אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים

היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים

היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה, אני מעניק בזה היתר כללי לאיסוף, העברה, או מסירה של מכתבים - בתנאים כמפורט להלן:
1. הגדרות
בהיתר זה -
"איסוף" - קבלת מכתב מלקוח לשם העברתו ומסירתו לנמען;
"אמצעי שליטה", "החזקה", "נושא משרה" ו"שליטה" - כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;
"בעל היתר" - מי שאושרה בקשתו לרישום;
"בקשה" - בקשה לרישום או לחידוש רישום, שהוגשה לפי התוספת;
"העברה" - העברת מכתב על ידי בעל היתר מנקודת האיסוף במשרדו או במען שקבע לשם כך הלקוח, אל משרד בעל ההיתר או מען הנמען (להלן - נקודת המסירה), והכל כמצוין על פני המכתב או כפי שנמסר לבעל ההיתר;
"חברת חוץ" - כהגדרתה בחוק החברות;
"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;
"מבקש" - מי שהגיש בקשה;
"מכתב" - כהגדרתו בסעיף 47 לחוק;
"המנהל" - המנהל הכללי של המשרד או עובד אחר של המשרד, אשר השר הסמיכו לענין היתר זה, כולו או חלקו;
"מסירה" - המצאת מכתב לנמען עצמו, לרבות לתיבת המכתבים שלו או למי שנחזה, באופן סביר, למורשה של הנמען לקבלת המכתב בנקודת המסירה;
"המפקח" - עובד של המשרד אשר השר הסמיכו, בין הסמכה כללית ובין הסמכה מיוחדת, לענין הפיקוח על פעולותיו של בעל היתר;
"המשרד" - משרד התקשורת;
"פקודת השותפויות" - פקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975;
"רישום" - רישום המבקש כבעל היתר לאחר שהמנהל אישר את בקשתו;
"השירותים" - כמשמעותם בסעיף 2;
"שותפות חוץ" - כהגדרתם בפקודת השותפויות;
"תעודת היתר" - תעודה המאשרת את דבר רישומו של בעל היתר;
"תקנות הפיקוח" - תקנות רשות הדואר (הפיקוח על פעולותיה של הרשות), התשנ"ה-1995;
"תקנות התשלומים" - תקנות רשות הדואר (תשלומים בער שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשס"ב-2002.
2. היקף השירותים ואופן מתן השירותים
(א) בעל היתר יהיה רשאי, בכפוף לתנאי היתר זה ועל פי הוראות כל דין, לתת שירותים אלה:
(1) איסוף, העברה, או מסירה של מכתב בישראל, לרבות מכתב הנשלח מארצות חוץ, ובלבד שמחיר המשלוח של מכתב כאמור לא יפחת מפי 4.5 ממחיר משלוח מכתב רגיל, כקבוע בפרט 1.1 לחלק ב' לתוספת לתקנות התשלומים במועד תחילתו של היתר זה;
(2) איסוף, העברה, או מסירה של מכתב הנשלח מישראל לארצות חוץ.
(ב) בעל היתר ייתן את השירותים באורח תקין וסדיר ויפעל באורח אחראי כלפי מקבלי שירותיו.
3. כשירות
בבעל היתר יתקיימו, בכל עת, תנאים אלה:
(1) ביחיד -
(א) מלאו לו 18 שנים;
(ב) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה כדי למנוע, לדעת המנהל, קבלת היתר;
(ג) הוא לא הוכרז פסול דין ולא מונה לו אפוטרופוס.
(2) בתאגיד -
(א) הוא התאגד כדין בישראל ומקיים מקום עסקים בישראל; לענין זה, "תאגיד שהתאגד כדין בישראל" - לרבות חברת חוץ אשר נרשמה בישראל בהתאם להוראות חוק החברות ושותפות חוץ אשר נרשמה בישראל בהתאם להוראות פקודת השותפויות;
(ב) בנושא משרה בו, בבעל שליטה בו ובמי שמחזיק באמצעי שליטה בשיעור של 25% לפחות, מתקיימים התנאים הקבועים בפסקה (1).
(3) לא בוטל רישום קודם שלו, אלא אם כן ראה המנהל כי חדלו להתקיים בו התנאים שבגינם בוטל הרישום הקודם כאמור; לענין תאגיד, יראו את המבקש כמי שבוטל רישום קודם שלו כאמור, אם בעל השליטה או נושא משרה בו היה בעל היתר אשר רישום קודם שלו בוטל או שהיה בעל שליטה או נושא משרה בתאגיד אחר אשר בוטל רישום קודם שלו.
4. תקופת הרישום
(א) תוקפו של רישום הוא לתקופה של עשר שנים, שתחילתה ביום הנפקת תעודת ההיתר (להלן - תקופת הרישום).
(ב) בעל היתר המעוניין בחידוש הרישום, יגיש למנהל בקשה, לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום תקופת הרישום; בקשה שהוגשה לאחר המועד האמור, יראו כבקשה חדשה להירשם.
(ג) חידוש רישום ייעשה לתקופה של עשר שנים שתחילתה ביום שלאחר תום תקופת הרישום (להלן - תקופת הרישום הנוספת).
5. ביטול הרישום, הגבלתו או התלייתו
(א) המנהל רשאי, בכל עת, לאחר שניתנה לבעל היתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל את הרישום של בעל היתר, בכל אחד ממקרים אלה:
(1) בעל ההיתר ביקש את ביטול הרישום;
(2) בעל ההיתר הפר הוראה שנקבעה בחוק או בתקנות שלפיו או תנאי מתנאי ההיתר;
(3) בעל ההיתר לא החל במתן שירותים על פי היתר זה בתוך 18 חודשים ממועד הרישום או חדל לתתם לפרק זמן העולה על 18 חודשים;
(4) בעל ההיתר הוכרז פושט רגל;
(5) בעל ההיתר החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;
(6) טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך לבטל את הרישום;
(7) חדלו להתקיים בבעל ההיתר אחד או יותר מתנאי הכשירות האמורים בסעיף 3.
(ב) התברר בנסיבות הענין כי אין עילת הביטול מחייבת ביטול הרישום, יתקן בעל ההיתר את המעשה או המחדל המהווה עילת ביטול, לפי דרישת המנהל.
(ג) ביטול הרישום ייכנס לתוקף במועד שיודיע המנהל לבעל ההיתר (להלן - מועד הביטול), ובעל ההיתר ימשיך במתן השירותים עד לאותו מועד, אם הורה כך המנהל, ויקיים את הוראות ההיתר וכל הוראה שיורה לו המנהל לענין זה.
(ד) בעל היתר אשר הודע לו על החלטה בדבר ביטול הרישום, יודיע על כך ללקוחותיו ויציין בהודעתו את מועד הביטול.
(ה) במועד ביטול הרישום, יפסיק בעל ההיתר את מתן השירותים ללקוחותיו ויחזיר למנהל, בתוך שבעה ימים ממועד הביטול, את תעודת ההיתר.
(ו) לענין סעיף זה, "ביטול" - לרבות הגבלה או התליה.
6. שינוי ההיתר
ביקש השר לשנות את תנאי ההיתר, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, בין השאר, מן השיקולים האמורים בסעיף 50(ב) לחוק, או לשם הבטחת התחרות בתחום הדואר ורמת השירות בו תישלח הודעה מראש על כך לבעלי ההיתרים ותינתן להם הזדמנות להשמיע את עמדתם.
7. תשלום בעד ההיתר
(א) בעל היתר ישלם למדינה תשלום בעד ההיתר, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 50(ג) ו-(ד) לחוק (להלן - דמי ההיתר).
(ב) בעל ההיתר לא יהיה זכאי להחזר דמי ההיתר או כל חלק מהם, לרבות בשל ביטול הרישום או בשל שינוי תנאי מתנאי ההיתר.
(ג) אין בתשלום דמי ההיתר כדי לגרוע מחובתו של בעל ההיתר לשלם כל אגרה, מס או כל תשלום חובה אחר החל עליו לפי הוראות כל דין.
8. תעודת היתר
(א) במועד הרישום ובמועד חידושו, יקבל בעל ההיתר תעודת היתר, שתצוין בה תקופת הרישום.
(ב) בעל ההיתר יציג את תעודת ההיתר, במקום העסקים שלו, במקום נראה לעין ויציין את מספר תעודת ההיתר בכל פרסום שלו הנוגע למתן השירותים.
9. העברת זכויות
(א) זכות המוקנית מכוח היתר זה, אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול.
(ב) בעל היתר שהוא תאגיד, ידווח למנהל, בכתב, בהתקיים אחד מאלה:
(1) הועברו 10% או יותר מאמצעי השליטה בו;
(2) הועברה השליטה בו;
(3) הועברו אמצעי שליטה בו באופן שכתוצאה מההעברה מוחזקים 25% או יותר מאמצעי השליטה בבעל ההיתר בידי אותו אדם;
(4) חל שינוי בזהות מי מנושאי המשרה בבעל ההיתר.
דיווח כאמור יכלול פירוט כנדרש בסימן ב', בפרק ב' של חלק ב' לתוספת, בסעיף 8(י) עד (יד) או בסעיף 9(ט) עד (יא), לפי הענין.
(ג) במקרים המפורטים בסעיף קטן (ב)(2), (3) ו-(4), יתמוך בעל ההיתר את הדיווח בתצהיר, שבו גם יצוין כי מתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 3.
(ד) בסעיף זה, "העברה", לענין אמצעי שליטה - בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין בלא תמורה, בין לצמיתות ובין לתקופה, בין בבת אחת ובין בחלקים.
10. ביצוע עצמי של השירותים
(א) בעל היתר יבצע את השירותים לפי היתר זה בעצמו ובאמצעות עובדיו, לרבות עובדים המועסקים באמצעות קבלן כוח אדם כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי בעל היתר לבצע חלק מהשירותים לפי היתר זה באמצעות בעל היתר אחר או באמצעות מי שרשאי לתת את השירותים על פי דין; אין בביצוע השירותים באמצעות אחר כאמור, כדי לגרוע מאחריותו של בעל ההיתר לביצוע השירותים בהתאם לתנאי היתר זה.
11. מקום ניהול עסקים
(א) בעל היתר יקיים, יפעיל וינהל מקום עסקים אשר ישמש לקבלת פניות לקוחות בכל הנוגע למתן שירותים לפי ההיתר (להלן - מקום ניהול עסקים).
(ב) בעל היתר יודיע למנהל, בכתב, על כל שינוי שחל במענו או במקום ניהול העסקים שלו, בתוך 14 ימים מיום השינוי.
(ג) בעל היתר יאפשר לציבור לעיין, במקום ניהול העסקים שלו, במחירי השירותים שהוא נותן ובתנאי מתן השירותים.
12. אי פגיעה בטובת הציבור
בעל היתר, עובדיו וכל העוסקים מטעמו בביצוע שירותים על פי היתר זה, לא יפעלו, במעשה או במחדל, באופן העלול לפגוע במתן שירותים בתחום הדואר באופן תקין וסדיר או בטובת הציבור.
13. פיקוח
בעל היתר ישתף פעולה עם המפקח ועם כל העוסק מטעמו בפעולות הפיקוח, יושיט להם את הסיוע הנדרש וימציא להם מסמכים ומידע כפי שיתבקש על ידם מזמן לזמן וכן בהתאם לתקנות הפיקוח; לענין זה, "מסמכים ומידע" - לרבות בנוגע למחירי השירותים שנותן בעל ההיתר.
14. אחריות
(א) המשרד אינו אחראי כלפי מקבלי השירותים מבעל ההיתר וכלפי כל צד שלישי, בשל כל נזק שנגרם עקב מעשה או מחדל של בעל היתר, של הבאים מכוחו או מטעמו והקשורים במתן השירותים על פי ההיתר; בעל ההיתר ישפה את המשרד לאלתר בגין כל נזק או הוצאה שהמדינה תחויב בה לצד שלישי כתוצאה מביצוע השירותים על פי ההיתר.
(ב) בהסכם ההתקשרות עם מקבלי שירותיו יבהיר בעל ההיתר כי היחסים החוזיים מתקיימים עמם בלבד, וכי לא מתקיימים יחסים חוזיים או אחרים בינם לבין המשרד בכל הכרוך במתן השירותים על פי ההיתר.
15. נוהלי ביטחון
(א) בעל היתר יפעל בהתאם לתקנות, להוראות, לכללים ולנהלים הנוגעים להיבטי ביטחון המדינה הכרוכים בביצוע שירותים על פי ההיתר, ויפעל בהתאם להוראות שיתנו לו רשויות הביטחון מטעמי ביטחון המדינה, על פי סמכותם לפי הדין; לענין זה, "רשויות הביטחון" - צה"ל, שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל.
(ב) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות אחרות של רשויות הביטחון לתת הוראות לבעל היתר לפי כל דין.
(ג) מידע הנוגע להוראה שנתנה רשות ביטחון לפי סעיף זה חסוי, וגילויו או פרסומו אסורים, זולת אם ניתן לכך אישור בכתב מאת נציג מוסמך של אותה רשות ביטחון.
16. פתיחה או עיכוב של מכתב
(א) בעל היתר, עובדיו וכל העוסק מטעמו בביצוע שירותים על פי ההיתר לא יפתחו או יעכבו מכתב אשר הגיע לידיהם במסגרת מתן השירותים, ולא יתירו לאחר לעשות מעשה כאמור.
(ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע את פתיחתו או עיכובו של מכתב בשל אחד מאלה:
(1) קיים חשד סביר כי המכתב מכיל פריטים שהעברתם בדואר אסורה לפי כל דין;
(2) קיים חשד סביר כי נעברה עבירה לגבי דבר הדואר או באמצעותו לפי החוק או לפי דין אחר;
(3) הדבר דרוש לשם קיום נוהלי ביטחון כאמור בסעיף 15.
17. חובת סודיות
בעל היתר, עובדיו וכל העוסק מטעמו בביצוע השירותים על פי היתר זה, לא ימסרו מידע בענין מכתב או תוכנו, שהגיע אליהם במסגרת מתן השירותים, לאדם שלא היה מוסמך לקבלו.
18. היתר ממצה
(א) זכויותיו של בעל היתר, חובותיו, וסמכויותיו, בכל הנוגע למתן השירותים, מקורן בהיתר זה והן נובעות ממנו ועל פיו בלבד.
(ב) בעל היתר יהיה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, רשות או סמכות בהקשר למתן השירותים, בהתבסס על כל מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להיתר זה, בין בכתב ובין בעל פה, בין לפני מתן תעודת ההיתר ובין אחרי שניתנה, אלא אם כן באו לידי ביטוי מפורש בהיתר זה.
19. שמירת דינים והוראות
(א) בכל הנוגע למתן השירותים לפי היתר זה, יפעל בעל היתר לפי אלה:
(1) החוק, לרבות תקנות שהותקנו לפיו, ככל שאלה נוגעים לבעל ההיתר;
(2) חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והתקנות שלפיו.
(ב) בעל ההיתר יביא לידיעת עובדיו וכל העוסקים מטעמו בביצוע השירותים את הוראות הדין הנוגעות לחובותיו של בעל ההיתר בביצוע שירותים לפי היתר זה.
(ג) אין בהיתר זה כדי לפטור את בעל ההיתר מקיום הוראות על פי כל דין אחר, אשר חלות עליו, לרבות החובה לקבל, לענין ביצוע השירותים, כל רישיון, היתר, אישור או הסכמה, הדרושים לפי כל דין או נוהל אחר.
20. תחולה והוראת מעבר
(א) תחילתו של היתר זה ביום כ"ח באדר א' התשס"ג (2 במרס 2003).
(ב) מי שפעל ערב תחילתו של היתר זה מכוח היתר כמשמעו בסעיף 121 לחוק (להלן - היתר קיים), רשאי להמשיך לפעול לפי תנאי ההיתר הקיים משך תקופה של שישה חודשים מיום תחילתו של היתר זה; מתום התקופה האמורה יראו אותו כבעל היתר כהגדרתו בסעיף 1, ותנאי היתר זה יבואו במקום תנאי ההיתר הקיים.
תוספת
(סעיף 1)
חלק א': הוראות בדבר אופן הגשת הבקשה
1. הגשת בקשה
בקשה תוגש למנהל, בהתאם להוראות תוספת זו ועל פי הטופס, כשפרטיה מודפסים.
2. אישור הבקשה
בקשה תאושר על ידי המנהל אם נוכח שהתקיימו כל התנאים הנדרשים לאישור, אלא אם כן מצא כי לא ניתן לאשר את הבקשה מטעמים שבטובת הציבור.
3. הצהרה על עובדות
לגבי עובדות הכלולות בבקשה שהן בידיעתו האישית של מבקש, יצהיר המבקש בטופס שהן נכונות, ולגבי עובדות אחרות, יציין שהן אינן בידיעתו האישית ויצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.
4. חתימה על הבקשה
בקשה תיחתם ביד המבקש, ואם הוא תאגיד, תיחתם הבקשה בידי מי שהוסמך לחתום עליו בשמו, ויצורף לה אישור, חתום בידי עורך דין או רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה בתאגיד והסמכתו של החותם להגיש את הבקשה.
5. סוג הבקשה
מבקש יציין אם הבקשה היא לרישום או לחידוש רישום.
6. הצהרה על יכולת ארגונית וכלכלית
המבקש יצהיר בטופס כי עומדים לרשותו האמצעים הכלכליים והארגוניים הדרושים לשם מתן השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהיתר.
7. הצהרה על התחייבות לקיום הוראות ההיתר
המבקש יצהיר בטופס כי הוא מתחייב למלא אחר הוראות ההיתר ולפעול על פיהן.
8. מידע לגבי המבקש
(א) מבקש שהוא יחיד יכלול בבקשתו פרטים מלאים ומדויקים לפי אלה:
(1) שם מלא, מספר תעודת זהות, מען, מקום ניהול עסקים וטלפון;
(2) עיסוק והכשרה מקצועית;
(3) שליטה או ענין בתאגידים;
(4) ניסיון בתחום הדואר.
(ב) מבקש שהוא תאגיד ימסור פרטים מלאים ומדויקים לגבי אלה:
בחברה - שם, מספר רישום, מען רשום, מקום ניהול עסקים, מטרות, הון רשום ומונפק, בעלי מניות וחלקם היחסי בהון החברה, דירקטורים וממלאי תפקידים בכירים, שליטה או ענין בתאגידים אחרים הפועלים, במישרין או בעקיפין, בתחום הדואר, ניסיון בתחום הדואר;
בשותפות - שם, מספר רישום, מען, מקום ניהול עסקים, מהות עסקים, סוג השותפות, זהות השותפים וחלקם היחסי בשותפות וממלאי תפקידים בכירים, שליטה או ענין בתאגידים אחרים הפועלים, במישרין או בעקיפין, בתחום הדואר, ניסיון בתחום הדואר.
(ג) אם בעל מניות או שותף, לפי הענין, כאמור בסעיף קטן (ב) הוא תאגיד, רשאי המנהל לבקש את הפרטים הנקובים בסעיף קטן (ב) לגבי כל תאגיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה של המבקש.
9. מילוי הטופס
מבקש ישיב בפירוט ובהרחבה על כל השאלות בטופס הבקשה; נבצר ממנו להשיב על שאלה - יפרט את הנימוקים לכך, ובמתן תשובותיו ינקוט לשון ברורה וחד משמעית.
10. רישום שבוטל
מבקש שרישומו בוטל יצרף לבקשה מסמכים, ככל שנדרש, להנחת דעתו של המנהל, המעידים כי חדלו להתקיים בו התנאים שבגינם בוטל רישומו הקודם.
11. מסמכים לגבי המבקש
(א) מבקש שהוא יחיד יצרף לבקשתו העתק של תעודת הזהות או הדרכון שלו וכן תעודת רישום שם העסק, אם שם העסק אינו זהה לשם המבקש, לפי הוראות פקודת רישום שמות עסק, 1935.
(ב) מבקש שהוא תאגיד ימציא העתקים נכונים ותקפים של אלה:
(1) תעודת האגד;
(2) בחברה - תקנון והחלטות מיוחדות, אם דרש זאת המנהל;
(3) בשותפות - הודעה לרשם השותפויות לפי סעיפים 7 ו-9 לפקודת השותפויות.
12. אימות מסמכים
כל עותק מסמך שיצורף לבקשה ושאינו מקור יאומת בידי עורך דין או רואה חשבון לענין התאמתו למקור.
13. שמירת סודיות
המנהל וכל הפועל מטעמו, לא יגלה ידיעה או מסמך שנמסרו לו לפי הוראות תוספת זו, אלא אם כן הדבר הותר בדין.
חלק ב': טופס להגשת בקשה
מס' סודר:
(ימולא בידי המנהל בעת הגשת הבקשה)
תאריך:
שם המבקש
הוראות למילוי הטופס
א. לפני מילוי הטופס, על המבקש לקרוא היטב את ההיתר ואת ההוראות בדבר אופן הגשת הבקשות.
ב. יש למלא את הטופס בעברית.
ג. שאלה שנסמכת על הנחה בלתי ישימה - יש לציין "בלתי ישים" ולתת הסבר קצר לסיבות לכך.
ד. ראה המבקש כי הטופס אינו מאפשר לו לספק תיאור מלא של השירותים נושא הבקשה, יצרף לבקשה נספחים, בכל הדרוש.
פרק א': כללי
1. סוג הבקשה
[ ] רישום;
[ ] חידוש רישום;
2. אם הבקשה היא לחידוש רישום יש לצרף כנספח א1/ העתק של תעודת ההיתר שלגביו מבוקש החידוש.
3. סוג מתן השירותים:
[ ] איסוף, העברה ומסירה של מכתבים בישראל;
[ ] איסוף, העברה ומסירה של מכתבים הנשלחים מארצות חוץ לישראל;
[ ] איסוף, העברה ומסירה של מכתבים הנשלחים מישראל לארצות חוץ.
פרק ב': מידע לגבי המבקש
סימן א': מבקש שהוא יחיד
4. (א) שם המבקש
שם משפחה (בעברית) שם פרטי (בעברית)

שם משפחה (באותיות לטיניות) שם פרטי (באותיות לטיניות)
(ב) מספר זהות
(יש לצרף כנספח ב-1/ צילום של כל דפי תעודת הזהות)
(ג) מען מגורים
יישוב רח' ומס' בית מיקוד
מספר טלפון מס' פקסימילה
כתובת דואר אלקטרוני
(ד) שם העסק
(בעברית)

(באנגלית)
(ה) מען העסק
יישוב רח' ומס' בית מיקוד
מס' טלפון מס' פקסימילה
כתובת דואר אלקטרוני
(ו) מס' עוסק מורשה
(יש לצרף כנספח ב-2/ אישור של רשויות מס הכנסה ומס ערך מוסף בדבר ניהול ספרי חשבונות בחוק; לענין מבקש אשר טרם נדרש להגיש דוחות לרשויות המס, יש לצרף אישור על רישום המבקש במע"מ ועל פתיחת תיק במס הכנסה)
5. ניסיון וידע מקצועי בתחומי הדואר:


6. שליטה או ענין בתאגידים הפועלים, במישרין או בעקיפין, בתחום הדואר, לרבות שיעור וסוג האחזקה:


7. הרשעות בפלילים:


(יש לצרף כנספח ב-3/ טופס הרשאת חתום למסירת מידע מן המרשם הפלילי)

סימן ב': מבקש שהוא תאגיד
8. נתונים לגבי מבקש שהוא חברה:
(א) שם החברה
(בעברית)

(באנגלית)
(ב) מס' רישום
(ג) מועד הרישום
(ד) מועד תחילת ניהול עסקים
(ה) מען רשום
יישוב רח' ומס' בית מיקוד
(ו) מען ניהול עסקים
יישוב רח' ומס' בית מיקוד

(ז) מס' עוסק מורשה
(יש לצרף כנספח ב-4/ אישור של רשויות מס הכנסה ומס ערך מוסף בדבר ניהול ספרי חשבונות כחוק; לענין מבקש אשר טרם נדרש להגיש דוחות לרשויות המס, יש לצרף אישור על רישום המבקש במע"מ ועל פתיחת תיק במס הכנסה)
(ח) סוג החברה:
[ ] חברה שהתאגדה בישראל;
[ ] חברת חוץ;

(ט) הון החברה:
(1) הון רשום:


(2) הון מונפק:(י) בעלי המניות ואחזקותיהם:
שם מען מס' זהות/מס' ח"פ אחזקות בחברה(יא) בעלי שליטה:
שם מען מס' זהות/מס' ח"פ אחזקות בחברה(יב) הדירקטורים בחברה:
שם מען מס' זהות עיסוק(יג) נושאי משרה בחברה:
שם מען מס' זהות עיסוקיש לצרף:
כנספח ב-5/, תעודת האגד החברה מאושרת בידי רשם החברות;
כנספח ב-6/, מסמכי ההתאגדות של החברה מאושרים בידי רשם החברות;
(יד) הרשעות בפלילים של נושאי משרה:(יש לצרף כנספח ב-7/ טופס הרשאה חתום של כל נושאי המשרה, למסירת מידע מן המרשם הפלילי)
9. נתונים לגבי מבקש שהוא שותפות:
(א) שם השותפות
(בעברית)

(באנגלית)
(ב) מס' רישום
(ג) מועד הרישום
(ד) מועד תחילת ניהול עסקים
(ה) מען רשום
יישוב רח' ומס' בית מיקוד
(ו) מען ניהול עסקים
יישוב רח' ומס' בית מיקוד

(יש לצרף כנספח ב-8/ את מסמכי הרישום של השותפות, מאושרים בידי רשם השותפויות; לדרישת המנהל יש לצרף אף את הסכם השותפות)

(ז) מס' עוסק מורשה
(ח) סוג השותפות:
[ ] רגילה;
[ ] מוגבלת;
[ ] שותפות שנתכוננה בישראל;
[ ] שותפות שנתכוננה מחוץ לישראל;
(ט) השותפים ואחזקותיהם:
שם רגיל או מוגבל מען החלק היחסי בשותפות(יש לצרף כנספח ב-9/ אישור רואה חשבון או עורך דין, ובו פירוט השותפים)
(י) בעלי תפקידים בכירים בשותפות:
שם מען מס' זהות עיסוק(יא) הרשעות בפלילים של שותפים ובעלי תפקידים בכירים:(יש לצרף כנספח ב10/ טופס הרשאה חתום של כל השותפים ובעלי התפקידים הבכירים בשותפות, למסירת מידע מן המרשם הפלילי)
10. תיאור התאגיד, תחומי פעילותו, עסקיו ולקוחותיו:11. שליטה או ענין בתאגידים אחרים הפועלים, במישרין או בעקיפין, בתחום הדואר:
שם התאגיד האחר מס' רישום מען שיעור אחזקות המבקש בתאגיד12. ניסיון וידע מקצועי בתחומי הדואר:13. נוסח התצהיר:
תצהיר
אני הח"מ נושא ת"ז מס' לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:
1. אני הוא המבקש בבקשה לרישום/לחידוש רישום (נא לציין את סוג הבקשה לפי פרק א' בטופס) מיום
2. אני נותן תצהירי זה כתמיכה לבקשה האמורה בסעיף 1.
3. אני מצהיר כי עומדים לרשותי האמצעים הכלכליים והארגוניים הדרושים לשם מתן השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהיתר.
4. אני מתחייב למלא אחר הוראות ההיתר ולפעול על פיהן.
5. אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי העובדות הכלולות בסעיפים
בבקשה הן נכונות והעובדות הכלולות בסעיפים בבקשה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי.

חתימה
אישור
ביום הופיע בפני עו"ד, מר/גב' נושא ת"ז מס' המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, אחרת יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה לפני על תצהירו/ה דלעיל.

חותמת, חתימה ומס' חבר [שם עורך הדין], עו"ד

______________________________
1 י"פ תשס"ג, 1316.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ