אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה, התשנ"ג-1992

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה, התשנ"ג-1992

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה, התשנ"ג-1992 1
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 (להלן - החוק), החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה) בישיבתה מיום כ"ח בסיון התשנ"ב (29 ביוני 1992) כלהלן:
פרק א': כללי
1. בכפוף לשיקול הדעת המוקנה למינהל מקרקעי ישראל להסכים להעברת זכות חכירה ובהתחשב בתנאים אחרים הקבועים בחוזה החכירה, לא יתן המינהל הסכמתו להעברת זכות חכירה מחוכר לאדם אחר אלא אם כן, בנוסף לתנאים אחרים שרשאי המינהל לקובעם לענין זה, ישולמו לו דמי הסכמה בעד הסכמתו להעברת זכות החכירה, בשיעור מסויים מעליית ערך הקרקע, בהתאם לכללים הקבועים בהחלטה זו להלן.
2. בהחלטה זו -
"מינהל מקרקעי ישראל" (להלן - המינהל) - כמשמעותו בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, וכן מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, לפני הקמת מינהל מקרקעי ישראל;
"קרקע" - מקרקעין מושכרים מתוך מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל;
"זכות חכירה" - זכות שכירות במקרקעין מכל סוג שהוא וכן זכות לקבל זכות שכירות במקרקעין מכל סוג שהוא;
"חוכר" - בעל זכות חכירה;
"חוזה חכירה" - החוזה בין המינהל והחוכר בדבר הענקת זכות חכירה במקרקעין, או התחייבות להעניק זכות חכירה כאמור;
"העברת זכות חכירה" - העברתה של זכות חכירה במקרקעין או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה;
"שמאי" - השמאי הממשלתי או מי שהוא יקבע או שמאי במינהל;
"ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה" - ערך הקרקע כפי שנקבע בחוזה החכירה, ובהעדר קביעה כאמור - ערך הקרקע במועד רכישת זכות החכירה כפי שקבע השמאי בהתאם להחלטה זו;
"ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה" - ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה לאחר, כפי שקבע השמאי בהתאם להחלטה זו;
"עליית ערך הקרקע" - השיעור שבו עולה ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה על ערך הקרקע בעת רכישתה כאמור בפרק ב'.
"דמי הסכמה" - חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע;
"דירה" - מוחכר למטרת מגורים המשמש למגורים;
"מוסד ציבורי" - חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיו והכנסותיו משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, וכן מוסד שקבעה הועדה למוסדות ציבור של מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ואושר כך בידי יושב ראש המועצה, בין בדרך כלל ובין לענין מסויים.
"מטרה ציבורית" - מטרה שענינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט, וכן מטרה שהגדירה הועדה למוסדות ציבור כמטרה ציבורית ושאושרה כך בידי יושב ראש המועצה;
"נחלה" - קרקע חקלאית, שהוחכרה לחוכר לתקופה ארוכה, לצורך פרנסתו ומגוריו והמהווה יחידה משקית חקלאית אחת, אשר את גדלה קבע שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל התכנון שליד משרד החקלאות ואשר הוחכרה לו בתנאי חכירה ודמי חכירה הנהוגים במינהל לגבי נחלות;
"משק עזר" - קרקע שהוחכרה, או שנמסרה למטרת סידור משק עזר חקלאי הכולל מגורים, אף אם הקרקע אינה מהווה שטח אחד רצוף, והכל בתנאי שקרקע זו אינה מהווה נחלה;
"שטחי עיבוד" - שטחים שהוחכרו לעיבוד חקלאי או לנטיעות, או לשניהם יחד, לתקופה העולה על 5 שנים;
"שיכון ציבורי רווי" - בנין המיועד למגורים הבנוי בשתי קומות או יותר, לפחות יחידה אחת בקומה, והמכיל ארבע דירות לפחות;
"דמי חכירה ראשוניים" - סכום חד-פעמי השווה לחלק מערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה ששילם החוכר למינהל בתמורה לרכישת זכות החכירה;
"שטח דירה" - שטח הדירה ברוטו, להוציא שטח רצפה בלתי מקורה.
פרק ב': דמי הסכמה
3. חוכר המעביר זכות חכירה חייב בתשלום דמי הסכמה בשיעור של שליש מעליית ערך הקרקע.
4. (א) בחישוב השיעור האמור, למעט לגבי נחלות ושטחי עיבוד, יראו את ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה כמוגדל לפי השינוי שחל במדד מן המדד הבסיסי עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העברת הזכות; לענין זה, "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם לחודש האחרון של התקופה שבה נרכשה זכות החכירה או המדד הממוצע של אותה תקופה.
(ב) מנהל המינהל, באישור ועדת המשנה לקרקע עירונית של המועצה, יקבע לענין זה את מועדי תחילתה וסיומה של כל תקופה שבה נרכשה זכות החכירה, ואת המדד הבסיסי שיחול לגביה.
5. שילם החוכר למינהל דמי חכירה ראשוניים, ינוכה מדמי ההסכמה שעל החוכר לשלם למינהל סכום שיחסו לדמי הסכמה כיחס של דמי החכירה הראשוניים למלוא ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה.
6. נקבע בחוזה חכירה שיעור דמי הסכמה נמוך או גבוה מהנקוב בסעיף 3, יהיו דמי ההסכמה בשיעור שנקבע בחוזה החכירה.
7. (א) העברת זכות חכירה לקרוב לא תיחשב לענין חיוב בדמי הסכמה, על אף האמור בסעיף 3, כהעברת זכות חכירה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג, גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא של בן הזוג, מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) לא תיחשב כהעברת זכות חכירה, לענין חיוב בדמי הסכמה, העברה ללא תמורה מתאגיד מתפרק למי שהיה בעל מניות בו ערב פירוקו, כשחלקו בזכויות המועברות כחלק זכויותיו בתאגיד האמור, וכן העברה ממוריש ליורשו החוקי, ובין יורשים חוקיים של אותו מוריש.
(ג) בהעברת זכות חכירה שהגיעה למקבלי ההעברה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יראו כתאריך הרכישה לשם קביעת ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה בידי מקבל ההעברה את התאריך שבו נרכשה זכות החכירה בידי מי שממנו הגיעה הזכות למקבל ההעברה.
(ד) יורש המעביר זכות חכירה שהגיעה אליו כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה רשאי לנכות מערך הקרקע את ההוצאות הכרוכות ברישום הירושה לגבי זכות החכירה.
8. חוכר המעביר זכות חכירה במקרקעין שהמבנה שעליהם מיועד להריסה ואותו מבנה שימש מקוסם מגורים לו ולעוד דייר אחד לפחות, יהיה זכאי לניכוי הוצאות סבירות שהוציא לפינויים של הדיירים האחרים הגרים במבנה האמור מעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה ובלבד שהדיירים האמורים החזיקו במבנה שלוש שנים רצופות לפחות.
9. (א) דמי ההסכמה יחושבו למועד עריכת החשבון וישולמו למינהל באותו מועד.
(ב) לא שולמו דמי ההסכמה במועד כאמור, ישולמו לפי הסכום הגבוה בחישוב מבין שני אלה:
(1) למועד התשלום בפועל על פי שומה עדכנית, או טבלאות מעודכנות - לפי הענין;
(2) למועד קביעת גובה דמי ההסכמה, כאמור בסעיף קטן (א) בתוספת ריבית פיגורים או בתוספת הפרשי הצמדה, לפי הענין, עד למועד התשלום בפועל.
(ג) מועד התשלום בפועל ייראה כמועד רכישת הזכויות של מקבל ההעברה.
פרק ג': נחלות, שטחי עיבוד ומשקי עזר2 (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז)
10. בפרק זה -
"מחיר יסודי" - מחיר של נחלה או של שטחי עיבוד לפי השימוש בהם כאמור בסעיף 15(א);
"מחיר יסודי מזערי" - מחיר אחיד מזערי של נחלה בהתאם לאמור בסעיף 15(ג);
"תמורה" - הסכום שנקבע בחוזה להעברת זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד ובכפוף לאמור בסעיף 13;
"תמורה קודמת" - הסכום שנקבע בחוזה להעברה קודמת של זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד, או הסכום שנקבע בשומת שמאי כתמורה באותה העברה, בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד הקובע בהעברה האמורה ועד למועד הקובע בהעברה שלאחריה, הכל בכפוף לאמור בסעיף 14;
"המועד הקובע" - מועד חתימתו של החוזה להעברת זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום שעל פיו מחושבים דמי ההסכמה, לפי שיעור העליה של המדד בין המועדים הנזכרים בפרק זה, לפי הענין.
11. על העברת זכות חכירה בנחלה, בשטחי עיבוד ובמשק עזר יחולו הוראות פרק ב', במידה שאין הוראה מפורשת או משתמעת בפרק זה.
12. (א) דמי ההסכמה בהעברת זכות חכירה יהיו כדלקמן:
בעד נחלה -
(1) אם התמורה או התמורה הקודמת זהה למחיר היסודי או עולה עליו - 2% מהמחיר היסודי המזערי;
(2) אם התמורה נמוכה מהמחיר היסודי המזערי - 2% מהתמורה;
בעד שטחי עיבוד -
(3) אם התמורה או התמורה הקודמת זהה למחיר היסודי או עולה עליו - 2% מהמחיר היסודי;
(4) אם התמורה נמוכה מהמחיר היסודי - 2% מהתמורה;
(ב) עולה התמורה על המחיר היסודי, יהיו דמי ההסכמה, בעד נחלה או בעד שטחי עיבוד, בשיעור כמפורט בסעיף קטן (א) בתוספת שליש של הסכום שבו עודפת התמורה על המחיר היסודי;
(ג) עולה התמורה על התמורה הקודמת וזו עלתה על הגבוה מבין המחיר היסודי והמחיר היסודי המזערי או זהה לגבוה מביניהם, יהיו דמי ההסכמה, בעד נחלה או בעד שטחי עיבוד, בשיעור כמפורט בסעיף קטן (א) בתוספת שליש של הסכום שבו עודפת התמורה על התמורה הקודמת.
(ד) על פי בקשתו של המינהל או של מעביר זכות החכירה בנחלה, ישום שמאי את ערכם של בית המגורים ושל המבנים האחרים שבנחלה (כל אלה להלן - המחוברים) בלי הקרקע המוחכרת, כפי שהוא במועד הקובע; עלה ערך המחוברים לפי השומה על המחיר היסודי, יבוא הסכום שנקבע בשומה במקום המחיר היסודי.
13. ראה השמאי שהתמורה אינה סבירה או שהעברת זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד היתה ללא תמורה, ישום השמאי את ערך זכות החכירה, והתמורה תהיה הסכום שנקבע בשומה.
14. (א) היתה העברת זכות קודמת בנחלה או בשטחי עיבוד פטורה מתשלום דמי הסכמה, תהיה התמורה הקודמת הסכום שנקבע בחוזה ההעברה הקודם, בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שבו נרכשה הזכות הקודמת עד למועד הקובע להעברת הזכות.
(ב) היתה העברת זכות קודמת בנחלה או בשטחי עיבוד ללא תמורה, תהיה התמורה הקודמת הסכום שנקבע בשומת השמאי כתמורה באותה העברה בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף קטן (א); לא נעשתה שומה כאמור, תהיה התמורה הקודמת הסכום שייקבע בשומת השמאי כתמורה באותה העברה בתוספת הפרשי הצמדה, כאמור בסעיף קטן (א).
15. (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תש"ע)
(א) המינהל, באישור השמאי הממשלתי, יקבע ארבע פעמים בשנה - ל-1 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר - מחיר יסודי לנחלות ולשטחי עיבוד, לפי הפרטים בתוספת הראשונה, כפי שיהיו מזמן לזמן; הודעה על המחיר היסודי על מרכיביו, לגבי כל אחד מהפרטים האמורים תפורסם ברשומות.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יפחת המחיר היסודי של נחלה מהמחיר היסודי המזערי.
(ג) המחיר היסודי המזערי החל ביום י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009), 548,262 שקלים חדשים ויווספו לו הפרשי הצמדה ארבע פעמים בשנה - ב-1 בחודשים אפריל, יולי, אוקטובר וינואר (להלן - מועד העדכון) לפי שיעור עליית המדד שפורסם לחודש שבו חל מועד העדכון הקודם לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1992.
16. (א) דמי ההסכמה יחושבו למועד הקובע וישולמו עובר לו.
(ב) לא שולמו דמי ההסכמה כאמור, ישולם למינהל -
(1) בנחלה ובשטחי עיבוד - הסכום המגיע לפי הוראות פרק זה כפי שהיה בתוקף במועד הקובע ובתוספת הפרשי הצמדה מהמועד הקובע ועד מועד התשלום בפועל.
(2) במשק עזר - כאמור לענין זה בפרק ב'.
17. (א) לחוכר של נחלה או של שטחי עיבוד יינתנו פטור או הנחה במקרים המפורטים בתוספת השלישית.
(ב) לחוכר של משק עזר יינתנו פטור או הנחה במקרים המפורטים בתוספת השניה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ג) בקשה לפטור או הנחה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) תוגש למנהל המחוז שבתחומו נמצאים המקרקעין שבחכירת המבקש ותהא נתמכת במסמכים ובאישורים שפורטו בתוספת השניה או השלישית, לפי הענין; מנהל המחוז יודיע למבקש בכתב על החלטתו בדבר מתן הפטור או ההנחה.
18. (א) המועצה תקים ועדת ערר.
(ב) ועדת הערר תהא של ארבעה חברים שהמועצה תמנה ואשר אחד מהם לפחות יהא חבר בועדה האמורה בסעיף 26; המועצה תמנה את יושב ראש הועדה מבין חבריה.
(ג) ועדת הערר תדון ותפסוק -
(1) בעררים על דחיית בקשות לפטור או להנחה לפי סעיף 17; בבואה להחליט בעררים אלה תפעל הועדה למיצוי מלא ונכון של החלטות המועצה בדבר פטור והנחות לפי התוספות השניה או השלישית, לפי הענין.
(2) בעררים אחרים של חוכרים, המתעוררים בביצוע החלטות אלה, אם הובאו עררים כאמור בפני הועדה בידי מנהל המינהל.
פרק ד': שומה
19. לא צויין בחוזה החכירה ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה, יקבע השמאי את הערך לפי המחיר שהיה משלם קונה מרצון למוכר מרצון בעד הקרקע בעת רכישת זכות החכירה.
20. אם לא נקבע אחרת בחוזה החכירה, ישום השמאי את ערך הקרקע מתוך הנחה כי היא פנויה ובמצב מבחינת רמת פיתוחה, כפי שהיתה בעת שרכש החוכר את זכות החכירה מאת המינהל.
21. בקרקע שעליה בנויה יותר מיחידת דיור אחת, ייעשה ייחוס חלקי הקרקע לכל יחידה ויחידה בהתאם לחלוקת הרכוש המשותף בבית הרשום כבית משותף לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או בהתאם לסך כל השטח המוחכר לחוכר בלבד, לפי הגדול מביניהם.
22. (א) דמי ההסכמה להעברת זכות החכירה, בדירה הבנויה בשיכון ציבורי רווי ייקבעו על פי הטבלאות שהכין המינהל ושאושרו בועדת המשנה לקרקע עירונית של המועצה.
(ב) הטבלאות ייערכו בהתחשב במיקומה של הקרקע, בשטחה של הדירה, בשיעור דמי החכירה הראשוניים ששולמו ובשנת רכישת זכות החכירה בידי החוכר.
(ג) המינהל יעדכן את הטבלאות אחת לששה חדשים, אולם אם ראה צורך בכך, רשאי הוא, באישור ועדת המשנה לקרקע עירונית של המועצה, להקדים את מועד העדכון.
(ד) למען הסר ספק, מובהר בזה כי הוראות סעיף 6 יחולו גם על קביעת דמי הסכמה להעברת זכות חכירה בדירה הבנויה בשיכון ציבורי רווי.
פרק ה': פטורים
23. חוכר המעביר זכות חכירה בקרקע המשמשת למגורים או לחנויות יהא זכאי לפטור מדמי הסכמה (להלן - פטור) במקרים ובתנאים המפורטים בהנחיות שבתוספת השניה.
24. חוכר הסבור כי הוא זכאי לפטור לפי סעיף 23 יגיש בקשתו לקבלת הפטור למנהל מחוז המינהל שבתחום מחוזו נמצאים הקרקע, אשר לגביה מבוקש הפטור (להלן - מנהל המחוז), כשבקשתו נתמכת במסמכים ואישורים שנקבעו בידי מנהל המינהל כמפורט בתוספת השניה; מנהל המחוז יחליט ויודיע לחוכר אם אישר מתן הפטור אם לאו.
פרק ו': ערר
25. חוכר הסבור כי הוא זכאי להנחה או לפטור מדמי הסכמה, בשל העברת זכות חכירה בקרקע רשאי, תוך שלושים ימים מיום קבלת הודעה מהמינהל על גובה דמי ההסכמה, לערור -
(1) בקרקע המשמשת למגורים או לחנויות - בפני ועדת ערר ציבורית לדמי הסכמה (להלן - ועדת הערר הציבורית);
(2) בקרקע המשמשת לנחלה, משק עזר ושטחי עיבוד - בפני הועדה האמורה בסעיף 18.
26. ועדת הערר הציבורית תמונה בידי המועצה. המועצה תמנה גם את יושב ראש הועדה.
27. ועדת הערר הציבורית מוסמכת -
(1) לדון ולפסוק -
א. בעררים על דחיית בקשתם של חוכרים לפטור מדמי הסכמה לפי פרק ה' ולשם כך תפעל למיצוי מלא ונכון של החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר פטור, כמפורט בפרק האמור;
ב. בעררים של חוכרים שיועברו אליה בידי מנהל המינהל.
(2) להחליט על סכום הניכויים מערך הקרקע, בעד העברת זכות החכירה, שיותרו לחוכר בשל הוצאות שהוציא לצורך פינוי המקרקעין ממחזיקים ובשל השקעותיו בקרקע, הכל לפי האמור בחוזה החכירה.
28. ועדת הערר הציבורית וועדת הערר לפי סעיף 18 רשאיות להפעיל את סמכויותיהן באמצעות ועדות משנה שיבחרו מבין חבריהן ולקבוע את נהלי עבודתן של ועדות המשנה, ובכלל זה את המנין החוקי הדרוש לקבלת החלטותיהן של ועדות המשנה.
פרק ז': תחולה ותוקף
29. תחילתה של החלטה זו שלושים ימים מיום פרסומה ברשומות; מהמועד האמור ואילך באה החלטה זו במקום כל החלטות קודמות של מועצת מקרקעי ישראל בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח)
(סעיף 15(א)
ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי:
בשקלים חדשים
א. נחלה
בעד שני דונם חלקת חצר בלא מחוברים 50,000
בעד מבני מגורים ומשק בנחלה 170,000
בעד כל דונם מטע שלחין -
הדרים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה -
עד גיל 5 שנים 6,900
מעל גיל 5 שנים 8,500
סובטרופים (אבוקדו, מנגו, אפרסמון) -
עד גיל 6 שנים 8,200
מעל גיל 6 שנים 9,400
פקן -
עד גיל 5 שנים 6,000
מעל גיל 5 שנים 6,900
בננות 8,300
כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה -
עד גיל 3 שנים 9,200
מעל גיל 3 שנים 10,500
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר 3,800
בעד כל דונם מטע בעל 2,400
בעד כל דונם שלחין 4,800
בעד כל דונם בעל 2,400
בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה (המושב) 96,000
בשקלים חדשים
ב. שטחי עיבוד
בעד כל דונם מטע שלחין -
הדרים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה -
עד גיל 5 שנים 6,900
מעל גיל 5 שנים 8,500
סובטרופים (אבוקדו, מנגו, אפרסמון) -
עד גיל 6 שנים 8,200
מעל גיל 6 שנים 9,400
פקן -
עד גיל 5 שנים 6,000
מעל גיל 5 שנים 6,900
כרמי ענבים בהדליה בהשקאה מלאה -
עד גיל 3 שנים 9,200
מעל גיל 3 שנים 10,500
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר 3,800
בעד כל דונם מטע בעל 1,700
בעד כל דונם שלחין 4,800
בעד כל דונם עם השקאת עזר 2,700
תוספת שניה (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ה)
(סעיפים 23 ו-24)
הנחיות למתן פטורים מדמי הסכמה
1. לא יינתן פטור לפי תוספת זו:
(א) אלא על פי סעיף זיכוי אחד בלבד, כך שהחוכר לא יהיה רשאי לצבור אחוזי נכות או אחוזי הנחה עקב זכאויות שונות;
(ב) אלא לחוכר שהיה בעל אותה זכות חכירה במשך ארבע שנים לפחות; הוראה זו לא תחול אם זכאותו של החוכר לפטור נוצרה בעת היותו בעל אותה זכות חכירה;
(ג) אלא אם כן הגיש החוכר מעביר הזכויות בקשה בכתב לשם קבלת הפטור.
2. פטור המגיע לאחד מבני זוג ינתן גם לגבי חלקו של בן הזוג השני באותה זכות חכירה; בסעיף זה, "בן זוג" - לרבות ידוע/ה בציבור.
3. בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו-2 יהיה זכאי לפטור -
(א) חוכר המחליף דירתו בדירה אחרת שבאותו בנין;
(ב) חוכר הנמנה עם אחד מאלה:
(1) בעל עיטור הגבורה;
(2) בני משפחה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולת איבה או בפעולות בטחון; בפסקה זו, "בן משפחה" - בן-זוג, הורה או ילד שגילו אינו עולה על 18 שנים;
(3) נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נוסח משולב), התשי"ט-1959, שדרגת נכותו לצמיתות ביום העברת הזכויות היא 50% לפחות, ובלבד שהנכות לגבי כל פגימה תובא בחשבון רק פעם אחת;
(4)2 נכה שדרגת נכותו לצמיתות ביום העברת הזכויות היא 80% לפחות, ובלבד שהנכות לגבי כל פגימה תובא בחשבון רק פעם אחת; לענין זה, "נכה" - כמשמעותו באחד החוקים שלהלן:
1. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968;
2. חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ז-1957;
3. חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;
4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;
5. 2 חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.
(5) נכה בנכות כללית שדרגת נכותו הרפואית לצמיתות ביום העברת הזכויות היא 80% לפחות, שאינו זכאי לפטור לפי פסקה אחרת של סעיף זה והמקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי;
(6) חוכר שגילו מעל ל-65 שנים וחוכרת יחידה שגילה מעל ל-60 שנים, המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים על פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
(7) חוכר שהוא עיוור.
(ג) חוכר המעביר, ללא תמורה, זכות חכירה למוסד ציבורי, למדינה, לרשות מקומית, לקרן הקיימת לישראל, לקרן היסוד, למגבית המאוחדת לישראל או לאוניברסיטה.
4. המסמכים והאישורים שלפיהם מוסמך מנהל המחוז שבתחומו נמצא הנכס, לפטור חוכר מתשלום דמי הסכמה על פי סעיף 24 הם כלהלן:
(1) לחוכר המחליף דירתו בדירה אחרת באותו בנין - חוזי מכר חתומים שנערכו עם החוכר ביחס לשתי הדירות באותו בנין;
(2) לחוכר בעל עיטור גבורה - אישור משרד הבטחון על הענקת העיטור;
(3) לחוכר שהוא בן למשפחת חייל שנפל במערכה או בן למשפחת חלל שנספה בפעולת איבה או פעולת בטחון - אישור של קצין תגמולים או ועדת ערר הפועלים לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, או אישור של הרשות המאשרת או ועדת ערר הפועלים לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, לפי הענין.
(4) לחוכר נכה שדרגת נכותו לצמיתות 80% או 50% לפחות - לפי הענין - אישור על נכותו כמפורט להלן:
(א) לנכה עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - אישור על דרגת הנכות שקבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956;
(ב) לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) - אישור על דרגת הנכות שקבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לפי סעיפים 10 ו-12 (א) לחוק האמור;
(ג) לנכה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 - אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), התשט"ו-1954, או ועדה רפואית עליונה לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), התשי"ז-1957;
(ד) לנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 - אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לערעורים לפי סעיף 8 לתוספת החמישית לחוק הביטוח הלאומי, התשי"ג-1953, או ועדה רפואית או ועדה רפואית עליונה, כאמור בפסקת משנה (ג);
(ה) לנכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 - אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף 5 לחוק האמור ולפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, או ועדה רפואית לעררים שנתמנתה לענין סעיף 64 לאותו חוק;
(ו)2 לנכה לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992 - אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק האמור.
(5) לנכה בנכות כללית - אישור על דרגת נכות רפואית לצמיתות של 80% לפחות ביום העברת הזכויות, שקבעה הועדה הרפואית שנתמנתה לפי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979, או אישור המוסד לביטוח לאומי שלחוכר נקבעה נכות רפואית לצמיתות של 80% לפחות המזכה אותו לקצבה חדשית לפי פרק ו'2- של חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, או אישור מאת משרד הבריאות על מוגבלות בניידות של 80% לפחות, ביום העברת הזכויות;
(6) לחוכר שגילו מעל ל-65 שנים ולחוכרת יחידה שגילה מעל ל-60 שנים, המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים על פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 - אישור מהמוסד לביטוח לאומי לזכאותו של החוכר לקבלת התשלומים האמורים בשלושת החדשים האחרונים שקדמו לחודש שבו הוגשה למינהל הבקשה למתן הפטור;
(7) לחוכר שהוא עיוור - תעודת עיוור מאת משרד העבודה והרווחה;
(8) לחוכר המעביר ללא תמורה זכות חכירה למוסד ציבורי, למדינה, לרשות מקומית, לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד, למגבית המאוחדת או לאוניברסיטה - חוזה להעברת זכות החכירה ללא תמורה בין החוכר לאחד הנעברים האמורים חתום ומבוייל כחוק.
5. מנהל המינהל רשאי לקבוע רשימה של מסמכים אחרים שלפיהם יהיה רשאי מנהל המחוז שבתחומו נמצא הנכס לפטור חוכר מתשלום דמי הסכמה לפי סעיף 24; רשימה כאמור תפורסם ברשומות.
6. א. לא ינתן פטור מעבר לסכום של 30,000 שקלים חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אפריל 1992.
ב. הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי פטור לפי סעיף 3(ב)(1), (2) ו-3 (ג) לעיל.
ג. הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי הנחה או פטור שינתנו על פי החלטות ועדות הערר לפי סעיפים 18(ג) או 27(1), ובלבד שועדת הערר הנוגעת לענין תנמק את החלטתה בכתב בגוף ההחלטה.
ד. המלצה של מנהל המינהל לועדות הערר על פי סעיפים 18(ג)(2) או 27(1)(ב), למתן הנחה או פטור בסכום העולה על האמור בסעיף קטן (א), תלווה בהסבר והנמקה להמלצה המיוחדת.
תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ג)
(סעיף 17)
פטור או הנחה בתשלום דמי הסכמה לנחלות ולשטחי עיבוד
1. סעיפים 1, 2 ו-6 בתוספת השניה יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי כל פטור או הנחה לפי תוספת זו, וכל מקום שנאמר בסעיפים הללו פטור - גם הנחה במשמע.
פטור או
שיעור ההנחה
2. בעל עיטור הגבורה פטור
3. בני משפחה של חייל שנספה במערכה או של
חלל שנספה בפעולת איבה או בפעולת בטחון;
בסעיף זה, "בן משפחה" - בן-זוג, הורה או
ילד שגילו אינו עולה על 18 שנים פטור
4. נכה כמשמעותו בסעיפים 3(ב)(3) ו-4 בתוספת השניה 2 אחוזים
לכל פטור
5. נכה בנכות כללית כמשמעותו
בסעיף 3(ב)(5) בתוספת השניה פטור
6. חוכר שהוא עיוור פטור
7. חוכר המעביר ללא תמורה זכות חכירה למוסד
ציבורי, למדינה, לרשות מקומית, לקרן היסוד,
לקרן קיימת לישראל או לאוניברסיטה פטור
8. המסמכים והאישורים שלפיהם מוסמך מנהל
המחוז שבתחומו נמצא הנכס לתת לחוכר הנחה
או פטור על פי סעיפים 2 עד 7 לעיל,
מפורטים בסעיף 4 בתוספת השניה.
9. לחוכר שגילו 65 שנים לפחות ולחוכרת יחידה
שגילה 60 שנים לפחות, ההנחה תינתן על פי
תעודת לידה או תעודת זהות 50%
10. אסון שפקד את המשפחה והמהווה גורם
להעברת זכות החכירה - 50%
ההנחה תינתן על פי המלצה מנומקת, חתומה בידי שניים לפחות מבין שלושה אלה:
(1) ועד האגודה של הישוב שבו נמצא המוחכר;
(2) המזכיר או המשנה למזכיר או סגן המזכיר של התנועה ההתיישבותית שאליה מסונף הישוב;
(3) מנהל אגף חוזים ובטחונות של המחלקה להתיישבות חקלאית של הסוכנות היהודית.
11. א. חוכר אשר בתקופה שבין כ"ז בניסן התשמ"ד (29 במאי 1984) לבין כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) מעביר את זכותו בנחלה, מחמת מצוקה כלכלית חקלאית, ולפחות 50% מהתמורה בעד העברת הזכויות משמשת לכיסוי חובותיו של החוכר הנובעים ממצוקתו - יהיה פטור מתשלום דמי הסכמה אם ניתנה לכך המלצת שר החקלאות או הועדה שהוא מינה לענין מתן המלצה על פטור כאמור ואשר פועלת על פי הכללים שנקבעו בידו (להלן - הועדה).
ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן א', חוכר אשר בתקופה שבין ה' בכסלו התשנ"ג (30 בנובמבר 1992) לבין כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) מעביר את זכותו בנחלה, מחמת מצוקה כלכלית חקלאית, אולם פחות מ-50% מהתמורה בעד העברת הזכויות משמשת לכיסוי חובותיו של החוכר הנובעים ממצוקתו - יהיה זכאי להנחה של 50% מדמי הסכמה אם ניתנה לכך המלצת הועדה.
במתן המלצתה בדבר הנחה כאמור תתחשב הועדה באלה:
(1) סכום התמורה המתקבלת בעד העברת זכויות החוכר;
(2) סכום חובותיו של החוכר הנובעים ממצוקה כלכלית חקלאית;
(3) סכום דמי ההסכמה שעל החוכר לשלם למינהל בגין העברת הזכויות;
(4) מסים ותשלומי חובה אחרים הנובעים מהעברת הזכויות. ובלבד שהועדה לא תתן המלצה כאמור בסעיף זה אם סך כל הסכומים הנזכרים בפסקות (2) עד (4) יפחת מ-50% מהתמורה הנזכרת בפסקה (1).
12. מנהל מינהל מקרקעי ישראל רשאי לקבוע רשימה של מסמכים אחרים שלפיהם יהיה רשאי מנהל המחוז שבתחומו נמצא הנכס, לפטור מתשלום דמי הסכמה או ליתן הנחה מתשלומם לפי סעיף 17; רשימה כאמור תפורסם ברשומות.
_________________________________
1 (א) י"פ תשנ"ג, 19, 961, 2068, 3449, 3851, 3852; תשנ"ד, 163, 1436, 2798, 3890; תשנ"ה, 214, 1086, 2641, 3742, 3764; תשנ"ו, 61, 1116, 2408, 3837; תשנ"ז, 51, 1091, 2812, 4357, 5737; תשנ"ח, 981, 3130, 4396; תשנ"ט, 207, 1444, 1832, 2872; תש"ס, 79, 1927, 3002, 4108, 4999; תשס"א, 1037, 2226, 3101; תשס"ב, 112, 1081, 3337; תשס"ג, 193, 1054, 2466; תשס"ד, 69, 1437, 2499, 3305; תשס"ה, 47, 1028, 2379, 3277; תשס"ו, 3, 3961, 5012; תשס"ז, 1120, 2195; 3413; תשס"ח, 158, 1545, 3050, 4116; תש"ע, 74, 2700.
(ב) סעיף א2 לתיקון החלטה (י"פ תשנ"ג, 3852) קובע:
לגבי העברת זכויות בנחלות ובשטחי עיבוד כאמור בפרק ג' להחלטת חוזים שנחתמו עד 31.12.1992 והושלמה העברתם במינהל עד 31.10.1993, יחולו הוראות ההחלטה שהיו בתוקף עד 31.12.1992.
2 לפי סעיף א1 לתיקון החלטה (י"פ תשנ"ג, 3852) תוקף התיקון מיום 1.1.1993.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ