אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטת הממשלה מס' 4323 מיום י"ז בכסלו התשס"ט (14 בדצמבר 2008) בעניין סיוע ממשלתי לחיסכון פנסיוני

החלטת הממשלה מס' 4323 מיום י"ז בכסלו התשס"ט (14 בדצמבר 2008) בעניין סיוע ממשלתי לחיסכון פנסיוני

החלטת הממשלה מס' 4323 מיום י"ז בכסלו התשס"ט (14 בדצמבר 2008) בעניין סיוע ממשלתי לחיסכון פנסיוני 1
בהתאם לתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני) (הוראת שעה), התשס"ט-2009, מתפרסמת בזאת החלטת הממשלה מס' 4323 מיום י"ז בכסלו התשס"ט (14 בדצמבר 2008 ) שזה נוסחה:
"נושא ההחלטה: סיוע ממשלתי לחיסכון פנסיוני
מ ח ל י ט י ם:
א. 1. להטיל על הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לעשות, בתוך שישה חודשים, את הפעולות הנדרשות לשם יצירת מסלולי השקעה התלויים באופק החיסכון באפיקי החיסכון לגיל פרישה, באופן שיביא להקטנת הסיכון הגלום בתיק ההשקעות של החוסכים הקרובים לגיל פרישה ושל מקבלי הקצבאות ובשים לב למאפייני אותו חיסכון.
2. להעניק הגנה על כספי החיסכון המוגן, כמפורט בסעיף ב' שלהלן, לעמית שעד תום התקופה הקובעת מלאו לו 60 שנה או יותר, ובלבד שהתקיימו כל התנאים שבסעיף א' שלהלן:
(א) התנאים לקבלת הגנה על כספי החיסכון המוגן
הזכאות לקבלת הגנה על כספי החיסכון המוגן תהיה בהתקיים כל אלה:
(1) העמית הגיע לגיל הפרישה וחלפו שלוש שנים לפחות ממועד תחילת ההסדר;
(2) סך החיסכון הפנסיוני של העמית במועד מימוש ההסדר אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים (להלן - ש"ח);
(3) כספי החיסכון המוגן שההגנה חלה עליהם יועברו לקופת גמל משלמת לקצבה או ייוותרו בקופת גמל משלמת לקצבה, לפי העניין, וישמשו מיד לאחר מועד מימוש ההסדר לקבלת קצבה בלבד בידי העמית;
(4) העמית הודיע על רצונו בהחלת ההגנה לפי החלטת ממשלה זו לגביו, בסמוך למועד מימוש ההסדר, באופן ובמועד שעליהם הורה שר האוצר או מי שהסמיך לעניין זה.
(ב) ההגנה על כספי החיסכון המוגן
(1) ההגנה תהיה על כספי החיסכון המוגן לפי שוויים נכון למועד הקובע, אך לא יותר מתקרת ההגנה כמפורט להלן, לפי העניין (בהחלטת ממשלה זו - הסכום המוגן):
(א) לגבי עמית שסך החיסכון הפנסיוני שלו אינו עולה על 750,000 עד 1,250,000 ש"ח בניכוי מחצית שוויים, נכון למועד הקובע, של המקורות הפנסיונים האלה: פנסיה תקציבית, קרן ותיקה וקופת גמל מבטיחת תשואה;
(ב) לגבי עמית שסך החיסכון הפנסיוני שלו עולה על 1,250,000 ש"ח ואינו עולה על 600,000 עד 1,500,000 ש"ח בניכוי מחצית שוויים, נכון למועד הקובע, שלהמקורות הפנסיונים האלה: פנסיה תקציבית, קרן ותיקה וקופת גמל מבטיחת תשואה;
(2) ההגנה תהיה בגובה ההפרש החיובי, ככל שישנו, במועד מימוש ההסדר, בין הסכום המוגן כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הקובע, לבין הגבוה מבין אלה:
(א) הסכום המוגן בתוספת או בניכוי התשואה ברוטו שנזקפה לזכותו של העמית בשל התקופה החל במועד הקובע ועד למועד מימוש ההסדר;
(ב) הסכום המוגן בתוספת או בניכוי הפרשי מדד הסמן בין מדד הסמן במועד מימוש ההסדר לבין מדד הסמן במועד הקובע;
(3) לא תינתן הגנה לכספים שנמשכו לפני מועד מימוש ההסדר, לכספים שבשלהם החל העמית לקבל קצבה לפני מועד מימוש ההסדר או לכספים שנמשכו שלא בדרך קצבה לאחר מימוש ההסדר, ואולם הם יובאו בחשבון לצורך חישוב סך החיסכון הפנסיוני;
(4) לא תינתן הגנה לכספים שהופקדו לאחר המועד הקובע, ואולם הם יובאו בחשבון לצורך חישוב סך החיסכון הפנסיוני.
(ג) מי שהגיע לגיל הפרישה בטרם חלפו שלוש שנים ממועד תחילת ההסדר
(1) על אף האמור בסעיף ב(3) לעיל, מי שהגיע לגיל הפרישה בטרם חלפו שלוש שנים ממועד תחילת ההסדר ומעוניין למשוך חלק מכספי החיסכון המוגן בקופת גמל לתגמולים בטרם מועד מימוש ההסדר, תינתן לו הגנה לגבי סכום הכספים שמשך כאמור בכפוף להוראות אלה:
(א) המשיכה נעשתה לאחר שחלפו 12 חודשים לפחות ממועד תחילת ההסדר;
(ב) שיעור הכספים שנמשכו אינו עולה על 10% מהסכום המוגן באותה קופה בשל כל 12 חודשים שאחרי המועד שבו הגיע לגיל הפרישה ועד מועד מימוש ההסדר, באופן יחסי למספר החודשים, ובכל מקרה לא יותר משתי משיכות בשיעור האמור;
(ג) ההגנה תינתן לעמית במועד מימוש ההסדר, ותהיה רק לגבי סכום שנמשך כאמור ושהוספתו לסכום המוגן אינה גורמת לחריגה מתקרת ההגנה כאמור בסעיף ב(1) לעיל;
(ד) בחישוב ההגנה לפי סעיף ב(2) יובא בחשבון, לעניין הסכום שנמשך כאמור, ההפרש, במועד מימוש ההסדר, בין שווי הסכום שנמשך נכון למועד הקובע כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הקובע, לבין הגבוה מבין אלה:
(1) שווי הסכום שנמשך, נכון למועד הקובע, בתוספת או בניכוי התשואה ברוטו שנזקפה לזכותו של העמית בשל התקופה החל במועד הקובע ועד למועד המשיכה, ובתוספת או בניכוי הפרשי מדד המחירים לצרכן בין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד מימוש ההסדר לבין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד המשיכה;
(2) שווי הסכום שנמשך, נכון למועד הקובע, בתוספת או בניכוי הפרשי מדד הסמן בין מדד הסמן במועד המשיכה לבין מדד הסמן במועד הקובע, ובתוספת או בניכוי הפרשי מדד המחירים לצרכן בין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד מימוש ההסדר לבין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד המשיכה;
(3) על אף האמור בסעיף ב(3), מי שהגיע לגיל הפרישה והתחיל לקבל קצבה מקופת גמל לקצבה אחרי המועד הקובע ובטרם חלפו שלוש שנים ממועד תחילת ההסדר, יחול לגביו האמור בהחלטת ממשלה זו, בשינויים אלה:
(א) ההגנה לגבי הסכום המוגן שבקופה תהיה בגובה ההפרש החיובי, ככל שישנו, במועד מימוש ההסדר, בין הסכום המוגן שבקופה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הקובע, לבין הגבוה מבין אלה:
(1) הסכום המוגן שבקופה בתוספת או בניכוי התשואה ברוטו שנזקפה לזכותו של העמית בשל התקופה החל במועד הקובע ועד למועד הפרישה לקצבה, ובתוספת תשואה ברוטו חיובית ככל שהושגה על הנכסים העומדים כנגד התחייבויות לפנסיונרים או כנגד התחייבויות כלפי העמית, לפי העניין, בתקופה שבין מועד הפרישה לקצבה לבין מועד מימוש ההסדר;
(2) הסכום המוגן שבקופה בתוספת או בניכוי הפרשי מדד הסמן בין מדד הסמן במועד מימוש ההסדר לבין מדד הסמן במועד הקובע;
(ב) העמית יהיה זכאי לקבלת סכום בגובה ההפרש החיובי כאמור בפסקה (א), ככל שישנו, שיועבר לקופת גמל משלמת לקצבה, לפי בחירתו, בכפוף להוראות הדין.
(ד) מי שהגיע לגיל 67 לפני המועד הקובע
ההגנה לפי החלטת ממשלה זו תחול על מי שמלאו לו 67 שנים לפני המועד הקובע בהתקיים כל התנאים לפי החלטה זו ובכפוף לתנאים נוספים אלה:
(1) לגבי מי שבמועד הקובע טרם מלאו לו 69 שנים - תינתן לו הגנה לפי החלטת ממשלה זו רק על הסכום המוגן שיועבר לקופת גמל משלמת לקצבה או שייוותר בקופת גמל משלמת לקצבה, לפי העניין, לא יאוחר מהחודש שבו מלאו לו 70 שנה, וישמש לכל המאוחר מיד לאחר הגיעו לגיל 70, לקבלת קצבה בלבד בידיו, ויחולו לגביו, בהתאמה, הוראות סעיף ג(2); בתקופה החל במועד הקובע ועד שיגיע לגיל 70 יחולו הוראות סעיף ג( 1) בנוגע למשיכת סכום הוני מקופת גמל לתגמולים;
(2) לגבי מי שבמועד הקובע מלאו לו 69 שנים או יותר - תינתן לו הגנה לפי החלטת ממשלה זו רק על הסכום המוגן שיועבר לקופת גמל משלמת לקצבה או שייוותר בקופת גמל משלמת לקצבה, לפי העניין, לא יאוחר מתום שנה ממועד תחילת ההסדר, וישמש לכל המאוחר מיד לאחר תום השנה כאמור לקבלת קצבה בלבד בידיו, ויחולו לגביו, בהתאמה, הוראות סעיף ג(2); בשנה האמורה יחולו הוראות סעיף ג(1) בנוגע למשיכת סכום הוני מקופת גמל לתגמולים.
(ה) הגדרות לעניין החלטה זו
"גיל הפרישה" - לגבר 67 - , ולאישה לפי חודש לידתה כמפורט בחלק ב' לתוספת בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;
"גיל פרישת חובה" - כמשמעותו בסעיף 4 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;
"המועד הקובעת" - 30.11.2008;
"התקופה הקובעת" - שלוש שנים ממועד תחילת ההסדר;
"כספי החיסכון המוגן" - הכספים הצבורים לזכותו של העמית בקופת גמל לקצבה ובקופת גמל לתגמולים, למעט בקופת גמל מרכזית לקצבה, בקרן ותיקה, ובקופת גמל מבטיחת תשואה, ושערב המועד הקובע טרם החל לקבל בשלהם קצבה;
"מדד המחירים לצרכן" - מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מדד הסמן" - מדד שיפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, על בסיס הממוצע המשוקלל של התשואות ברוטו שהשיגו כלל קופות הגמל לקצבה וקופות הגמל לתגמולים במסלול שבו מנוהלים מרבית הכספים, למעט קופות גמל מרכזיות לקצבה, קרנות ותיקות וקופות גמל מבטיחות תשואה;
"מועד תחילת ההסדר" - מיידי (14.12.2008);
"מועד מימוש ההסדר" - המועד המאוחר מבין אלה:
(1) תום החודש שבו חלפו שלוש שנים ממועד תחילת ההסדר;
(2) תום החודש שבו הגיע העמית לגיל פרישה, ולעניין אישה - אם בחרה
במועד מאוחר יותר המועד האמור, ובלבד שלא יהיה מאוחר מתום החודש שבו הגיעה לגיל פרישת חובה;
"מקור פנסיוני", של עמית - כל אחד מאלה:
(1) קופת גמל לתגמולים וקופת גמל לקצבה, למעט קופת גמל מרכזית לקצבה;
(2) תשלומים בשל פרישה המשולמים לעמית מקופת מעביד או מקופת תאגיד קשור למעביד שאינו קופת גמל, מקופת גוף שבו כיהן העמית כנושא משרה או מאוצר המדינה במשך כל ימי חייו (בהחלטת ממשלה זו - פנסיה תקציבית);
(3) כל הסכומים שנמשכו מהמקורות הפנסיוניים המנויים בסעיפים קטנים א' וב' לעיל, לרבות בדרך של קצבה, החל במועד הקובע ועד למועד מימוש ההסדר, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד המשיכה;
"סך החיסכון הפנסיוני" - שוויים של כל המקורות הפנסיוניים של העמית, נכון למועד מימוש ההסדר;
"קופת גמל" או "קופה", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל משלמת לקצבה", "קופת גמל לתגמולים", "קופת גמל מרכזית לקצבה", "קצבה", "קרן ותיקה" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
"קופת גמל מבטיחת תשואה" - קופת גמל שלעמיתיה מובטחת תשואה קבועה או תשואה מזערית;
"שווי" של מקור פנסיוני לרבות של כספי החיסכון המוגן - כל אחד מאלה, נכון למועד הקובע או למועד מימוש ההסדר, לפי העניין:
(1) לגבי כספי החיסכון המוגן או קופת גמל מבטיחת תשואה - הכספים שנצברו לזכותו של העמית בחשבונו בקופת הגמל;
(2) לגבי פנסיה תקציבית או קרן ותיקה - הערך הנוכחי, בהתאם למועד הקובע או למועד מימוש ההסדר, לפי העניין, של הקצבאות המגיעות לעמית, כשהוא מחושב לפי המכפלה של קצבת הבסיס במקדם ההמרה הרלוונטי לאותו עמית; לעניין זה -
"קצבת הבסיס" - אחד מאלה, לפי העניין:
(1) לגבי עמית שמשולמת לו קצבת זקנה או פנסיה תקציבית בשל החודש שקדם למועד מימוש ההסדר - סכום הקצבה ששולם לו בשל החודש האמור;
(2) לגבי עמית שלא מתקיים בו האמור בפסקה (1) - סכום קצבת הזקנה או הפנסיה התקציבית שלה היה זכאי בשל החודש שקדם למועד מימוש ההסדר, אילו היה פורש לקצבה בחודש שקדם לחודש האמור;
"מקדמי המרה" - מקדמי המרה שפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בהתאם למין, גיל הפרישה לקצבה ושנת לידתו של העמית ועל בסיס ההנחות שעל פיהן נערכים מקדמי קצבת הזקנה בקרנות הפנסיה, כפי שמתפרסמות על ידו מפעם לפעם;
הסכומים שבהחלטה זו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד קבלת ההחלטה.
3. להטיל על שר האוצר להביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת, בתוך 45 ימים, תקנות לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 , לשם יישום החלטה זו.
4. להטיל על שר האוצר או מי שיסמיך לעניין זה לקבוע הוראות לביצוע החלטת ממשלה זו, ובכלל זה להסדיר את האופן והמועדים לביצוע ההתחשבנויות הכספיות הנדרשות לשם מימוש ההגנה לפיה.
ב. באשר להפעלת התכניות הנ"ל לאשר את הצעתו של ראש הממשלה - סוף נובמבר-דצמבר 2008 .
ג. ראש הממשלה מנחה, כי תכנית הסיוע הממשלתי לחיסכון פנסיוני, כפי שאושרה לעיל, תובא מחר (15.12.2008) לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת.
__________________________________
1 י"פ תשס"ט, 2552.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ