אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטת ועדת הכנסת בדבר כללי אתיקה לחברי הכנסת

החלטת ועדת הכנסת בדבר כללי אתיקה לחברי הכנסת

החלטת ועדת הכנסת בדבר כללי אתיקה לחברי הכנסת 1
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה:
"בן משפחה" בן-זוג, ילד קטין או כל קרוב שפרנסתו על חבר הכנסת;
"ועדת האתיקה" - ועדת האתיקה שמונתה לפי סעיף 18;
"לקוח" - מי שנותן, או אמור לתת, שכר או תמורה בעד שירותים;
"ענין אישי" - הנאה חמרית, ישירה או עקיפה, של חבר הכנסת, של קרובו, של לקוחו, או של חבר-בני אדם, מואגד ושאינו מואגד, העוסק בפעילות המכוונת להשגת רווחים שחבר הכנסת חבר בהנהלתו או נושא משרה בו, למעט ענין הנוגע לענף משקי שחבר הכנסת משתייך אליו;
"קרוב" - בן-זוג, הורה, צאצא וכל קרוב משפחה שפרנסתו על חבר הכנסת;
"רשות ממשל" - המדינה, רשות מקומית, תאגיד שהוקם מכוח דין, למעט בית משפט ובית-דין.
פרק ב': כללי יסוד
2. כבוד הכנסת (תיקון: תשמ"ו)
חבר הכנסת ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה, ינהג בדרך ההולמת את מעמדו ואת חובותיו כחבר הכנסת, ויימנע משימוש בלתי ראוי בחסינויותיו ובזכויותיו כחבר הכנסת.
3. מילוי התפקיד
חבר הכנסת יקדיש למילוי תפקידו כחבר הכנסת את כל הזמן הדרוש לכך, ויבכר בזמן הזה את מילוי תפקידו על פני כל עיסוק אחר.
4. מילוי השליחות
חבר הכנסת לא יקבל, בין במישרין ובין בעקיפין, הנאה חמרית בעד מעשה שעשה, בכנסת או מחוץ לה, בתפקידו או במעמדו כחבר הכנסת.
פרק ג': הגבלות בענינים אישיים
5. ענין אישי
(א) לא יהיה לחבר הכנסת במילוי תפקידו ענין אישי, ולא יהיה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו כחבר הכנסת לבין ענינו האישי.
(ב) חבר הכנסת לא ייזום דבר שיש לו בו ענין אישי ולא יהיה שותף ליוזמה כזו.
6. גילוי
היה לחבר הכנסת ענין אישי בדיון או בהצבעה, בכנסת או בועדותיה, יודיע על כך, מיד, לועדת האתיקה וכן ליושב ראש הכנסת או ליושב ראש הועדה, לפי הענין; חבר הכנסת כאמור לא ייזום, בין במישרין ובין בעקיפין, הצעה כלשהי באותו נושא, ולא ישתתף בדיון בו, אלא לאחר שהודיע, בכנסת או בועדה, לפי הענין, במעמד הדיון, על ענינו האישי; היה הדיון בועדה - לא ישתתף חבר הכנסת בהצבעה על אותו נושא.
7. איסור ניצול ידיעות
חבר הכנסת לא ינצל, בין במישרין ובין בעקיפין, למען ענינו האישי או למען ענין חמרי של אדם אחר, ידיעה מוקדמת, או ידיעה סודית, או כל ידיעה אחרת, שהגיעה אליו במילוי תפקידו ושאיננה נחלת הכלל.
8. רכישת נכסי המדינה
חבר הכנסת לא ירכוש ולא יקבל נכסי המדינה, בין במישרין ובין בעקיפין, מלבד רכישה או קבלה של נכסים הנמכרים או הנמסרים בדרך אחרת לציבור, על פי עקרונות כלליים ומוגדרים מראש, ואשר לציבור אפשרות שווה לרכשם או לקבלם.
פרק ד': הגבלות בענין לקוחות
9. ייצוג בפני הכנסת
חבר הכנסת לא ייצג לקוח, ולא יפעל למען לקוח, בכנסת או בועדותיה.
10. קבלת לקוחות במשכן הכנסת
חבר הכנסת לא יקבל לקוח במשכן הכנסת, ולא יפעל במשכן הכנסת בענין לקוח.
11. סייגים בייצוג ובייעוץ
חבר הכנסת לא ייצג בשכר רשות ממשל, ולא ישמש יועץ בשכר לרשות ממשל.
12. ייצוג בפני רשויות ממשל (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשנ"ה)
(א) חבר הכנסת לא ייצג לקוח בפני רשות ממשל, אלא בענין הטעון רישום בפנקס המתנהל על פי דין.
(ב) חבר הכנסת המייצג לקוח בפני רשות ממשל בענין כאמור בסעיף קטן (א), ינהג לפי כללים אלה:
(1) מקום שנקבעו כללים או מבחנים להכרעת רשות הממשל בענין, לא יבקש חבר הכנסת לחרוג מהם, אלא אם כן נקבעה בהם הדרך לכך ובהתאם לאותה דרך.
(2) מקום שלא נקבעו כללים או מבחנים כאמור בפסקה (1), ימציא חבר הכנסת העתק מפנייתו ליועץ המשפטי לממשלה או לבא-כוחו בד בבד עם המצאתה לרשות הממשל.
(ג) הוראת סעיף זה תחול גם על ייצוג בידי שותפו או עובדו של חבר הכנסת, אלא אם כן יחסי השותפות או העבודה, לפי הענין, נוצרו ששה חדשים או יותר לפני שהיה לחבר הכנסת. ועדת האתיקה רשאית, מטעמים מיוחדים, להתיר לחבר הכנסת לחרוג במקרה מסויים מהוראות סעיף קטן זה.
פרק ה': הגבלות כהונה
13. משרה בגוף או בתאגיד
חבר הכנסת לא יהיה חבר במועצת המנהלים של תאגיד שהוקם על-פי דין או של גוף ממשלתי.
14. הרצאות ושליחויות (תיקון: תשס"ב)
חבר הכנסת לא יקבל תשלום בעד הרצאות או הופעות בחוץ-לארץ; בכל מקרה לא יקבל חבר הכנסת תשלום אם נסע לחוץ לארץ בשליחות ממלכתית או בשליחות מוסד ציבורי.
פרק ו': הצהרת הון
15. ההצהרה (תיקון: תשמ"ו, תשס"א)
(א) תוך ששים ימים מיום היבחרו לכנסת, או מיום שהיה לחבר הכנסת, כל אימת שחל, לדעתו, שינוי משמעותי בתוכן הצהרתו, וכן תוך ששים ימים לאחר סיום כהונתו כחבר הכנסת, יגיש חבר הכנסת ליושב ראש הכנסת, על-פי טופס שקבע יושב ראש הכנסת, הצהרה שבה הפרטים הבאים:
(1) ההון, הנכסים, הזכויות, ההתחייבויות והחובות שיש לחבר הכנסת ולבני משפחתו; בהצהרה יצויין סוג הנכסים וערכם בעת רכישתם;
(2) מקורות ההכנסה של חבר הכנסת ובני משפחתו וסכומי ההכנסה מכל מקור נוסף.
(ב) חבר הכנסת אשר נבחר לתקופת כהונה רצופה נוספת, ואשר אינו חייב בהגשת הצהרת הון כאמור בסעיף קטן (א), יגיש ליושב ראש הכנסת, בתוך שישים ימים מיום היבחרו לתקופת כהונה נוספת, הצהרה שלפיה לא חל שינוי משמעותי בתוכן הצהרתו הקודמת.
(ג) מי שחברותו בכנסת הושעתה לפי סעיף 42ב(א) לחוק-יסוד: הכנסת, יגיש ליושב ראש הכנסת הצהרת הון, כאמור בסעיף קטן (א), בתוך שישים ימים מיום שחזר למלא את משרתו לפי סעיף 43(ב) לחוק-יסוד: הכנסת.
15א. הארכת מועד הגשת ההצהרה (תיקון: תש"ס)
על אף האמור בסעיף 15, רשאי יושב ראש הכנסת, אם סבר כי הנסיבות מצדיקות זאת, להאריך את המועד להגשת ההצהרה מפעם לפעם, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ובלבד שסך כל ההארכות לא יעלה על 90 ימים.
16. פעולת יושב ראש הכנסת
(א) יושב-ראש הכנסת ישמור על סודיות הצהרות חברי הכנסת ולא יגלה כל פרט מהן, אלא בהסכמתו או על פי בקשתו של חבר הכנסת המצהיר, או על פי דרישה של בית המשפט.
(ב) יושב ראש הכנסת רשאי, אם לדעתו נסיבות הענין מצדיקות זאת, לדווח על אי קיום כללי פרק זה או על סטיה מהם בידי חבר הכנסת, לועדת האתיקה של הכנסת ולהביא לידיעתה את ממצאיו.
(ג) ראה יושב ראש הכנסת כי קיים חשש לעבירה פלילית, יעביר את הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה.
פרק ז': ועדת האתיקה
17. שיפוט (תיקון: תשנ"ח)2
(א) חבר הכנסת המפר כלל אתיקה או אינו מקיימו, יהיה נתון לשיפוטה של ועדת האתיקה של הכנסת.
(ב) חבר הכנסת לשעבר יהיה נתון לשיפוטה של ועדת האתיקה, כאמור בסעיף 13ד לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 (להלן - החוק), וכן אם עשה אחת מאלה:
(1) לא מילא את החובה כאמור בסעיף 13ב לחוק להגיש הצהרת הון, ובלבד שלא חלפה שנה מהמועד שבו חייב היה להגיש את ההצהרה;
(2) הפר כלל אחר מכללי האתיקה לחברי הכנסת, ובלבד שהקובלנה הוגשה נגדו בעת שהיה חבר הכנסת, וועדת האתיקה סבורה כי יש בבירור הקובלנה ענין לציבור.
18. הקמת ועדת אתיקה
ועדת האתיקה תהיה של ארבעה חברי כנסת שאותם ימנה יושב ראש הכנסת מתוך התחשבות בייצוג הסיעות בכנסת. יושב ראש הכנסת ימנה אחד מחברי הועדה לעמוד בראשה.
19. שמיעת קובלנה
ועדת האתיקה תקבל קובלנה נגד חבר הכנסת, תדון ותכריע בה, אחר שתתן לו הזדמנות נאותה לסתור את הקובלנה, להביא את ראיותיו ולהשמיע את טענותיו, בדרכים שתקבע הועדה.
20. החלטות הועדה
(א) ראתה ועדת האתיקה כי חבר הכנסת הפר או לא קיים את האתיקה של חברי הכנסת, רשאית היא להטיל עליו אחד או יותר מאלה:
(1) הערה;
(2) אזהרה;
(3) נזיפה;
(4) נזיפה חמורה.
(ב) ועדת האתיקה רשאית, נוסף להחלטתה לפי סעיף קטן (א) או במקומה, לצוות על פרסום ההחלטה, כולה או חלקה, בציון שמו של חבר הכנסת או בלי ציון שמו, הכל כפי שתקבע הועדה.
21. איסור פרסום
הליכי אתיקה נגד חבר הכנסת ודיוני ועדת האתיקה בהם, והמסמכים, הפרוטוקולים וההחלטות בענינם, יהיו חסויים; אין לנכוח בהם אלא ברשות הועדה, ואין לפרסמם, כולם או מקצתם, אלא ברשות בכתב מאת הועדה ובתנאים שתקבע.
22. נוהלים
ועדת האתיקה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה, את נוהל הטיפול בקובלנות ואת נוהל דיוניה.
23. חוות דעת
היה לחבר הכנסת ספק אם מעשה מסויים שלו מתיישב עם כללי האתיקה, רשאי הוא לבקש חוות דעת ועדת האתיקה; בסעיף זה, "מעשה" - לרבות מחדל.
24. תקדימי אתיקה
ענין הנוגע לאתיקה של חברי הכנסת שאין עליו הוראה בכללים אלה, תחליט בו ועדת האתיקה.
25. פרשנות
הסמכות לפרש את כללי האתיקה נתונה בלעדית בידי ועדת האתיקה.
26. קבצי אתיקה
ועדת האתיקה רשאית לפרסם להדרכת חברי הכנסת, קבצים של כללי אתיקה שבהם ירוכזו הדינים, הכללים, ההחלטות וחוות הדעת הנוגעים לאתיקה.
פרק ח': שונות
27. הוראת מעבר
על אף האמור בסעיף 15, חבר הכנסת העשירית יגיש את הצהרתו הראשונה תוך תשעים ימים מיום תחילתו של סעיף 15, וחבר הכנסת העשירית שהיה לחבר הכנסת אחרי תחילתו של סעיף 15 - תוך תשעים ימים מיום שהיה לחבר הכנסת.
28. תחילה
(א) תחילתם של כללים אלה, למעט סעיפים 11, 12(א) ו-ג, 13, 15 ו-16, ביום כ"ה בכסלו התשמ"ד (1 בדצמבר 1983).
(ב) תחילתם של סעיפים 11, 12(א) ו-13 - ביום כ"ז באדר א' התשמ"ד (1 במארס 1984).
(ג) תחילתם של סעיפים 15 ו-16 - ביום א' בסיון התשמ"ד (1 ביוני 1984).
(ד) תחילתו של סעיף 12(ג) - ביום תחילת כהונתה של הכנסת האחת עשרה.
______________________________
1 י"פ תשמ"ד, 842, 2839; תשמ"ו, 1964; תשמ"ז, 1558; תשנ"ה, 947; תשנ"ח, 4448; תש"ס, 1355; תשס"א, 2061, 3221; תשס"ב, 1272.
2 סעיף 2 לתיקון כללי האתיקה לחברי הכנסת (י"פ תשנ"ח, 4449) קובע לגבי תיקון סעיף 17:
"2. תחולה
כללים אלה יחולו גם על מי שביום פרסומם כבר לא היה חבר הכנסת, ובלבד שהוגשה נגדו קובלנה בעת שהיה חבר הכנסת, וועדת האתיקה כבר החלה לדון בקובלנה זו."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ