפי סעיף זה).
חלק 2: הכנסות
הסכום הכולל של ההכנסות שהתקבלו בכסף ובשווה כסף בידי המועמד או בעבורו, לרבות תרומות עקיפות, תרומות שניתנו לחבר בני אדם בעבור המועמד, תרומות מקיבוץ או מאגודה חקלאית וכיוצא באלה הן בארץ והן מחוץ לארץ, והכנסות שהתקבלו בשווה כסף, לרבות תרומות חומריות עודפות:
א. הכנסות בכסף3
הכנסות עצמיות והכנסות מ"בן משפחה"
1. סכום ההכנסות העצמיות נטו:
2. סכום ההכנסות מ"בן משפחה של המועמד" (להלן - בן משפחה)
(פרטים בנספח 1 שאני מצרף לדוח זה):
3. סכומי ההכנסות מבן משפחה שהוחזרו (פרטים בנספח 2):
4. סכום ההכנסות מבן משפחה נטו (סעיף 2 בניכוי סעיף 3):
5. סך הכול הכנסות עצמיות והכנסות מבן משפחה (סעיפים 1 ו-4):
תרומות מהארץ
6. הסכום הכולל של התרומות מהארץ (פרטים בנספח 3):
7. סכום התרומות מהארץ שהוחזרו או שהועברו לאוצר המדינה
(פרטים בנספח 4):
8. סכום התרומות מהארץ נטו (סעיף 5 בניכוי סעיף 6):
תרומות מחוץ לארץ
9. הסכום הכולל של התרומות מחוץ לארץ (פרטים בנספח 5):
10. סכום התרומות מחוץ לארץ שהוחזרו או שהועברו לאוצר
המדינה (פרטים בנספח 6):
11. סכום התרומות מחוץ לארץ נטו (סעיף 8 בניכוי סעיף 9):
סיוע מפלגתי
12. סכום הסיוע בכסף שקיבל המועמד מהמפלגה לפי סעיף 28ד
לחוק (פרטים בנספח 7):
הכנסות מימון והכנסות אחרות
13. סכום הכנסות המימון שקיבל המועמד:
14. סכום ההכנסות האחרות (פרטים בנספח 8):
א1. סיכום ביניים - הכנסות בכסף
1. סך הכול הכנסות עצמיות והכנסות מבן משפחה נטו:
2. סכום התרומות נטו מהארץ ומחוץ לארץ (סעיפים 8 ו-11):
3. סיוע מפלגתי (סעיף 12):
__________
3 יש לרשום את כל הסכומים בשקלים חדשים.
4. הכנסות מימון והכנסות אחרות (סעיפים 13 ו-14):
5. הסכום הכולל של תרומות מהארץ ומחו"ל שהוחזרו או שהועברו
לאוצר המדינה:
6. סך הכול הכנסות בכסף נטו:
ב. הכנסות בשווה כסף
הכנסות מבן משפחה
1. השווי המוערך של ההכנסות בשווה כסף מבן משפחה (פרטים
בנספח 9):
תרומות מהארץ
2. השווי הכולל המוערך של התרומות בשווה כסף מהארץ
(פרטים בנספח 10):
תרומות מחוץ לארץ
3. השווי הכולל המוערך של התרומות בשווה כסף מחוץ לארץ
(פרטים בנספח 11):
סיוע מפלגתי
4. השווי המוערך של הסיוע בשווה כסף שקיבל המועמד מהמפלגה
לפי סעיף 28ד לחוק (פרטים בנספח 12): ................................
הכנסות אחרות
5. השווי המוערך של הכנסות אחרות בשווה כסף
(פרטים בנספח 13):
6. סך הכול הכנסות בשווה כסף:
7. סך הכול הכנסות בכסף ובשווה כסף נטו:
ג. סיכומים
1. הכנסות עצמיות והכנסות מבן משפחה בכסף ובשווה כסף נטו:
2. סכום התרומות מהארץ בכסף ובשווה כסף:
3. סכום התרומות מחוץ לארץ בכסף ובשווה כסף:
4. סכום התרומות מהארץ בכסף ובשווה כסף שהוחזרו לתורמים או
שהועברו לאוצר המדינה:
5. סכום התרומות מחוץ לארץ בכסף ובשווה כסף שהוחזרו לתורמים
או שהועברו לאוצר המדינה נטו:
6. סכום הסיוע המפלגתי בכסף ובשווה כסף:
7. סכום הכנסות המימון וההכנסות האחרות:
8. סך הכול:
ד. יתרת תרומות מועברת
יתרת התרומות ממערכת הבחירות הקודמת השמורה לשימוש במערכת בחירות נוספת לפי סעיף 28 יח(א) לחוק (יש לצרף מסמך המאמת נתון זה):
חלק 3: הוצאות
הוצאותיי למימון מערכת הבחירות בתקופת הבחירות, בכסף ובשווה כסף, במישרין ובעקיפין, בארץ ובחוץ לארץ, במזומנים ובהתחייבות מכל סוג, כאמור בסעיף 28א לחוק היו כדלקמן:
1. העסקת עובדים/פעילים, כמפורט בנספח א':
2. העסקת נותני שירותים (יועצים משפטיים, מנהלי חשבונות וכיוצא
באלה) כמפורט בנספח ב':
3. שכר דירה, כמפורט בנספח ג':
4. ציוד משרדי, כמפורט בנספח ד':
5. רכב ונסיעות, כמפורט בנספח ה':
6. פרסום, כמפורט בנספח ו':
7. טלפונים, כמפורט בנספח ז':
8. כנסים, כמפורט בנספח ח':
9. הוצאות אחרות, כמפורט בנספח ט':
10 . סך הכול:
חלק 4: עודף/גירעון
העודף/הגירעון (מחק את המיותר) של המועמד בתקופת הבחירות
חלק 5: הערות


(תאריך) (שמו המלא של המועמד) (חתימת המועמד)
תצהיר4
אני החתום מטה
(שמו המלא של המועמד, מס' הזהות שלו ומענו)
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה, לפי סעיף 28כב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, כדלקמן:
1. האמור בדוח המסכם הוא שלם ונכון;
2. בעריכת הדוח המסכם ובניהול החשבונות שביסוד הדוח נעזרתי ב:
(א) (שם מלא), הנושא ת"ז , (כתובת, מספרי טלפון, כתובת דוא"ל)
וב (ב) (שם מלא) הנושא ת"ז , (כתובת, מספרי טלפון, כתובת דוא"ל)
3. אני מצהיר כי זה הוא שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת ונכון.

(חתימת המועמד)
אישור
אני, עורך הדין , מאשר בזה כי ביום הופיע לפניי, במשרדי ב , מר , המוכר לי אישית/שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' , ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.

(חותמת וחתימה ) (מספר הרישיון) (שם עורך הדין)
__________
4 מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד.
טופס 5
(סעיף 28כא(א) לחוק וסעיף 24(ב)(1) להנחיות)
רשימת התורמים סופית
התאריך:
אל: מבקר המדינה
מאת:
(שם המועמד) (שם האב) (מס' הזהות)
המפלגה שבמסגרתה התמודדתי/אתמודד:
מען: , מס' טל':
מס' טל' נייד: , מס' פקס':
דוא"ל:
לפי סעיף 28כא(א) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 ולפי סעיף 24(ב)(1) להנחיות, אני מגיש בזה את הרשימה הסופית של התורמים שסייעו לי בהתמודדותי לתפקיד , בבחירות שהתקיימו ביום
סך הכול תרומות בכסף:
סך הכול תרומות בשווה כסף:
סכום התרומות הכולל שקיבלתי, כסף ושווה כסף:
תורמי כסף עמוד מספר .

שם המועמד
שם המפלגה
תאריך מילוי הטופספרטי התורם פרטי התרומה


מספר
סדורי

מספר
זהות

שם
משפחה

שם
פרטי
שם הרחוב
ומספר הבית


עיר


מדינה
סכום
התרומה
שהתקבלה
בארץ
סכום
התרומה
שהתקבלה
מחו"ל
שווי
התרומה
בשקלים
חדשיםסה"כ עמוד זה

סה"כ עמודים קודמים

סה"כ כולל עמוד זה - עובר לעמוד הבא


תורמים בשווה כסף עמוד מספר .

שם המועמד
שם המפלגה
תאריך מילוי הטופספרטי התורם פרטי התרומה

מספר
סדורי


מספר
זהות


שם
משפחה

שם
פרטי

שם הרחוב
ומספר הבית


עיר


מדינה


מהות התרומה
שווי
התרומה
מוערך בשקלים
חדשים

סה"כ עמוד זה
סה"כ עמודים קודמים
סה"כ כולל עמוד זה - עובר לעמוד הבא

תצהיר5
אני החתום מטה
(שמו המלא של המועמד, מס' הזהות שלו ומענו)
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה, לפי סעיף 28כב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, כי האמור ברשימת התורמים הסופית הוא שלם ונכון.
אני מצהיר כי זה הוא שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי אמת ונכון.

(חתימת המועמד)
אישור
אני, עורך הדין , מאשר בזה כי ביום הופיע לפניי, במשרדי ב , מר , המוכר לי אישית/שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' , ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפניי.

(חותמת וחתימה ) (מספר הרישיון) (שם עורך הדין)
__________
5 מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד.
טופס 6
(סעיף 24(ג) להנחיות)
הודעת רואה חשבון
בדקתי את הדוח המסכם של המועמד , לתקופת הבחירות מ-
עד .
בדיקתי נעשתה לפי תקני הביקורת הקבועים בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, ולתקנים המקובלים אצל רואי חשבון, וכן לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, והנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007; בהתאם לכך נקטתי את נוהלי הביקורת שראיתי דרושים לפי הנסיבות. לדעתי, הדוח המסכם המצ"ב משקף/אינו משקף באופן נאות, לפי כללי חשבונאות מקובלים ולפי ההנחיות, את ההכנסות וההוצאות של המועמד בתקופת הבחירות.
חתימה רואה החשבון
התאריך
______________________________
1 ק"ת תשס"ז, 628.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ