אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> היתר לעשיית עסקה בניירות ערך

היתר לעשיית עסקה בניירות ערך

היתר לעשיית עסקה בניירות ערך 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א) ו-(ג), 10(ב) ו-45ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), אני מתיר לחבר רשות ניירות ערך, עובד משרד האוצר הממלא תפקיד מקצועי או מינהלי בעניני ניירות ערך, עובד הרשות הממלא בה תפקיד מקצועי או מינהלי וחבר דירקטוריון של בורסה או עובד בורסה (כל אחד מאלה ייקרא להלן - בעל היתר), לעשות עסקה בניירות ערך, כמפורט להלן:
1. (א) עסקה בניירות ערך שהנפיקה מדינת חוץ.
(ב) עסקה בתעודות סל כמשמעותן בתקנון הבורסה; לענין זה, "תקנון הבורסה" - כמשמעותו בסעיף 46 לחוק.
(ג) עסקה בניירות ערך של תאגיד שאינו תאגיד מפוקח; לענין זה, "תאגיד מפוקח" - תאגיד מדווח, תאגיד שהוראות פרק ה'3 לחוק חלות עליו או חברה מוחזקת של אחד מאלה; הפך התאגיד שניירות הערך שלו מוחזקים על ידי בעל ההיתר לתאגיד מפוקח, ידווח בעל ההיתר על החזקתו בניירות ערך אלה כמפורט להלן: בעל היתר שהוא חבר רשות יודיע לרשות ולשר האוצר; בעל היתר שהוא עובד הרשות הממלא בה תפקיד מקצועי או מינהלי יודיע ליושב ראש הרשות ולשר האוצר; בעל היתר שהוא עובד משרד האוצר יודיע לשר האוצר ובעל היתר שהוא חבר דירקטוריון הבורסה או עובד בורסה יודיע ליושב ראש הרשות וליושב ראש דירקטוריון הבורסה; לענין זה, "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993.
(ד) מכירה של ניירות ערך על ידי בעל היתר המחזיק כדין ניירות ערך של תאגיד אחד ובלבד שהודיע על כך לא יאוחר משבעה ימים לאחר המכירה, כמפורט בסעיף קטן (ג); בסעיף קטן זה, "החזקה כדין של ניירות ערך" כל אחד מאלה:
(1) החזקה של ניירות ערך שהוחזקו על ידי בעל ההיתר לפני היותו בעל היתר;
(2) החזקה של ניירות ערך של תאגיד שהפך לתאגיד מפוקח לאחר שהמחזיק הפך לבעל היתר;
(3) החזקה של ניירות ערך שהועברו לבעל ההיתר בירושה או במסגרת תכנית תגמול כללית לעובדים או לנושאי משרה, וכן בדרך אחרת שאינה מלווה בהחלטת השקעה של בעל ההיתר;
2. עסקה בניירות ערך שאינם מנויים בסעיף 1 ובלבד שנעשתה בדרך של ניהול תיק ניירות ערך בנאמנות, לפי כללים אלה:
(1) ניהול תיק ניירות הערך ייעשה בידי הנאמן על פי שיקול דעתו הבלעדי, ואין הוא רשאי לפעול לפי הוראות שנתנו לו, בין במישרין ובין בעקיפין, בענין ניהולו, למעט לענין -
(א) הרכב תיק ניירות הערך לפי סוגי ניירות הערך שייכללו בו ושיעוריהם;
(ב) מכירת ניירות ערך שבתיק ניירות הערך, כולם או כדי סכום מסוים, או ניירות ערך מסוגיםמסוימים; ובלבד שלא יפעל לפי הוראה כאמור המתייחסת לניירות ערך מסוימים, למעט הוראה שענינה היחיד הוא להמשיך להחזיק בניירות ערך שהחזיק בהם בעל ההיתר בעת שנעשה לבעל היתר; בעל היתר לא ייתן לנאמן והנאמן לא יקבל הוראה מבעל ההיתר שאינה בכתב; לענין זה, "הוראה" - בין במישרין ובין בעקיפין;
(2) הנאמן לא יהיה רשאי למסור לבעל ההיתר מידע, בין במישרין או בעקיפין, לגבי העסקאות שעשה ולגבי הרכב תיק ניירות הערך שלו, למעט ככל שמדובר במידע לגבי סוגי ניירות הערך הכלולים בתיק ושיעוריהם ולגבי שוויים של כלל ניירות הערך שבבעלותו;
(3) הנאמן לא יהיה רשאי למסור כל מידע על העסקאות שעשה בניירות הערך של בעל ההיתר ועל הרכב תיק ניירות הערך שלו אלא לאלה:
(א) למי שמוסמך על פי דין או על פי היתר זה;
(ב) לרואה חשבון מטעם בעל ההיתר, ויחולו עליו הוראות פסקה זו וכן פסקאות (2) ו-(5), בשינויים המחויבים;
(4) הנאמן לא יהיה רשאי לבצע עסקאות בניירות ערך שכתוצאה מהן יהפוך בעל ההיתר לבעל ענין;
(5) לבעל ההיתר או לקרובו או לתאגיד בשליטתו לא תהיה זיקה לנאמן, וכל אחד מאלה לא יהיה בעל ענין בנאמן או בחברה שהנאמן עובד בה כמנהל תיקים; לענין זה, "זיקה" - כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999;
(6) הנאמן יהיה בעל רישיון מנהל תיקים כמשמעו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;
(7) הנאמן ישמור לתקופה של חמש שנים לפחות מסמכים הנוגעים לחשבון הנאמנות; בעל ההיתר יפנה את תשומת לב הנאמן להוראה זו;
(8) לשם פיקוח על קיום תנאי הנאמנות לפי סעיף זה, רשאי מי שמפורט להלן לדרוש מן הנאמן, ביחס לבעל היתר שבפיקוחו כמפורט להלן, כל פרט ומסמך הנוגעים לחשבון הנאמנות של בעל ההיתר:
(א) שר האוצר או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, ביחס לבעל היתר שהוא עובד משרד האוצר הממלא תפקיד מקצועי או מינהלי בעניני ניירות ערך או שהוא חבר רשות ניירות ערך;
(ב) יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, ביחס לבעל היתר שהוא עובד הרשות הממלא בה תפקיד מקצועי או מינהלי;
(ג) יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, וכן יושב ראש דירקטוריון של בורסה או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, ביחס לבעל היתר שהוא חבר דירקטוריון של בורסה או עובד בורסה;
(9) ניירות ערך שנרכשו בעסקה על פי סעיף זה יוחזקו בנאמנות לפי סעיף זה.
3. היתר לרכישת ניירות ערך מיום ה' בשבט התשמ"ג (19 בינואר 1983) - בטל.
_________________________________
1 י"פ תשס"ז, 1222, 2299.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ